UOHS S298/2011
Rozhodnutí: S298/2011/KS-13645/2011/840/JM Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s. a Recht, s.r.o.
Účastníci AGROFERT HOLDING, a.s. Recht, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 1. 9. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 179 KBČ. j.: ÚOHS-S298/2011/KS-13645/2011/840/JMě
V Brně dne: 1. 9. 2011

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S298/2011/KS, zahájeném dne 25. 7. 2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, a Recht, s.r.o., se sídlem Ratíškovice 1271, IČ: 26258544, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě dokumentu Letter of intent , uzavřeného dne (obchodní tajemství) mezi společností AGROFERT HOLDING, a.s., jako budoucím kupujícím, a (obchodní tajemství) , jako budoucími prodávajícími, v jehož důsledku má společnost AGROFERT HOLDING, a.s. získat 100% obchodní podíl na společnosti Recht, s.r.o., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 31/2011 ze dne 3. 8. 2011. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě dokumentu Letter of intent , který byl uzavřen dne (obchodní tajemství) mezi společností AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610 (dále jen AGROFERT ), jako budoucím kupujícím, a (obchodní tajemství) , jako budoucími prodávajícími. V důsledku uvedené smlouvy má společnost AGROFERT získat 100% obchodní podíl na společnosti Recht, s.r.o., se sídlem Ratíškovice 1271, IČ: 26258544 (dále jen Recht ). Nabytím 100% obchodního podílu na společnosti Recht má společnost AGROFERT získat možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost této společnosti, a tedy i možnost tuto společnost ve smyslu § 12 odst. 4 zákona kontrolovat.
4. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
5. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost AGROFERT je holdingovou společností podnikatelského uskupení AGROFERT (dále též skupina AGROFERT ), která prostřednictvím majetkových účastí sdružuje výrobní a obchodní společnosti na území České republiky i v zahraničí, které se zabývají zejména činnostmi v oblasti zemědělství, potravinářství a chemického průmyslu. Jediným akcionářem společnosti AGROFERT je pan Ing. Andrej Babiš, který tuto společnost kontroluje.
7. Ze společností náležejících do skupiny AGROFERT působí většina společností v sektoru zemědělství. Jedná se o společnosti typu ZZN (zemědělské zásobování a nákup) či ACHP (agrochemické podniky), které se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla) a rovněž poskytováním služeb pro zemědělce (např. sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich uskladnění a ošetření). Většina společností typu ZZN rovněž vyrábí krmné směsi pro zvířata a v menší míře se zabývá výkrmem drůbeže či prasat. Obchod v rámci zemědělské větve holdingu je realizován zejména v oblasti zemědělských komodit, a to především obilí, olejnin, v omezené míře luštěnin a ostatních rostlinných komodit. Rovněž tato skupina obchoduje s osivy, popřípadě s komponenty do krmných směsí. Podniky ACHP se zabývají především obchodem s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin.
8. V rámci majetkové struktury skupiny AGROFERT působí rovněž potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny a.s.,[1] Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., KMOTR-Masna Kroměříž a.s., Procházka Holding, a.s. a Animalco a.s., které se zabývají porážkou, zpracováním a prodejem (maloobchodním i velkoobchodním) vepřového, hovězího a drůbežího masa a výrobou a prodejem masných výrobků, uzenin, konzerv a souvisejících služeb, a společnost Vodňanská drůbež, s.r.o.,[2] která působí v oblasti výroby, zpracování a prodeje (maloobchodního i velkoobchodního) drůbežího masa. V současné době je vedeno rovněž řízení o povolení spojení soutěžitelů AGROFERT a ZEDNÍČEK a.s.,[3] přičemž nabývaná společnost ZEDNÍČEK a.s. působí rovněž v oblasti zpracování masa a masných výrobků.
