UOHS S299/2013
Rozhodnutí: S299/2013/KS-11266/2013/840/LBř Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů UNILEVER ČR, spol. s r.o. , a společností BOCHEMIE a.s.
Účastníci UNILEVER ČR, spol. s r.o. BOCHEMIE a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí individuální výjimka nepovolena
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 17. 6. 2013
Dokumenty dokument ke stažení 199 KBČ. j.: ÚOHS-S299/2013/KS-11266/2013/840/LBř

o 17. 6. 2013Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S299/2013/KS, zahájeném dne 16. 5. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Thámova 18, IČ: 18627781, zastoupeného Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, na základě plné moci, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů UNILEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Thámova 18, IČ: 18627781, a HomeBrands, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Klimentská 1746/52, IČ: 24786705, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií , uzavřené dne 5. 4. 2013 mezi společností UNILEVER ČR, spol. s r.o., jako nabyvatelem, a společností BOCHEMIE a.s., se sídlem Bohumín-Nový Bohumín, Lidická 326, IČ: 27654087, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti HomeBrands, a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 téhož zákona,
POVOLUJE.

Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčených oblastí.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV 431251 ze dne 21. 5. 2013. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
3. Ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání informací potřebných k náležitému zjištění skutkového stavu v oblastech dotčených předmětným spojením požádal Úřad konkurenty spojujících se soutěžitelů v oblasti čisticích prostředků pro domácnost, kteří působí na území České republiky, a společnosti, které jako maloobchodní prodejci odebírají od spojujících se soutěžitelů v České republice čisticí prostředky pro domácnost, o poskytnutí informací a podkladů nezbytných k posouzení dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž na relevantní trhy ve spojením dotčených oblastech.
4. Při posuzování dopadů spojení soutěžitelů tak Úřad vycházel i z vyjádření a stanovisek obdržených od konkurentů a odběratelů spojujících se soutěžitelů působících ve spojením dotčených oblastech. Úřad rovněž tak přihlížel k rozhodovací praxi Evropské komise.
5. Někteří z Úřadem oslovených soutěžitelů vyjádřili své námitky proti předmětnému spojení soutěžitelů. Rozborem těchto námitek se bude Úřad zabývat níže v rozhodnutí. I. Notifikační podmínky
6. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií , která byla uzavřena dne 5. 4. 2013 mezi společností UNILEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Thámova 18, IČ: 18627781 (dále jen UNILEVER ČR , Navrhovatel nebo účastník řízení ), jako nabyvatelem, a společností BOCHEMIE a.s., se sídlem Bohumín-Nový Bohumín, Lidická 326, IČ: 27654087 (dále jen BOCHEMIE ), jako prodávajícím, a to prostřednictvím následujících na sebe navazujících kroků.
7. V době před transakcí společnost HomeBrands, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Klimentská 1746/52, IČ: 24786705 (dále jen HomeBrands ), prodává a zajišťuje marketingovou podporu značek SAVO, Biolit, Diffusil, Coyote, Citrusin a Lynn, které vyrábí společnost BOCHEMIE. Vyjmenované značky (resp. ochranné známky) společnost BOCHEMIE vloží do základního kapitálu společnosti HomeBrands. Následně pak na základě uvedené Smlouvy o převodu akcií má společnost UNILEVER ČR získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti HomeBrands, a tedy i možnost tuto společnost ve smyslu § 12 odst. 4 zákona kontrolovat.
8. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
9. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
10. V důsledku spojení soutěžitelů má společnost UNILEVER ČR získat značky SAVO, Biolit, Diffusil, Coyote, Citrusin a Lynn. K tomu je třeba uvést, že v důsledku spojení má být na společnost UNILEVER ČR převedena obchodní činnost společnosti BOCHEMIE [ obchodní tajemství ], kterou si společnost BOCHEMIE i po uskutečnění spojení ponechá.
11. Společnost BOCHEMIE tedy bude i po spojení působit na úrovni obchodní činnosti [ obchodní tajemství ].
12. I když má v rámci transakce dojít k převodu značky SAVO na společnost HomeBrands, bude společnost BOCHEMIE i nadále technicky zajišťovat výrobu produktů pod značkou SAVO, a to [ obchodní tajemství ] transakce.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
13. Společnost UNILEVER ČR je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost UNILEVER PLC, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Merseyside, Port Sunlight Wirral (dále společně také jen skupina UNILEVER ).
14. Skupina UNILEVER představuje celosvětově působícího výrobce a prodejce rychloobrátkového spotřebního zboží, přičemž na území České republiky dodává a) čisticí prostředky pro domácnost, b) potraviny (margaríny, majonézy a dresingy, polévky, bujóny, jíšky, koření, marinády apod.) a občerstvení (zmrzliny a čaje) a c) prostředky péče o osobní hygienu (deodoranty, produkty ústní hygieny, produkty péče o pokožku, ruce, tělo a vlasy).
15. V segmentu čisticích prostředků pro domácnost, který je spojením dotčenou oblastí, dodává skupina UNILEVER v České republice (i) univerzální čisticí prostředky (převážně pod značkou Cif), (ii) WC čističe (převážně pod značkou Domestos), (iii) čističe odpadů (pod značkou Domestos) a (iv) prostředky na mytí nádobí (pod značkou Cif).
16. Nabývaná společnost HomeBrands je v době před spojením výlučně kontrolována společností BOCHEMIE.
17. Společnost HomeBrands v době před spojením přímo výlučně kontroluje společnost LYBAR Slovensko, a.s.-v likvidaci, se sídlem Slovenská republika, Piešťany, Kukučínova 18, která je od začátku roku 2012 v likvidaci a jediný obrat, který dosahuje, plyne z prodeje majetku v likvidaci. Společnost LYBAR Slovensko, a.s.-v likvidaci byla v minulosti dodavatelem výrobků společnosti HomeBrands na území Slovenské republiky (zejména značek Biolit, Diffusil, Coyote, Citresin a Lynn). Jako součást transakce bude společnost LYBAR Slovensko, a.s.-v likvidaci převedena zpět na společnost BOCHEMIE, společnost UNILEVER ČR tak v důsledku uskutečnění posuzované transakce nezíská nad společností LYBAR Slovensko, a.s.-v likvidaci kontrolu.
18. Nabývaná společnost HomeBrands je na území České republiky činná v oblastech univerzálních čisticích prostředků, WC čističů a čističů odpadů (prodávaných pod značkou SAVO), insekticidů (prodávaných pod značkou Biolit), repelentů (prodávaných pod značkou Diffusil), osvěžovačů vzduchu pro domácnost (prodávaných pod značkou Citresin), prostředků péče o povrchy (prodávaných pod značkou Lynn) a produktů autokosmetiky (prodávaných pod značkou Coyote).
III. Dopady spojení
19. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
20. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi Navrhovatele.
21. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že oba spojující se soutěžitelé na území České republiky prodávají prostředky péče o domácnost, přičemž jejichž činnost se překrývá v oblastech univerzálních čisticích prostředků, WC čističů a čističů odpadů. V dalších oblastech prostředků péče o domácnost, a to prostředků na mytí nádobí a prostředků péče o povrchy, působí ze spojujících se soutěžitelů v České republice vždy pouze jeden z nich, jejich činnost tak má vzhledem k těmto oblastem konglomerátní povahu.
