UOHS S293/2008
Rozhodnutí: S293/2008/KS-3367/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s. a Agropol Group, a.s.
Účastníci AGROFERT HOLDING, a.s. Agropol Group, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno s podm.
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 31. 3. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 802 KB


ÚOHS-S293/2008/KS-3367/2009/840
V Brně dne 19. března 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 293/2008, zahájeném dne 23. října 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Pavlem Dejlem, LL.M., Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, a Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, IČ: 25100025, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s Dohodou o záměru , kterou dne 30. července 2008 uzavřely společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. a Agropol Group B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Locatellikade, 1 Parnassustrn, v jejímž důsledku má společnost AGROFERT HOLDING, a.s. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Agropol Group, a.s., a tím i možnost tuto společnost přímo a výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 5 a § 17 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e
za podmínky splnění závazků ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže, které v průběhu správního řízení účastník řízení přijal:
I. Účastník řízení, společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se zavazuje k tomu, že ve lhůtě do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů převede 26 736 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč, vydaných společností [...obchodní tajemství ] , a to na takového nabyvatele, který v době realizace daného převodu bude na společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. vlastnicky, finančně a personálně nezávislý.
II. Účastník řízení, společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se zavazuje k tomu, že ve lhůtě do jednoho roku od právní moci rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů převede majetkové účasti představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech na společnosti [...obchodní tajemství ] , na níž formou rozdělení odštěpením sloučením přejde část jmění společností [...obchodní tajemství ] , představovaná:
a) všemi movitými a nemovitými věcmi náležejícími ke středisku [...obchodní tajemství ] ,
b) všemi movitými a nemovitými věcmi náležejícími ke středisku [...obchodní tajemství ] ,
c) všemi movitými a nemovitými věcmi náležejícími ke středisku [...obchodní tajemství ] ,
d) stavbou bez č.p. [...obchodní tajemství ] na parcele [...obchodní tajemství ] ve vlastnictví společnosti [...obchodní tajemství ] ,
a to vždy včetně všech souvisejících majetkových práv vyplývajících ze smluv či ze zákona, jakož i všech souvisejících práv a povinností z pracovněprávních vztahů (dále též Převáděná část [...obchodní tajemství ] ) na takového nabyvatele, který v době realizace daného převodu bude na účastníkovi řízení vlastnicky, finančně a personálně nezávislý a který má předpoklady k udržení a rozvoji Převáděné části [...obchodní tajemství ] , a to po předchozím souhlasu Úřadu uděleném v případě splnění podmínek nabytí uvedených v tomto rozhodnutí.
III. Účastník řízení, společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se zavazuje k tomu, že ve lhůtě do jednoho roku od právní moci rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů převede majetkové účasti představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech na nové společnosti (dále též NewCo ), na níž formou rozdělení odštěpením sloučením či formou rozdělení odštěpením se založením nové společnosti přejde část jmění společností [...obchodní tajemství ] , představovaná:
a) všemi movitými a nemovitými věcmi náležejícími ke středisku [...obchodní tajemství ] ,
b) všemi movitými a nemovitými věcmi náležejícími ke středisku [...obchodní tajemství ] ,
c) všemi movitými a nemovitými věcmi náležejícími ke středisku [...obchodní tajemství ] ,
a to vždy včetně všech souvisejících majetkových práv vyplývajících ze smluv či ze zákona, jakož i všech souvisejících práv a povinností z pracovněprávních vztahů (dále též Převáděná část [...obchodní tajemství ] ), a to na totožného nabyvatele, který nabude majetkové účasti ve společnosti [...obchodní tajemství ] dle bodu II.
IV. Účastník řízení, společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se zavazuje k tomu, že do dne realizace závazku uvedeného v bodě I. až III. nebude majetkové účasti ve společnostech [...obchodní tajemství ] a/nebo Převáděnou část [...obchodní tajemství ] a Převáděnou část [...obchodní tajemství ] zatěžovat závazky nad rámec běžné provozní činnosti (zejména pak závazky týkající se rozsahu a kvality poskytovaných služeb, obchodních a jiných smluvních vztahů a majetkových či jiných hodnot) tak, aby v důsledku takových závazků nedošlo k poklesu hodnoty Převáděné Části [...obchodní tajemství ] a Převáděné části [...obchodní tajemství ] ke dni vydání rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů.
V. Účastník řízení, společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se ve vztahu k společnostem [...obchodní tajemství ] zavazuje po dobu [...obchodní tajemství ] let od realizace závazků uvedených v bodech I. až III. uplatňovat v rámci vzájemných obchodních vztahů podmínky plně srovnatelné s podmínkami, které účastník řízení uplatňuje ve vztahu k ostatním subjektům, které ve shodném či srovnatelném postavení působí na příslušných relevantních trzích.
VI. Účastník řízení, společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se zavazuje doložit Úřadu nejpozději do [...obchodní tajemství ] splnění shora uvedených závazků.
Odůvodnění
I. Úvod
1. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona zveřejněna v Obchodním věstníku č. 45/2008 ze dne 5. listopadu 2008. Na základě informací zveřejněných v Obchodním věstníku Úřad obdržel námitky proti posuzovanému spojení soutěžitelů.
2. Ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání informací potřebných k náležitému zjištění skutkového stavu v oblasti dotčené předmětným spojením soutěžitelů, Úřad oslovil vybrané konkurenty, odběratele a dodavatele spojujících se soutěžitelů a jejich sdružení a státní instituce s působností v oblasti zemědělství se žádostí o poskytnutí informací a stanovisek k předmětnému spojení.
3. Na základě vyjádření účastníka řízení a oslovených subjektů a na základě závěrů provedené analýzy vycházející ze všech ve správním řízení shromážděných informací o spojením dotčených trzích i o souvisejících oblastech, dospěl Úřad v rámci třicetidenní lhůty ve smyslu § 16 odst. 2 zákona in fine k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.
4. S ohledem na výše uvedené sdělil Úřad dopisem č.j. S 293/2008-23708/2008/840 ze dne 22. listopadu 2008 účastníkovi správního řízení, že ve smyslu § 16 odst. 2 zákona bude v řízení nadále pokračovat a že rozhodnutí ve věci bude vydáno v souladu s § 16 odst. 5 zákona ve lhůtě pěti měsíců od zahájení správního řízení. Dne 4. února 2009 pak Úřad dopisem č.j. ÚOHS-S293/2008/KS-1404/2009/840 zaslal účastníkovi řízení Sdělení vážných obav z narušení hospodářské soutěže (dále též Sdělení výhrad ).
5. Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. Rovněž tak Úřad vycházel z vyjádření a stanovisek oslovených subjektů k předmětnému spojení, jakož i příslušných vyjádření účastníka správního řízení na ně reagujících. Úřad zohlednil rovněž svoji předchozí rozhodovací praxi a přihlédl k rozhodovací praxi Evropské komise, popřípadě judikatuře evropských soudů. II. Notifikační podmínky
6. K navrhované transakci má dojít na základě [...obchodní tajemství ] . Tuto dohodu uzavřely dne [...obchodní tajemství ] na straně jedné společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610 (dále též AGROFERT HOLDING ), a na straně druhé společnost Agropol Group B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Locatellikade, 1 Parnassustrn. V důsledku výše uvedené dohody mají smluvní strany přistoupit k jednání o prodeji akcií společnosti Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, IČ: 25100025 (dále jen Agropol ), s tím, že společnost AGROFERT HOLDING má nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech této společnosti.
7. Nabytím akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Agropol získá společnost AGROFERT HOLDING možnost vykonávat rozhodující vliv, a tím i kontrolu, na činnost této společnosti. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
8. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. III. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
9. Společnost AGROFERT HOLDING je holdingovou společností podnikatelského uskupení AGROFERT (dále též skupina AGROFERT ), která prostřednictvím majetkových účastí sdružuje výrobní a obchodní společnosti na území České republiky i v zahraničí, které se zabývají zejména činnostmi v oblasti zemědělství, potravinářství a chemického průmyslu. Jediným akcionářem společnosti AGROFERT HOLDING je pan Ing. A. B., který tuto společnost kontroluje.
10. Ze společností náležejících do skupiny AGROFERT působí přibližně [...obchodní tajemství ] společností v sektoru zemědělství. Jedná se o společnosti typu ZZN (zemědělské zásobování a nákup) či ACHP (agrochemické podniky), které se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla) a rovněž poskytováním služeb pro zemědělce (např. sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich uskladnění a ošetření). Většina společností typu ZZN rovněž vyrábí krmné směsi pro zvířata a v menší míře se zabývá výkrmem drůbeže či prasat. Společnosti, jež kontroluje AGROFERT HOLDING, dále obchodují s komoditami především v oblasti obilovin (potravinářská pšenice, žito, ječmen sladovnický, krmné obilí), olejnin (řepka olejná, slunečnice) a luštěnin. Rovněž obchodují s osivy, popřípadě s komponenty do krmných směsí (sójovými, řepkovými a slunečnicovými šroty a dále rybími a [...obchodní tajemství ] , premixy apod.). Prostřednictvím kontrolovaných společností typu ZZN působí společnost AGROFERT HOLDING prakticky na území celé České republiky.
