UOHS S30/2007
Rozhodnutí: S 30/07-3543/07/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů VINCI CONSTRUCTION S.A.S., Francie a Průmstav, a.s.
Účastníci Průmstav, a.s. VINCI CONSTRUCTION S.A.S., Francie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 26. 2. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 107 KB


S 30/07-3543/07/620 V Brně dne 19. února 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 30/07, zahájeném dne 18. ledna 2007 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost VINCI CONSTRUCTION S.A.S., se sídlem 5 Cours Ferdinand de Lesseps, Rueil Malmaison, Francouzská republika, ve správním řízení zastoupená Mgr. Lucií Vožehovou, advokátkou, se sídlem Platnéřská 191/4, Praha 1, na základě plné moci ze dne 10. ledna 2007, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů VINCI CONSTRUCTION S.A.S., se sídlem 5 Cours Ferdinand de Lesseps, Rueil Malmaison, Francouzská republika, a Průmstav, a.s., se sídlem Štětkova 18, Praha 4, IČ: 25105825, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 15. ledna 2007 mezi společností VINCI CONSTRUCTION S.A.S., se sídlem 5 Cours Ferdinand de Lesseps, Rueil Malmaison, Francouzská republika, jako kupujícím, a akcionáři společnosti Průmstav, a.s., se sídlem Štětkova 18, Praha 4, IČ: 25105825, jako prodávajícími, v jejímž důsledku nabude společnost VINCI CONSTRUCTION S.A.S., se sídlem 5 Cours Ferdinand de Lesseps, Rueil Malmaison, Francouzská republika, akcie představující majoritní [ obchodní tajemství ] podíl na základním kapitálu společnosti Průmstav, a.s., se sídlem Štětkova 18, Praha 4, IČ: 25105825, a získá tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 05/2007 ze dne 13. ledna 2007. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií, kterou uzavřeli dne 15. ledna 2007 společnost VINCI CONSTRUCTION S.A.S., se sídlem 5 Cours Ferdinand de Lesseps, Rueil Malmaison, Francouzská republika (dále jen "VINCI CONSTRUCTION"), jako kupující, a dosavadní akcionáři společnosti Průmstav, a.s., se sídlem Štětkova 18, Praha 4, IČ: 25105825 (dále jen "Průmstav"), jako prodávající. V době před uskutečněním předmětné transakce tito dosavadní akcionáři společnosti Průmstav, kterými jsou pan [ obchodní tajemství ], vlastní akcie představující celkem 100% podíl na základním kapitálu společnosti Průmstav. V důsledku posuzované transakce má společnost VINCI CONSTRUCTION nabýt akcie představující majoritní [ obchodní tajemství ] podíl na základním kapitálu společnosti Průmstav, zatímco zbývající akcie představující minoritní [ obchodní tajemství ] podíl na základním kapitálu společnosti Průmstav [ obchodní tajemství ] 1 . Na základě Akcionářské smlouvy, která byla v návaznosti na Smlouvu o převodu akcií uzavřena dne 15. ledma 2007 mezi společností VINCI CONSTRUCTION a zbývajícími osmi fyzickými osobami-akcionáři společnosti Průmstav, bude mít těchto osm fyzických osob právo ve sjednané lhůtě prodat veškeré svoje akcie ve společnosti Průmstav společnosti VINCI CONSTRUCTION, zatímco společnost VINCI CONSTRUCTION bude mít ve sjednané lhůtě právo koupit od těchto osmi fyzických osob veškeré jejich akcie ve společnosti Průmstav. Po převodu majoritního [ obchodní tajemství ] akciového podílu ve společnosti Průmstav na společnost VINCI CONSTRUCTION nebude mít žádná z osmi fyzických osob-akcionářů společnosti Průmstav možnost jednotlivě či společně se podílet na rozhodujícím vlivu na činnost společnosti Průmstav, a to i s přihlédnutím ke složení, hlasování a rozhodování orgánů společnosti Průmstav. Naopak možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost společnosti Průmstav, a tedy i možnost tuto společnost ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona kontrolovat, získá v důsledku posuzovaného převodu výlučně společnost VINCI CONSTRUCTION 2 . Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona.