22. Dále skupina UNILEVER v důsledku uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů vstoupí do oblastí výroby a prodeje insekticidů, repelentů, osvěžovačů vzduchu pro domácnost a výrobků autokosmetiky, v nichž doposud ze spojujících se soutěžitelů působí pouze společnost HomeBrands.
23. Úřad zkoumal, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Za tím účelem se Úřad zaměřil na kritéria, jejichž zkoumání mu předepisuje zákon v § 17 odst. 1. Posuzoval tedy zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na tyto trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na těchto trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. Současně Úřad podpůrně přihlédl k pravidlům stanoveným v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení podle Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále jen Pokyny pro posuzování horizontálních spojení ). [1]
24. Základní představu o struktuře trhu a postavení spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů poskytují tržní podíly na relevantním trhu. Pokud jde o velikost tržních podílů, jestliže společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak. [2]
25. V případě hodnocení struktury trhu Úřad podpůrně používá ukazatel míry celkové úrovně koncentrace trhu, jež je vyjádřena tzv. Herfindahl-Hirschmanovým indexem (HHI), jenž se vypočítává jako součet čtverců jednotlivých tržních podílů všech soutěžitelů na trhu. Zatímco absolutní úroveň HHI poskytuje prvotní údaj o konkurenčním tlaku na trhu po spojení, změna HHI (tzv. delta) je užitečným ukazatelem změny úrovně koncentrace přímo vyvolané spojením. Problémy v oblasti hospodářské soutěže při posuzování horizontálních spojení pravděpodobně nevyvstanou na trhu s hodnotou HHI po spojení pod 1000 bodů, ani v případě spojení s hodnotou HHI po spojení mezi 1000 a 2000 a delta pod 250, resp. v případě spojení s výší HHI po spojení nad 2000 a delta pod 150 . [3] To neplatí v případě existence zvláštních okolností, např. v podobě jednoho nebo více z těchto faktorů: spojení se účastní potenciální zájemce o vstup na trh nebo soutěžitel s malým podílem na trhu, na který ale nedávno vstoupil; jedna nebo více spojujících se stran jsou významnými inovátory, jejichž metody se nepromítají do podílů na trhu; existuje významné vlastnictví majetkových podílů mezi účastníky trhu; jeden ze spojujících se podniků je individualistický podnik s vysokou mírou pravděpodobnosti narušení koordinovaného chování; existují známky minulé nebo pokračující koordinace nebo usnadňujících postupů, anebo jedna ze spojujících se stran má před spojením 50% nebo větší podíl na trhu. [4] III.1. Úvod
26. Jednotlivé kategorie rychloobrátkového spotřebního zboží (prostředky péče o domácnost, repelenty, insekticidy, autokosmetika, prostředky péče o osobní hygienu atd.) jsou spojujícími se soutěžiteli vyráběny a následně dodávány nezávislým velkoobchodním prodejcům a maloobchodním prodejcům (mezi které patří maloobchodní řetězce prodávající zboží denní potřeby, specializované drogérie a drogistické řetězce či hobby markety ) , kteří tyto produkty prodávají konečným spotřebitelům. V tomto smyslu lze tedy činnost spojujících se soutěžitelů charakterizovat jako výrobu a dodávky jednotlivých kategorií rychloobrátkového zboží určeného přímo pro maloobchodní prodejce či nepřímo prostřednictvím distributorů tohoto zboží.
27. Rychloobrátkové zboží zahrnuje zboží, které je prodáváno rychle a za nízkých nákladů, přičemž se typicky jedná spotřební a netrvanlivé zboží (mezi rychloobrátkové zboží patří například pečivo , nealkoholické nápoje, prostředky péče o osobní hygienu, čisticí prostředky pro domácnost či ostatní zboží denní potřeby). Tyto jednotlivé kategorie rychloobrátkového zboží se věcně liší jak z pohledu poptávky konečného spotřebitele (odlišný účel užití), tak i z pohledu nabídky (odlišné výrobní technologie a postupy), a nejsou tak zastupitelné. III.2. Oblast osvěžovačů vzduchu pro domácnost na území České republiky
28. Osvěžovače vzduchu pro domácnosti jsou užívány pro rychlé a účinné osvěžení vzduchu a neutralizují zápachy v prostorách domácností. Osvěžovače vzduchu pro domácnost se z pohledu věcného odlišují svým účelem a místem užití od jiných typů osvěžovačů, jako jsou například osvěžovače vzduchu pro automobily nebo osvěžovače látek. [5]
29. Z pohledu geografického by relevantní trh pro oblast osvěžovačů vzduchu pro domácnost bylo možné vymezit územím České republiky, neboť poptávající, tj. zejména maloobchodní prodejci rychloobrátkového zboží, nakupují tyto produkty na národní úrovni, přičemž struktura nabídkové strany tohoto trhu se mezi jednotlivými státy liší, stejně jako se mezi jednotlivými státy liší spotřebitelské zvyklosti.
30. Protože však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic relevantního trhu pro oblast osvěžovačů vzduchu pro domácnost, ponechal Úřad otázku vymezení věcného i geografického relevantního trhu pro tuto oblast otevřenou.
31. V oblasti osvěžovačů vzduchu pro domácnost na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaná společnost HomeBrands (prostřednictvím produktů značky Citresin), jejíž tržní podíl činil v roce 2012 [0-5] %. V důsledku předmětného spojení nedojde k navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele v předmětné oblasti. S ohledem na tuto skutečnost a na nízký tržní podíl nabývaného soutěžitele lze uzavřít, že předmětné spojení soutěžitelů v této oblasti nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže. III.3. Oblast insekticidů pro domácí využití na území České republiky
32. Insekticidy jsou rozlišovány [6] na základě odlišného účelu použití jednak na insekticidy zemědělské, používané k ochraně užitkových rostlin proti všem formám poškození, jednak na insekticidy pro domácí využití a zahradu, které slouží ke zneškodnění hmyzu uvnitř domu či v jeho okolí. Mezi insekticidy pro domácí využití, jejichž výrobou a dodávkami se zabývá nabývaná společnost HomeBrands, lze rozlišovat a) insekticidy proti létajícímu hmyzu, b) insekticidy proti lezoucímu hmyzu a c) insekticidy proti molům. [7] Protože se však aktivity spojujících se soutěžitelů v oblasti insekticidů pro domácí využití nepřekrývají, mohla být otázka případného užšího vymezení relevantního trhu pro oblast insekticidů pro domácí využití ponechána otevřenou.
33. Ze stejných důvodů, které jsou uvedeny nejen výše u geografického vymezení relevantního trhu pro oblast osvěžovačů, ale i u dalších trhů, jimiž se Úřad v tomto rozhodnutí zabývá (viz dále), by bylo možné i geografický relevantní trh pro oblast insekticidů pro domácí využití vymezit územím České republiky. Protože však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže ani v této oblasti, ponechal Úřad otázku vymezení geografického relevantního trhu i pro tuto oblast otevřenou.
34. V oblasti insekticidů na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaná společnost HomeBrands (prostřednictvím produktů značky Biolit), jejíž tržní podíl v roce 2012 činil cca [45-55] %.