11. V rámci majetkové struktury společnosti AGROFERT HOLDING působí mimo jiné též potravinářské společnosti Maso Planá, a.s., MASNA Studená, a.s., a Kostelecké uzeniny, a.s., které se zabývají zpracováním a prodejem vepřového, hovězího a drůbežího masa. Od roku 2004 působí skupina AGROFERT rovněž v mlýnsko-pekárenském průmyslu prostřednictvím své majetkové účasti ve společnosti PENAM, a.s.
12. Prostřednictvím společnosti AGROTEC, a.s. a jejích dceřiných společností je skupina AGROFERT činná dále i v oblasti prodeje zemědělské techniky.
13. Skupina AGROFERT působí rovněž v oblasti chemického průmyslu, a to jak v oblasti anorganické, tak organické chemie, zejména prostřednictvím společností DEZA a.s., zpracovatele surového benzolu a dehtu a producenta černouhelné smoly, základních aromátů, impregnačních olejů apod., PRECHEZA a.s., která je významným výrobcem pigmentů, především titanové běloby, slovenské společnosti Duslo, a.s., zabývající se výrobou jednosložkových dusíkatých a vícesložkových hnojiv, přípravků na ochranu rostlin, čpavku a močoviny, kyseliny dusičné, gumárenských chemikálií a dalších chemických výrobků, a německé společnosti SKW Stickstoffwerkepiesteritz GmbH (dále jen SKW ), jež produkuje dusíkatá hnojiva, čpavek, močovinu, kyselinu dusičnou a další chemické výrobky.
14. [...obchodní tajemství ] kontroluje společnost AGROFERT HOLDING rovněž společnost Lovochemie, a.s., jejímž hlavním předmětem podnikání je výroba a prodej dusíkatých a kombinovaných hnojiv, a společnost Synthesia a.s., která vyrábí zejména anorganické a organické chemikálie, prostředky na ochranu rostlin, barviva a pigmenty, plasty a výbušniny.
15. Společnost Agropol stojí v čele skupiny společností (dále též skupina Agropol ) činných především v zemědělském sektoru na území České republiky. Samotná společnost Agropol žádnou podnikatelskou činnost nevykonává, zaměřuje se na správu majetkových účastí v jiných společnostech, na usměrňování jejich činností, jakož i na poskytování IT služeb těmto společnostem.
16. Společnosti kontrolované společností Agropol jsou rozdělené do tří divizí. V roce 1997 společnost Agropol kapitálově vstoupila do sedmi podniků typu ZZN, kde postupně získala většinové podíly a vznikla tak divize agrocenter. V současné době tuto divizi tvoří osm společností, které poskytují služby zemědělcům (prodej hnojiv, agrochemikálií či hospodářských služeb), dále odborné a finanční poradenství, včetně zpeněžení jejich rostlinné produkce. Tato agrocentra rovněž disponují skladovacími kapacitami. Těmito agrocentry jsou následující společnosti: - Agrona, a.s., s působností v okresech [...Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje ] , - Belagra, a.s., s působností v okresech [...Jihomoravského kraje ] , - Cerea, a.s., s působností v okresech [...Královehradeckého, Pardubického a Středočeského kraje ] , - Obila, a.s., s působností v okresech [...Středočeského a Pardubického kraje a kraje Vysočina ] , - Primagra, a.s., s působností v okresech [...Středočeského a Plzeňského kraje ] , - Proagro, a.s., s působností v okresech [...Plzeňského a Jihočeského kraje ] , - Silagra CZ, a.s., s působností na severní a střední Moravě, - Tagrea, a.s., s působností v okresech [...Jihočeského a Středočeského kraje ] .
17. Další divizí skupiny Agropol je divize zpracování drůbeže, která byla vytvářena od roku [...obchodní tajemství ] , kdy společnost Agropol získala majoritní podíl na společnosti Jihočeská drůbež, a.s. V současné době je tato divize tvořena zejména společností Agropol Food, s.r.o., jejímž účelem je centralizovat veškeré prodejní, marketingové a distribuční aktivity všech podniků ze skupiny Agropol zabývajících se porážkou a zpracováním drůbeže.
18. Do divize zpracování drůbeže dále patří výrobní společnosti Jihočeská drůbež, a.s., Jihočeská drůbež Milovice, a.s., PROMT Modřice, a.s. a Intergal Vrchovina, a.s., které zpracovávají drůbeží maso. Od roku 2004 jsou drůbeží výrobky těchto společností dodávány na trh pod značkou Vodňanské kuře .
19. Významnou součástí holdingu Agropol, jehož hlavní činností je tuzemský i zahraniční obchod se zemědělskými komoditami, je divize tradingová. V této divizi působí společnost Agropol Trading, s.r.o., která realizuje především export, import a tuzemský obchod obilovinami, olejninami, luštěninami a ostatními komoditami rostlinné produkce a surovinami do krmných směsí. Součástí společnosti je i překladiště sypkých volně ložených agrokomodit v Ústí nad Labem, zajišťující ve vlastním zařízení nakládku a vykládku říčních člunů, překládku kamionů, případně železničních vagonů.
20. V tradingové divizi dále působí společnost Agropol Chem, s.r.o., která se zaměřuje na skladování, prodej a distribuci agrochemikálií, tj. zejména průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Společnost dále zajišťuje osiva kukuřice, slunečnice, řepky ozimé a dalších plodin.
21. Součástí tradingové divize skupiny Agropol byla rovněž společnost Agropol Servis, s.r.o., která však ukončila svoji činnost a její kompetence přešly na nově vytvořenou provozovnu společnosti Agropol označovanou jako Centrální nákup. Předmětem její činnosti jsou dodávky technologických zařízení pro obilní sila a výrobny krmných směsí, včetně náhradních dílů, dále dodávky zemědělských strojů a dalších zařízení včetně servisu. IV. Relevantní trh
22. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh.
23. Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou po zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Věcně relevantní trh v souladu s § 2 odst. 2 zákona zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a způsobu použití za shodné nebo vzájemně zaměnitelné. Geografický relevantní trh zahrnuje v souladu s § 2 odst. 2 zákona území, na němž jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišitelné.
24. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
25. Nabývaná společnost, respektive skupina, Agropol je činná především v oblastech prodeje průmyslových hnojiv, prodeje přípravků na ochranu rostlin, výroby a prodeje krmných směsí, prodeje osiv, výkupu a následného prodeje obilovin, olejnin a luštěnin, skladování rostlinných komodit, chovu a prodeje jatečních kuřat a výrobě a velkoobchodu drůbežího masa. Společnost AGROFERT HOLDING je činná ve všech shora uvedených oblastech. K překrytí činností spojujících se soutěžitelů tedy dochází v oblasti i) prodeje průmyslových hnojiv, ii) prodeje přípravků na ochranu rostlin, iii) výroby a prodeje krmných směsí, iv) prodeje osiv, v) výkupu a prodeje obilovin, vi) výkupu a prodeje olejnin, vii) výkupu a prodeje luštěnin, viii) skladování rostlinných komodit, ix) chovu a prodeje jatečních kuřat a x) prodeje drůbežího masa.
IV.1 Vymezení věcně relevantního trhu
IV.1.1 Vymezení relevantního trhu v oblasti průmyslových hnojiv
26. Hnojiva lze obecně dělit na hnojiva organická a průmyslová. Posuzovaným spojením soutěžitelů je dotčen relevantní trh v oblasti hnojiv průmyslových. Jejich prostřednictvím jsou do půdy dodávány tři základní biogenní prvky, tj. dusík-N, fosfor -P, a draslík-K, za účelem maximalizace růstu rostlin a optimalizace výnosů z úrody. V závislosti na obsažených biogenních prvcích se potom hnojiva dělí na jednosložková, tj. dusíkatá, fosforečná či draselná, a vícesložková, která se dále dělí podle poměru obsažených biogenních prvků.
27. Skupina AGROFERT je nejvýznamnějším tuzemským výrobcem a velkodistributorem průmyslových hnojiv (prostřednictvím Lovochemie a.s.), mimo to do České republiky dováží průmyslová hnojiva ze zahraničí, a to jednak ze svých výrobních kapacit umístěných mimo Českou republiku (zejména Duslo, a.s. a SKW) a jednak dováží i hnojiva jiných producentů. Oba spojující se soutěžitelé dále působí jako dodavatelé průmyslových hnojiv pro konečné spotřebitele, tj. zemědělské prvovýrobce, tedy na trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv.