9. Skupina AGROFERT působí rovněž v mlýnsko-pekárenském průmyslu prostřednictvím své majetkové účasti ve společnosti PENAM, a.s. a též v oblasti zpracování mléka a výroby mléčných výrobků, a to prostřednictvím společnosti OLMA, a.s. a její dceřiné společnosti OLMAMILK s.r.o. Dne 17. 8. 2011 vydal Úřad v rámci správního řízení S281/2011 o povolení spojení soutěžitelů rozhodnutí, kterým se povoluje spojení soutěžitelů AGROFERT a Mlékárna Hlinsko, s.r.o., se sídlem Hlinsko, Kouty 53, IČ: 48169188, jež působí rovněž v oblasti zpracování mléka a výroby mléčných výrobků.
10. Svým působením pokrývají zemědělské a potravinářské společnosti území celé České republiky, některé působí v menší míře též v zahraničí, zejména ve Slovenské republice a Spolkové republice Německo.
11. Skupina AGROFERT působí rovněž v oblasti chemického průmyslu, a to jak v oblasti anorganické, tak organické chemie, zejména prostřednictvím majetkových účastí ve společnostech DEZA a.s., PRECHEZA a.s., Lovochemie, a.s., Fatra, a.s., dále pak slovenské společnosti Duslo, a.s. a rovněž německé společnosti SKW Stickstoffwerkepiesteritz GmbH.
12. Skupina AGROFERT dále prostřednictvím společnosti AGROTEC a.s. působí v oblasti prodeje zemědělské techniky.
13. Součástí skupiny AGROFERT jsou rovněž subjekty zabývající se prodejem a zpracováním surového dříví, produkcí řeziva a prodejem sypaných materiálů (štěpka, piliny) a poskytováním komplexních lesnických služeb (společnosti Wotan Forest, a.s., Wotan Forest Service, a.s. či ALFA Plywood, a.s.).
14. Nabývaná společnost Recht se zabývá obchodní činností, a to zejména nákupem hnojiv, veterinárních léčiv a chemických látek pro zemědělství, které však dále prodává téměř výhradně svým dceřiným společnostem. Konkrétně společnost Recht provádí nákup, prodej a zprostředkování nákupu léčiv a vitamínových přípravků pro zvířata a nakupuje a prodává chemické přípravky k ošetřování rostlin pro společnosti ve skupině a jednoho nezávislého odběratele. Pokud jde o nákup a prodej obilovin, společnost Recht je nakupuje a prodává jak v rámci skupiny, tak i mimo ni. Společnostem, nad nimiž vykonává společnost Recht kontrolu, poskytuje společnost Recht služby vedení účetnictví.
15. Obchodní podíly ve společnosti Recht jsou před uskutečněním spojení vlastněny ve výroku uvedenými fyzickými osobami, označenými jako budoucí prodávající.
16. Společnost Recht vykonává kontrolu nad následujícími společnostmi (dále jen skupina Recht ), zabývajícími se zejména zemědělskou živočišnou i rostlinnou prvovýrobou, případně obchodem s produkty této zemědělské prvovýroby: Agrohelp a.s., se sídlem Ratíškovice č.p. 1271, IČ: 63477742, jež působí v oblasti nákupu a prodeje pohonných hmot, nákupu a prodeje syrovátky ke krmným účelům, obchodu s živými jatečnými kuřaty a prasaty a obchodováním s průmyslovými hnojivy, AGROPODNIK Hodonín a.s., se sídlem Ratíškovice č.p. 1271, IČ: 46971963, která se zejména zabývá chovem prasat a kuřat, výrobou vajec a zpracováním části vlastní produkce vajec na melanž, dále se zabývá ovocnářstvím (pěstováním jablek), ZERA, a.s., se sídlem Ratíškovice, Za Mlýnem 1264, IČ: 63493021, jež působí zejména v oblasti pěstování obilovin a olejnin a chovu jatečních kuřat, VSV, a.s., se sídlem Vracov, Vlkošská 379, IČ: 25331850, jejíž činnost se zaměřuje na rostlinnou výrobu (zejm. produkci obilovin a olejnin), vinohradnictví, pěstování zeleniny a pěstování rostlin pro technické využití, společnost rovněž se zabývá živočišnou výrobou zahrnující chov skotu s tržní produkcí mléka, chov jatečního hovězího dobytka, výrobu osiv a sadby a prodej vlastní produkce, VHM družstvo, se sídlem Ratíškovice 1271, IČ: 26969556, jež představuje odbytové družstvo pro prodej jatečních kuřat, jatečního skotu a jatečních prasat vyprodukovaných společnostmi skupiny Recht, DM Morava, družstvo, se sídlem Ratíškovice, Vacenovická 1271, IČ: 27703924, které je odbytovým družstvo pro prodej výkrmové drůbeže, RK Náklo, družstvo, se sídlem Ratíškovice, Za Mlýnem 1264, IČ: 27705846, jež představuje odbytové družstvo pro prodej zemědělských plodin vyprodukovaných společnostmi skupiny Recht. III. Dopady spojení
17. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
18. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
19. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že skupina Recht působí v zemědělské prvovýrobě, a to v oblasti rostlinné výroby (pěstování a velkoobchodní prodej obilovin a olejnin), chovu a velkoobchodního prodeje jatečních prasat, kuřat a skotu, chovu hovězího dobytka pro produkci mléka a velkoobchodního prodeje nezpracovaného mléka, výroby, velkoobchodního a maloobchodního prodeje vajec, chovu kuřic, skladování rostlinných komodit (pro vlastní potřebu) a produkce ovoce (jablek).
