UOHS S310/2012
Rozhodnutí: S310/2012/KS-12897/2012/840/DV Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Via Chem Group, a.s. a Novácke chemické závody, a.s.-o blast chemické výroby
Účastníci Via Chem Group, a.s. Novácke chemické závody, a.s. Via Chem Slovakia, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 17. 7. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 116 KBČ. j.: ÚOHS-S310/2012/KS-12897/2012/840/DVá
V Brně dne 13. 7. 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.zn. S310/2012/KS, zahájeném dne 30. 5. 2012 podle § 44 odst. 1 zákonač. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a ozměně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve zněnípozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhuúčastníka řízení, společnosti Via Chem Group, a.s., se sídlem Praha 5,Plzeňská č.p. 155/113, IČ: 26694590, zastoupeného JUDr. FilipemChytrým, advokátem, se sídlem Praha 2, Rubešova 83/10, na povolení spojenísoutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Via Chem Group, a.s., se sídlem Praha 5,Plzeňská č.p. 155/113, IČ: 26694590, a Novácke chemické závody, a.s.v konkurze, se sídlem Slovenská republika, Nováky, M. R. Štefánika 1,ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., oochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon oochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvyo prodeji podniku obchodní společnosti Novácke chemické závody, a.s. vkonkurze , uzavřené dne 16. 1. 2012 mezi společnostmi Via Chem Slovakia, a.s.,se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, IČ: 28361881, jako kupujícím, a Nováckechemické závody, a.s. v konkurze, jejímž jménem a na jejíž účet jednáspolečnost Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., se sídlemSlovenská republika, Banská Bystrica, Horná 23, jako prodávajícím, v jejímždůsledku společnost Via Chem Group, a.s. má prostřednictvím své dceřinéspolečnosti společnosti Via Chem Slovakia, a.s., nabýt podnik společnostiNovácke chemické závody, a.s. v konkurze, se dle § 16 odst. 2 téhožzákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřadpro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povoleníspojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů zobchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajícíchse spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla vsouladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářskésoutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže),ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodnímvěstníku č. 24/2012 ze dne 13. 6. 2012. V pětidenní lhůtě stanovené pro podánípřípadných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelůneobdržel.
3. Ve snaze zjistit stav věci v rozsahunezbytném pro posouzení dopadu předmětného spojení na hospodářskou soutěžÚřad v průběhu správního řízení oslovil konkurenty a odběratelespojujících se soutěžitelů se žádostí o poskytnutí informací. Jako podklad prototo rozhodnutí proto Úřad využil i informace obsažené v obdržených odpovědích. I.Notifikační podmínky
4. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít nazákladě Smlouvy o prodeji podniku obchodní společnosti Novácke chemickézávody, a.s. v konkurze , uzavřené dne 16. 1. 2012 mezi společnostmi Via ChemSlovakia, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, IČ: 28361881(dále jen Via Chem Slovakia ), jako kupujícím, a Novácke chemickézávody, a.s. v konkurze, se sídlem Slovenská republika, Nováky, M. R.Štefánika 1 (dále jen NCHZ ), jejímž jménem a na jejíž účet jedná společnostSlovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., se sídlem Slovenskárepublika, Banská Bystrica, Horná 23, jako prodávajícím.
5. V důsledku realizace předmětné transakce máspolečnost Via Chem Group, a.s., se sídlem Praha 5, Plzeňská č.p. 155/113,IČ: 26694590 (dále jen Via Chem ), prostřednictvím dceřiné společnostiVia Chem Slovakia, nabýt podnik společnosti NCHZ. Posuzovaná transakce takpředstavuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 2 zákona.
6. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zdapředmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelůdosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyššínež 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé, tj. jak společnostVia Chem, tak nabývaný podnik společnosti NCHZ, dosáhli každý za posledníúčetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13písm. a) zákona splněna. Navrhované spojení soutěžitelů tak podléhápovolení Úřadu. II.Charakteristika spojujících se soutěžitelů
7. Společnost Via Chem jeholdingová společnost stojící v čele podnikatelské skupiny (dále též skupinaVia Chem ), která působí v oblasti chemické výroby. Prostřednictvím svýchdceřiných společností se skupina Via Chem zabývá zejména vývojem, výrobou aprodejem základních a speciálních anorganických sloučenin, synteticképryskyřice, speciálních výrobků, barviv a nátěrových hmot (Spolek pro chemickoua hutní výrobu, akciová společnost, EPISPOL, a.s. či SYNPO, akciováspolečnost), výrobou ropných produktů a jedlých rostlinných olejů a tuků(Oleochem, a.s.) nebo výrobou a dodávkami spotřebního zboží, např. pracícha mycích prostředků, zubních past, a parfémů (Spolpharma, s.r.o.), ato převážně na území střední a východní Evropy. Skupina Via Chem jekontrolována společností EURO CAPITAL ALLIANCE Ltd., jež nevykonává žádnoupodnikatelskou činnost.