28. Pokud jde o vzájemnou zastupitelnost jednotlivých druhů hnojiv, Úřad již v předchozích rozhodnutích konstatoval, že mezi skupinami dusíkatých, fosforečných a draselných hnojiv neexistuje z pohledu spotřebitele vzájemná zastupitelnost. [1]
29. Vymezení věcně relevantních trhů v závislosti na jednotlivých skupinách hnojiv by přicházelo v úvahu, kdyby spojením dotčenou oblastí byla výroba průmyslových hnojiv a nikoli jejich maloobchodní prodej, resp. distribuce. V případě distribuce totiž existuje nabídková substituce nabízených produktů, neboť distributor prodává takový produkt, po kterém existuje poptávka a který si od svého dodavatele objedná. To je situace podstatně odlišná od výroby, kdy, obecně řečeno, přechod od výroby jednoho druhu produktu k jinému ani změna poměru vyrobeného množství jednoho druhu produktu ke druhému nejsou tak snadné, neboť jsou spjaty s dodatečnými náklady vynaloženými mimo jiné na změnu technologie výroby apod. Naproti tomu distributor, který je v kontaktu se svým dodavatelem-výrobcem, může objednat zboží pouze v závislosti na poptávce.
30. Jak již Úřad ve své rozhodovací praxi konstatoval, [2] za východisko úvah o vymezení relevantních trhů Úřad považuje konkrétní činnost nabývané společnosti, kterou je i v tomto případě primárně pouze dodávka průmyslových hnojiv zemědělským prvovýrobcům, nikoli jejich výroba. Je tedy nutno odlišit úroveň trhu dodávek výrobce, popř. velkodistributora, průmyslových hnojiv maloobchodním prodejcům, na straně jedné, a úroveň trhu prodeje průmyslových hnojiv od maloobchodních prodejců [3] (popřípadě přímo od výrobců či velkoobchodníků) konečným spotřebitelům, na straně druhé.
31. Dalším faktorem je skutečnost, že v oblasti prodeje konečným spotřebitelům hraje určující roli komplexní charakter poptávky na straně odběratelů-zemědělských prvovýrobců. Z pohledu nutnosti uspokojit různorodou spotřebu zemědělců tak musí mít každý distributor k dispozici co nejširší portfolio nabízených typů hnojiv.
32. Úřad uvedené závěry konstatoval i s ohledem na skutečnost, že tržní podíly na úzce vymezených relevantních trzích maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv by se nijak výrazně neodlišovaly od tržních podílů na maloobchodním prodeji široce pojaté skupiny průmyslových hnojiv jako celku.
33. Ze všech shora uvedených důvodů Úřad ponechal otázku užšího členění relevantních trhů v oblasti průmyslových hnojiv otevřenou a vymezil věcně relevantní trh v oblasti průmyslových hnojiv jako trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv .
34. Totožné vymezení relevantního trhu v dané oblasti navrhoval rovněž účastník řízení v dotazníku k povolení spojení.
IV.1.2 Vymezení relevantního trhu v oblasti prostředků na ochranu rostlin
35. Prostředky na ochranu rostlin zahrnují velké množství výrobků, jejichž cílem je chránit plodiny proti všem formám poškození, které může být způsobeno plevelem, hmyzem nebo chorobami, a rovněž výrobků podporujících či regulujících růst rostlin, které jsou svým užitím zaměřeny k řešení různých problémů ochrany rostlin. Tyto prostředky lze členit do několika základních skupin, z nichž nejvýznamnějšími jsou herbicidy, fungicidy, insekticidy, zoocidy, morforegulátory a mořidla.
36. Oba spojující se soutěžitelé dodávají přípravky na ochranu rostlin konečným spotřebitelům, tj. zemědělským prvovýrobcům, společnost AGROFERT HOLDING je prostřednictvím společnosti Synthesia a.s. či slovenské společnosti Duslo, a.s. rovněž výrobcem uvedených produktů.
37. Situace na tomto trhu je z pohledu výroby a následné distribuce obdobná, jak bylo výše uvedeno u trhu průmyslových hnojiv. Vzhledem k tomu, že společnosti skupiny Agropol se účastní hospodářské soutěže v této oblasti pouze jako maloobchodní prodejci, není ani v tomto případě nezbytně nutné vymezovat jinak nezastupitelné přípravky či skupiny přípravků na ochranu rostlin jako samostatné relevantní trhy a v souvislosti s jejich zastupitelností na straně nabídky v rámci maloobchodní distribuce ponechal Úřad otázku užšího vymezení relevantního trhu otevřenou. Jako věcně relevantní trh proto Úřad vymezil trh maloobchodního prodeje prostředků na ochranu rostlin.
38. Totožné vymezení relevantního trhu v dané oblasti navrhoval rovněž účastník řízení v dotazníku k povolení spojení.
IV.1.3 Vymezení relevantního trhu v oblasti krmných směsí
39. Krmné směsi jsou směsi jednotlivých krmiv s přidáním doplňkových látek, které jsou určeny pro výživu zvířat. Jejich výroba a složení podléhá podmínkám stanoveným v zákoně č. 91/1996 Sb., o krmivech, v platném znění. Základem krmných směsí vyráběných v České republice je vždy obilí, k němuž se přidávají další potřebné složky obsahující bílkoviny (např. řepkové šroty, sójové šroty, rybí či masokostní moučky apod.). Pokud jde o substituovatelnost krmných směsí pro prasata, pro drůbež či pro ostatní hospodářská zvířata, ta je do značné míry dána především na straně nabídky. Kromě specializovaných výrobců působících v České republice si krmné směsi vyrábí mnohdy sami chovatelé, takže existuje velké množství zdrojů výroby těchto produktů.
40. Oba spojující se soutěžitelé krmné směsi vyrábí a dodávají je zemědělským prvovýrobcům. Společnost AGROFERT HOLDING působí navíc jako dodavatel surovin pro krmné směsi, zejména sójových šrotů a rybí moučky.
41. V souladu s výše uvedeným lze tedy vymezit věcně relevantní trh jako trh maloobchodního prodeje krmných směsí .
42. Totožné vymezení relevantního trhu v dané oblasti navrhoval rovněž účastník řízení v dotazníku k povolení spojení.
IV.1.4 Vymezení relevantního trhu v oblasti osiv
43. Osiva lze zásadně rozlišovat podle jednotlivých druhů pěstovaných plodin, přičemž z pohledu jejich nejčastějšího použití jsou to zejména osiva obilovin, z nich především pšenice, ječmene, kukuřice, dále osiva olejnin (řepka a slunečnice) a osiva ostatní (např. pícniny, jeteloviny, luštěniny). Subjekty zabývající se výrobou a prodejem osiv se pouze výjimečně zaměřují na osivo jediné plodiny, převážná většina z nich nabízí kompletní druhový servis. Především u osiv platí, že pro zemědělské prvovýrobce, jako spotřebitele, má rozhodující význam nízká nákupní cena osiva, přiměřená splatnost a v mnoha případech odklad platby na období po sklizni.
44. Oba spojující se soutěžitelé se v rámci svých služeb pro zemědělce zabývají výrobou osiv, která pak dodávají zemědělským prvovýrobcům, v mnoha případech s odkladem platby až po sklizni.
45. Ačkoli lze osiva členit v závislosti na druhu pěstované plodiny, s ohledem na skutečnost, že většina výrobců poskytuje ucelený sortiment osiv, má Úřad za to, že tohoto užšího členění není v tomto konkrétním případě zapotřebí. Věcně relevantním trhem v této oblasti je tak trh maloobchodního prodeje osiv.
46. Totožné vymezení relevantního trhu v dané oblasti navrhoval rovněž účastník řízení v dotazníku k povolení spojení.
IV.1.5 Vymezení relevantního trhu v oblasti obilovin
47. Mezi hlavní činnosti spojujících se soutěžitelů v oblasti zemědělství patří nákup a prodej obilovin.
48. Z pohledu konečného použití se obiloviny odlišují od ostatních zemědělských plodin, jakými jsou olejniny, luštěniny, brambory apod. Užití obilovin spočívá především ve výrobě mouk, potravin, nápojů či krmiv, naproti tomu například olejniny se používají především pro lisování a výrobu technických olejů a jedlých olejů pro potravinářský nebo maloobchodní trh. Samotné obiloviny se z pohledu konečného použití dělí na potravinářské, krmné a technické (sloužící pro výrobu lihu) a obiloviny sloužící po úpravě jako osivo. Zaměnitelnost mezi těmito kategoriemi z pohledu zamýšleného účelu použití je však pouze částečná, a to především při použití ke krmným a technickým účelům.
49. Pokud jde o činnosti spojujících se soutěžitelů v oblasti obilovin, tito jednak vykupují obiloviny od zemědělských prvovýrobců, jednak je dále prodávají zpracovatelům. Skupina AGROFERT tím, že se jedná o vertikálně integrovanou skupinu zahrnující zpracování obilovin a výrobu pečiva, značnou část jí vykoupených obilovin sama zpracuje.