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka podle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Vzhledem ke skutečnosti, že předmětné spojení soutěžitelů spočívá v získání možnosti kontrolovat soutěžitele, kterým je společnost Průmstav, ze strany soutěžitele jiného, kterým je společnost VINCI CONSTRUCTION, a jedná se tak o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, je v souladu s § 15 odst. 2 zákona povinen podat návrh na povolení spojení soutěýitelů ten soutěžitel, který v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů má získat možnost kontroly nad nabývaným soutěžitelem. V posuzovaném případě je tedy subjektem povinným podat návrh na povolení spojení soutěžitelů společnost VINCI CONSTRUCTION, která se v souladu s § 21 odst. 1 zákona stala účastníkem řízení o povolení spojení soutěžitelů VINCI CONSTRUCTION a Průmstav.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost VINCI CONSTRUCTION je součástí skupiny subjektů, v jejímž čele stojí společnost VINCI S.S., se sídlem 1 Cours Ferdinand de Lesseps, Rueil Malmaison, Francouzská republika (dále společně také jen "skupina VINCI"). Celosvětově vyvíjené aktivity skupiny VINCI se soustředí do čtyř stěžejních oblastí, kterými jsou (i) pozemní a inženýrské stavitelství, (ii) oblast koncesí a služeb vztahujících se především k provozování silnic, parkovišť či letišť, (iii) oblast výstavby silnic a produkce materiálů pro výstavbu silnic a (iv) oblast distribuce elektrické energie, infrastruktury, technického zázemí budov a telekomunikací. Svými aktivitami skupina VINCI pokrývá i území České republiky.
V oblasti koncesí a služeb vztahujících se k provozování silnic, parkovišť či letišť je skupina VINCI na území České republiky činná prostřednictvím společnosti EVROPARK PRAHA, a.s., se sídlem Politických vězňů 21, Praha 1, IČ: 63999803, jež provozuje zónu placeného stání v městské části Praha 1.
V oblasti distribuce elektrické energie, infrastruktury, technického zázemí budov a telekomunikací působí skupina VINCI v České republice například prostřednictvím společnosti KASTT, spol. s r.o., se sídlem Jižní 870, Hradec Králové, IČ: 13583948, jež se zabývá projektováním, výrobou a montážemi tepelných, vzduchotechnických, klimatizačních, měřících a regulačních systémů, nebo společnosti TPI Česká republika s.r.o., se sídlem Plzeňská 435/338, Praha 6-Řepy, IČ. 25601512, která působí v segmentu projektování, realizace a servisu protipožární techniky.
V oblasti výstavby silnic a produkce materiálů pro jejich výstavbu vyvíjí skupina VINCI v České republice činnost zejména prostřednictvím společnosti Stavby silnic a železnic, a.s., se sídlem Národní třída 10, Praha 1, IČ: 45274924, která se buď sama, nebo prostřednictvím jí kontrolovaných subjektů zabývá výrobou a zpracováním stavebních materiálů, směsí a polotovarů 3 , výstavbou všech druhů komunikací (dálnic, silnic, rychlostních komunikací či obchvatů), včetně jejich rekonstrukce a modernizace, výstavbou silničních, železničních, tramvajových a mostních děl 4 a sportovních, vodohospodářských a ekologických staveb.
V oblasti pozemních a inženýrských staveb působí skupina VINCI v České republice zejména prostřednictvím následujících subjektů:
společnosti SMP CZ, a.s., se sídlem Evropská 1692/37, Praha 6, IČ: 27195147, která svými aktivitami pokrývá segment mostních staveb, vodohospodářských, pozemních a podzemních staveb a rovněž se zabývá výrobou prefabrikátů (jako jsou například mostní dílce či železobetonové konstrukce), výrobou výztuží a ocelových konstrukcí,
společnosti FCC-První česká projekční a stavební, a.s., se sídlem Evropská 1692/37, Praha 6, IČ: 00248240, která se zabývá projektováním a realizací na klíč staveb, jako jsou například hotely, kanceláře, obchodní centra, průmyslové a výrobní haly, sportovní objekty a bytové domy, nebo
organizační složky 5 VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS, S.A., VINCI STAVBY, organizační složka, se sídlem Pobřežní ul. 3, Praha 8-Karlín, IČ: 70804923, která se zabývá realizací velkých stavebních projektů.
(11) Nabývaný soutěžitel Průmstav , který není v době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů kontrolován ze strany žádného subjektu, působí na území České republiky jako univerzální stavební společnost jak v oblasti pozemního stavitelství, tak v oblasti inženýrského stavitelství. Aktivity nabývaného soutěžitele v uvedených oblastech zahrnují širokou škálu produktů a k nim se vztahujících služeb 6 , a to od výstavby bytových domů, obchodních, administrativních a průmyslových budov až po rekonstrukce historických budov. Významnou část dodávek realizovaných společností Průmstav tvoří železobetonové konstrukce. V segmentu inženýrských staveb pak lze mezi aktivitami společnosti Průmstav uvést mimo jiné výstavbu protipovodňových opatření.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy 7 . Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí společnost Průmstav v oblasti pozemního stavitelství a oblasti inženýrského stavitelství. V obou oblastech se její aktivity horizontálně překrývají s činnostmi skupiny VINCI.