8. Společnost NCHZ , jejížpodnik je předmětem převodu, působí převážně v oblasti výroby a dodávekchemických surovin, zejména výrobků vznikajících při zpracování chloru, oblastiprodukce karbidu vápníku a technických plynů, dále v oblasti výrobypolyvinylchloridu a produktů jeho zpracování a dalších základních aspeciálních chemikálií. III.Dopady spojení
9. Za účelem zjištění, zda navrhované spojenísoutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže,zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postaveníspojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh.Relevantním trhem je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediskajeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebovzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečněhomogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivýchpřípadech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, seÚřad zaměřuje na činnosti, které má na území České republiky provozovatnabývaný podnik, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají sčinnostmi navrhovatele/nabyvatele, resp. na ně vertikálně navazují či jimpředcházejí.
11. Společnost NCHZ působí zejména v oblasti výrobya prodeje chemických produktů, a to v následujících podoblastech(i) anorganická chemie, kde se zabývá výrobou látek, jako jsou např. hydroxidsodný, technický kapalný chlor, kyselina chlorovodíková, chlornan sodný,kyselina sírová, karbid vápníku, acetylen, kapalný dusík, vápenný prach nebovápenné mléko; (ii) organická chemie, kde je činná v segmentech výrobyacetylenických alkoholů, chlorparafinů, alkanolaminů a polyéterpolyolů); (iii)polymery, kde se zabývá výrobou emulzního a suspenzního PVC a další polymerů akopolymerů; a (iv) produkty zpracováné z PVC, kde je činná v oblastivýroby plastových a dveřních profilů, fasádních obkladových systémů, PVC hadicnebo granulátů. V České republice společnost NCHZ působí zejménaprostřednictvím dodávek karbidu vápníku, chlorparafinů, alkanolaminů apolyéterpolyolů, PVC a ostatních kopolymerů.
12. Podnikatelské aktivity skupiny Via Chem sev oblasti chemické výroby zaměřují zejména na výrobu a prodejanorganických sloučenin, zejména epoxidových, alkydových a dalších pryskyřic,tvrdidel a reaktivních rozpouštědel, produktů v oblasti stavební chemie(impregnací, nátěrů, podlahových systémů, pojiv apod.), hydroxidů (zejménahydroxidu sodného a hydroxidu draselného), sloučenin chloru (allylchloridu,chlornanu sodného, technické kyseliny chlorovodíkové neboperchloretylenu).
13. Z výčtu podnikatelských aktivit spojujících sesoutěžitelů vyplývá, že jak společnost NCHZ, tak společnost Via Chempůsobí v oblasti výroby a prodeje produktů na bázi chloru, přičemžk překrytí jejich aktivit dochází při produkci technické kyselinychlorovodíkové, chlornanu sodného, hydroxidu sodného. Jak skupina Via Chem, takspolečnost NCHZ působí rovněž v oblasti výroby kapalného technickéhochloru. Skupina Via Chem však zpracovává chlor výhradně pro svoji potřebuv rámci podnikatelské skupiny a nevstupuje na trh, na němž tak působípouze společnost NCHZ.
14. Kyselina chlorovodíková (HCl) je používána mj. kvýrobě anorganických solí, při povrchové úpravě materiálů, dálev zemědělství, v potravinářském, kožedělném a textilním průmyslu, přičemžnení zastupitelná s jinou chemickou látkou. Kyselina chlorovodíková je vyráběnajako primární produkt v prémiové kvalitě pro použití zejménav potravinářském průmyslu či jako vedlejší produkt při výrobě sloučeninchloru jako technická HCl. Oblast výroby kyseliny chlorovodíkové by tedy bylomožné členit z hlediska kvality na užší segmenty prémiové a technickéHCl. Skupina Via Chem vyrábí prémiovou i technickou formu kyselinychlorovodíkové, v případě prémiové formy se však jedná o výrobu pouze provlastní spotřebu a nevstupuje s tímto produktem na trh, aktivityspojujících se soutěžitelů se tak v tomto subsegmentu nepřekrývají.Společnost NCHZ oproti tomu vyrábí pouze technickou formu kyselinychlorovodíkové. S ohledem na výše uvedené se Úřad dále zabýval pouzeoblastí výroby technické formy kyseliny chlorovodíkové.
