UOHS S301/2006
Rozhodnutí: S 301/06-19997/06/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Barum Continental spol. s r.o. a BARUM CENTRUM PRAHA spol. s r.o.
Účastníci BARUM CENTRUM PRAHA spol. s r.o. Barum Continental spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 16. 11. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 101 KB

S 301/06-19997/06/620 V Brně dne 13. listopadu 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 301/06, zahájeném dne 13. října 2006 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Barum Continental spol. s r.o., se sídlem Objízdná 1628, Otrokovice, IČ: 45788235, ve správním řízení zastoupené JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, na základě plné moci ze dne 16. června 2006, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Barum Continental spol. s r.o., se sídlem Objízdná 1628, Otrokovice, IČ: 45788235, na straně jedné, a společnosti BARUM CENTRUM PRAHA spol. s r.o., se sídlem Bubenská 98, Praha 7, IČ: 41193598, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smluv o převodu obchodního podílu, které mají být uzavřeny mezi společností Barum Continental spol. s r.o., se sídlem Objízdná 1628, Otrokovice, IČ: 45788235, jako kupujícím, a panem Antonínem Matysem, bytem Domanovická 1225, Praha 9-Újezd nad Lesy, a panem Michalem Poduškou, bytem Italská 34, Praha 2, jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost Barum Continental spol. s r.o., se sídlem Objízdná 1628, Otrokovice, IČ: 45788235, získá 60% obchodní podíl ve společnosti BARUM CENTRUM PRAHA spol. s r.o., a tím i možnost nad jmenovanou společností vykonávat přímou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 44/2006 ze dne 1. listopadu 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, která má být uzavřena mezi společností Barum Continental spol. s r.o., se sídlem Objízdná 1628, Otrokovice, IČ: 45788235 (dále jen "Barum Continental"), jako kupujícím, a panem Antonínem Matysem, bytem Domanovická 1225, Praha 9-Újezd nad Lesy, a panem Michalem Poduškou, bytem Italská 34, Praha 2, jako prodávajícími. V důsledku realizace zmíněných smluv získá společnost Barum Continental od jednotlivých prodávajících obchodní podíly představující celkově 60% základního kapitálu společnosti BARUM CENTRUM PRAHA spol. s r.o., se sídlem Bubenská 98, Praha 7, IČ: 41193598 (dále jen "BCP"), a tím i možnost uvedenou společnost přímo kontrolovat.
Vzhledem ke skutečnosti, že již před realizací výše uvedené transakce společnost Barum Continental vlastní obchodní podíl ve výši 40% základního kapitálu společnosti BCP, bude po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů podíl společnosti Barum Continental na základním kapitálu společnosti BCP činit 100%.
Předmětná transakce tak představuje spojení podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Barum Continental je česká společnost, činná zejména v oblasti výroby a prodeje pneumatik pro osobní vozidla, pneumatik pro nákladní vozidla a autobusy a pneumatik pro zemědělské, průmyslové a jiné stroje. Společnost Barum Continental se dále zabývá servisní činností související s pneumatikami. V České republice společnost Barum Continental kontroluje před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů společnosti Pneu služby s.r.o. a BARUM KAFKA, s.r.o., jež se zabývají obchodní činností s pneumatikami.
Společnost Barum Continental je kontrolována (též prostřednictvím společností Korso Idustriebeteiligungsgesellschaft mbH a Continental Holding France Sarl) společností Continental AG, se sídlem Vahrenwalder Stra e 9, Hannover, Spolková republika Německo (dále též "skupina Continental"), která se zabývá zejména výrobou pneumatik všeho druhu, výrobou a prodejem brzdových systémů a komponentů podvozků a zařízení vozidel a výrobou a prodejem technických elastomerů.