20. Rovněž společnosti ze skupiny AGROFERT působí ve výše uvedených oblastech, přičemž skupina AGROFERT působí rovněž v oblastech navazujících.
21. Ve vztahu k možnému vymezení výrobkových relevantních trhů lze vzhledem k činnosti spojujících se soutěžitelů uvést následující.
22. Pokud jde o produkci a prodej obilovin, jejich užití spočívá především ve výrobě mouk, potravin, nápojů či krmiv, naproti tomu například olejniny se používají především pro lisování a výrobu technických a jedlých olejů.
23. Samotné obiloviny se z pohledu konečného použití dělí na potravinářské, krmné a technické (sloužící pro výrobu lihu) a obiloviny sloužící po úpravě jako osivo. Zaměnitelnost mezi těmito kategoriemi z pohledu zamýšleného účelu použití je pouze částečná, a to především při použití ke krmným a technickým účelům.
24. Pokud jde o činnosti společnosti Recht v této oblasti, jedná se o zemědělského prvovýrobce, který v případě, že sám obiloviny nezpracuje, je prodává ke krmným účelům. Naopak skupina AGROFERT obiloviny jednak sama pěstuje, od zemědělských prvovýrobců je rovněž vykupuje a dále je prodává dalším zpracovatelům, přičemž část obilovin rovněž vyváží do zahraničí. Část obilovin navíc skupina AGROFERT zpracovává ve svých mlýnských provozech, případně je využívá při výrobě krmných směsí. Již v současnosti skupina AGROFERT představuje významného odběratele obilovin skupiny Recht, když v roce 2010 odebrala více než (obchodní tajemství) % z celkové produkce obilovin skupiny Recht.
25. Obdobně jako obiloviny, i olejniny slouží zejména pro potravinářské (řepka, slunečnice, mák) a pro technické účely (řepka). Obdobně jako u obilovin jsou společnosti náležející do skupiny Recht zemědělskými prvovýrobci a dodávají tuto komoditu pro zpracovatelský průmysl, zatímco skupina AGROFERT tuto komoditu rovněž pěstuje a vykupuje od prvovýrobců, navíc sama disponuje zpracovatelskými kapacitami olejnin. Již v současnosti skupina AGROFERT představuje významného odběratele olejnin skupiny Recht, když v roce 2010 odebrala více než (obchodní tajemství) % z celkové produkce obilovin skupiny Recht.
26. Oba spojující se soutěžitelé disponují rovněž skladovacími kapacitami, v případě skupiny Recht jsou však veškeré skladovací kapacity využívány výhradně pro skladování vlastní produkce. Skupina AGROFERT využívá většinu skladovací kapacity pro vlastní potřebu, další část je běžně vyhrazena pro stát, především Státní zemědělský intervenční fond, a teprve zbývající část kapacity je nabízena třetím subjektům.
