UOHS S295/2009
Rozhodnutí: S295/2009/KS-15012/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Scholz AG / Scholz Holding GmbH
Účastníci Scholz AG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 9. 12. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 136 KB


ÚOHS-S295/2009/KS-15012/2009/840 V Brně dne 20. listopadu 2009
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S295/2009/KS, zahájeném dne 21. října 2009 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na návrh účastníka řízení, společnosti Scholz AG, se sídlem Spolková republika Německo, Essingen, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Pavlem Pravdou, advokátem, se sídlem Praha 1, Vodičkova 37/707, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Scholz AG, se sídlem Spolková republika Německo, Essingen, a Scholz Holding GmbH, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Rotenturmstrae 13, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu na společnosti Scholz Holding GmbH, která byla uzavřena dne 6. listopadu 2009 mezi společností DEMONTA Trade SE, se sídlem Česká republika, Brno, Železná 16, IČ: 63494671, jako převodcem, a společností Scholz AG, jako nabyvatelem, v jejímž důsledku společnost Scholz AG nabude [ obchodní tajemství ]% obchodní podíl na společnosti Scholz Holding GmbH, a tím i získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,
povoluje.
Odůvodnění:

1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobného zahraničního registru, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 44/2009 ze dne 4. listopadu 2009. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
I. Notifikační podmínky
3. K předmětnému spojení soutěžitelů dochází na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu na společnosti Scholz Holding GmbH, která byla uzavřena dne 6. listopadu 2009 mezi společností DEMONTA Trade SE, se sídlem Česká republika, Brno, Železná 16, IČ: 63494671 (dále jen DEMONTA ), jako převodcem, a společností Scholz AG, se sídlem Spolková republika Německo, Essingen (dále jen Scholz , Navrhovatel nebo Účastník řízení ), jako nabyvatelem.
4. V době před uskutečněním notifikované transakce vlastní společnost Scholz a společnost HEIM Trade SE, se sídlem Brno, Vídeňská 264/120b, IČ: 26970805 (dále jen HEIM Trade ), každá akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti DEMONTA, a tuto společnost tak společně kontrolují. Společnosti Scholz a HEIM Trade prostřednictvím společnost DEMONTA vlastní [ obchodní tajemství ]% obchodní podíl na společnosti Scholz Holding GmbH, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Rotenturmstrae 13 (dále jen Scholz Holding ), [1] a tuto společnost tak nepřímo společně kontrolují.
5. V důsledku výše uvedené smlouvy nabude společnost Scholz [ obchodní tajemství ]% obchodní podíl na společnosti Scholz Holding. Tím se situace, kdy společnost Scholz měla doposud možnost nepřímo kontrolovat společně se společností HEIM Trade společnost Scholz Holding, změní tak, že společnost Scholz bude mít možnost výlučně přímo kontrolovat společnost Scholz Holding ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
6. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
7. Současně se spojením soutěžitelů posuzovaným Úřadem v rámci tohoto správního řízení dochází mezi společnostmi Scholz, HEIM Trade, případně jimi kontrolovanými subjekty, k dalším dílčím transakcím, které mohou za podmínky splnění notifikačních kritérií představovat samostatná spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu či jiného soutěžního úřadu. Zaprvé, společnost HEIM Trade nabude od společnosti Scholz akcie představující [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu společnosti DEMONTA, čímž se stane jejím [ obchodní tajemství ] akcionářem. Zadruhé, společnost DEMONTA nabude od společnosti Scholz Holding akcie představující [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu společnosti Zberné suroviny a.s., se sídlem Slovenská republika, Žilina, Kragujevská 3. Tyto transakce nejsou předmětem tohoto rozhodnutí, a nevztahuje se na ně proto povolení tímto rozhodnutím udělené.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
8. Navrhovatel, společnost Scholz , stojí v čele skupiny subjektů (dále také společně jen skupina Scholz ) činných celosvětově, včetně území České republiky, především v oblasti výkupu, zpracování a prodeje šrotu a odpadu ze železných a neželezných kovů, v menší míře pak v oblasti sběrového papíru a rovněž tak v oblasti hutnictví a kovovýroby.