Společnost BCP je česká akciová společnost, která se zabývá prodejem pneumatik a související servisní činností. Před realizací předmětné transakce jsou společníky společnosti BCP pan Antonín Matys, bytem Domanovická 1225, Újezd nad Lesy, Praha 9, vlastnící 30% obchodní podíl, pan Michal Poduška, bytem Italská 34, Praha 2, který vlastní rovněž 30% obchodní podíl a společnost Barum Continental, jejíž obchodní podíl ve společnosti BCP činí 40%.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak bylo uvedeno výše, společnost Barum Continental působí zejména v oblasti výroby a prodeje pneumatik pro osobní vozidla, nákladní vozidla, autobusy a pro zemědělské, průmyslové a jiné stroje, společnost BCP je činná rovněž v oblasti prodeje pneumatik a poskytování souvisejících servisních služeb.
V oblasti prodeje nových pneumatik lze rozlišit přímé dodávky pneumatik výrobcům dopravních prostředků (tzv. OEM segment), kdy tyto pneumatiky nejsou nabízeny na trhu samostatně, ale jako součást vozidla, a pneumatiky pro náhradní spotřebu konečných spotřebitelů, které jsou distribuovány prostřednictvím prodejní sítě. Z hlediska účelu, resp. použití pneumatik pro různé kategorie vozidel, lze rozlišit několik produktových trhů, a to pneumatiky pro osobní automobily, pneumatiky pro nákladní automobily a autobusy, zemědělské stroje (zejména traktory) a jiné průmyslové stroje, případně pneumatiky pro motorizovaná a bezmotorová jednostopá vozidla.
Součástí gumárenského průmyslu je nejen výroba a distribuce nových pneumatik, ale také obnova opotřebovaných pneumatik tzv. protektorováním, přičemž kromě cenového rozdílu je nutno zohlednit nižší úroveň životnosti, jízdních a jiných vlastností (hlučnost, bezpečnost apod.) protektorovaných pneumatik oproti pneumatikám novým.
Protektorované pláště jsou používány především v případě nákladních automobilů a autobusů. V rámci pravidelného používání pro dopravu a přepravu musí tato vozidla splňovat technické požadavky s ohledem na bezpečnost silničního provozu. Vzhledem k nutnosti častější výměny pneumatik je pak z ekonomických důvodů upřednostňována oprava opotřebených pneumatik protektorováním před nákupem nových plášťů.
Každý druh pneumatik zahrnuje několik typů, které se liší např. vzorkem, rozměry nebo chemickým složením, přičemž výběr druhu a typu pláště závisí na typu dopravního prostředku, na který má být plášť použit a také na účelu, kterému má vozidlo sloužit. Vzhledem k rozdílné charakteristice, ceně a zamýšlenému použití jsou jednotlivé druhy pneumatik vzájemně nezastupitelné a tvoří samostatné výrobkové trhy.
Na základě posouzení aktivit spojujících se soutěžitelů a s přihlédnutím k předchozí rozhodovací praxi Úřadu 1 a Evropské komise 2 vymezil Úřad pro účely tohoto správního řízení relevantní trhy z hlediska výrobkového jako
trh prodeje nových pneumatik pro osobní automobily určených pro náhradní spotřebu konečným spotřebitelům,
trh prodeje nových pneumatik pro nákladní automobily a autobusy určených pro náhradní spotřebu konečným spotřebitelům,
trh prodeje nových pneumatik pro zemědělské a průmyslové stroje určených pro náhradní spotřebu konečným spotřebitelům,
trh prodeje protektorovaných pneumatik pro osobní automobily,
trh prodeje protektorovaných pneumatik pro nákladní automobily a autobusy,
trh pneuservisní činnosti.
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trh vymezit jako trh národní nebo zda podmínky na území ovlivněném předmětným spojením opravňují k vymezení relevantního trhu v užším pojetí jako trhu lokálního či regionálního.