35. Na předmětném trhu rovněž působí řada konkurentů, mezi které například patří společnost S.C. Johnson s.r.o. [8] (značka Raid), společnost TATRACHEMA CZ spol. s r.o. [9] ( značka Bros) či společnost Lach-Ner s.r.o (značka Lafarex).
36. Protože v důsledku předmětného spojení nedojde k navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele v předmětné oblasti a rovněž zde působí další významní konkurenti, lze uzavřít, že předmětné spojení soutěžitelů v této oblasti nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže. III.4. Oblast repelentů na území České republiky
37. Pokud se týká oblasti repelentů, považuje rozhodovací praxe Úřadu [10] repelenty za samostatný segment přípravků, které jsou používány za účelem odpuzení hmyzu, přičemž tyto se aplikují přímo na pokožku. Tím se odlišují od insekticidů, které se používají k tomu, aby hmyz zahubily. Z pohledu věcného by tak repelenty mohly tvořit samostatný věcně relevantní trh. Protože se však aktivity spojujících se soutěžitelů v oblasti repelentů nepřekrývají, mohla být otázka věcného vymezení relevantního trhu pro oblast repelentů ponechána otevřenou.
38. Geografický relevantní trh pro oblast repelentů by bylo možné vymezit územím České republiky, protože však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže ani v této oblasti, ponechal Úřad otázku vymezení geografického relevantního trhu i pro tuto oblast otevřenou.
39. V oblasti repelentů na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaná společnost HomeBrands (prostřednictvím produktů značky Diffusil), jejíž tržní podíl v roce 2012 činil cca [45-55] %.
40. Na předmětném trhu rovněž působí řada konkurentů mezi, které například patří společnost SC Johnson (značka Raid), společnost AVEFLOR, a.s. (značka Arpalit) či společnost LEROY COSMETICS s.r.o. (značky Predátor a Viper).
41. Protože v důsledku předmětného spojení nedojde k navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele v předmětné oblasti a rovněž zde působí další významní konkurenti, lze uzavřít, že předmětné spojení soutěžitelů v této oblasti nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže. III.5. Oblast autokosmetiky na území České republiky
42. Produkty v oblasti autokosmetiky slouží k údržbě interiéru vozidla, čímž se odlišují od ostatních produktů, jejichž výrobou a dodávkami se zabývají spojující se soutěžitelé. Z pohledu věcného by tak produkty autokosmetiky by bylo možné považovat za samostatný věcně relevantní trh. Protože se však aktivity spojujících se soutěžitelů v oblasti autokosmetiky horizontálně nepřekrývají, mohla být otázka věcného vymezení relevantního trhu pro oblasti autokosmetiky ponechána otevřenou.
43. Rovněž tak otázku vymezení geografického vymezení relevantního trhu pro oblast autokosmetiky ponechal Úřad otevřenou.
44. V oblasti autokosmetiky na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaná společnost HomeBrands (prostřednictvím produktů značky Coyote), jejíž tržní podíl nepřesáhl v roce 2012 [0-5] %. V důsledku předmětného spojení nedojde k navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele v předmětné oblasti. S ohledem na tuto skutečnost a na nízký tržní podíl nabývaného soutěžitele lze uzavřít, že předmětné spojení soutěžitelů v této oblasti nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže. III.6. Oblast prostředků péče o domácnost III.6.1. Vymezení relevantního trhu
45. Pokud se jedná o oblast prostředků péče o domácnost, lze s přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropské komise [11] z pohledu věcného rozlišovat a) čisticí prostředky pro domácnost, b) prostředky péče o látky, c) prostředky na mytí nádobí a d) ostatní čisticí prostředky.
46. V rámci kategorie čisticích prostředků pro domácnost jsou pak dále rozlišovány [12] (i) univerzální čisticí prostředky, (ii) WC čističe, (iii) leštidla a vosky a (iv) leštidla na kovy.
47. Univerzální čisticí prostředky se v domácnosti používají k čistění neprostupných povrchů, jsou vhodné k obecnému použití v domácnosti a charakterizuje je jejich univerzální použitelnost v domácnosti. Jednotlivé druhy přípravků v této kategorii se vzájemně doplňují a bývají konečnými spotřebiteli často nakupovány společně. WC čističe se používají k čistění záchodových míst a odstranění zápachu z nich. Leštidla a vosky se používají k čistění, leštění a ochraně nábytku a podlah. Leštidla a vosky jsou navzájem zaměnitelné a patří do kategorie čističů ke speciálnímu účelu. Leštidla na kovy se používají k čistění a leštění kovů a patří mezi čističe ke speciálnímu účelu.
48. V rámci kategorie prostředků péče o látky se rozlišují [13] (i) prací prášky, (ii) odstraňovače skvrn, (iii) změkčovače látek a (iv) čističe koberců. Prací prášky jsou prostředky sloužící k čistění látek a textilií ručně nebo v pračce. Odstraňovače skvrn jsou prostředky, které se používají ke zlepšení čisticího účinku a používají se před praním nebo během praní. Změkčovače látek se přidávají do praní za účelem zlepšení měkkosti prádla a jeho navonění. Čističe koberců se používají za účelem odstranění nečistot z koberců.
49. Kategorie prostředků na mytí nádobí zahrnuje všechny produkty, které slouží k mytí (ručně či v myčce na nádobí) nádobí či příborů, přičemž z pohledu věcného představují prostředky na mytí nádobí jeden věcně relevantní trh. [14]
50. V rámci kategorie ostatních čisticích prostředků se rozlišuje mezi (i) čističi odpadů, kterých se používá k tomu, aby se předešlo ucpání odpadních potrubí v domácnosti či aby byla obnovena průchodnosti těchto potrubí, a (ii) zapalovacími látkami, které se používají k zažehnutí grilů a krbů. Oba uvedené segmenty tvoří z pohledu věcného samostatný věcně relevantní trh.
51. Z pohledu nabídky i poptávky jsou výše vyjmenované kategorie prostředků pro péče o domácnost považovány za vzájemně nezaměnitelné, a tudíž tvořící samostatné věcně relevantní trhy . [15]
52. S ohledem na činnosti spojujících se soutěžitelů tak Úřad v oblasti prostředků péče o domácnost vymezil pro účely tohoto správního řízení jako věcně relevantní 1. trh univerzálních čisticích prostředků, 2. trh WC čističů a 3. trhu čističů odpadů, na nichž se aktivity spojujících se soutěžitelů horizontálně překrývají, a dále pro (i) oblast leštidel a vosků a (ii) oblast čističů koberců, které by každá mohly být z pohledu věcného vymezeny jako samostatné relevantní trhy, ponechal vymezení věcně relevantního trhu otevřené, protože v obou těchto oblastech působí v České republice ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaný soutěžitel HomeBrands.
53. Důvody rozlišování mezi výše vyjmenovanými kategoriemi produktů a jejich možné vymezení jako samostatných věcně relevantních trhů jsou následující.
54. Zaprvé, konečný spotřebitel si při koupi výrobek z dané kategorie vybírá k tomu, aby se vypořádal se specifickým problémem. Poptávka po jednotlivých čisticích produktech pro domácnost je motivována zřetelně rozlišitelnými funkcemi a přínosy. V případě nárůstu ceny jednoho konkrétního čisticího prostředku pak konečný spotřebitel přechází od zdraženého produktu k levnějšímu (či levnější značce), případně privátní značce téhož druhu čisticího prostředku, nikoli k jinému druhu čisticího prostředku sloužícímu k jinému účelu.