50. S přihlédnutím k dosavadní rozhodovací praxi [4] a vzhledem k tomu, že spojující se soutěžitelé mohou vykupovat a dále prodávat veškeré obiloviny v závislosti na konkrétních potřebách zpracovatelů má Úřad za to, že není třeba relevantní trh v této oblasti vymezovat užším způsobem, a proto nepřistoupil k členění relevantních trhů v závislosti na druhu obilovin a věcně relevantní trhy v oblasti obilovin vymezil následovně:
1. trh výkupu obilovin a
2. trh prodeje obilovin pro zpracovatelský průmysl.
51. Totožné vymezení relevantního trhu v dané oblasti navrhoval rovněž účastník řízení v dotazníku k povolení spojení.
IV.1.6 Vymezení relevantního trhu v oblasti olejnin
52. Druhou nejvýznamnější komoditou z rostlinné produkce v České republice jsou olejniny, především pak řepka olejná a slunečnice. Řepka olejná, jejíž produkce představuje cca 85 % z celkové tuzemské výroby olejnin, je kromě potravinářských účelů určena mimo jiné k výrobě aditiv do pohonných hmot. Obdobně jako obiloviny nejsou ani olejniny zaměnitelné s jinými rostlinnými zemědělskými komoditami. Užití a zastupitelnost jednotlivých druhů olejnin jsou obdobné jako u obilovin, tj. zejména pro potravinářské (řepka, slunečnice, mák) a pro technické účely (řepka).
53. Rovněž co se týče olejnin, činnost spojujících se soutěžitelů spočívá ve výkupu vypěstovaných olejnin od zemědělských prvovýrobců a v následném prodeji zpracovatelům. V této oblasti disponuje zpracovatelskými kapacitami skupina Agropol, společnost AGROFERT HOLDING je v současné době buduje.
54. S přihlédnutím k dosavadní rozhodovací praxi, [5] k tomu, že spojující se soutěžitelé mohou vykupovat a dále prodávat veškeré olejniny v závislosti na konkrétních potřebách zpracovatelů a s ohledem na skutečnost, že shodné vymezení relevantního trhu navrhl v dotazníku k povolení spojení účastník řízení, Úřad obdobně jako u obilovin nepřistoupil k členění relevantních trhů v závislosti na typu olejnin a věcně relevantní trhy v oblasti olejnin vymezil následovně:
1. trh výkupu olejnin a
2. trh prodeje olejnin pro zpracovatelský průmysl.
55. Totožné vymezení relevantního trhu v dané oblasti navrhoval rovněž účastník řízení v dotazníku k povolení spojení.
IV.1.7 Vymezení relevantního trhu v oblasti luštěnin
56. Další významnou rostlinnou komoditou, kterou vykupují a následně prodávají spojující se soutěžitelé, jsou luštěniny, tj. rostliny a jejich plody zahrnující především hrách , fazole , čočku a sóju .
57. Z pohledu konečného použití se luštěniny pěstují zejména pro potravinářské a krmné účely. Pokud jde o jejich výkup, luštěniny se nakupují v omezené míře, krmný hrách je vykupován především pro účely zapracování do krmných směsí, zcela okrajově se pak z téhož důvodu vykupuje i lupina, jako méně obvyklý druh luštěniny. Dlouhodobě dochází k poklesu produkce hrachů, mírně stoupá pěstování sóji.
58. Obdobně jako u obilovin a olejnin mohou spojující se soutěžitelé vykupovat a dále prodávat veškeré luštěniny v závislosti na konkrétních potřebách případných jejich dalších zpracovatelů. Úřad má za to, že není třeba relevantní trh v této oblasti vymezovat užším způsobem, a proto nepřistoupil k členění relevantních trhů v závislosti na typu luštěnin, což potvrzují závěry šetření provedeného Úřadem v tomto případě, a věcně relevantní trhy v oblasti luštěnin vymezil následovně:
1. trh výkupu luštěnin a
2. trh prodeje luštěnin pro zpracovatelský průmysl.
59. Totožné vymezení relevantního trhu v dané oblasti navrhoval rovněž účastník řízení v dotazníku k povolení spojení.
IV.1.8 Vymezení relevantního trhu v oblasti skladování rostlinných komodit
60. Další významnou činností vykonávanou prakticky všemi společnostmi typu ZZN je skladování rostlinných komodit. Skladovací prostory slouží z velké části ke skladování vlastního zboží, další část je běžně vyhrazena pro stát, především Státní zemědělský intervenční fond, a teprve zbývající část kapacity je nabízena třetím subjektům. Po volné skladovací kapacitě existuje poptávka ze strany subjektů, jež nemají vlastní skladovací kapacity, respektive jejichž skladovací kapacity jsou nedostatečné. Již v předchozích rozhodnutích [6] Úřad konstatoval, že tuto činnost je třeba v jistém smyslu chápat jako poskytování služeb skladování, a i když je skutečná kapacita uskladnění pro třetí subjekty omezená, je třeba tuto činnost považovat za samostatný věcně relevantní trh, přičemž užší členění například dle jednotlivých skladovaných komodit není nezbytné, neboť neexistuje výrazná specializace soutěžitelů působících v této oblasti na skladování pouze vybraných komodit.
61. Spojující se soutěžitelé disponují skladovacími kapacitami, které poskytují i třetím osobám, z tohoto důvodu Úřad vymezil v této oblasti věcně relevantní trh jako trh skladování rostlinných komodit .
62. Totožné vymezení relevantního trhu v dané oblasti navrhoval rovněž účastník řízení v dotazníku k povolení spojení.
IV.1.9 Vymezení relevantního trhu v oblasti chovu a prodeje jatečních kuřat
63. Spojující se soutěžitelé působí i v oblasti živočišné výroby, neboť se zabývají chovem a prodejem jateční drůbeže. Ve své předchozí rozhodovací praxi [7] Úřad dospěl k závěru, že jednotlivé druhy masa nelze zřejmě považovat za součást stejného relevantního trhu, neboť jejich zaměnitelnost je velmi malá. Důvodem je jednak cenová odlišnost, dále vlastnosti masa jako je chuť, nutriční hodnoty či možnosti jeho úpravy, a jednak velkou roli sehrává fakt, že každý typ masa je odlišně vnímán spotřebiteli. Nelze tedy zaměňovat ani jednotlivé druhy jatečních zvířat.
64. Pro účely daného správního řízení tak Úřad přistoupil na vymezení navrhované účastníkem řízení v dotazníku k povolení spojení a vymezil věcně relevantní trh v této oblasti jako trh chovu a prodeje jatečních kuřat .
IV.1.10 Vymezení relevantního trhu v oblasti prodeje drůbežího masa
65. Jak již bylo uvedeno, spojující se soutěžitelé působí i v oblasti následného zpracování masa, především masa drůbežího, jsou tedy aktivní na trhu výroby masa a masných výrobků a jejich prodeje. Danou oblastí se Úřad již zabýval ve svých předchozích rozhodnutích. [8] S ohledem na skutečnost, že je nezbytné odlišovat jednotlivé druhy jatečních zvířat, rovněž maso z jednotlivých druhů hospodářských zvířat, jejichž zpracováním se zabývají spojující se soutěžitelé, představuje produkty, které jsou z pohledu své charakteristiky, odlišností v procesu zpracování a výroby, či preferencí konečných spotřebitelů (stravovací návyky obyvatelstva) navzájem zastupitelné buď ve velmi omezené míře, nebo vůbec.
66. Na základě shora uvedených skutečností lze z hlediska věcného vymezit jako relevantní trh velkoobchodního prodeje drůbežího masa.
67. Totožné vymezení relevantního trhu v dané oblasti navrhoval rovněž účastník řízení v dotazníku k povolení spojení.
IV.2 Vymezení geografického relevantního trhu
68. Při vymezování výše uvedených relevantních trhů z pohledu geografického Úřad dospěl k níže uvedeným závěrům.
69. V dřívější rozhodovací praxi Úřadu byly relevantní trhy související s výše uvedenými věcně relevantními trhy vymezovány z pohledu geografického územím celé České republiky. Hlavním důvodem byla homogenita podmínek, za kterých lze tyto produkty a služby v České republice nakoupit. Dalším důvodem pro nevymezování relevantních trhů na lokální úrovni byl fakt, že ani na této úrovni ve většině případů z rozhodovací praxe Úřadu nehrozilo narušení hospodářské soutěže. Úřad však již ve správním řízení S 049/2008 AGROFERT HOLDING/PRVNÍ ŽATECKÁ dospěl k závěru, že je nezbytné přikročit k ověření dříve přijatých závěrů o geografické dimenzi relevantních trhů.
