UOHS S309/2009
Rozhodnutí: S309/2009/KS-15261/2009/840 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Daimler AG/Kamaz Inc./FKT Holding GmbH/Mercedes-Benz Trucks Vostok Holding GmbH
Účastníci Daimler AG OJSC KAMAZ
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 3. 12. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 136 KB


ÚOHS-S309/2009/KS-15261/2009/840 V Brně dne 25. listopadu 2009
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S293/2009/KS, zahájeném dne 26. října 2009 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na návrh účastníků řízení, společností Daimler AG, se sídlem Spolková republika Německo, Stuttgart, Mercedesstrasse 137, a Kamaz Inc., se sídlem Ruská federace, Tatarstán, Naberezhniye Chelny, 2 Avtozavodskiy Prospect, ve správním řízení zastoupených JUDr. Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Dohody o společném podniku týkající se FKT Holding GmbH, jež má být uzavřena mezi společnostmi KAMAZ CYPRUS, se sídlem v Kyperské republice, Kamaz Inc., se sídlem Ruská federace, Tatarstán, Naberezhniye Chelny, 2 Avtozavodskiy Prospekt, a MITSUBISHI FUSO TRUCK AND BUS CORPORATION, se sídlem Japonské císařství, Kawasaki, Kashimada Saiwai-ku, a Dohody o společném podniku týkající se Mercedes-Benz Trucks Vostok Holding GmbH, jež má být uzavřena mezi společnostmi MIKAM Holdings Limited, se sídlem v Kyperské republice, OJSC KAMAZ, se sídlem Ruská federace, Tatarstán, Naberezhniye Chelny, 2 Avtozavodskiy Prospect, a Daimler AG, se sídlem Spolková republika Německo, Stuttgart, Mercedesstrasse 137, v jejichž důsledku společnosti Daimler AG a Kamaz Inc. získají společnou kontrolu nad nově založenými soutěžiteli FKT Holding GmbH a Mercedes-Benz Trucks Vostok Holding GmbH, obě se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Sterngasse 13, jež budou dlouhodobě plnit všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,
povoluje.
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobného zahraničního registru, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 44/2009 ze dne 4. listopadu 2009. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
I. Notifikační podmínky
3. K předmětnému spojení soutěžitelů dochází na základě Dohody o společném podniku týkající se FKT Holding GmbH, jež má být uzavřena mezi společnostmi KAMAZ CYPRUS, se sídlem v Kyperské republice, Kamaz Inc., se sídlem Ruská federace, Tatarstán, Naberezhniye Chelny, 2 Avtozavodskiy Prospekt (dále jen Kamaz ), a MITSUBISHI FUSO TRUCK AND BUS CORPORATION, se sídlem Japonské císařství, Kawasaki, Kashimada Saiwai-ku, a Dohody o společném podniku týkající se Mercedes-Benz Trucks Vostok Holding GmbH, jež má být uzavřena mezi společnostmi MIKAM Holdings Limited, se sídlem v Kyperské republice, OJSC KAMAZ, se sídlem Ruská federace, Tatarstán, Naberezhniye Chelny, 2 Avtozavodskiy Prospect, a Daimler AG, se sídlem Spolková republika Německo, Stuttgart, Mercedesstrasse 137 (dále jen Daimler ).
4. V době před uskutečněním notifikované transakce drží společnost Daimler prostřednictvím 100% dceřiné společnosti Daimler Vermögens-und Beteiligungs GmbH veškeré obchodní podíly na nově založené společnosti FKT Holding GmbH, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Sterngasse 13 (dále jen FKT nebo Společný podnik č. 1 ). Společnost Kamaz vlastní prostřednictvím dceřiné společnosti Kamaz-Finance OOO (dále jen Kamaz-Finance ) přibližně 99 % akcií společnosti KamAuto-HOLDING OOO. Tato společnost pak v souladu s plánovaným spojením soutěžitelů založila novou společnost FUSO KAMAZ Trucks RUS OOO (dále jen Provozní společnost č. 1 ) a je jejím jediným akcionářem. V průběhu notifikovaného spojení převede společnost Kamaz 100 % akcií Provozní společnosti č. 1 na Společný podnik č. 1, tj. společnost FKT, a výměnou za to získá nepřímo 50% obchodní podíl na společnosti FKT. Zbývající 50% obchodní podíl na společnosti FKT bude nadále nepřímo držet společnost Daimler.
