UOHS S296/2012
Rozhodnutí: S296/2012/KS-10642/2012/840/JM Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Metinvest B.V. /a BRANDFELD FINANCE LIMITED, LASARTICO HOLDINGS LIMITED, STRANSTEN HOLDINGS LIMITED, ROYWARE INVESTMENTS LIMITED, SITLER MANAGEMENT LIMITED, BARLENCO LTD
Účastníci Metinvest B.V. BRANDFELD FINANCE LIMITED VERNAN SERVICES LIMITED LASARTICO HOLDINGS LIMITED STRANSTEN HOLDINGS LIMITED ROYWARE INVESTMENTS LIMITED SITLER MANAGEMENT LIMITED BARLENCO LTD Ledra Business Centre HINDELI FOUNDATION Integrated Iron and Steel Works
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí individuální výjimka nepovolena
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 28. 6. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 94 KBČ. j.: ÚOHS-S296/2012/KS-10642/2012/840/JMě
V Brně dne: 11. 6. 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.zn. S296/2012/KS, zahájeném dne 21. 5. 2012 podle § 44 odst. 1 zákonač. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změněněkterých zákonů (zákon ochraněhospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhožzákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnostiMetinvest B.V., se sídlem Nizozemské království, JM´s-Gravenhage,Alexanderstraat 23, zastoupeného Mgr. Ing. Michalem Pravdou, advokátem Praha 8,Pobřežní 12, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu§ 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Metinvest B.V., se sídlem Nizozemskékrálovství, JM´s-Gravenhage, Alexanderstraat 23, na straně jedné, a BRANDFELDFINANCE LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, 15 Agiou Pavlou,Ledra House, Agios Andreas, VERNAN SERVICES LIMITED, se sídlem Kyperskárepublika, Nikósie, 15 Agiou Pavlou, Ledra House, Agios Andreas, LASARTICO HOLDINGSLIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, 5 Skra Street, Agios Andreas,STRANSTEN HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, 10 DoiranisStreet, Gekomi, ROYWARE INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kyperská republika,Limassol, 33 Alasias Street, SITLER MANAGEMENT LIMITED, se sídlem Kyperskárepublika, Nikósie, Vasilissis Freiderikis, 20, El Greco House, Of. 104, a BARLENCO LTD, sesídlem Kyperská republika, Nikósie, Egkomi, Poseidonos 1, Ledra BusinessCentre, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákonač. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některýchzákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, nazákladě smlouvy o převodu obchodních podílů, jež bude uzavřena mezi společnostíMetinvest B.V., vždy jako nabyvatelem, a společností HINDELI FOUNDATION, sesídlem Panamská republika, Panama, 53rd E Street, Urbanización Obarrio, MGTower, 16th Floor, jako převodcem, v jejímž konečném důsledku má společnostMetinvest B.V. získat možnost vykonávat přímou kontrolu nad výše uvedenýmispolečnostmi a tím i nepřímou kontrolu nad společností Integrated Iron andSteel Works Zaporizhstal , se sídlem Ukrajina, oblast Zaporizhya, Pivdenneshosse, 72, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhožzákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít vsouladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářskésoutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedenéhodokumentu, v jehož důsledku má společnost Metinvest B.V., se sídlem Nizozemskékrálovství, JM´s-Gravenhage, Alexanderstraat 23 (dále jen Metinvest ), získatmožnost vykonávat přímou výlučnou kontrolu nad společnostmi BRANDFELD FINANCELIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, 15 Agiou Pavlou, LedraHouse, Agios Andreas (dále jen BRANDFELD ), VERNAN SERVICES LIMITED, se sídlemKyperská republika, Nikósie, 15 Agiou Pavlou, Ledra House, Agios Andreas (dálejen VERNAN ), LASARTICO HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kyperská republika,Nikósie, 5 Skra Street, Agios Andreas (dále jen LASARTICO ), STRANSTENHOLDINGS LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, 10 DoiranisStreet, Gekomi (dále jen STRANSTEN ), ROYWARE INVESTMENTS LIMITED,se sídlem Kyperská republika, Limassol, 33 Alasias Street (dále jen ROYWARE ), SITLER MANAGEMENT LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie,Vasilissis Freiderikis, 20, El Greco House, Of. 104 (dále jen SITLER ), aBARLENCO LTD, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Egkomi, Poseidonos 1,Ledra Business Centre (dále jen BARLENCO ; všechny výše uvedené společnostisouhrnně též nabývané společnosti ), a tím i nepřímou kontrolu nad společnostíIntegrated Iron and Steel Works Zaporizhstal , se sídlem Ukrajina, oblastZaporizhya, Pivdenne shosse, 72 (dále jen Zaporizhstal ).