27. Spojující se soutěžitelé působí i v oblasti živočišné výroby, neboť se zabývají chovem a prodejem jatečních prasat, jatečních kuřat a dále pak chovem skotu, a to jak skotu určeného k produkci mléka, tak i jatečního hovězího dobytka. Již před uskutečněním posuzovaného spojení existuje mezi skupinami AGROFERT a Recht vertikální integrace, a to v oblasti dodávek jatečních kuřat, kdy skupina AGROFERT odebírá od skupiny Recht (obchodní tajemství) % její produkce.
28. Pokud jde o jateční hospodářská zvířata, Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi[4] dospěl k závěru, že jednotlivé druhy hospodářských zvířat nelze zřejmě považovat za součást stejného relevantního trhu, neboť jejich zaměnitelnost je velmi malá. Důvodem jsou zejména odlišné požadavky na podmínky chovu a následné porážky jednotlivých druhů hospodářských zvířat a ve vertikálně navazující oblasti zpracování masa pak následně cenová odlišnost, vlastnosti masa jako je chuť, nutriční hodnoty či možnosti jeho úpravy. Velkou roli sehrává rovněž fakt, že každý typ masa je odlišně vnímán spotřebiteli. Nelze tedy zaměňovat ani jednotlivé druhy jatečních zvířat.
29. Z výše uvedeného výčtu činností skupiny AGROFERT je patrné, že tato působí dále rovněž ve vertikálně navazujících oblastech zpracování a prodeje výrobků z vepřového, hovězího a drůbežího masa.
30. Dále působí spojující se soutěžitelé v oblasti produkce vajec. Pokud jde o skupinu Recht, jsou vyprodukovaná vejce prodávána nezávislým odběratelům zejména prostřednictvím společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, a.s. s celorepublikovou působností, malou část produkce prodávají spojující se soutěžitelé přímým prodejem na několika místech v okolí společností či rozvozem do prodejen maloobchodní sítě. Skupina Recht se dále zabývá rovněž produkcí vaječné melanže. Skupina AGROFERT působí v této oblasti pouze okrajově.
31. Oba spojující se soutěžitelé působí dále rovněž v oblasti produkce ovoce, přičemž jejich aktivity se překrývají v oblasti produkce jablek. Spojující se soutěžitelé dodávají jablka na trh prostřednictvím odbytového družstva s celorepublikovou působností CZ FRUIT, odbytové družstvo.
32. Vzhledem k výše uvedenému a s přihlédnutím k dosavadní rozhodovací praxi Úřad vymezil následující výrobkové relevantní trhy:
. trh velkoobchodního prodeje obilovin,
. trh velkoobchodního prodeje olejnin,
. trh chovu a prodeje jatečních prasat,
. trh chovu a prodeje jatečních kuřat,
. trh chovu a prodeje jatečního skotu,
. trh velkoobchodního prodeje nezpracovaného mléka,
. trh produkce a prodeje vajec a
. trh produkce a prodeje jablek.
33. Pokud jde o geografickou dimenzi shora uvedených výrobkových relevantních trhů, Úřad již ve své dřívější rozhodovací praxi dovodil,[5] že velkoobchodní prodej (prodej realizovaný přímo zemědělskými prvovýrobci) a výkup obilovin a olejnin jsou vázány na menší geografická území, a proto vymezil dotčené relevantní trhy z hlediska geografického územím jednotlivých krajů.
34. Naopak chov a prodej hospodářských zvířat, v tomto případě se jedná o jateční prasata, kuřata a skot, vymezoval Úřad vždy širším geografickým územím, tj. územím celé České republiky.[6] Vzhledem ke skutečnosti, že v uvedených oblastech nedohází k narušení hospodářské, ponechává však Úřad otázku geografického vymezení předmětných trhů otevřenou.
35. Pokud jde o velkoobchodní prodej nezpracovaného mléka, vzhledem k tomu, že se Úřad touto oblastí v minulosti podrobně nezabýval a s ohledem na fakt, že při žádném z pojetí geografického vymezení takového trhu připadajícím v úvahu nedochází ke vzniku vážných obav z narušení hospodářské soutěže, není v konkrétním případě nutné vymezovat tento relevantní trh z hlediska geografického s konečnou platností, přičemž Úřad posuzoval dopady jak na regionální, tak na národní úrovni.
