UOHS S297/2011
Rozhodnutí: S297/2011/KS-13644/2011/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., a ZEDNÍČEK a.s.
Účastníci AGROFERT HOLDING, a.s. ZEDNÍČEK a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 1. 9. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 182 KBČ. j.: ÚOHS-S297/2011/KS-13644/2011/840/JMě
V Brně dne: 1. 9. 2011

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S297/2011/KS, zahájeném dne 25. 7. 2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, a ZEDNÍČEK a.s., se sídlem Kunovice čp. 1482, IČ: 26306786, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu listinných cenných papírů , uzavřené dne (obchodní tajemství) mezi společností AGROFERT HOLDING, a.s., jako kupujícím, a (obchodní tajemství) , jakožto prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost AGROFERT HOLDING, a.s. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ZEDNÍČEK a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 31/2011 ze dne 3. 8. 2011. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o úplatném převodu listinných cenných papírů , uzavřené dne (obchodní tajemství) mezi společností AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610 (dále jen AGROFERT ), jako kupujícím, a (obchodní tajemství) , jakožto prodávajícími. V důsledku uvedené smlouvy má společnost AGF získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ZEDNÍČEK a.s., se sídlem Kunovice čp. 1482, IČ: 26306786 (dále jen ZEDNÍČEK ). Nabytím akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ZEDNÍČEK získá společnost AGF možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost této společnosti, a tedy i možnost tuto společnost ve smyslu § 12 odst. 4 zákona kontrolovat.
4. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
5. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost AGROFERT je holdingovou společností podnikatelského uskupení AGROFERT (dále též skupina AGROFERT ), která prostřednictvím majetkových účastí sdružuje výrobní a obchodní společnosti na území České republiky i v zahraničí, které se zabývají zejména činnostmi v oblasti zemědělství, potravinářství a chemického průmyslu. Jediným akcionářem společnosti AGROFERT je pan Ing. Andrej Babiš, který tuto společnost kontroluje.
7. Ze společností náležejících do skupiny AGROFERT působí většina společností v sektoru zemědělství. Jedná se o společnosti typu ZZN (zemědělské zásobování a nákup) či ACHP (agrochemické podniky), které se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla) a rovněž poskytováním služeb pro zemědělce (např. sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich uskladnění a ošetření). Většina společností typu ZZN rovněž vyrábí krmné směsi pro zvířata a v menší míře se zabývá výkrmem drůbeže či prasat. Obchod v rámci zemědělské větve holdingu je realizován zejména v oblasti zemědělských komodit, a to především obilí, olejnin, v omezené míře luštěnin a ostatních rostlinných komodit. Rovněž tato skupina obchoduje s osivy, popřípadě s komponenty do krmných směsí. Podniky ACHP se zabývají především obchodem s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin.
8. V oblasti zemědělské provovýroby působí rovněž společnost Recht, s.r.o., jež se stala součástí skupiny AGROFERT na základě rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů vydaného Úřadem dne 1. 9. 2011 v rámci správního řízení S297/2011.
9. V rámci majetkové struktury skupiny AGROFERT působí rovněž potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny a.s., [1] Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., KMOTR-Masna Kroměříž a.s., Procházka Holding, a.s. a Animalco a.s., které se zabývají porážkou, zpracováním a prodejem (maloobchodním i velkoobchodním) vepřového, hovězího a drůbežího masa a výrobou a prodejem masných výrobků, uzenin, konzerv a souvisejících služeb, a společnost Vodňanská drůbež, s.r.o., [2] která působí v oblasti výroby, zpracování a prodeje (maloobchodního i velkoobchodního) drůbežího masa.
10. Skupina AGROFERT působí rovněž v mlýnsko-pekárenském průmyslu prostřednictvím své majetkové účasti ve společnosti PENAM, a.s. a též v oblasti zpracování mléka a výroby mléčných výrobků, a to prostřednictvím společnosti OLMA, a.s. a její dceřiné společnosti OLMAMILK s.r.o. Dne 17. 8. 2011 vydal Úřad v rámci správního řízení S281/2011 o povolení spojení soutěžitelů rozhodnutí, kterým se povoluje spojení soutěžitelů AGROFERT a Mlékárna Hlinsko, s.r.o., se sídlem Hlinsko, Kouty 53, IČ: 48169188, jež působí rovněž v oblasti zpracování mléka a výroby mléčných výrobků.