9. Skupina Scholz působí na území České republiky především prostřednictvím těchto společností:
a) SCH Stahl Trade s.r.o., která působí především v oblasti nakládání s odpady,
b) POLDI Hütte s.r.o., zabývající se vývojem a výrobou oceli a jí podobných slitin, tepelným zpracováním oceli, zpracováním a úpravou odpadů a vedlejších produktů vznikajících při výrobě, úpravě a dodávkách šrotu,
c) HEAT TREATMENT BOHEMIA s.r.o., činné v oblasti nakládání s odpady či povrchových úprav a svařování kovů a dalších materiálů
d) Scholz-Edelstahl s.r.o., zabývající se zejména výrobou a hutním zpracováním železa a oceli,
e) ŠROT GEBESHUBER s.r.o, která se zabývá především výkupem, tříděním a zpracováním kovového šrotu,
f) KOVOŠROT GROUP CZ a.s., [2] včetně jejich dceřiných společností, které působí v oblasti obchodování se železným a neželezným šrotem a odpadem, či
g) FIREMET s.r.o., která se zabývá zejména obchodem s kovovým odpadem a šrotem a jejich zpracováním.
10. Nabývaný soutěžitel Scholz Holding je na území České republiky činný především v oblasti výkupu, zpracování a prodeje šrotu a odpadu ze železných a neželezných kovů, a to zejména prostřednictvím společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., včetně jejich dceřiných společností. III. Dopady spojení
11. Za účelem posouzení, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
12. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
13. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit je zřejmé, že spojující se soutěžitelé působí v oblasti výkupu a prodeje šrotu ze železných a neželezných kovů.
14. Při vymezení věcně relevantních trhů v oblasti, v níž působí spojující se soutěžitelé, se vzhledem k rozdílnosti v ceně a způsobu využití rozlišuje mezi železným šrotem, na straně jedné, a šrotem z neželezných kovů, na straně druhé. [3]
15. Rovněž tak v souladu s předchozí rozhodovací praxí Evropské komise je odlišován prodej železného či neželezného šrotu od výkupu železného či neželezného šrotu. [4]
16. Při vymezení geografických relevantních trhů pro oblast prodeje šrotu se Úřad s přihlédnutím ke skutečnostem, že (i) železný a neželezný šrot je po zpracování prodáván velkým, zpravidla nadnárodním společnostem provozujícím hutě, slévárny a obdobné provozy, (ii) cena železného a neželezného šrotu je určována celosvětovou nabídkou a poptávkou po tomto zboží a rovněž komoditními burzami, na kterých se s tímto zbožím obchoduje, (iii) významné objemy železného a neželezného šrotu jsou dodávány v rámci celého Evropského hospodářského prostoru, přičemž tomuto obchodu nebrání žádné tarifní a netarifní překážky či přepravní náklady, a (iv) odběratelé si tyto komodity obstarávají na celoevropské či celosvětové bázi, přiklání k vymezení tohoto geografického relevantního trhu přinejmenším územím Evropského hospodářského prostoru. [5]
17. V případě oblastí výkupu železného a neželezného šrotu Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi [6] vymezil geografický relevantní trh územím, v rámci kterého je s ohledem na přepravní náklady hospodárné železný a neželezný šrot dopravovat do míst výkupu (šrotoven). Za takové území potom Úřad považuje v podmínkách České republiky území jednotlivých krajů. Naproti tomu Účastník řízení navrhl vymezit relevantní trhy výkupu železného a neželezného šrotu územím celé České republiky, což odůvodňuje rychlou globalizací, když na trzích výkupu v České republice začínají v rostoucím rozsahu působit velké nadnárodní společnosti, a skutečností, že se stále častěji realizují jednorázové výkupy velkých objemů ze strany zahraničních společností, které v České republice nedisponují sítí stálých výkupních míst.