15. Chlornan sodný (NaOCl) vzniká jako vedlejšíprodukt z procesů, ve kterých je využíván chlor. NaOCl se používá jakooxidační činidlo v chemickém průmyslu, jako dezinfekční prostředek proúpravu vody, dále v gumárenském, textilním nebo papírenském průmyslu např.jako bělící činidlo.
16. Hydroxid sodný (NaOH) je vyráběn procesemelektrolýzy, při kterém vzniká rovněž chlor. NaOH je využíván při výroběhliníku nebo oceli, dále v chemickém, textilním nebo papírenském průmyslu.Hydroxid sodný by bylo možné dále členit například z hlediska skupenství, kdyje využíván v kapalné nebo pevné formě, jež je vyráběna ztužením kapalnéhohydroxidu sodného ve speciálním výrobním zařízení. Kapalná forma hydroxidu sodnéhopak může být dále členěna z hlediska kvalitativního na NaOH technické nebofarmaceutické kvality. Společnost NCHZ produkuje pouze tekutou formu hydroxidusodného, k horizontálnímu překrytí aktivit spojujících se soutěžitelůdochází pouze v oblasti výroby tekutého hyddroxidu sodného technickékvality.
17. Jelikož předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzujeobavy z narušení hospodářské soutěže při jakékoli v úvahu připadající definicivěcného relevantního trhu, Úřad ponechal tuto otázku otevřenou a s ohledem nashora uvedené aktivity nabývané společnosti NCHZ se zabýval situací v oblastivýroby a prodeje technické kyseliny chlorovodíkové, chlornanu sodnéhoa tekuté formy hydroxidu sodného.
18. Pokud jde o otázku vymezení geografickéhorelevantního trhu, pod tímto pojmem se rozumí oblast, v níž soutěžitelénabízejí a poptávají příslušné zboží a v níž jsou podmínky soutěže homogennía současně dostatečně odlišitelné od podmínek existujících v jinýchoblastech. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda lze relevantní trhvymezit jako trh lokální, národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojenímzahrnuje širší území, přesahující hranice České republiky.
19. Z podkladů předložených Úřadu účastníkem řízenívyplývá, že dodávky technické kyseliny chlorovodíkové, chlornanu sodného atekuté formy hydroxidu sodného jsou obvykle realizovány na území vymezenémdojezdovou vzdáleností cca 400 km od místa výroby těchto produktů, tj. výrobních závodůspolečnosti NCHZ a skupiny Via Chem, a to s ohledem na potřebu zachovánístability a požadované kvality konkrétního produktu. V takovém případě bygeografický relevantní trh zahrnoval území České a Slovenské republiky, arovněž významnou část území Maďarska, Rakouska a Polska.
20. Z odpovědí Úřadem oslovených subjektů jezřejmé, že z ekonomického i technického hlediska činí efektivní vzdálenost prododávky předmětných produktů cca 400-500 km. Z hlediska geografického probíháobchod v oblasti výroby a prodeje kyseliny chlorovodíkové a chlornanu sodného,stejně jako hydroxidu sodného, ve významném objemu nejméně v rámci středníEvropy. Ačkoli se vzrůstající vzdáleností odběratele od výrobního závodudodavatele dochází k nárůstu relativně nízkých přepravních nákladů vzhledem kceně produktu, tyto však nepředstavují zásadní překážku obchodu. Rovněžneexistují zásadní obchodní překážky ke vstupu na trh s uvedenými produkty vrůzných zemích. V této souvislosti bylo šetřením Úřadu zjištěno, že objemdovozů činí v případě kyseliny chlorovodíkové cca 30 %, v případěchlornanu sodného cca 60 % a v případě hydroxidu sodného cca 37 %z celkové spotřeby těchto produktů v České republice.