36. Pokud jde o trh produkce a prodeje vajec a produkce a prodeje jablek, bylo by je možno vymezit územím celé České republiky, neboť tyto produkty jsou z velké části prodávány prostřednictvím odbytových družstev s celorepublikovou působností.
37. Pokud jde o postavení spojujících se soutěžitelů na jednotlivých relevantních trzích, lze konstatovat následující.
38. Na relevantním trhu velkoobchodního prodeje obilovin v rámci celé České republiky dosahuje skupina AGROFERT tržního podílu cca [5-15] %, skupina Recht cca [0-5] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení tedy nepřesáhne [5-15] %, na území Jihomoravského kraje, kde se činnosti spojujících se soutěžitelů geograficky překrývají, činí tržní podíl skupiny AGROFERT cca [5-15] % a skupiny Recht cca [0-5] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů tedy nepřesáhne [5-15] %.
39. Na relevantním trhu velkoobchodního prodeje olejnin v rámci celé České republiky dosahuje skupina AGROFERT tržního podílu cca [0-5] %, skupina Recht cca [0-5] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení tedy nepřesáhne [0-5] %, na území Jihomoravského kraje, kde se činnosti spojujících se soutěžitelů geograficky překrývají, činí tržní podíl skupiny AGROFERT cca [5-15] % a skupiny Recht cca [0-5] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů tedy nepřesáhne [5-15] %.
40. Na relevantním trhu chovu a prodeje jatečních prasat v České republice dosahuje skupina AGROFERT tržního podílu cca [5-15] % a skupina Recht cca [0-5] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení tedy nepřesáhne [5-15] %.
41. Na relevantním trhu chovu a prodeje jatečních kuřat v České republice dosahuje skupina AGROFERT tržního podílu cca [0-5] % a skupina Recht cca [0-5] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení tedy nepřesáhne [0-5] %.
42. Na relevantním trhu chovu a prodeje jatečního skotu v České republice dosahuje skupina AGROFERT tržního podílu cca [0-5] % a skupina Recht cca [0-5] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení tedy nepřesáhne [0-5] %.
43. V oblasti velkoobchodního prodeje nezpracovaného mléka v rámci celé České republiky dosahuje skupina AGROFERT tržního podílu cca [5-15] %, skupina Recht cca [0-5] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení tedy nepřesáhne [5-15] %. Na území Jihomoravského kraje, kde se činnosti spojujících se soutěžitelů geograficky překrývají, činí tržní podíl skupiny AGROFERT cca [5-15] % a skupiny Recht cca [0-5] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů tedy nepřesáhne [5-15] %.
44. Na relevantním trhu produkce a prodeje vajec v České republice představuje tržní podíl skupiny AGROFERT cca [0-5] %, tržní podíl skupiny Recht činí cca [0-5] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení tedy nepřesáhne [0-5] %.
45. V oblasti produkce a prodeje ovoce v České republice činí tržní podíl skupiny AGROFERT cca [0-5] % a skupiny Recht cca [0-5] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení tedy nepřesáhne [5-15] %.
46. Z výše uvedených údajů vyplývá, že posílení tržní síly skupiny AGROFERT, k němuž dojde v důsledku předmětného spojení soutěžitelů, bude relativně malé, neboť ve všech spojením dotčených oblastech dojde pouze k nepatrnému navýšení tržních podílů spojením vzniklého subjektu, přičemž v žádné z uvedených oblastí nepřekročí společný tržní podíl po uskutečnění předmětného spojení [5-15] %. Navíc ve všech uvedených oblastech působí dostatek konkurenčních soutěžitelů.
47. Skupina AGROFERT působí rovněž na vertikálně navazujících trzích k výše uvedeným relevantním trhům nebo na poptávkově straně výše uvedených relevantních trhů.