18. Vzhledem k povaze spojení, které spočívá ve změně kvality kontroly ze společné na výlučnou, jak bylo popsáno v odstavcích 3. až 5. odůvodnění tohoto rozhodnutí, nepovede zkoumané spojení soutěžitelů k nárůstu společného tržního podílu a tržní síly spojením vzniklého soutěžitele. Otázka vymezení věcného a geografického relevantního trhu pro účely daného správního řízení mohla být tedy ponechána otevřená, neboť spojení nepovede k narušení soutěže při jakékoli možné definici relevantním trhu.
19. Při posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů na soutěž v oblastech prodeje šrotu ze železných a neželezných kovů a výkupu železného a neželezného šrotu vzal Úřad v úvahu především skutečnost, že v důsledku předmětného spojení, a to i v souvislosti s transakcemi uvedenými v odstavci 7. odůvodnění tohoto rozhodnutí, dochází k rozdělení jednoho soutěžitele, kontrolovaného společně společnostmi Scholz a HEIM Trade, na dva samostatné soutěžitele. Prvním z těchto soutěžitelů bude společnost Scholz a z její strany kontrolované společnosti (včetně společnosti Scholz Holding), druhým potom společnost HEIM Trade a z její strany kontrolované subjekty (včetně společnosti DEMONTA). Protože soutěžitel, doposud kontrolovaný společně společnostmi Scholz a HEIM Trade, byl v oblastech prodeje šrotu ze železných a neželezných kovů a výkupu železného a neželezného šrotu činný prostřednictvím řady subjektů, z nichž některé budou po realizaci popsaného rozdělení součástí soutěžitele Scholz, jiné pak součástí soutěžitele HEIM Trade, dojde i ke snížení tržního podílu a tržní síly obou uvedených samostatných soutěžitelů.
20. V oblastech prodeje šrotu ze železných kovů a prodeje šrotu z neželezných kovů na území Evropského hospodářského prostoru bude činit tržní podíl předmětným spojením vzniklého soutěžitele méně než [5-15] %.
21. Konkurenty spojením vzniklého soutěžitele v oblastech prodeje šrotu ze železných kovů a neželezných kovů jsou zejména společnosti TSR Recycling GmbH & Co. KG, CFF-Cie Francoise de Ferrailles, European Metal Recycling Ltd. a INTERSEROH AG.
22. Předmětným spojením vzniklý soutěžitel bude v oblasti výkupu železného šrotu v rámci území České republiky dosahovat tržního podílu cca [10-20] %.
23. Předmětným spojením vzniklý soutěžitel bude v oblasti výkupu neželezného šrotu v rámci území České republiky dosahovat tržního podílu cca [5-15] %.
24. Přestože se na některých lokálních trzích v oblasti výkupu železného a neželezného šrotu, na nichž spojující se soutěžitelé působí, bude tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele pohybovat kolem hranice [30-40] %, dochází v důsledku posuzovaného spojení ke snížení tohoto tržního podílu a spojení tedy nehrozí narušením soutěže ve zkoumaných oblastech.
25. Spojením vzniklý soutěžitel bude v oblastech výkupu železného a neželezného šrotu čelit konkurenci ze strany dalších subjektů, mezi nimiž lze uvést například společnosti TSR Czech Republik s.r.o., TROJEK, s.r.o., METALIMEX a.s., ALBA, spol. s r.o. nebo SAKER spol. s r.o.
26. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména pak povaze předmětného spojení soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech.
27. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
první místopředseda

[1] Vlastníkem zbývajícího [ obchodní tajemství ]% obchodního podílu na společnosti Scholz Holding je společnost Scholz.
[2] Společnost KOVOŠROT GROUP CZ a.s. je společně kontrolována společnostmi Scholz, Scholz Holding a Scholz Austria GmbH (společnost Scholz Austria GmbH náleží do skupiny Scholz).
[3] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci S 59/07 Scholz Holding/FIREMET .
[4] Viz například rozhodnutí Evropské komise ve věci ECSC.1358 SCHOLZ/ALBA/JV .
[5] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci S 131/08 Scholz/HEIM Trade/DEMONTA .
[6] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci S 131/08 Scholz/HEIM Trade/DEMONTA .