Z pohledu geografického bylo zjištěno, že společnosti Barum Continental a BCP působí ve spojením dotčených oblastech na celém území České republiky, v případě společnosti BCP zejména na území města Prahy a oblasti středních Čech, přičemž mezi jednotlivými regiony neexistují významné rozdíly z hlediska obchodních podmínek, dále pak, že srovnatelné produkty a služby různých výrobců a prodejců jsou ve výše uvedených oblastech vzájemně zastupitelné. Na základě uvedených skutečností Úřad pro posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů považuje za relevantní území České republiky .
Na spojením dotčených relevantních trzích působí jak společnost Barum Continental, tak i společnost BCP, dochází tedy k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů na území České republiky. Společnost Barum Continental prodává vlastní výrobky, dále pneumatiky značek náležejících do skupiny Continental (např. Continental, Semperit, Uniroyal), ale i výrobky konkurenčních značek (Goodyear, Michelin, Sava, Mitas), a to prostřednictvím vlastních velkoobchodních a maloobchodních prodejen, prostřednictvím autorizovaných prodejců, zpravidla na základě franšízové smlouvy, a rovněž prostřednictvím dalších nezávislých prodejců.
Společnost BCP je smluvním partnerem společnosti Barum Continental, se kterou je současně majetkově propojena. Je tedy součástí jednotné prodejní a servisní sítě společnosti Barum Continental, jejímž cílem je zajistit prostřednictvím jednotné obchodní politiky, obchodního názvu, ochranné známky a loga Barum Continental shodnou kvalitu prodeje a odpovídající technickou úroveň servisu. Produkty Barum Continental a skupiny Continental tvoří podstatnou část z celkového objemu prodeje společnosti BCP, avšak jmenovaná společnost prodává i konkurenční značky plášťů.
Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti prodeje nových pneumatik pro náhradní spotřebu dosahuje na relevantním trhu prodeje pneumatik pro osobní automobily cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %, na relevantním trhu prodeje pneumatik pro nákladní automobily a autobusy rovněž cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % a na relevantním trhu prodeje pneumatik pro zemědělské a průmyslové stroje cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %.
V oblasti prodeje protektorovaných pneumatik pak spojující se soutěžitelé dosahují tržního podílu cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % v případě relevantního trhu prodeje pneumatik pro osobní automobily a cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % na relevantním trhu prodeje pneumatik pro nákladní automobily a autobusy. Na relevantním trhu pneuservisní činnosti zaujímají obě společnosti postavení odpovídající společnému tržnímu podílu cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %.
Na vymezených relevantních trzích na území České republiky budou spojující se soutěžitelé i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších soutěžitelů, mezi které patří nejen řada významných výrobců pneumatik konkurenčních značek jako např. Goodyear Tire & Rubber Company prostřednicvím Goodyear Dunlop Tires Czech, s.r.o., Michelin Group prostřednictvím Michelin Hungaria Kft., Bridgestone Corporation prostřednictvím Bridgestone Czech Ltd. nebo Mitas, a.s., ale rovněž další distribuční společnosti, např. společnosti IHLE CZECH, s.r.o., K.A.L.T. Pneu, s.r.o. nebo Obnova Brno, a.s., i řada menších lokálních prodejců.
Z dostupných informací je zřejmé, že v oblasti prodeje pneumatik obecně existuje silně konkurenční prostředí. V rámci vymezených relevantních trhů oproti tomu neexistují žádné významné ekonomické, právní či jiné překážky znemožňující potenciálním konkurentům účastnit se hospodářské soutěže na nich. V této souvislosti je možno zmínit rozvoj dalších distribučních kanálů v rámci prodeje pneumatik, a to prodej prostřednictvím supermarketů nebo internetu.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka
AK Gleiss Lutz v.o.s.
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2
1 Viz např. rozhodnutí Úřadu S 6/02 nebo S 136/04.
2 Viz např. rozhodnutí EK M.1470 Goodyear/Sumitomo nebo M.3081 Michelin/Viborg.