55. Zadruhé, dalším faktorem svědčícím ve prospěch existence samostatných věcných relevantních trhů pro jednotlivé druhy čisticích prostředků je skutečnost, že odběratelé typicky nakupují portfolio těchto produktů od různých výrobců (naopak málokterý odběratel nakupuje celé portfolio čisticích prostředků od jednoho konkrétního dodavatele).
56. Zatřetí, i kdyby mohla existovat v jisté míře nabídková zaměnitelnost čisticích prostředků pro domácnost s ohledem na podobné složení těchto produktů a schopnosti výrobců přejít při výrobě od jednoho druhu čisticího prostředku k jinému čisticímu prostředku (s důsledkem, že všechny čisticí prostředky pro domácnost by tvořily jeden věcně relevantní trh), je třeba uvést, že není žádný výrobce, který by vyráběl všechny kategorie čisticích prostředků pro domácnost.
57. Pokud jde o vymezení relevantního trhu z pohledu geografického pro výše uvedené produktové trhy, pak v oblasti čisticích produktů péče o domácnost jsou v rozhodovací praxi Evropské komise [16] spatřovány argumenty svědčící ve prospěch vymezení geografického relevantního trhu jako trhu národního (tedy v případě tohoto spojení soutěžitelů územím České republiky) v tom, že (i) naceňování (tvorba cen) čisticích produktů péče o domácnost se odehrává na národní úrovni, (ii) legislativa jednotlivých států EU se může lišit například v otázkách požadavků na složení, bezpečnost produktů, chemických standardů i životního prostředí, či (iii) soutěžitelé působící na těchto produktových trzích zpravidla vyjednávají o cenách a obchodních podmínkách na národní úrovni.
58. Naopak ve prospěch případného vymezení geografického trhu širším územím by mohly svědčit tyto skutečnosti: (i) zvyšující se počet velkých maloobchodních zákazníků, kteří nakupují produkty péče o domácnost na trzích širších, než jsou území jednotlivých států, (ii) nízké překážky vstupu na trhy v sousedních státech, (iii) malý dopad přepravních nákladů na konečné ceny produktů, (iv) vývoj značek, propagace a marketing, které mají celoevropský rozměr.
59. I když tedy existují argumenty svědčící ve prospěch národního vymezení geografického relevantního trhu i ve prospěch trhu širšího, Úřad přihlédl ke skutečnosti, že nabývaný soutěžitel převážně generuje svůj obrat na území České republiky, a rovněž tak k faktu, že předmětné spojení nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné v úvahu připadající definici geografického relevantního trhu. Úřad proto nechal otázku konečného vymezení geografického trhu v tomto případě otevřenou a zabýval se dopadem posuzovaného spojení pouze na území České republiky. III.6.2. Struktura trhů v oblasti prostředků péče o domácnost III.6.2.1 Oblast leštidel a vosků na území České republiky
60. V oblasti leštidel a vosků na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaná společnost HomeBrands (prostřednictvím produktů značky Lynn), jejíž tržní podíl v roce 2012 nepřesáhl [0-5] %.
61. V důsledku předmětného spojení nedojde k navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele v předmětné oblasti. S ohledem na to, že se aktivity spojujících se soutěžitelů v oblasti leštidel a vosků horizontálně nepřekrývají a nabývaný soutěžitel má nízký tržní podíl, lze uzavřít, že předmětné spojení soutěžitelů v této oblasti nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže. III.6.2.2 Oblast čističů koberců na území České republiky
62. V oblasti čističů koberců na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaná společnost HomeBrands (prostřednictvím produktů značky Lynn), jejíž tržní podíl v roce 2012 nepřesáhl [0-5] %.
63. V důsledku předmětného spojení nedojde k navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele v předmětné oblasti. S ohledem na to, že se aktivity spojujících se soutěžitelů v oblasti čističů koberců horizontálně nepřekrývají a nabývaný soutěžitel má nízký tržní podíl, lze uzavřít, že předmětné spojení soutěžitelů v této oblasti nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže. III.6.2.3 Trh univerzálních čisticích prostředků na území České republiky
64. Dále se Úřad zabýval dopady spojení soutěžitelů na trzích na území České republiky, kde se aktivity spojujících se soutěžitelů horizontálně překrývají, přičemž prvním z těchto trhu je trh univerzálních čisticích prostředků na území České republiky.
65. Při určení celkové velikosti relevantních trhů Úřad vycházel z obratu maloobchodních prodejů zboží na předmětných relevantních trzích. Metoda určení výše obratu z maloobchodního trhu vychází z rozhodovací praxe Evropské komise, [17] kdy je možno (na rozdíl od údajů o velkoobchodním trhu) získat informace prostřednictvím tzv. scanner data [18] jednotlivých maloobchodních prodejců, které shromažďuje například společnost AC Nielsen, přičemž tyto údaje v dostatečné míře vypovídají o maloobchodních prodejích značek a přeneseně rovněž tak o postavení výrobců těchto značek na velkoobchodní úrovni.
66. Úřad pro účely výpočtu celkové velikosti relevantního trhu považuje za součást tohoto trhu rovněž tzv. privátní značky, tj. značky, které na maloobchodním trhu prodávají maloobchodní řetězce jako své vlastní. Tyto privátní značky soutěží s vlastními značkami výrobců na maloobchodní úrovni a výrobci privátních značek jednotlivých odběratelů představují pro tyto odběratele (tj. maloobchodní prodejce) reálnou alternativu, neboť tito se rozhodují, zda budou prodávat výrobky i pod vlastními značkami nebo pouze značky jiných výrobců. Proto maloobchodní prodejci poptávají u výrobců buď výrobu svých privátních značek a/nebo i vlastní značky těchto výrobců. Z tohoto důvodu je třeba při určení celkové velikosti relevantního trhu vycházet i z objemu výroby tzv. privátních značek. Stejná situace existuje i v případě relevantního trhu WC čističů a relevantního trhu čističů odpadů.
67. Při úvaze, zda privátní značky jsou součástí věcného relevantního trhu, Úřad přihlédl k rozhodovací praxi Evropské komise, např. v případě spojení soutěžitelů v oblasti prostředků péče o osobní hygienu, kdy Evropská komise obrat z prodeje privátních značek do celkového obratu trhů zahrnula. [19]
68. Protože spojením dotčené trhy vykazují obdobné charakteristiky jako v případě trhů posuzovaných Evropskou komisí, je možné použít stejný přístup k určení velikosti trhů a zahrnout privátní značky i v tomto správním řízení.
69. Na relevantním trhu univerzálních čisticích prostředků na území České republiky působí skupina UNILEVER (prostřednictvím značek Domestos a Cif), nabývaná společnost HomeBrands (SAVO), společnost HENKEL ČR, spol. s r.o. [20] (Clin, Bref a MaxSan), společnost MARCA CZ s.r.o. [21] (Orion), společnost Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o. [22] (Cilit, Colon a Dosia), společnost Zenit, spol. s r.o. [23] (Hit, Solvina a Real), společnost TATRACHEMA (Desi, Diava, Fixinela a Citra) a společnost SC Johnson (Duck). Dále jsou na tento trh dodávány univerzální čisticí prostředky pod privátními značkami. [24]
70. Skupina UNILEVER, ani nabývaná společnost HomeBrands na trhu univerzálních čisticích prostředků v České republice nevyrábí žádné produkty, které pod vlastními privátními značkami na maloobchodní úrovni prodávají obchodní řetězce či specializované sítě prodejen drogistického zboží.
71. Jednotliví soutěžitelé dosahují na relevantním trhu univerzálních čisticích prostředků na území České republiky následujících tržních podílů viz Tabulka č. 1:
Tabulka č. 1
Soutěžitel
Tržní podíly (%) za rok