11. Svým působením pokrývají zemědělské a potravinářské společnosti území celé České republiky, některé působí v menší míře též v zahraničí, zejména ve Slovenské republice a Spolkové republice Německo.
12. Skupina AGROFERT působí rovněž v oblasti chemického průmyslu, a to jak v oblasti anorganické, tak organické chemie, zejména prostřednictvím majetkových účastí ve společnostech DEZA a.s., PRECHEZA a.s., Lovochemie, a.s., Fatra, a.s., dále pak slovenské společnosti Duslo, a.s. a rovněž německé společnosti SKW Stickstoffwerkepiesteritz GmbH.
13. Skupina AGROFERT dále prostřednictvím společnosti AGROTEC a.s. působí v oblasti prodeje zemědělské techniky.
14. Součástí skupiny AGROFERT jsou rovněž subjekty zabývající se prodejem a zpracováním surového dříví, produkcí řeziva a prodejem sypaných materiálů (štěpka, piliny) a poskytováním komplexních lesnických služeb (společnosti Wotan Forest, a.s., Wotan Forest Service, a.s. či ALFA Plywood, a.s.).
15. Nabývaná společnost ZEDNÍČEK je spolu se svými dceřinými společnostmi skupinou výrobně obchodních společností zabývající se mezinárodním obchodem s chlazenými potravinami, a to masnými výrobky, rybami, sýry a lahůdkami, přičemž část produktů dodávaných na trh je představována importovanými výrobky. Vlastní výrobky skupiny ZEDNÍČEK jsou na trh uváděny pod značkou Bilbo a spolu se smluvními výrobci jsou vyvíjeny výrobky nové, jež jsou na trh uváděny pod značkami Jelibo a Pašák u masných výrobků, Cesar u sýrů a Rybyjo a Rybko u rybích produktů. Skupina ZEDNÍČEK rovněž převzala zastoupení polské společnosti Almar- Král lososů -a dále se zabývá dovozem darů moře z Itálie.
16. Před uskutečněním spojení jsou akcie společnosti ZEDNÍČEK vlastněny výše uvedenými fyzickými osobami.
17. Společnost ZEDNÍČEK vykonává kontrolu nad následujícími společnostmi (dále také skupina ZEDNÍČEK ): CHOVANEČEK, a.s., se sídlem Litoměřice, Novobranská 14, IČ: 25427857, Z.O.P. a.s., se sídlem Most, Velebudice, Skyřická 1, MISTR ŘEZNÍČEK s.r.o., se sídlem Praha 3, Květinková 2714/14a, IČ: 27581225, ESO-LAND, s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Římská 526/20, IČ: 26740214, ZEDNÍČEK SLOVAKIA, s. r. o., Slovenská republika, Bratislava, Hraničná 18, TOB Latorica Ltd., se sídlem Ukrajina, Doněck, Vulisa Putilovska Roša, Budinok 16A. III. Dopady spojení
18. Za účelem zjištění toho, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
19. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
20. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že skupina AGROFERT i skupina ZEDNÍČEK působí na území České republiky zejména v oblasti zpracování a prodeje výrobků z vepřového, hovězího a drůbežího masa. Skupina ZEDNÍČEK dále působí v oblasti prodeje výrobků z rybího masa, sýrů a lahůdek.
21. Obecně lze výrobky z masa členit na tzv. maso výsekové (čerstvé maso, resp. celá či opracovaná vepřová a hovězí jateční těla, resp. části drůbeže, které jsou určené pro konečnou spotřebu) a masné výrobky.