V souladu se svou předchozí rozhodovací praxí 8 vymezil Úřad pro účely daného správního řízení jako relevantní z pohledu věcného trh pozemního stavitelství a trh inženýrského stavitelství . Z hlediska geografického jsou oba věcně relevantní trhy vymezeny územím celé České republiky . Z pohledu časového se jedná o trhy trvalé, charakterizované pravidelně se opakujícími dodávkami.
Na relevantním trhu pozemního stavitelství na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů jak skupina VINCI, jejíž tržní podíl se pohybuje [ obchodní tajemství ] %, tak společnost Průmstav, jejíž tržní podíl na vymezeném relevantním trhu [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení se bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu pozemního stavitelství na území České republiky činit [ obchodní tajemství ] %.
Na relevantním trhu inženýrského stavitelství na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů skupina VINCI s tržním podílem, který se pohybuje [ obchodní tajemství ] %, i společnost Průmstav, která na vymezeném relevantním trhu dosahuje tržního podílu [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu inženýrského stavitelství na území České republiky činit [ obchodní tajemství ] %.
Relevantní trh pozemního stavitelství i relevantní trh inženýrského stavitelství se vyznačují přítomností značného počtu subjektů, z nichž mezi nejvýznamnější se řadí společnosti Skanska CZ a.s., Metrostav a.s., VCES HOLDING s.r.o., STRABAG a.s., HOCHTIEF CZ a.s. či společnost ŽS Brno, a.s. 9 Tito konkurenti jednotlivě dosahují na vymezených relevantních trzích podílů, jež jsou srovnatelné s tržním podílem spojením vzniklého subjektu.
Z informací, které byly Úřadem analyzovány v průběhu předmětného správního řízení, mimo jiné vyplývá, že překážky vstupu na vymezené relevantní trhy jsou nízké a dále i skutečnost, že služby spadající pod vymezené relevantní trhy jsou ve značné míře poptávány subjekty veřejného sektoru.
Po zhodnocení situace na vymezených relevantních trzích dospěl Úřad k následujícímu závěru. Vzhledem k (i) nízkému tržnímu podílu spojením vzniklého subjektu, (ii) přítomnosti řady konkurenčních soutěžitelů a (iii) neexistenci podstatných překážek pro vstup nových soutěžitelů na trh nedojde v důsledku posuzovaného spojení ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na relevantních trzích, nebude omezena možnost volby spotřebitelů a předmětné spojení rovněž nepovede k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trhy. Posuzované spojení tedy nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezených relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I
Právní moc: 26.2. 2007
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Lucie Vožehová, advokátka
Platnéřská 191/4
110 00 Praha 1
1 [ obchodní tajemství ].
2 Podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona se situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo kdy jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, a to mimo jiné nabytím obchodního podílu nebo akcií, považují za spojení soutěžitelů. Ustanovení § 12 odst. 4 zákona definuje kontrolu jako možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele.
3 Například prostřednictvím společnosti OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o., se sídlem Letkov 171, Plzeň, IČ: 49790633, společnosti Jihočeská obalovna, spol. s r.o., se sídlem Planá č.p. 76, České Budějovice, IČ: 60827823, nebo společnosti VČO-Východočeská obalovna, s.r.o., se sídlem Kutnohorská č.p.227, Hradec Králové-Plačice, IČ: 25947800.
4 Výstavbou vyjmenovaných děl a staveb se zabývají například i její dceřiné společnosti ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s., se sídlem Starobělská 3040/56, Ostrava-Zábřeh, IČ: 25378147, a SILNICE BRNO, spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 104, Brno, IČ: 41603281.
5 Jedná se o organizační složku společnosti VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS, se sídlem 5 Cours Ferdinand de Lesseps, Rueil Malmaison, Francouzská republika.
6 Kromě samotné výstavby jde například o provozování či rekonstrukci budov.
7 Podle § 2 odst. 2 zákona je relevantním trhem trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
8 K tomu viz například rozhodnutí Úřadu sp.zn. S 150/06-11015/2006/620 ze dne 19. června 2006 ve věci povolení spojení soutěžitelů Bouvgues Bâtiment International S.A. a VCES HOLDING s.r.o. nebo rozhodnutí Úřadu sp.zn. S 193/06-13994/2006/620 ze dne 10. srpna 2006 ve věci povolení spojení soutěžitelů COLAS S.A. a Čermák a Hrachovec a.s.
9 U řady konkurenčních subjektů se jedná o dceřiné společnosti významných zahraničních stavebních společností.