2010
2011
2012

UNILEVER ČR
[15-25]
[15-25]
[15-25]

HomeBrands
[15-25]
[15-25]
[25-35]

UNILEVER ČR+ HomeBrands
[35-45]
[35-45]
[35-45]

HENKEL
5-15
5-15
5-15

MARCA
5-15
5-15
5-15

Reckitt
5-15
5-15
0-5

Zenit
0-5
0-5
0-5

TATRACHEMA
0-5
0-5
0-5

SC Johnson
0-5
0-5
0-5

privátní značky
5-15
5-15
5-15


72. Hodnota tzv. Herfindahl-Hirschmanova indexu (HHI), jako ukazatele míry celkové úrovně koncentrace, by na trhu univerzálních čisticích prostředků v České republice před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů i po realizaci spojení (podle údajů o tržních podílech spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu za rok 2012) byla mezi 1 000 a 2 000 a trh lze považovat za mírně koncentrovaný. Nárůst koncentrace, kterou předmětné spojení přímo vyvolá na předmětném relevantním trhu, vyjádřený změnou HHI (tzv. delta), bude (podle údajů o tržních podílech spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu za rok 2012) výrazně převyšovat 250.
73. Uvedená hodnota ukazatele HHI se pohybuje mezi 1000 a 2000 a současně hodnota ukazatele delta na relevantním trhu univerzálních čisticích prostředků na území České republiky přesahuje hodnotu 250, [25] zjištěné úrovně ukazatelů HHI a delta tak přesahují hodnoty ukazatelů, při kterých obvykle nevznikají obavy z narušení hospodářské soutěže plynoucí z horizontálních spojení. [26] Z tohoto důvodu Úřadu provedl detailnější analýzu dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž na tomto trhu.
III.6.2.4. Trh WC čističů na území České republiky
74. Na relevantním trhu WC čističů na území České republiky působí skupina UNILEVER (prostřednictvím značky Domestos), nabývaná společnost HomeBrands (SAVO), společnost HENKEL (Bref), společnost SC Johnson (Duck), společnost TOMIL s.r.o. [27] (Dr. Devil), společnost Reckitt (Harpic), družstvo Styl, družstvo pro chemickou výrobu 4 [28] (Larrin), společnost BOLTON CZECHIA, spol. s r.o. [29] (WC Net), či společnost NICOLS Poland Sp. z o.o. [30] (Nicols a Air Plus). Dále jsou na tento trh dodávány WC čističe pod privátními značkami. [31]
75. Skupina UNILEVER, ani nabývaná společnost HomeBrands na trhu WC čističů v České republice nevyrábí a nedodávají žádné produkty, které pod vlastními privátními značkami na maloobchodní úrovni prodávají obchodní řetězce či specializované sítě prodejen drogistického zboží.
76. Jednotliví soutěžitelé dosahují na relevantním trhu univerzálních čisticích prostředků na území České republiky následujících tržních podílů viz Tabulka č. 2:
Tabulka č. 2
Soutěžitel
Tržní podíly (%) za rok

2010
2011
2012

UNILEVER ČR
[15-25]
[5-15]
[15-25]

HomeBrands
[5-15]
[5-15]
[5-15]

UNILEVER ČR+ HomeBrands
[15-25]
[15-25]
[15-25]