22. Jako masné výrobky lze označit potraviny obsahující převládající podíl masa jako základní suroviny, určené pro přímou spotřebu nebo k další tepelné úpravě, jež byly ošetřeny před konzumací tak, že nemají na řezu vlastnosti čerstvého masa. Masné produkty lze vyrábět tepelným opracováním, solením, sušením nebo jejich kombinací. Tyto technologické procesy lze provádět i ve spojení s uzením nebo fermentací za zvláštních klimatických podmínek a při použití přídavných látek.
23. S ohledem na výše uvedené způsoby zpracování masa lze masné výrobky rozčlenit na následující podskupiny:
a) tepelně opracované :
i) sekané výrobky -např. párky, špekáčky, klobásy apod.,
ii) měkké salámy -např. šunkový, gothaj, český, točený, polský apod.,
iii) speciality -např. šunka, debrecínská pečeně, moravské uzené, anglická slanina apod.,
iv) vařené výrobky -např. tlačenky, jitrnice, jelítka, paštiky apod.,
v) pečené výrobky -např. pečená masa, sekaná apod.,
b) tepelně neopracované -např. čajovky, métský salám, lososová šunka apod.,
c) tepelně opracované trvanlivé -např. vysočina, turistický či selský salám, spišské klobásy apod.,
d) trvanlivé fermentované -např. poličan, herkules, lovecký či myslivecký salám, uherák, dunajská či ostravská klobása apod.,
e) polotovary -např. marinovaná či obalovaná masa, hamburgery, karbanátky apod.,
f) polokonzervy -např. Pražská šunka, párky v plechovce apod., a
g) konzervy -např. hovězí či vepřové maso ve vlastní šťávě, luncheon meat, hotová jídla v konzervě apod.
24. V oblasti zpracování, a s tím souvisejícího prodeje masa, Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi [3] spatřoval odlišné charakteristické vlastnosti masa z jednotlivých druhů hospodářských zvířat, odlišný způsob jeho zpracování nebo preference konečných spotřebitelů a následně omezené zastupitelnosti výrobků z různých druhů masa.
25. Nicméně pokud se jedná o masné výrobky, pak s ohledem na skutečnost, že výrobní postupy jednotlivých masných výrobků ve značné míře využívají kombinace vepřového a hovězího masa, Úřad k užšímu členění relevantních trhů nepřistupoval a otázku konečného vymezení relevantních trhů v oblasti masných výrobků z vepřového a hovězích masa ponechával otevřenou. Naopak, Úřad má za to, že masné výrobky z drůbežího masa jsou pro spotřebitele z hlediska charakteristiky ceny i použití nezastupitelné s masnými výrobky z hovězího a vepřového masa.
26. Ve vztahu k otázce vymezení relevantního trhu v oblasti masných výrobků dospěla k obdobným závěrům ve svých rozhodnutích rovněž Evropská komise, [4] která zároveň naznačila odlišné vlastnosti jednotlivých druhů masa, tj. zejména drůbežího, vepřového a hovězího, a stejně tak odlišný způsob dodávek takových produktů, tj. v závislosti na tom, zda jsou tyto produkty dodávány k dalšímu zpracování a nebo již ke konečné spotřebě.
27. S ohledem na skutečnost, že jak skupina AGROFERT, tak i skupina ZEDNÍČEK působí ve všech výše uvedených oblastech, zabýval se Úřad dopady posuzovaného spojení jak v oblastech zpracování a prodeje výrobků z hovězího, vepřového a drůbežího masa, tak v užším způsobem vymezených podoblastech výsekového masa v členění dle jeho druhu a podoblastech masných výrobků z hovězího a vepřového masa a masných výrobků z drůbežího masa.
28. Nicméně, jelikož při žádné v úvahu připadající definici produktového relevantního trhu nedochází ke vzniku vážných obav z narušení hospodářské soutěže, není v konkrétním případě nutné vymezovat relevantní trh z hlediska produktového s konečnou platností.