21. Z hlediska posouzení dopadů předmětného spojenísoutěžitelů na území České republiky, pak výše uvedené svědčí pro vymezenígeografického relevantního trhu ve spojením dotčených oblastech jako územíširšího než je Česká republika, přinejmenším jako území střední Evropy. Úřadvšak ze stejného důvodu jako v případě vymezení produktového relevantníhotrhu nechal otázku vymezení relevantního trhu z hlediska geografickéhootevřenou.
22. Ve spojením dotčené oblasti výroby a prodejetechnické kyseliny chlorovodíkové v České republice působí oba spojující sesoutěžitelé, přičemž tržní podíl skupiny Via Chem dosahuje cca [35-45] % a společnost NCHZ zaujímá postavení odpovídající podílu cca[5-15] %. Společný podíl spojením vzniklého subjektu v této oblastitak bude činit cca [45-55] %. V případě širšího vymezení geografickéhorelevantního trhu, jenž by zahrnoval i území Slovenska, Rakouska, Maďarska aPolska, by tržní podíl skupiny Via Chem dosahoval cca [5-15] %, společnostiNCHZ pak cca [15-25] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu by takčinil cca [25-35] %.
23. Ve spojením dotčené oblasti výroby a prodejechlornanu sodného v České republice působí oba spojující se soutěžitelé,přičemž podíl skupiny Via Chem dosahuje cca [5-15] % a společnost NCHZzaujímá postavení odpovídající podílu cca [15-25] %. Společný podíl spojenímvzniklého subjektu v této oblasti tak bude dosahovat cca [25-35] %.V případě širšího vymezení geografického relevantního trhu, jenž byzahrnoval i území Slovenska, Rakouska, Maďarska a Polska, by tržní podílskupiny Via Chem dosahoval cca [5-15] %, společnosti NCHZ pak cca [15-25] %.Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu by tak činil cca [15-25]%.
24. Ve spojením dotčené oblasti výroby a prodejetekuté formy hydroxidu sodného v České republice působí oba spojující sesoutěžitelé, přičemž podíl skupiny Via Chem dosahuje cca [0-5] % a podílspolečnosti NCHZ cca [5-15] %. Společný podíl spojením vzniklého subjektuv této oblasti tak bude dosahovat cca [15-25] %. V případě širšíhovymezení geografického relevantního trhu, jenž by zahrnoval i území Slovenska,Rakouska, Maďarska a Polska, by tržní podíl skupiny Via Chem nedosahovalhranice [0-5] %, tržní podíl společnosti NCHZ by pak činil cca [5-15] %.Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak nepřesáhne hranici [15-25]%.
25. Ve spojením dotčených oblastech budou spojujícíse soutěžitelé jak na území České republiky, tak v rámci středoevropskéhoregionu i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších subjektůpůsobících na celém území České republiky, a to jak přímých výrobců předmětnýchproduktů, společností Spolana, a.s., Donauchem GmbH, BorsodChem Zrt.,Anwil SA, PCC Rokita SA nebo ZAKLADY Chemiczne Zachem SA, tak případně četnýchnezávislých distributorů, jejichž prostřednictvím je realizován významný objemobchodů s dotčenými produkty.
26. Spojující se soutěžitelé a jejich konkurentiobvykle prodávají své produkty na základě výběrových řízení vyhlašovanýchjednotlivými odběrateli a následně uzavřených krátkodobých smluv (v řádujednotlivých měsíců až čtvrtletí), což odběratelům umožňuje snadný přechod mezijednotlivými dodavateli, nebo na základě přímého oslovení ze strany odběrateles možností uzavření jak krátkodobých, tak dlouhodobých kontraktů. Rozdílyv úrovni cenových nabídek jednotlivých producentů nejsou podle zjištěníÚřadu zásadní.
27. Pokud jde o vyjádření Úřadem oslovených subjektů,lze shrnout, že tito neočekávají nepříznivý dopad na cenu či dostupnostdotčených produktů, a proto většina z nich nepovažuje posuzované spojenísoutěžitelů za problematické a nepředpokládá zásadní dopad jak na hospodářskousoutěž, tak na ně samotné. Současně oslovení soutěžitelé potvrdili, že na trhukyseliny chlorovodíkové, chlornanu sodného a hydroxidu sodného působí řadaalternativních dodavatelů předmětných produktů nejen z České republiky, alerovněž z Polska, Rakouska, Maďarska, případně Německa. Na druhou stranu Úřadobdržel také námitky proti posuzovanému spojení, které vyplývají především zesnížení počtu dodavatelů dotčených produktů. V této souvislosti má však Úřad zato, že obavy vyjádřené těmito námitkami, jsou rozptýleny shora uvedenýmizjištěními, k nimž Úřad při svém šetření dospěl.