HENKEL
35-45
35-45
45-55

SC Johnson
5-15
5-15
5-15

Reckitt
5-15
5-15
0-5

TOMIL
0-5
0-5
0-5

Styl
0-5
0-5
0-5

BOLTON
0-5
0-5
0-5

NICOLS
0-5
0-5
0-5

privátní značky
5-15
5-15
5-15


77. Hodnota tzv. Herfindahl-Hirschmanova indexu (HHI), jako ukazatele míry celkové úrovně koncentrace, by na trhu WC čističů v České republice před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů i po realizaci spojení (podle údajů o tržních podílech spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu za rok 2012) převyšovala hodnotu 2 000 a trh lze považovat za koncentrovaný. Nárůst koncentrace, kterou předmětné spojení přímo vyvolá na předmětném relevantním trhu, vyjádřený změnou HHI (tzv. delta), bude (podle údajů o tržních podílech spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu za rok 2012) mírně převyšovat 250.
78. Ačkoli tedy tržní podíl spojením vzniklého subjektu bude nižší než 25 %, uvedená hodnota ukazatele HHI přesahuje hodnotu 2000 a současně hodnota ukazatele delta na relevantním trhu WC čističů na území České republiky přesahuje hodnotu 250, [32] zjištěné úrovně ukazatelů HHI a delta tak přesahují hodnoty ukazatelů, při kterých obvykle nevznikají obavy z narušení hospodářské soutěže plynoucí z horizontálních spojení. [33] Z tohoto důvodu Úřad provedl detailnější analýzu dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž na tomto trhu.
III.6.2.5 Trh čističů odpadů na území České republiky
79. Na relevantním trhu čističů odpadů na území České republiky působí skupina UNILEVER (prostřednictvím značky Domestos), nabývaná společnost HomeBrands (SAVO), společnost BOLTON (WC Net), společnost Reckitt (Tiret). Na tomto trhu jsou prodávány i další značky, jako například Krtek (společností Sodex Hexotol S.A.S.) či Fredy (společností de Miclén Trading, s.r.o.). Dále jsou na tento trh dodávány čističe odpadů pod privátními značkami. [34]
80. Skupina UNILEVER, ani nabývaná společnost HomeBrands na trhu čističů odpadů v České republice nevyrábí a nedodávají žádné produkty, které pod vlastními privátními značkami na maloobchodní úrovni prodávají obchodní řetězce či specializované sítě prodejen drogistického zboží.
81. Jednotliví soutěžitelé dosahují na relevantním trhu čističů odpadů na území České republiky následujících tržních podílů viz Tabulka č. 3:
Tabulka č. 3
Soutěžitel
Tržní podíly (%) za rok

2010
2011
2012

UNILEVER ČR
[5-15]
[5-15]
[5-15]

HomeBrands
[5-15]
[5-15]
[5-15]

UNILEVER ČR+ HomeBrands
[15-25]
[15-25]
[15-25]