29. Vzhledem ke skutečnosti, že výrobky z masa obecně, ale i jednotlivé jeho podoblasti či segmenty, jsou určeny k běžné denní spotřebě na celém území České republiky, přičemž mezi jednotlivými regiony neexistují významné rozdíly z hlediska cenové úrovně, lze vymezit relevantní trh z hlediska geografického územím České republiky. Tomuto závěru rovněž odpovídala skutečnost, že hlavní odběratelé posuzovanou transakcí dotčených produktů jsou maloobchodní řetězce [5] poptávající předmětné zboží nikoliv regionálně, nýbrž z velké části prostřednictvím celorepublikových center. Ze stejných důvodů jako v případě výrobkového relevantního trhu však Úřad v posuzovaném případě ponechal otevřenou rovněž otázku vymezení relevantního trhu z hlediska geografického.
30. V oblasti zpracování a prodeje výrobků z vepřového masa dosahuje skupina AGROFERT tržního podílu cca [25-35] % a skupina ZEDNÍČEK cca [0-5] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v této oblasti tedy po uskutečnění spojení bude činit cca [25-35] %. V podoblasti vepřového výsekového masa dosahuje skupina AGROFERT tržního podílu cca [25-35] % a skupina ZEDNÍČEK cca [0-5] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení bude tedy činit cca [25-35] %.
31. V oblasti zpracování a prodeje výrobků z hovězího masa dosahuje skupina AGROFERT tržního podílu cca [15-25] % a skupina ZEDNÍČEK cca [0-5] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v této oblasti tedy po uskutečnění spojení bude činit cca [15-25] %. V podoblasti hovězího výsekového masa dosahuje skupina AGROFERT tržního podílu cca [5-15] % a skupina ZEDNÍČEK cca [0-5] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení bude tedy činit cca [15-25] %.
32. Pokud jde o podoblast zpracovaných masných výrobků z vepřového a hovězího masa, dosahuje zde skupina AGROFERT tržního podílu cca [15-25] % a skupina ZEDNÍČEK cca [0-5] %. Společný tržní podíl po uskutečnění spojení soutěžitelů tedy bude činit cca [25-35] %. Pokud jde o užší členění této oblasti, dosahuje skupina AGROFERT v podoblasti uzenin tržního podílu cca [15-25] % a skupina ZEDNÍČEK cca [0-5] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení tedy nepřesáhne [25-35] %. V segmentech konzerv a polotovarů pak ze spojujících se soutěžitelů působí pouze skupina AGROFERT, takže v důsledku posuzovaného spojení nedojde k navýšení tržních podílů v těchto podoblastech.
33. V důsledku předmětného spojení soutěžitelů dojde sice ve výše uvedených oblastech k posílení tržní síly skupiny AGROFERT, nicméně spojující se soutěžitelé budou na území České republiky i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších zpracovatelů vepřového a hovězího masa, ať již tuzemských nebo i zahraničních. Mezi nejvýznamnější konkurenty patří celorepublikově působící společnosti ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s., Masokombinát Plzeň s.r.o., ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a.s., SCHNEIDER-GROUP, a.s., dále pak regionální, ale v rámci daného regionu preferovaní, výrobci jako např. MASNA Příbram, spol. s r.o.
34. V oblasti zpracování a prodeje výrobků z drůbežího masa dosahuje skupina AGROFERT tržního podílu cca [35-45] % a skupina ZEDNÍČEK cca [0-5] %. Po uskutečnění spojení soutěžitelů bude tedy jejich společný tržní podíl v této oblasti cca [35-45] %. V podoblasti drůbežího masa výsekového dosahuje skupina AGOFERT tržního podílu cca [35-45] % a skupina ZEDNÍČEK cca [0-5] %, přičemž výše společného tržního podílu spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení dosáhne cca [35-45] %. Spojující se soutěžitelé působí dále v podoblasti zpracovaného drůbežího masa, kde skupina AGROFERT dosahuje tržního podílu cca [35-45] % a skupina ZEDNÍČEK cca [0-5] %, společný tržní podíl po uskutečnění spojení soutěžitelů bude tedy činit cca [35-45] %.