28. Ačkoli v důsledku realizace předmětného spojenísoutěžitelů a souvisejícího překrytí činností společnosti NCHZ a skupiny ViaChem dojde ke zvýšení tržní koncentrace v oblasti výroby a prodeje zejménakyseliny chlorovodíkové a chlornanu sodného, případně hydroxidu sodného naúzemí České republiky, Úřad má, s ohledem na shora uvedené, za to,že posuzované spojení nebude mít negativní dopady na úroveň hospodářskésoutěže ve spojením dotčené oblasti.
29. Pokud jde o oblasti, v nichž se aktivityspojujících se soutěžitelů neprotnou, lze uvést následující. Společnost NCHZpůsobí na území České republiky i v oblasti výroby a dodávek karbidu vápníku,kde zaujímá postavení odpovídající tržnímu podílu cca [85-95] %, dálev oblasti acetylenických alkoholů (<[0-5] %), chlorparafinů (cca [15-25]%), alkanolaminů (cca [15-25] %) polyéterpolyolů (cca [15-25] %), emulzního PVC(<[25-35] %), suspenzního PVC (<[0-5] %), ostatních polymerů a kopolymerů(<[45-55] %) a produktů pro zpracování PVC, tj. plastových okennícha dveřních profilů, fasádních obkladových systémů, granulátů suchýchsměsí, kde její tržní podíly nepřesahují [0-5] %. Vzhledem ke skutečnosti, žeskupina Via Chem v uvedených oblastech nepůsobí a současně mezi aktivitamispojujících se soutěžitelů neexistuje u těchto produktů vertikální vztah,dospěl Úřad k závěru, že ani v těchto oblastech nedojdev důsledku realizace posuzovaného spojení k narušení účinnéhospodářské soutěže.
30. Úřad se v rámci posuzování předmětnétransakce zabýval také možným vertikálním vztahem mezi spojujícími sesoutěžiteli v oblasti produkce kapalného chloru (Cl), neboť jak skupinaVia Chem, tak společnost NCHZ jsou v této oblasti aktivní. Tekutý chlorvzniká v rámci procesu elektrolýzy při výrobě hydroxidu sodného, přičemžje využíván k výrobě dalších produktů, např. organických a anorganickýchsloučenin, rozpouštědel, meziproduktů barviv, plastů apod. Jak již bylouvedeno, skupina Via Chem zpracovává chlor výhradně pro svoji spotřebuv rámci vlastní podnikatelské skupiny a z kapalného chloru vyrábí zejménaprodukt epichlorohydrin, který je využíván jako meziprodukt při výroběepoxidové pryskyřice. V oblasti následných dodávek chloru na trh tak zespojujících se soutěžitelů působí pouze společnost NCHZ, která zpracovává pouzečást jí vyrobeného chloru. Úřad šetřením zjistil, že společnost NCHZ jedodavatelem chloru pro skupinu Via Chem, v tomto ohledu jsou tak spojující sesoutěžitelé ve vertikálním vztahu. Společnost NCHZ dosahuje v uvedenéoblasti na území České republiky tržního podílu cca [5-15] %, na šířejivymezeném území středoevropského regionu pak cca [0-5] %. Přitom i na územíČeské republiky, tím spíše v zahraničí, je v této oblasti aktivní řadaalternativních dodavatelů, jako jsou např. společnosti Linde Gas a.s., SIADCzech spol. s r.o., Air Products, spol. s r.o. nebo Spolana, a.s. Vdůsledku realizace posuzovaného spojení soutěžitelů tak Úřad neočekávánegativní dopady ani v případě vertikálního propojení spojujících se soutěžitelův oblasti výroby a dodávek chloru, a to především s ohledem na nízkýtržní podíl společnosti NCHZ na dodávkách chloru k dalšímu zpracování.
31. S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl Úřad kzávěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovanýchsoutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postaveníspojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následekpodstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v§ 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovanéhospojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s §152 odst. 1 a4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podatdo 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadupro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu proochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladnýúčinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D. Otisk úředního razítka
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Filip Chytrý, advokát
AK Chytrý & Valtrová, v.o.s.
Rubešova 83/10
120 00 Praha 2
Vypravenodne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj naobálce datové zprávy
Právní moc: 17. 7. 2012.