5. Obdobným způsobem dojde k založení a získání společné kontroly ze strany navrhovatelů nad druhým společným podnikem. Tím má být společnost Mercedes-Benz Trucks Vostok Holding GmbH, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Sterngasse 13 (dále jen Mercedes-Benz Vostok nebo Společný podnik č. 2 ), v době před spojením rovněž založená a nepřímo výlučně kontrolovaná ze strany společnosti Daimler. Společnost Mercedes-Benz Vostok dále založila a je jediným společníkem společnosti Mercedes-Benz Trucks Vostok OOO (dále jen Provozní podnik č. 2 ). Při realizaci spojení má společnost Kamaz nepřímo nabýt 50% obchodní podíl ve společnosti Mercedes-Benz Vostok, a tím i získat možnost vykonávat nad ní spolu se společností Daimler společnou kontrolu.
6. V souladu s § 12 odst. 5 zákona se za spojení soutěžitelů považuje i založení soutěžitele, který je společně kontrolován více soutěžiteli a který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky.
7. Aby založení nového soutěžitele bylo posuzováno jako spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 5 zákona, musí být splněny zejména dvě podmínky. Za prvé společný podnik musí být kontrolován společně všemi zakladateli, za druhé musí mít koncentrativní charakter. O koncentrativní společný podnik jde tehdy, jestliže tento vykonává na trvalém základě (tj. po časově neomezenou nebo alespoň delší dobu) všechny funkce samostatného hospodářského subjektu. [1]
8. Při hodnocení splnění kritérií uvedených v předchozím odstavci, a tudíž určení, zda se v případě posuzované transakce jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 5 zákona, posuzoval Úřad především to, zda navrhovatelé budou nad oběma společnými podniky vykonávat společnou kontrolu, bude-li fungování společně kontrolovaných soutěžitelů postaveno na dlouhodobém základě a zda společné podniky budou plnit všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, které na stejném trhu plní ostatní srovnatelné společnosti. V tomto smyslu musí mít společný podnik zejména přístup k dostatečným zdrojům (finance, zaměstnanci, aktiva, vedoucí pracovníci) pro svoji činnost a musí též poskytovat významnou část svých služeb volně na trhu i jiným subjektům, než pouze svým zakladatelům. Úřad rovněž posuzoval, zda založení společného podniku bude mít za následek trvalou změnu struktury zúčastněných společností.
9. Šetření Úřadu prokázala, že společnosti Daimler a Kamaz budou oba společné podniky nepřímo společně kontrolovat. V případě obou společných podniků bude jejich představenstvo tvořeno dvěma výkonnými řediteli, z nichž jak společnost Daimler, tak i společnost Kamaz jmenují jednoho. Oba výkonní ředitelé budou mít shodné pravomoci a budou moci zastupovat daný společný podnik společně. Hlasovací práva obou společníků na valných hromadách společných podniků budou rovnocenná a jejich rozhodnutí budou přijímána prostou většinou.
10. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda mají oba společné podniky povahu společného podniku koncentrativního typu, tj. zda budou dlouhodobě plnit všechny funkce samostatné hospodářské jednotky. Z hlediska tohoto posouzení zhodnotil Úřad jako významné následující skutečnosti.
11. Oba společné podniky budou mít vlastní zaměstnance, jejichž výběr bude plně v kompetenci managementu společných podniků.
12. Aktivity obou společných podniků budou financovány z jejich vlastních finančních zdrojů plynoucích z jejich činnosti. Předmětem podnikání Společného podniku č. 1 bude výroba a distribuce lehkých, středních a těžkých nákladních automobilů v Rusku, a to pod značkami Fuso , Mitsubishi a Three Diamonds . Předmětem podnikání Společného podniku č. 2 bude výroba a distribuce nákladních vozidel Mercedes-Benz ACTROS a Mercedes-Benz AXOR v Rusku. Oba společné podniky budou plně odpovědné za veškerou výrobu a následnou distribuci shora uvedených vozidel na území Ruské federace.
13. Výběr veškerých dodavatelů obou společných podniků bude plně v jejich kompetenci a bude zcela nezávislý na mateřských společnostech. Veškeré distribuční dohody pak budou uzavírány těmito společnými podniky, aniž by mateřské společnosti uzavírání těchto smluv jakkoli ovlivňovaly.
14. Na základě shora uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že oba společné podniky budou plnit veškeré funkce samostatné hospodářské jednotky.
15. Pokud jde o dlouhodobost trvání společných podniků, jak Společný podnik č. 1, tak i Společný podnik č. 2 jsou společnosti založené na dobu neurčitou. Lze tedy konstatovat, že podmínka vykonávání činnosti společně kontrolovaného podniku na dlouhodobém základě je splněna.
16. Vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku výše uvedených dohod o založení společných podniků zamýšlejí společnosti Daimler a Kamaz založit dva společně kontrolované soutěžitele, přičemž obě transakce pak lze považovat za vzájemně ekonomicky propojené, byly posouzeny jako jedna transakce, jež představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 5 zákona.
17. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky jedním ze soutěžitelů zakládajících společný podnik byl vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším soutěžitelem byl rovněž vyšší než 1,5 miliardy Kč, je podmínka dle § 13 písm. b) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
18. Společnost Daimler je celosvětově působícím výrobcem a dodavatelem osobních automobilů a užitkových vozidel. Mezi hlavní obory její činnosti patří výroba a dodávky osobních vozů, nákladních vozidel, dodávek a autobusů. Společnost Daimler stojí včele skupiny společností, které jsou rozděleny do pěti celosvětových divizí, a to Mercedes Benz Cars, Daimler Trucks, Daimler Financial Services, Vans a Buses.
19. Společnost Kamaz stojí v čele skupiny společností, která představuje nejvýznamnějšího výrobce automobilů v Ruské federaci. Kamaz vyrábí široké portfolio nákladních vozidel, návěsů, autobusů, traktorů, motorů, pohonných jednotek a nejrůznějšího nářadí. Celá podnikatelská skupina působí primárně na území Ruské federace.
20. Společný podnik č. 1 se bude zabývat výrobou a distribucí určitých typů nákladních vozidel značek Fuso , Mitsubishi a Three Diamonds . Místem výrobních provozů jím kontrolované Provozní společnosti č. 1 bude Tatarstán, přičemž za účelem distribuce a servisu svých vozidel může tato společnost zakládat další pobočky v jiných městech Ruské federace.
21. Společný podnik č. 2 se bude zabývat výrobou a distribucí konkrétního typu vozidel Mercedes-Benz ACTROS a Mercedes-Benz AXOR. Místem výrobních provozů jím kontrolované Provozní společnosti č. 2 bude rovněž Tatarstán, místem pro velkoobchodní činnost pak Moskva. III. Dopady spojení
22. Za účelem posouzení, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
23. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 5 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které bude na území České republiky vykonávat společný podnik, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi jeho mateřských společností.
24. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit obou společných podniků je zřejmé, že tyto budou působit v oblasti výroby a dodávek nákladních automobilů, přičemž rozsah jejich dodávek má být omezen výhradně na území Ruské federace.
25. Pokud jde o věcné vymezení relevantních trhů v oblasti výroby automobilů, lze považovat trh pro osobní auta a trh pro komerční vozidla s ohledem na jejich účel za dva odlišné produktové trhy. Trh komerčních vozidel je přitom dále možné členit na tři segmenty v závislosti na hrubé hmotnosti vozidla, [2] a to na (i) segment lehkých vozidel (do 5 tun), (ii) segment středních vozidel (5-16 tun) a (iii) segment těžkých vozidel (nad 16 tun).
26. V souladu s předcházející rozhodovací praxí Evropské komise vztahující se k povolování spojení soutěžitelů v oblasti výroby komerčních vozidel lze konstatovat, že geografické vymezení relevantních trhů v dané oblasti bez ohledu na její možné produktové členění lze vymezit územím jednotlivých států, a to z důvodu rozdílné cenové úrovně, technických požadavků zákazníků, potřeby vlastnictví distribučních a servisních sítí, jakož i určitých národních preferencí. [3]
27. Na základě výše uvedeného se nabízí několik způsobů vymezení relevantních trhů, nicméně vzhledem k tomu, že činnost obou společných podniků má být zaměřena na výrobu a prodej komerčních vozidel na území Ruské federace, Úřad v tomto konkrétním případě ponechal otázku vymezení výrobkového a geografického relevantního trhu otevřenou.
28. Po celkovém zhodnocení posuzované transakce dospěl Úřad k závěru, že toto spojení nepovede ke snížení úrovně konkurenčního prostředí v dané oblasti v České republice. Ačkoli společnost Daimler zaujímá na tuzemském trhu lehkých nákladních vozidel, středních nákladních vozidel a těžkých nákladních vozidel významné postavení, trh České republiky nebude posuzovaným spojením soutěžitelů ovlivněn, neboť rozsah předmětné transakce je omezen výhradně na území Ruské federace a společnost Kamaz na českém trhu nepůsobí.
29. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména pak povaze předmětného spojení soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech na území České republiky.
30. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
první místopředseda
PM: 3. prosince 2009

[1] Obdobně viz Konsolidované sdělení Evropské komise k otázkám příslušnosti podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (2008/C 95/01), část B, oddíl IV.
[2] Viz např. rozhodnutí Evropské komise M.5157 Volkswagen/Scania
[3] Viz např. rozhodnutí Evropské komise M.5061 Renault/Russian Technologies/Avtovaz, M1980 Volvo/Renault V.I. čiM.4336- MAN/Scania