35. Z výše uvedených údajů vyplývá, že posílení tržní síly skupiny AGROFERT, k němuž dojde v důsledku spojení v oblasti zpracování a prodeje výrobků z drůbežího masa, bude relativně malé, neboť nabývaná podnikatelská skupina představuje v této oblasti menšího soutěžitele, jež navíc sám pro svou další činnost již nyní odebírá značnou část drůbežího masa od skupiny AGROFERT. Navíc budou spojující se soutěžitelé na území České republiky i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších zpracovatelů drůbežího masa, ať již tuzemských nebo i zahraničních. Mezi nejvýznamnější konkurenty patří celorepublikově působící společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s., RABBIT Trhový Štěpánov a.s., RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o. a další.
36. Značnou část produkce výsekového i zpracovaného masa navíc společnosti skupiny ZEDNÍČEK dodávají do vlastní prodejní sítě. Tato část produkce skupiny ZEDNÍČEK tedy fakticky nevstupuje na velkoobchodní trh. Konkrétně v oblasti vepřového výsekového masa představuje interní spotřeba v rámci skupiny ZEDNÍČEK cca (obchodní tajemství) %, v oblasti hovězího výsekového masa (obchodní tajemství) %, v oblasti vepřového a hovězího zpracovaného masa (obchodní tajemství) %, v oblasti drůbežího výsekového masa (obchodní tajemství) % a v oblasti drůbežího zpracovaného masa (obchodní tajemství) %.
37. Skupina AGROFERT podniká rovněž v činnostech vertikálně předcházejících zpracování a prodeje výrobků z hovězího, vepřového a drůbežího masa, a to zejména v oblastech chovu a prodeje jatečných vepřů a jatečného skotu a jatečných kuřat. V žádné z těchto oblastí však nepřesahuje podíl skupiny AGROFERT hranici [5-15] %.
38. Další oblastí vertikálně předcházející oblast zpracování a prodeje výrobků z hovězího, vepřového a drůbežího masa je oblast porážkové činnosti, v níž působí pouze skupina AGROFERT. V rámci celé České republiky zde skupina AGROFERT dosahuje následujících tržních podílů: v oblasti porážky hovězího dobytka cca [5-15] %, v oblasti porážky prasat cca [15-25] % a v oblasti porážky kuřat cca [35-45] %. Mezi společnostmi skupiny AGROFERT a ZEDNÍČEK navíc existuje v oblasti odběru drůbežího masa vertikální propojení již před uskutečněním spojení, neboť společnost ZEDNÍČEK odebírá velkou část drůbežího masa od skupiny AGROFERT.
39. S ohledem na relativně nízké tržní podíly skupiny AGROFERT v oblastech předcházejících vlastní zpracování masa má Úřad za to, že v daném případě není narušení hospodářské soutěže plynoucí z uvedené vertikální integrace pravděpodobné. Navíc již v době před uskutečněním spojení soutěžitelů existuje mezi spojujícími se soutěžiteli významné vertikální propojení, neboť skupina ZEDNÍČEK odebírá od skupiny AGROFERT cca (obchodní tajemství) % z jí odebíraného drůbežího masa a (obchodní tajemství) % z jí odebíraného množství hovězího masa a cca (obchodní tajemství) % z jí odebíraného vepřového masa. [6]
40. Pokud jde o konkurenty spojujících se soutěžitelů ve spojením dotčených oblastech, je třeba uvést, že významnou tržní silou zde kromě potenciálních konkurentů z řad zpracovatelů a velkoobchodních prodejců výrobků z hovězího, vepřového a drůbežího masa disponují rovněž obchodní řetězce. Tyto nadnárodní subjekty působí nejen v roli odběratelů se značnou hospodářskou silou, ale v řadě případů vystupují i jako producenti vlastních masných výrobků. Většina produkce těchto výrobků je totiž v České republice dodávána spotřebitelům právě prostřednictvím jejich obchodních sítí. Zejména obchodní řetězce jsou navíc schopny vyhledávat své dodavatele dotčených produktů i za hranicemi České republiky.
41. Oba spojující se soutěžitelé rovněž působí v oblasti maloobchodního prodeje výrobků z hovězího, vepřového i drůbežího masa. V rámci těchto prodejen spojující se soutěžitelé v omezené míře prodávají i pekařské či cukrářské výrobky, sýry a lahůdky.