48. V oblasti pěstování a velkoobchodního prodeje obilovin a olejnin se jedná např. o oblast výkupu obilovin, kde skupina AGROFERT (prostřednictvím svých společností typu ZZN) dosahuje tržního podílu na území České republiky cca [25-35] %,[7] a v oblasti výkupu olejnin, kde skupina AGROFET dosahuje v rámci České republiky tržního podílu cca [25-35] %.[8] V rámci Jihomoravského kraje dosahuje skupina AGROFERT v oblasti výkupu obilovin tržního podílu cca [25-35] % a v oblasti výkupu olejnin cca [25-35] %.
49. Na oblasti chovu jatečních zvířat navazuje oblast porážkové činnosti, a to konkrétně porážka hovězího dobytka, kde tržní podíl skupiny AGROFERT činí cca [5-15] % v rámci České republiky, porážka prasat, kde skupina AGROFERT dosahuje cca [15-25]% tržního podílu, a porážka kuřat, kde tržní podíl skupiny AGROFERT činí cca [35-45] %. Dále na výše uvedené činnosti navazuje oblast zpracování a prodeje výrobků z vepřového masa, kde skupina AGROFERT dosahuje tržního podílu cca [25-35] %, oblast zpracování a prodeje výrobků z hovězího masa s tržním podílem cca [15-25] % skupiny AGROFERT a oblast zpracování a prodeje výrobků z drůbežího masa s tržním podílem cca [35-45] % skupiny AGROFERT.
50. Skupina AGROFERT působí dále v oblasti výkupu syrového kravského mléka, kde dosahuje z celorepublikového hlediska tržního podílu cca [15-25] %, přičemž tato oblast představuje poptávkovou stranu trhu velkoobchodního prodeje nezpracovaného mléka. V rámci Jihomoravského kraje dosahuje skupina AGROFERT v oblasti výkupu syrového kravského mléka cca [45-55] %.
51. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na relativně nízký nárůst tržního postavení skupiny AGROFERT ve spojením dotčených oblastech, a dále s přihlédnutím k tomu, že zůstane zachován dostatečný počet subjektů nabízejících obdobné produkty.
52. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
AGROFERT HOLDING, a.s.
k rukám JUDr. Miroslavy Rybové
Pyšelská 2327/2
149 00 Praha 4
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 1. 9. 2011.

[1] Dne 1. 1. 2010 došlo ke sloučení společností uzenářských společností Maso Planá, a.s. a Kostelecké uzeniny a.s., jakožto nástupnické společnosti.
[2] Dne 31. 5. 2010 došlo ke sloučení společností Jihočeská drůbež Mirovice, a.s., PROMT Modřice, a.s., Integral Vrchovina, a.s. a Vodňanská drůbež, s.r.o., jakožto nástupnické společnosti. K 1. 5. 2010 pak ukončila svou činnost společnost Jihočeská drůbež a.s., jež byla do té doby rovněž součástí skupiny AGROFERT.
[3] Dne 1. 9. 2011 bylo v rámci správního řízení S297/2011 vydáno rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů AGROFERT/ZEDNÍČEK.
[4] Např. S 17/03 AGROFERT/ZEZNA Znojmo , S 237/03 AGROFERT/MASO UZENINY obchodní družstvo Kostelec a S 4/2011 NAVOS/CITONICE AGRO .
[5] Např. S4/2011 NAVOS/CITONICE AGRO .
[6] Viz rozhodnutí Úřadu o povolení spojení v rámci správního řízení S84/2002 AGFTRADING/MELBRO a rozhodnutí Úřadu ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona v rámci správního řízení S 14/2007, jehož účastníky byly společnosti Agrodružstvo Jevišovice, Zemědělské družstvo Petřín, Zemědělské družstvo Roštýn , ZEVA Chlístovice, a.s., Sušárna Pohořelice, s.r.o. a Agroproduct, spol. s r.o.
[7] Podíl dodávek obilovin skupiny Recht do skupiny AGROFERT na celkových prodejích obilovin skupiny Recht činí již před uskutečněním spojení soutěžitelů cca (obchodní tajemství) %.
[8] Podíl dodávek olejnin skupiny Recht do skupiny AGROFERT na celkových prodejích olejnin skupiny Recht činí již před uskutečněním spojení soutěžitelů cca (obchodní tajemství) %.