2. Před uskutečněním posuzované transakce jsounabývané společnosti kontrolovány společností HINDELI FOUNDATION, se sídlemPanamská republika, Panama, 53rd E Street, Urbanización Obarrio, MG Tower, 16thFloor (dále jen HINDELI ), jež před uskutečněním spojení vlastní [obchodní tajemství] podíl na výše uvedenýchnabývaných společnostech. [obchodní tajemství] . Po uskutečnění posuzovanéhospojení má společnost Metinvest získat na každé z nabývaných společností podílodpovídající [obchodní tajemství] podílu na jejich základním kapitálu, a tími výlučnou kontrolu nad výše uvedenými společnostmi. Současně společnostMetinvest získá nepřímou kontrolu nad společností Zaporizhstal, jež je společněkontrolována společnosti BRANFELD, STRANSTEN, LASARICO, VERNAN a ROYWARE, ježspolečně vlastní [obchodní tajemství] podíl na jejím základním kapitálu.Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení §12 odst. 3 písm. a) zákona.
3. Spojení splňuje rovněž notifikační kritériumstanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranuhospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
4. Společnost Metinvest jenizozemská holdingová společnost vertikálně integrované skupiny těžebních ametalurgických společností, které jsou součástí skupiny Smart, jež vlastnívýrobní aktiva zejm. na Ukrajině, v Itálii, Bulharsku, Velké Británii,Švýcarsku a v USA a jež je v konečném důsledku kontrolována zahraničnímifyzickými osobami. Společnost Metinvest a její dceřiné společnosti sezabývají všemi fázemi výroby oceli a obchodu s ocelí, počínaje těžbou železnérudy, výrobou směsí k odstraňování nečistot a koksu, přes výrobu ocelovýchpolotovarů a hotových výrobků, až po mezinárodní obchod s ocelí a jejídistribuci. Společnost Metinvest nevlastní v České republice žádné dceřiné společnostia působí zde pouze prostřednictvím dovozů, a to konkrétně v oblasti plochýchocelových výrobků a svitků válcovaných za tepla a hotových plochých výrobkůválcovaných za studena.
5. Nabývané společnosti BRANDFELD , VERNAN , LASARICO , STRANSTEN , ROYWARE , SITLER a BARLENCO jsou holdingovými společnostmi bezvlastní provozní činnosti, přičemž žádná z těchto společností nemádceřinou společnost v České republice. Jak bylo uvedeno výše, jsou všechnynabývané společnosti před uskutečněním spojení kontrolovány společností HINDELI.Společnosti BRANFELD, STRANSTEN, LASARICO, VERNAN a ROYWARE pak vykonávajíkontrolu nad společností Zaporizhstal, jež působí v oblasti výroby aprodeje metalurgických výrobků, kovodělných výrobků pro průmysl a domácíspotřebu a dalších souvisejících výrobků metalurgického cyklu. SpolečnostZaporizhstal se dále zabývá výrobou refrakčních produktů, přípravou, opětovnýmzpracováním a prodejem kovového šrotu a těžbou uhlí. V České republicepůsobí společnost Zaporizhstal pouze prostřednictvím dovozů, a to zejménav oblasti plochých výrobků a svitků válcovaných za tepla a v oblastiplochých výrobků válcovaných za studena.
6. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakcesplňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení vesmyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušenémřízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil,že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže,a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutío povolení spojení. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s §152 odst. 1 a4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podatdo 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadupro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu proochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladnýúčinek.
Otiskúředního razítka
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
Mgr. Ing. Michal Pravda, advokát
WOLF THEISS advokáti s. r. o.
Pobřežní 12
186 00 Praha 8
Vypravenodne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj naobálce datové zprávy
Právní moc:
28. 6. 2012.