42. Skupina AGROFERT v době vydání rozhodnutí disponuje (obchodní tajemství) maloobchodními prodejnami masných výrobků ( (obchodní tajemství) z nich je provozováno společností Kostelecké uzeniny, a.s., (obchodní tajemství) prodejny jsou provozovány společností Vodňanská drůbež, a.s., (obchodní tajemství) maloobchodními prodejnami společnosti Procházka holding a.s. a jejích dceřiných společností).
43. Skupina ZEDNÍČEK disponuje (obchodní tajemství) maloobchodními prodejnami, které jsou provozovány jejími dceřinými společnostmi ESO-LAND, s.r.o. a MISTR ŘEZNÍČEK s.r.o., přičemž maloobchodní prodejny provozované společností ESO-LAND, s.r.o. se specializují na prodej lahůdek a uzenin vlastní výroby a specialit ze zahraničí a síť maloobchodních prodejen provozovaných společností MISTR ŘEZNÍČEK s.r.o. je sítí prodejen zaměřenou na řeznictví a uzenářství, prodej vlastních masných výrobků, masa a dalších produktů z vlastní produkce.
44. Z hlediska geografického se v oblasti maloobchodního prodeje výrobků z hovězího, vepřového i drůbežího masa a souvisejícího sortimentu činnost spojujících se soutěžitelů překrývá na území měst (obchodní tajemství) . Ve všech těchto městech však jsou spojující se soutěžitelé vystavení konkurenčnímu působení řady dalších soutěžitelů.
45. S ohledem na skutečnost, že v oblasti maloobchodního prodeje výrobků z masa a doplňkového sortimentu nevzbuzuje posuzované spojení soutěžitelů obavy ani při nejužším v úvahu připadajícím geografickém členění (dle jednotlivých měst v České republice), není třeba vymezovat relevantní trhy v dané oblasti s konečnou platností.
46. Pokud jde o prodej doplňkového sortimentu, představuje tržní podíl skupiny ZEDNÍČEK v rámci celé České republiky v oblasti prodeje výrobků z ryb cca [0-5] %, v oblasti prodeje sýrů cca [0-5] %, produkce skupiny AGROFERT v oblasti sýrů nepřekračuje [0-5] %.
47. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na relativně nízký nárůst tržního postavení skupiny AGROFERT ve spojením dotčených oblastech, a dále s přihlédnutím k tomu, že zůstane zachován dostatečný počet subjektů nabízejících obdobné produkty, počínaje mezinárodně působícími výrobci až po menší regionální, v rámci daného regionu však upřednostňované, soutěžitele.
48. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
AGROFERT HOLDING, a.s.
k rukám JUDr. Miroslavy Rybové
Pyšelská 2327/2
149 00 Praha 4
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 1. 9. 2011.

[1] Dne 1. 1. 2010 došlo ke sloučení společností uzenářských společností Maso Planá, a.s. a Kostelecké uzeniny a.s., jakožto nástupnické společnosti.
[2] Dne 31. 5. 2010 došlo ke sloučení společností Jihočeská drůbež Mirovice, a.s., PROMT Modřice, a.s., Integral Vrchovina, a.s. a Vodňanská drůbež, s.r.o., jakožto nástupnické společnosti. K 1. 5. 2010 pak ukončila svou činnost společnost Jihočeská drůbež a.s., jež byla do té doby rovněž součástí skupiny AGROFERT.
[3] Viz rozhodnutí ve věci S 218/06- Českomoravský uzenářský holding/Vysočina/KMOTR-Masna Kroměříž/Krahulík-MASOZÁVOD .
[4] Z nejnovějších rozhodnutí viz např. případ M.5322-MARFRIG / OSI GROUP COMPANIES.
[5] Např. společnosti Lidl Česká republika v.o.s., Tesco Stores ČR a.s., BILLA, spol. s r.o. apod.
[6] Jedná se o odběry od skupiny AGROFERT včetně společnosti Animalco a.s., která se stala součástí skupiny AGROFERT na základě rozhodnutí Úřadu o povolení spojení soutěžitelů v rámci správního řízení S 496/2010.