BOLTON
25-35
25-35
25-35

Reckitt
15-25
15-25
15-25

Sodex
0-5
0-5
0-5

De Miclén
0-5
0-5
0-5

privátní značky
5-15
5-15
5-15


82. Hodnota tzv. Herfindahl-Hirschmanova indexu (HHI), jako ukazatele míry celkové úrovně koncentrace, by na trhu čističů odpadů v České republice před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů i po realizaci spojení (podle údajů o tržních podílech spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu za rok 2012) převyšovala hodnotu 2 000 a trh lze považovat za koncentrovaný. Nárůst koncentrace, kterou předmětné spojení přímo vyvolá na předmětném relevantním trhu, vyjádřený změnou HHI (tzv. delta), bude (podle údajů o tržních podílech spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu za rok 2012) převyšovat hodnotu 150.
83. Ačkoli tedy tržní podíl spojením vzniklého subjektu bude nižší než 25 %, uvedená hodnota ukazatele HHI přesahuje hodnotu 2000 a současně hodnota ukazatele delta na relevantním trhu čističů odpadů na území České republiky přesahuje hodnotu 150, [35] zjištěné úrovně ukazatelů HHI a delta tak přesahují hodnoty ukazatelů, při kterých obvykle nevznikají obavy z narušení hospodářské soutěže plynoucí z horizontálních spojení. [36] Z tohoto důvodu Úřad provedl detailnější analýzu dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž na tomto trhu.
III.6.2.6 Shrnutí ke struktuře trhu v oblasti prostředků péče o domácnost
84. Z pohledu struktury trhů Úřad konstatuje, že v případě oblasti leštidel a vosků a čističů koberců se činnosti spojujících se soutěžitelů horizontálně nepřekrývají a nabývaný soutěžitel na nich dosahuje nízkého tržního podílu, předmětné spojení soutěžitelů v těchto oblastech tak nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže. Úřad se proto těmito trhy dále podrobněji nezabýval.
85. Ve vztahu k trhu univerzálních čisticích prostředků Úřad konstatuje, že ke spojení dochází mezi dvěma nejvýznamnějšími soutěžiteli na tomto relevantním trhu s tím, že spojením vzniklý soutěžitel bude disponovat tržním podílem ve výši cca [35-45] %, který bude výrazně převyšovat tržní podíly konkurentů. Úřad se proto rozhodl tímto trhem dále podrobněji zabývat.
86. Ve vztahu k trhu WC čističů, resp. čističů odpadů Úřad uvádí, že ke spojení dochází mezi druhým a třetím, resp. třetím a čtvrtým nejvýznamnějším soutěžitelem na těchto relevantních trzích, když tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele na nich nedosahuje hranice 25 %. Nicméně s ohledem na koncentraci trhu vyjádřenou hodnotou HHI a navýšení této koncentrace v důsledku spojení, se Úřad rozhodl těmito trhy dále podrobněji zabývat.
III.6.3. Posouzení dopadů na trzích univerzálních čisticích prostředků, WC čističů a čističů odpadů
87. Na relevantních trzích, na kterých se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá, se dotčené produkty distribuují prostřednictvím různých distribučních kanálů, a to zejména maloobchodních řetězců, [37] nezávislých velkoobchodních distributorů, tzv. hobby marketů a drogerií.
88. Skupina UNILEVER dodává převážnou většinu svých produktů prostřednictvím maloobchodních řetězců, když její souhrnný podíl dodávek zboží do obchodních řetězců představuje cca [ obchodní tajemství ] % podíl na jejích celkových dodávkách univerzálních čisticích prostředků, cca [ obchodní tajemství ] % podíl na jejích celkových dodávkách WC čističů a cca [ obchodní tajemství ] % podíl na jejích celkových dodávkách čističů odpadů na území České republiky. Druhý nejvýznamnější kanál pro skupinu UNILEVER tvoří drogerie (maloobchodní prodejny specializované na prodej drogistického zboží), když její souhrnné dodávky tomuto typu odběratelů představují cca [ obchodní tajemství ] % podíl na jejích celkových dodávkách univerzálních čisticích prostředků, cca [ obchodní tajemství ] % podíl na jejích celkových dodávkách WC čističů a cca [ obchodní tajemství ] % podíl na jejích celkových dodávkách čističů odpadů na území České republiky. Posledním typem odběratelů, jimž dodává své produkty z předmětných relevantních trhů skupina UNILEVER na území České republiky, jsou velkoobchodní distributoři předmětných produktů, kteří odebírají cca [ obchodní tajemství ] % z celkových dodávek univerzálních čisticích prostředků skupiny UNILEVER, cca [ obchodní tajemství ] % z jejích dodávek WC čističů a cca [ obchodní tajemství ] % z jejích dodávek čističů odpadů.
89. Pro nabývaného soutěžitele jsou rovněž nejvýznamnějším odběratelem produktů ze zmiňovaných relevantních trhů maloobchodní řetězce, když jejich souhrnný podíl na odběrech předmětných produktů od společnosti HomeBrands představuje cca [ obchodní tajemství ] % podíl na jejích celkových dodávkách univerzálních čisticích prostředků, cca [ obchodní tajemství ] % podíl na jejích celkových dodávkách WC čističů a cca [ obchodní tajemství ] % podíl na jejích celkových dodávkách čističů odpadů na území České republiky. Na rozdíl od skupiny UNILEVER, druhého nejvýznamnějšího odběratele společnosti HomeBrands představují velkoobchodní distributoři, kteří odebírají cca [ obchodní tajemství ] % podíl na celkových dodávkách univerzálních čisticích prostředků, cca [ obchodní tajemství ] % podíl na celkových dodávkách WC čističů a cca [ obchodní tajemství ] % podíl na celkových dodávkách čističů odpadů nabývané společnosti na území České republiky. Homebrands dále dodává své výrobky prostřednictvím drogerií, když cca [ obchodní tajemství ] % jejích dodávek univerzálních čisticích prostředků, cca [ obchodní tajemství ] % jejích dodávek WC čističů a cca [ obchodní tajemství ] % jejích dodávek čističů odpadů na relevantní trhy je prodáváno právě specializovaným maloobchodním prodejnám drogistického zboží. Zbývající zboží společnosti HomeBrands na relevantních trzích odebírají tzv. hobby markety.
90. Z výše popsané struktury odběratelů vyplývá, že oba spojující se soutěžitelé nejvíce využívají k distribuci svých výrobků maloobchodní řetězce, které pro ně představují nezbytného odběratele, neboť tyto prodávají cca [ obchodní tajemství ] % univerzálních čističů prostředků, WC čističů a čističů odpadů konečným spotřebitelům v České republice. V případě maloobchodních řetězců se jedná o subjekty, které disponují výraznou vyjednávací silou, jež odpovídá významu jejich prodejů dotčených produktů na maloobchodní úrovni prodejů předmětného zboží. Tato síla je navíc umocněna skutečností, že značná část maloobchodních řetězců prodává univerzální čisticí prostředky, WC čističe a čističe odpadů nejen spojujících se soutěžitelů, ale i více konkurenčních společností a navíc i produkty pod vlastní privátní značkou. Jeví se tak nepravděpodobné, že by v důsledku spojení získali spojující se soutěžitelé takovou tržní sílu, která by jim umožňovala chovat se nezávisle na těchto maloobchodních řetězcích.
91. Skutečnost, že v důsledku spojení nedojde k výraznému zhoršení vyjednávací pozice maloobchodních řetězců, byla potvrzena většinou z oslovených odběratelů spojujících se soutěžitelů. [38] I v případě, že odběratelé namítali, že v důsledku spojení ztratí jednoho ze svých významných dodavatelů, případně, že spojení může mít potenciálně negativní dopad na hospodářskou soutěž na dotčených relevantních trzích z důvodu zvýšení koncentrace na dotčených relevantních trzích, bylo Úřadem zjištěno, že na těchto trzích čelí spojující se soutěžitelé konkurenci ze strany silných výrobců a dodavatelů předmětných produktů. Jedná se například o společnosti HENKEL, SC Johnson či Reckitt, kdy každá z těchto společností patří do skupin celosvětově působících soutěžitelů disponujících velkým portfoliem výrobků v oblasti čisticích prostředků pro domácnost, ale i prostředků péče o osobní hygienu. Rovněž tak tito konkurenti disponují významnou hospodářskou a finanční silou, jež je obdobná hospodářské a finanční síle spojením vzniklého soutěžitele. Dále platí, že každý z těchto konkurentů disponuje rozvinutou distribuční sítí, která mimo jiné pokrývá celé území České republiky.
92. Ve vztahu k námitce některých národních výrobců čisticích prostředků pro domácnost, že spojení bude mít za následek zhoršení postavení menších českých výrobců, Úřad uvádí, že činnost Úřadu je zaměřena na ochranu hospodářské soutěže jako takové, nikoliv ochranu jednotlivých účastníků této soutěže, kdy cílem Úřadu je zajistit férové a rovné podmínky na trhu pro všechny soutěžitele.
93. Navíc v této souvislosti Úřad konstatuje, že považuje za nepravděpodobné, že by v důsledku uskutečnění spojení soutěžitelů došlo k vytlačování značek konkurenčních výrobců z prodejen maloobchodních řetězců či menších prodejen specializovaných na drogistické zboží (např. z důvodu vázaní společného prodeje produktů spojením vzniklého subjektu), neboť tyto výrobky jsou již v době před uskutečněním spojením souběžně poptávány a následně prodávány maloobchodními prodejci těchto komodit.
IV. Závěr
94. Úřad po výše učiněném posouzení dopadů zkoumaného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž na relevantních trzích shrnuje, že v případě trhů či oblastí, na nichž se aktivity spojujících se soutěžitelů horizontálně nepřekrývají, předmětné spojení soutěžitelů nenaruší hospodářskou soutěž především proto, že na těchto trzích nedochází v důsledku spojení k navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, který bude i po spojení vystaven konkurenčnímu tlaku ze strany dalších, na trzích působících soutěžitelů.
95. Ve vztahu k relevantním trhům, na nichž se aktivity spojujících se soutěžitelů horizontálně překrývají a na nichž tak v důsledku spojení dojde k navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, dospěl Úřad k následujícímu závěru.
96. Na relevantním trhu univerzálních čisticích prostředků na území České republiky sice dojde ke spojení dvou nejvýznamnějších soutěžitelů na tomto relevantním trhu s tím, že spojením vzniklý soutěžitel bude disponovat tržním podílem, který bude výrazně převyšovat tržní podíly konkurentů, byly však zjištěny skutečnosti svědčící ve prospěch závěru, že předmětné spojení soutěžitelů nenaruší hospodářskou soutěž na relevantním trhu univerzálních čisticích prostředků na území České republiky. Zaprvé, tržní síla spojením vzniklého soutěžitele bude vyrovnávána relativně vysokou vyjednávací silou obchodních řetězců, které na předmětném relevantním trhu vystupují v pozici nezbytného odběratele výrobků spojujících se soutěžitelů. Zadruhé, mezi konkurenty spojujících se soutěžitelů vystupují soutěžitelé s celosvětovou působností a vysokou hospodářskou a finanční silou a širokým portfoliem produktů. Vzhledem k těmto skutečnostem tak Úřad uzavírá, že předmětné spojení soutěžitelů nenaruší hospodářskou soutěž na relevantním trhu univerzálních čisticích prostředků na území České republiky.
97. Na relevantním trhu WC čističů na území České republiky sice dojde ke spojení druhého a třetího nejvýznamnějšího soutěžitele na tomto relevantním trhu, avšak spojením vzniklý soutěžitel bude po spojení čelit konkurenci ze strany soutěžitele s vedoucím postavením na tomto trhu, jehož tržní podíl bude více než dvojnásobně vyšší než tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele. Navíc na tomto trhu platí stejné skutečnosti jako na trhu univerzálních čisticích prostředků na území České republiky, které svědčí ve prospěch závěru, že předmětné spojení soutěžitelů nenaruší hospodářskou soutěž na relevantním trhu WC čističů na území České republiky.
98. Na relevantním trhu čističů odpadů na území České republiky dojde ke spojení třetího a čtvrtého nejvýznamnějšího soutěžitele na tomto relevantním trhu, avšak na trhu budou mimo jiné působit dva konkurenti s tržními podíly vyššími, než je tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele. Obdobně jako v předchozím případu platí i na tomto trhu stejné skutečnosti, které svědčí ve prospěch závěru, že předmětné spojení soutěžitelů nenaruší hospodářskou soutěž na relevantním trhu čističů odpadů na území České republiky.
99. Z výše uvedených důvodů Úřad rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 16 odst. 2 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže

Právní moc: 17. 6. 2013

Obdrží:
JUDr. Robert Neruda, Ph. D., advokát Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Hilleho 1843/6
602 00 Brno

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství, viz Official Journal C 31, ze dne 5. 2. 2004, str. 5-18.
[2] Viz § 17 odst. 3 zákona.
[3] Viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojení, body 19. a 20.
[4] Viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojení, bod 20.
[5] Viz například rozhodnutí Evropské komise M.5828 Procter & Gamble/Sara Lee Air Care .
[6] Viz například rozhodnutí Evropské komise M.2547 Bayer/Aventis Crop Science či rozhodnutí Úřadu S246/02 BASF/BAYER .
[7] Viz například rozhodnutí Evropské komise M.2547 Bayer/Aventis Crop Science .
[8] Dále jen SC Johnson .
[9] Dále jen TATRACHEMA .
[10] Viz rozhodnutí Úřadu S43/00 American Cyanamid Company/BASF .
[11] Viz zejména rozhodnutí Evropské komise M.1632 Reckitt + Colman/Benckiser a rozhodnutí Evropské komise M.5658 UNILEVER/Sara Lee .
[12] Viz zejména rozhodnutí Evropské komise M.1632 Reckitt + Colman/Benckiser .
[13] Viz zejména rozhodnutí Evropské komise M.1632 Reckitt + Colman/Benckiser .
[14] Viz zejména rozhodnutí Evropské komise M.1632 Reckitt + Colman/Benckiser .
[15] Viz zejména rozhodnutí Evropské komise M.1632 Reckitt + Colman/Benckiser .
[16] Viz zejména rozhodnutí Evropské komise M.1632 Reckitt + Colman/Benckiser .
[17] Viz například rozhodnutí Evropská komise ve věci M.5658 UNILEVER/Sara Lee.
[18] Jedná se o data obsahující informace o prodeji maloobchodního zboží (jako je například cena, značka, velikost výrobku, množství) pořízené v místě zakoupení produktu prostřednictvím elektronického zařízení (čtečky). Tyto informace jsou získávány od jednotlivých prodejců marketingovými společnostmi, které je využívají pro vlastní marketingové analýzy prodeje produktů a nákupních zvyklostí konečných spotřebitelů či zpracovaná data nebo analýzy předávají zpět prodejcům zboží (např. maloobchodním řetězcům).
[19] Viz například rozhodnutí Evropská komise ve věci M.5658 UNILEVER/Sara Lee.
[20] Dále jen HENKEL .
[21] Dále jen MARCA .
[22] Dále jen Reckitt .
[23] Dále jen Zenit .
[24] Například se jedná o společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. (privátní značka Clean Maximo), Globus ČR, k.s. (G1) či AHOLD Czech Republic, a.s. (ES, AQ) nebo drogistický řetězec DM Drogerie (DenkMit).
[25] Tedy (i) hodnotu HHI po spojení pod 1000 bodů, případně (ii) hodnotu HHI po spojení mezi 1000 a 2000 a delta pod 250 nebo (iii) hodnotu HHI po spojení nad 2000 a delta pod 150.
[26] Viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojení, body 19. a 20.
[27] Dále jen TOMIL .
[28] Dále jen Styl .
[29] Dále jen BOLTON .
[30] Dále jen NICOLS .
[31] Například se jedná o společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. (privátní značka Clean Maximo), Globus ČR, k.s. (G1) či AHOLD Czech Republic, a.s. (ES, AQ) nebo drogistický řetězec DM Drogerie (privátní značka DenkMit).

[32] Tedy (i) hodnotu HHI po spojení pod 1000 bodů, případně (ii) hodnotu HHI po spojení mezi 1000 a 2000 a delta pod 250 nebo (iii) hodnotu HHI po spojení nad 2000 a delta pod 150.
[33] Viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojení, body 19. a 20.
[34] Například se jedná o společnosti Makro (ARO) či drogistický řetězec DM Drogerie (privátní značka DenkMit).

[35] Tedy (i) hodnotu HHI po spojení pod 1000 bodů, případně (ii) hodnotu HHI po spojení mezi 1000 a 2000 a delta pod 250 nebo (iii) hodnotu HHI po spojení nad 2000 a delta pod 150.
[36] Viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojení, body 19. a 20.
[37] Za obchodní řetězce považuje Úřad maloobchodní prodejny provozované zejména těmito společnosti: AHOLD Czech Republic, a.s., BILLA, spol. s r. o., Globus ČR, k.s., JIP východočeská, a.s., Kaufland Česká republika v.o.s., MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., NORMA, k.s., Penny Market s.r.o., SPAR Česká obchodní společnost s.r.o. a Tesco Stores ČR a.s.
[38] Např. vyjádření společnosti Penny market s.r.o., Tesco Stores ČR a.s . , Kaufland Česká republika v.o.s., BILLA, spol. s r. o.