70. V uvedeném správním řízení se Úřad při svém šetření obrátil na zemědělské prvovýrobce, jakožto obchodní partnery spojujících se soutěžitelů, ale i jejich konkurenty, mimo jiné s dotazy směřujícími k získání jejich názoru na velikost geografického trhu, zejména pokud jde o geografický dosah jejich poptávky, respektive nabídky, zohlednění přepravních nákladů, možnosti přechodu k alternativním dodavatelům daného zboží.
71. Zkoumání geografického schématu nákupů zákazníků totiž poskytuje užitečné údaje o možném rozsahu zeměpisného trhu. Nakupují-li reálně zákazníci od společností sídlících na kterémkoli místě v České republice za podobných podmínek, nebo si obstarávají nákupy prostřednictvím účinných nabídkových řízení, kdy své nabídky předkládají společnosti z kteréhokoli místa v České republice, považuje se za geografický relevantní trh zpravidla celé území České republiky. Naopak, pokud jsou tyto nákupy realizovány zejména v rámci jednoho určitého lokálního území, pak se za geografický trh zpravidla považuje právě toto území.
72. V této souvislosti Úřad uvádí, že účastník řízení v dotazníku k povolení spojení soutěžitelů navrhoval vymezit níže uvedené relevantní trhy (viz bod IV.2.1 až IV.2.8) z hlediska geografického územím jednotlivých krajů v České republice, zbylé relevantní trhy, tj. trhy uvedené v bodu IV.2.9 navrhl účastník řízení vymezit územím celé České republiky.
IV.2.1 Maloobchodní prodej průmyslových hnojiv
73. Ve vztahu k oblasti maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv má Úřad za prokázané, že zemědělští prvovýrobci odebírají průmyslová hnojiva většinou v určité dosahové vzdálenosti od své provozovny, zpravidla v rámci oblasti odpovídající území jednotlivých krajů. Výjimečné případy, kdy se nákup průmyslových hnojiv realizuje i na větší vzdálenost, nepředstavují generální přístup, když takový postup si mohou dovolit pouze subjekty odebírající velké množství hnojiv.
74. Struktura odběratelů jednotlivých společností typu ZZN z hlediska geografického naznačuje, že jejich dodávky průmyslových hnojiv jsou soustředěny v oblasti přibližně odpovídající území jednotlivých krajů, v nichž jsou umístěny provozovny daných společností. Hlavními důvody jsou jednak přepravní náklady, které nejsou s ohledem na množství přepravovaných hnojiv pro zemědělské prvovýrobce (především samostatně hospodařící rolníky) zanedbatelné, a ve prospěch tzv. lokálních obchodních partnerů zemědělských prvovýrobců svědčí rovněž faktor vzdálenosti skladů a s tím související rychlosti reakce na poptávku. I v případě spojujících se soutěžitelů, kteří působí prakticky celostátně s víceméně rovnoměrně rozmístěnými zásobovacími či skladovacími kapacitami, platí, že obraty jednotlivých společností typu ZZN či ACHP v nich sdružených se soustředí do regionálních oblastí, kde tyto společnosti mají své sídlo či obchodní centrum.
75. Tuto skutečnost účastník řízení potvrdil již ve správním řízení S 049/2008 AGROFERT HOLDING/PRVNÍ ŽATECKÁ , když konstatoval, že v případě objednávky zemědělského prvovýrobce od skupiny AGROFERT, jako celorepublikově působícího subjektu, by byla objednaná hnojiva dodána ze skladu, který se nachází nejblíže takovému prvovýrobci.
76. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad pro účely posouzení předmětného spojení vymezil věcně relevantní trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv z hlediska geografického územím jednotlivých krajů, a to
1. kraje Středočeského,
2. kraje Ústeckého,
3. kraje Jihomoravského,
4. kraje Královéhradeckého,
5. kraje Pardubického,
6. kraje Plzeňského,
7. kraje Jihočeského,
8. kraje Vysočina,
9. kraje Olomouckého,
10. kraje Zlínského,
11. kraje Moravskoslezského,
12. kraje Libereckého a
13. kraje Karlovarského.
IV.2.2 M aloobchodní prodej prostředků na ochranu rostlin
77. Úvahy Úřadu o potřebnosti vymezit geografický relevantní trh lokálně, jež byly uvedeny v části týkající se geografického vymezení relevantního trhu v oblasti průmyslových hnojiv, se uplatní i v případě trhu maloobchodního prodeje prostředků na ochranu rostlin.
78. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad pro účely posouzení předmětného spojení vymezil věcně relevantní trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin z hlediska geografického územím jednotlivých krajů, a to
1. kraje Středočeského,
2. kraje Ústeckého,
3. kraje Jihomoravského,
4. kraje Královéhradeckého,
5. kraje Pardubického,
6. kraje Plzeňského,
7. kraje Jihočeského,
8. kraje Vysočina,
9. kraje Olomouckého,
10. kraje Zlínského,
11. kraje Moravskoslezského,
12. kraje Libereckého a
13. kraje Karlovarského.
IV.2.3 Maloobchodní prodej krmných směsí
79. Ve vztahu k relevantnímu trhu maloobchodního prodeje krmných směsí v posuzovaném případě platí, že zemědělští prvovýrobci odebírají rovněž tyto produkty většinou v určité dojezdové vzdálenosti od své provozovny (maximálně však v rámci území krajů). Další úvahy, na jejichž základě dospěl Úřad k závěru o potřebnosti vymezit geografický relevantní trh lokálně, jež byly uvedeny v části týkající se geografického vymezení relevantního trhu v oblasti průmyslových hnojiv, se uplatní i v případě tohoto trhu.
80. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad pro účely posouzení předmětného spojení vymezil věcně relevantní trh maloobchodního prodeje krmných směsí z hlediska geografického územím jednotlivých krajů, a to
1. kraje Středočeského,
2. kraje Ústeckého,
3. kraje Jihomoravského,
4. kraje Královéhradeckého,
5. kraje Pardubického,
6. kraje Plzeňského,
7. kraje Jihočeského,
8. kraje Vysočina,
9. kraje Olomouckého,
10. kraje Zlínského,
11. kraje Moravskoslezského,
12. kraje Libereckého a
13. kraje Karlovarského.
IV.2.4 Maloobchodní prodej osiv
81. Rovněž v případě relevantního trhu maloobchodního prodeje osiv šetření prokázalo, že zemědělští prvovýrobci odebírají, respektive dodavatelé dodávají, i tyto produkty většinou v určité dojezdové vzdálenosti od své provozovny, odpovídající zpravidla území jednotlivých krajů. Další úvahy, na jejichž základě dospěl Úřad k závěru o potřebnosti vymezit geografický relevantní trh lokálně, jež byly uvedeny v části týkající se geografického vymezení relevantního trhu v oblasti průmyslových hnojiv, se uplatní i v případě tohoto trhu.
82. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad pro účely posouzení předmětného spojení vymezil věcně relevantní trh maloobchodního prodeje osiv z hlediska geografického územím jednotlivých krajů, a to
1. kraje Středočeského,
2. kraje Ústeckého,
3. kraje Jihomoravského,
4. kraje Královéhradeckého,
5. kraje Pardubického,
6. kraje Plzeňského,
7. kraje Jihočeského,
8. kraje Vysočina,
9. kraje Olomouckého,
10. kraje Zlínského,
11. kraje Moravskoslezského,
12. kraje Libereckého a
13. kraje Karlovarského.
IV.2.5 Výkup obilovin
83. Pokud jde o geografické vymezení relevantních trhů týkajících se obilovin, je nezbytné oddělit jejich výkup od zemědělských prvovýrobců a následný prodej těchto komodit jejich zpracovatelům. Pro výkup obilovin lze uplatnit obdobné závěry o geografickém vymezení jako u výše uvedených relevantních trhů, tj. především skutečnost, že zemědělští prvovýrobci dodávají jimi vypěstované plodiny zejména v určité dojezdové vzdálenosti.
84. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad pro účely posouzení předmětného spojení vymezil věcně relevantní trh výkupu obilovin z hlediska geografického územím jednotlivých krajů, a to
1. kraje Středočeského,
2. kraje Ústeckého,
3. kraje Jihomoravského,
4. kraje Královéhradeckého,
5. kraje Pardubického,
6. kraje Plzeňského,
7. kraje Jihočeského,
8. kraje Vysočina,
9. kraje Olomouckého,
10. kraje Zlínského,
11. kraje Moravskoslezského,
12. kraje Libereckého a
13. kraje Karlovarského.
IV.2.6 Výkup olejnin
85. Obdobný závěr jako v případě relevantních trhů týkajících se výkupu obilovin týkající se geografického vymezení lze konstatovat i v případě trhu výkupu olejnin od zemědělských prvovýrobců.
86. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad pro účely posouzení předmětného spojení vymezil věcně relevantní trh výkupu olejnin z hlediska geografického územím jednotlivých krajů, a to
1. kraje Středočeského,
2. kraje Ústeckého,
3. kraje Jihomoravského,
4. kraje Královéhradeckého,
5. kraje Pardubického,
6. kraje Plzeňského,
7. kraje Jihočeského,
8. kraje Vysočina,
9. kraje Olomouckého,
10. kraje Zlínského,
11. kraje Moravskoslezského,
12. kraje Libereckého a
13. kraje Karlovarského.
IV.2.7 Výkup luštěnin
87. Obdobný závěr jako v případě relevantních trhů týkajících se výkupu obilovin a olejnin týkající se geografického vymezení lze konstatovat i v případě trhu výkupu luštěnin od zemědělských prvovýrobců.
88. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad pro účely posouzení předmětného spojení vymezil věcně relevantní trh výkupu luštěnin z hlediska geografického územím jednotlivých krajů, a to
1. kraje Středočeského,
2. kraje Ústeckého,
3. kraje Jihomoravského,
4. kraje Královéhradeckého,
5. kraje Pardubického,
6. kraje Plzeňského,
7. kraje Jihočeského,
8. kraje Vysočina,
9. kraje Olomouckého,
10. kraje Zlínského,
11. kraje Moravskoslezského,
12. kraje Libereckého a
13. kraje Karlovarského.
IV.2.8 Skladování rostlinných komodit
89. Ve vztahu k relevantnímu trhu skladování rostlinných komodit platí, že i v tomto případě zemědělští prvovýrobci využívají služeb spočívajících v uskladnění jimi vypěstovaných komodit většinou v určité dojezdové vzdálenosti od své provozovny. Obdobně platí další závěry, učiněné při vymezování relevantního geografického trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv.
90. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad pro účely posouzení předmětného spojení vymezil věcně relevantní trh skladování rostlinných komodit z hlediska geografického územím jednotlivých krajů, a to
1. kraje Středočeského,
2. kraje Ústeckého,
3. kraje Jihomoravského,
4. kraje Královéhradeckého,
5. kraje Pardubického,
6. kraje Plzeňského,
7. kraje Jihočeského,
8. kraje Vysočina,
9. kraje Olomouckého,
10. kraje Zlínského,
11. kraje Moravskoslezského,
12. kraje Libereckého a
13. kraje Karlovarského.
IV.2.9 Ostatní trhy
91. Pokud jde o relevantní trhy prodeje zemědělských komodit zpracovatelům, tj. i) trh prodeje obilovin pro zpracovatelský průmysl, ii) trh prodeje olejnin pro zpracovatelský průmysl, iii) trh prodeje luštěnin pro zpracovatelský průmysl, dále pak trh chovu a prodeje jatečních kuřat a trh velkoobchodního prodeje drůbežího masa, při zkoumání, zda se soutěž ve výše uvedených oblastech odehrává za dostatečně homogenních soutěžních podmínek na území, které je tvořeno celou Českou republikou, nebo na užším či širším způsobem vymezeném území, dospěl Úřad, s ohledem na skutečnost, že spojující se soutěžitelé by při žádné z definic geografického relevantního trhu přicházejících v úvahu nedosáhli tržních podílů, jejichž výše by vedla k obavám z narušení soutěže v oblastech dotčených spojením, k závěru, že otázka vymezení geografického relevantního trhu může být ponechána otevřená .
V. Dopady spojení
92. Úřad zkoumal, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Za tím účelem se zaměřil na posouzení kritérií, jejichž zkoumání mu předepisuje zákon v § 17 odst. 1. Posuzoval tedy zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. Současně Úřad podpůrně přihlíží k pravidlům stanoveným v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení podle Nařízení Rady č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále jen Pokyny pro posuzování horizontálních spojení ). [9]
93. Základní představu o struktuře trhů a konkurenčním významu spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů poskytují podíly na trhu. Pokud jde o velikost tržních podílů, jestliže společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak. 10
94. V případě hodnocení struktury trhu Úřad podpůrně používá ukazatel míry celkové úrovně koncentrace trhu, jež je vyjádřená tzv. Herfindahl-Hirschmanovým indexem (HHI), jenž se vypočítává jako součet čtverců jednotlivých tržních podílů všech soutěžitelů na trhu. Zatímco absolutní úroveň HHI poskytuje prvotní údaj o konkurenčním tlaku na trhu po spojení, změna HHI (tzv. Delta) je užitečným ukazatelem změny úrovně koncentrace přímo vyvolané spojením. Problémy v oblasti hospodářské soutěže při posuzování horizontálních spojení pravděpodobně nevyvstanou na trhu s hodnotou HHI po spojení pod 1000 bodů, ani v případě spojení s hodnotou HHI po spojení mezi 1000 a 2000 a delta pod 250, resp. v případě spojení s výší HHI po spojení nad 2000 a delta pod 150. [10] To neplatí v případě existence zvláštních okolností, např. v podobě jednoho nebo více těchto faktorů: spojení se účastní potenciální zájemce o vstup na trh nebo podnik s malým podílem na trhu, který nedávno vstoupil na trh, jedna nebo více spojujících se stran jsou významnými inovátory, jejichž metody se nepromítají do podílů na trhu, existuje významné vlastnictví podílů mezi účastníky trhu, jeden ze spojujících se podniků je individualistický podnik s vysokou pravděpodobností narušení koordinovaného chování, existují známky minulé nebo pokračující koordinace nebo usnadňujících postupů, jedna ze spojujících se stran má před spojením 50% nebo větší podíl na trhu. [11] V.1 Struktura trhu V.1.1 Struktura trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv
95. Pro zjištění struktury trhu, jež je jedním ze základních ukazatelů vypovídajících o stavu konkurenčního prostředí, je nezbytné správně určit jeho celkovou velikost. S ohledem na skutečnost, že žádná z institucí, jež se zabývají sběrem informací v zemědělství, nesleduje přesné údaje o maloobchodním prodeji průmyslových hnojiv či přesné údaje o spotřebě průmyslových hnojiv, a to jak na území České republiky, tak i na území jednotlivých krajů České republiky, vycházel Úřad při určení celkové velikosti relevantních trhů z expertních odhadů spojujících se soutěžitelů. V průběhu správního řízení Úřad oslovil velké množství konkurentů spojujících se soutěžitelů mj. se žádostí o sdělení výše jejich prodejů průmyslových hnojiv dosažených na relevantních trzích, přičemž tyto údaje pak sloužily i ke zhodnocení správnosti odhadů celkové velikosti relevantních trhů učiněných ze strany spojujících se soutěžitelů. Na základě uvedeného šetření Úřad zjistil, že spojujícími se soutěžiteli odhadovaná celková velikost relevantních trhů odpovídala jeho výsledkům, pouze na trzích maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území krajů Pardubického, Plzeňského a Olomouckého musel být odhad spojujících se soutěžitelů navýšen, neboť skutečné prodeje oslovených účastníků těchto trhů výrazným způsobem převyšovaly odhad spojujících se soutěžitelů. V.1.1.1 Středočeský kraj
96. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Středočeského kraje, jehož celková velikost činí cca 253 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [25-35] % a skupina Agropol cca [5-10] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [35-45] %.
97. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Středočeského kraje náleží společnosti YARA Agri Czech Republic, s.r.o., U N I K O M, a.s., Mydlářka a.s., LINZER AGRO TRADE Czech Republic spol. s r.o. či HOKR spol. s r.o., přičemž tržní podíly žádného z těchto soutěžitelů nedosahují 10 %.
98. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Středočeského kraje považován za mírně koncentrovaný (tj. index HHI je v rozmezí 1000 a 2000), po uskutečnění posuzovaného spojení za vysoce koncentrovaný (tj. index HHI je vyšší než 2000), přičemž rozdíl mezi úrovní koncentrace daného trhu před a po spojení (tzv. Delta) je vyšší než 250. V.1.1.2 Ústecký kraj
99. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Ústeckého kraje, jehož celková velikost činí cca 59 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [35-45] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [45-55] %.
100. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Ústeckého kraje náleží společnosti [...obchodní tajemství ] [12] (s tržním podílem 15-25 %), Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s. (5-15 %), FERTISTAV CZ a.s. (5-15 %) či YARA Agri Czech Republic, s.r.o. (0-5 %).
101. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Ústeckého kraje považován za vysoce koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.1.3 Jihomoravský kraj
102. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Jihomoravského kraje, jehož celková velikost činí cca 159 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [25-35] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [35-45] %.
103. Nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Jihomoravského kraje je společnost ACHP Slavkov, a.s. (5-15 %). Tržní podíl ostatních soutěžitelů nepřesahuje 5 %.
104. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Jihomoravského kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta vyšší než 150. V.1.1.4 Královéhradecký kraj
105. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Královéhradeckého kraje, jehož celková velikost činí cca 55 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [0-5] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [0-5] %.
106. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Královéhradeckého kraje náleží společnosti AGRO CS a.s., Agropodnik a.s. Hradec Králové (25-35 %), BOR, s.r.o., FERTISTAV CZ a.s. či LINZER AGRO TRADE Czech Republic spol. s r.o. (všechny jednotlivě 5-15 %).
107. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Královéhradeckého kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta výrazně nižší než 150. V.1.1.5 Pardubický kraj
108. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Pardubického kraje, jehož celková velikost činí cca 80 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [15-25] %.
109. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Pardubického kraje náleží společnosti Agropodnik Svitavy, a.s. (25-35 %), LINZER AGRO TRADE Czech Republic spol. s r.o. (15-25 %), YARA Agri Czech Republic, s.r.o., BOR, s.r.o. či Agro Žamberk a.s. (každá jednotlivě 5-15 %).
110. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Pardubického kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta výrazně nižší než 150. V.1.1.6 Plzeňský kraj
111. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Plzeňského kraje, jehož celková velikost činí cca 93 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [...obchodní tajemství ] s následným [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
112. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Plzeňského kraje náleží společnosti AGRO Blatná a.s. (25-35 %), AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s. (15-25 %) či BOR, s.r.o. (5-15 %).
113. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Plzeňského kraje považován za mírně koncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za vysoce koncentrovaný s Delta vyšší než 250. IV.1.1.7 Jihočeský kraj
114. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Jihočeského kraje, jehož celková velikost činí cca 187 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [25-35] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [35-45] %.
115. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Jihočeského kraje náleží společnosti YARA Agri Czech Republic, s.r.o., AGPI, a.s., AGRO Radomyšl a.s. či LINZER AGRO TRADE Czech Republic spol. s r.o., jejichž jednotlivé tržní podíly nedosahují 10 %.
116. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Jihočeského kraje považován za mírně koncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za vysoce koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.1.8 Kraj Vysočina
117. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území kraje Vysočina, jehož celková velikost činí cca 154 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [25-35] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [35-45] %.
118. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území kraje Vysočina náleží společnosti ADW AGRO, a.s., AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava, YARA Agri Czech Republic, s.r.o. či AGRO CS a.s. (každá jednotlivě 5-15 %).
119. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území kraje Vysočina považován za mírně koncentrovaný s Delta výrazně nižší než 250. V.1.1.9 Olomoucký kraj
120. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Olomouckého kraje, jehož celková velikost činí cca 103 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [...obchodní tajemství ] , přičemž skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [15-25] %.
121. Nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Olomouckého kraje je společnost MJM Litovel a.s., jejíž tržní podíl přesahuje 50 %, podíl ostatních soutěžitelů nedosahuje 5 %.
122. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Olomouckého kraje považován za vysoce koncentrovaný s Delta výrazně nižší než 150. V.1.1.10 Zlínský kraj
123. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Zlínského kraje, jehož celková velikost činí cca 74 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [25-35] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
124. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Zlínského kraje náleží společnosti HOKR spol. s r.o., LUKROM, spol. s r.o. či AGRO CS a.s., jejichž jednotlivé podíly nepřesahují 10 %.
125. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Zlínského kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta výrazně nižší než 150. V.1.1.11 Moravskoslezský kraj
126. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Moravskoslezského kraje, jehož celková velikost činí cca 54 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [25-35] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
127. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Moravskoslezského kraje náleží společnosti, YARA Agri Czech Republic, s.r.o., MULTIP Moravia s.r.o, AGRO CS a.s. či FERTISTAV CZ a.s. (každá jednotlivě 5-15 %).
128. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Moravskoslezského kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta nižší než 250. V.1.1.12 Liberecký kraj
129. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Libereckého kraje, jehož celková velikost činí cca 48 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [5-15] %.
130. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Libereckého kraje náleží společnosti R O K A, spol. s r.o. (15-25 %), AGROPODNIK KNĚŽMOST a.s., BOR, s.r.o. či FERTISTAV CZ a.s. (každá jednotlivě 5-15 %).
131. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Libereckého kraje považován za nekoncentrovaný (HHI nižší než 1000) s Delta výrazně nižší než 150.
V.1.1.13 Karlovarský kraj
132. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Karlovarského kraje, jehož celková velikost činí cca 49 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [5-10] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
133. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Karlovarského kraje náleží společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s., FERTISTAV CZ a.s. či AGRO Blatná a.s., přičemž tržní podíly těchto společností jsou nižší než 10 %.
134. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv na území Karlovarského kraje považován za nekoncentrovaný s Delta vyšší než 250.
V.1.2 Struktura trhů maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin
135. Celková velikost relevantních trhů v oblasti maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin byla stanovena na základě údajů o spotřebě přípravků na ochranu rostlin podle jednotlivých krajů získaných Úřadem od Státní rostlinolékařské správy, jež je institucí pověřenou shromažďováním těchto údajů. V.1.2.1 Středočeský kraj
136. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Středočeského kraje, jehož celková velikost činí cca 1.789 mil. Kč, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
137. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Středočeského kraje náleží společnosti SOUFFLET AGRO a.s., AGROSPOL Czech spol. s r.o. či VP AGRO, spol. s r.o., jejichž tržní podíly nepřesahují 10 %.
138. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Středočeského kraje považován za nekoncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za mírně koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.2.2 Ústecký kraj
139. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Ústeckého kraje, jehož celková velikost činí cca 443 mil. Kč, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [15-25] %.
140. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Ústeckého kraje náleží společnosti AGROSPOL Czech spol. s r.o. (15-25 %), VP AGRO, spol. s r.o., FYTOZ, s.r.o. či [ obchodní tajemství ] (každá jednotlivě [15-25] %).
141. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Ústeckého kraje považován za nekoncentrovaný s Delta výrazně nižší než 150. V.1.2.3 Jihomoravský kraj
142. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Jihomoravského kraje, jehož celková velikost činí cca 1.503 mil. Kč, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [15-25] %.
143. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Jihomoravského kraje náleží společnosti LUKROM, spol. s r.o. či PRONACHEM spol. s r.o., jejichž tržní podíl nepřesahuje 10 %.
144. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Jihomoravského kraje považován za nekoncentrovaný s Delta výrazně nižší než 150. V.1.2.4 Královéhradecký kraj
145. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Královéhradeckého kraje, jehož celková velikost činí cca 558 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [15-25] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
146. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Královéhradeckého kraje náleží AGROSPOL Czech spol. s r.o., VP AGRO, spol. s r.o., AGRO Chomutice a.s. či AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. (všichni 5-15 %).
147. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Královéhradeckého kraje považován za nekoncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za mírně koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.2.5 Pardubický kraj
148. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Pardubického kraje, jehož celková velikost činí cca 512 mil. Kč, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
149. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Pardubického kraje náleží společnosti AGROSPOL Czech spol. s r.o., VP AGRO, spol. s r.o. či AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o (všichni 5-15 %).
150. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Pardubického kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta výrazně nižší než 250. V.1.2.6 Plzeňský kraj
151. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Plzeňského kraje, jehož celková velikost činí cca 401 mil. Kč, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [25-35] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [35-45] %.
152. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Plzeňského kraje náleží společnosti AGROSPOL Czech spol. s r.o. a NOVUM CZech, s.r.o. (obě 15-25 %) či VP AGRO, spol. s r.o. (5-15 %).
153. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Plzeňského kraje považován za mírně koncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za vysoce koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.2.7 Jihočeský kraj
154. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Jihočeského kraje, jehož celková velikost činí cca 556 mil. Kč, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [...obchodní tajemství ] s následným [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [15-25] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
155. Nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Jihočeského kraje je společnost AGROSPOL Czech spol. s r.o., jejíž tržní podíl převyšuje 25 %, podíl ostatních soutěžitelů nepřesahuje 5 %.
156. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Jihočeského kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.2.8 Kraj Vysočina
157. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území kraje Vysočina, jehož celková velikost činí cca 630 mil. Kč, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [15-25] %.
158. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území kraje Vysočina náleží společnosti AGROSPOL Czech spol. s r.o., VFS Trading s.r.o. či ADW AGRO, a.s. (všichni 5-15 %).
159. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území kraje Vysočina považován za mírně koncentrovaný s Delta nižší než 150. V.1.2.9 Olomoucký kraj
160. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Olomouckého kraje, jehož celková velikost činí cca 647 mil. Kč, dochází z hlediska tržního podílu k mírnému posílení [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [5-15] %.
161. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Olomouckého kraje náleží společnosti MJM Litovel a.s. (25-35 %), SOUFFLET AGRO a.s., ZETASPOL, s.r.o. či LUKROM, spol. s r.o. (všichni 5-15 %).
162. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Olomouckého kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta výrazně nižší než 150. V.1.2.10 Zlínský kraj
163. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Zlínského kraje, jehož celková velikost činí cca 317 mil. Kč, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [...obchodní tajemství ] s následným [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [25-35] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
164. Nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Zlínského kraje je společnost LUKROM, spol. s r.o. (25-35 %), podíl ostatních soutěžitelů nepřevyšuje 5 %.
165. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Zlínského kraje považován za mírně koncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za vysoce koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.2.11 Moravskoslezský kraj
166. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Moravskoslezského kraje, jehož celková velikost činí cca 371 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [...obchodní tajemství ] s následným [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [15-25] %.
167. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Moravskoslezského kraje náleží společnosti LUKROM, spol. s r.o., S-Profit Opava s.r.o. (oba 15-25 %) či AGROHOW, spol. s r.o. (5-15 %).
168. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Moravskoslezského kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta nižší než 250. V.1.2.12 Liberecký kraj
169. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Libereckého kraje, jehož celková velikost činí cca 119 mil. Kč, dochází z hlediska tržního podílu k mírnému posílení [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [15-25] %.
170. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Libereckého kraje náleží společnosti AGROSPOL CZECH, spol. s.r.o., FYTOZ, s.r.o., Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s. či FERTISTAV CZ a.s. (každá jednotlivě 5-15 %).
171. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Libereckého kraje považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 150.
V.1.2.13 Karlovarský kraj
172. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Karlovarského kraje, jehož celková velikost činí cca 84 mil. Kč, dochází z hlediska tržního podílu k mírnému posílení [...obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [0-5] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [5-15] %.
173. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Karlovarského kraje náleží Ing. Řezníčková (15-25 %), VP AGRO, spol. s r.o., Trio-D, spol. s r.o., AGROSPOL CZECH, spol. s.r.o. či FERTISTAV CZ a.s. (každá jednotlivě 5-15 %).
174. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Karlovarského kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta nižší než 150. V.1.3 Struktura trhů maloobchodního prodeje krmných směsí
175. Při určení celkové velikosti relevantních trhů v oblasti maloobchodního prodeje krmných směsí Úřad vycházel z výkazu Roční výkaz o výrobě průmyslových krmiv za rok 2007 , jež byl zpracován Ministerstvem zemědělství České republiky (dále též Ministerstvo zemědělství ) na základě výsledků statistického zjišťování Českého statistického úřadu o výrobě krmných směsí za rok 2007. Konkrétní velikost trhu v České republice byla určena jako součet hodnot výroby krmných směsí uváděných do oběhu pro cizí odběratele dle jednotlivých druhů zvířat uvedených v tabulce I. Výroba krmných směsí dle jednotlivých zvířat , jež je přílohou tohoto výkazu (viz spis str. č. 1621-1627). Velikost celkového trhu byla dále očištěna o dodávky krmných směsí určených pro výkrm hospodářských zvířat ze strany třetích subjektů, kdy tato hospodářská zvířata byla současně vykrmována za účelem jejich následného prodeje pouze do zpracovatelských kapacit držených výrobci krmných směsí (viz spis str. č. 1737-1738). Velikosti jednotlivých relevantních trhů vymezených geograficky jednotlivými kraji byly přepočteny poměrovým ukazatelem podle podílu stavu hospodářských zvířat v jednotlivých krajích na jejich celkovém stavu v České republice, a to v souladu s údaji poskytnutými účastníkem řízení.
176. Účastník řízení ve svém podání ze dne 9. ledna 2009 namítl, že Úřad při stanovení celkové velikosti věcně relevantních trhů maloobchodního prodeje krmných směsí vyšel z údajů Ministerstva zemědělství o výrobě krmných směsí uváděných do oběhu pro cizí odběratele pro hospodářská zvířata, viz tabulka Ministerstva zemědělství I. Výroba krmných směsí dle jednotlivých zvířat , přičemž nezohlednil údaje o výrobě krmných směsí pro domácí zvířata uvedené v tabulce II. Výroba krmných směsí pro domácí zvířata . Dle účastníka řízení by celková velikost předmětných relevantních trhů by měla být navýšena i o část produkce krmných směsí týkající se výroby krmných směsí pro domácí zvířata.
177. Úřad však má za to, že objem výroby krmných směsí pro domácí zvířata nemá být zahrnut do celkové velikosti předmětného trhu, neboť se jedná o odlišný věcně relevantní trh. V případě krmných směsí pro domácí zvířata se z pohledu nabídky a poptávky střetávají na tomto maloobchodních trhu diametrálně odlišné subjekty. V případě krmných směsí pro hospodářská zvířata jsou dodávky těchto produktů určeny pro zemědělské prvovýrobce jako konečné spotřebitele, a to za účelem výkrmu hospodářských zvířat pro produkci masa, mléka či vajec. Navazujícími obchodními partnery jsou dále zpracovatelé masa a masných výrobků, mlékárny a maloobchodní potravinářské řetězce. V případě domácích zvířat, jejichž účel chovu je odlišný od účelu výkrmu hospodářských zvířat, jsou konečnými odběrateli majitelé či drobní chovatelé domácích zvířat, chovatelské svazy, veterinární kliniky, kynologické svazy či útulky pro domácí zvířata, kteří nakupují krmiva pro domácí zvířata zejména ve speciálních obchodech s potřebami pro chovatele, v maloobchodních řetězcích (např. PET centra), popřípadě velkoskladech s těmito potřebami. V případě obou skupin krmných směsí se odlišuje i jejich výrobková charakteristika, například se jedná o rozdílnou velikost balení krmiv pro domácí zvířata (cca od 0,5 do 25 kg) a rovněž vyšší cenovou hladinu, kde cena krmiv pro domácí zvířata zahrnuje i vyšší podíl nákladů na reklamu, dražší uživatelsky orientovaný obal, což je rovněž indikací odlišného výrobkového trhu. Naproti tomu v případě krmiv pro hospodářské zvířata se jedná o velkoobjemová balení či volně ložené krmné směsi s nižší cenovou hladinou za jednotku množství.
178. Ve vztahu k relevantnímu trhu maloobchodního prodeje krmných směsí předložil účastník řízení krátce před koncem správního řízení argument směřující k stanovení celkové velikosti daného relevantního trhu. Dle jeho tvrzení není do údajů Ministerstva zemědělství, z nichž Úřad při stanovení celkové velikosti trhu čerpal, zahrnuta produkce sedmi registrovaných mobilních a osmi klasických mícháren krmných směsí, které nezaslaly hlášení pro potřeby statistického šetření ministerstva. Účastník řízení tak argumentoval, že skutečná velikost daného relevantního trhu je minimálně o 134 tisíc tun krmných směsí větší a tržní podíl spojujících se soutěžitelů na něm tedy nižší. V této věci Úřad nepřistoupil na argumentaci účastníka řízení a celkovou velikost předmětného relevantního trhu ponechal odvislou od podkladů ministerstva, které jsou oficiálními údaji. Hlavním důvodem je zejména skutečnost, že účastníkem řízení tvrzených 134 tisíc tun krmných směsí je jeho konkrétními podklady nepodložený odhad, který by i při započítání do relevantního trhu zvýšil jeho velikost velmi nepatrně, bez významnějšího vlivu na tržní podíly spojujících se soutěžitelů na daném relevantním trhu. V.1.3.1 Středočeský kraj
179. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Středočeského kraje, jehož celková velikost činí cca 412 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [25-35] % a skupina Agropol cca [15-25] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [35-45] %.
180. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Středočeského kraje náleží společnosti RABBIT Chotýšany a.s., Mydlářka a.s. či FREMIS, a.s. (každá jednotlivě 5-15 %).
181. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje krmných směsí na území Středočeského kraje považován za mírně koncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za vysoce koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.3.2 Ústecký kraj
182. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Ústeckého kraje, jehož celková velikost činí cca 88 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [15-25] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [45-55] %.
183. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Ústeckého kraje náleží společnosti Zemědělské zásobování v Děčíně, a.s., AGRO Teplice, a.s., ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. či Mydlářka a.s. (každá jednotlivě 5-15 %).
184. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje krmných směsí na území Ústeckého kraje považován za mírně koncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za vysoce koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.3.3 Jihomoravský kraj
185. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Jihomoravského kraje, jehož celková velikost činí cca 360 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [25-35] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [35-45] %.
186. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Jihomoravského kraje náleží společnosti Slavkovské krmné směsi a.s. (15-25 %), Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s. či LUKROM, spol. s r.o. (obě 5-15 %).
187. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje krmných směsí na území Jihomoravského kraje považován za mírně koncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za vysoce koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.3.4 Královéhradecký kraj
188. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Královéhradeckého kraje, jehož celková velikost činí cca 244 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [25-35] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [45-55] %.
189. Nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Královéhradeckého kraje je společnost ZEA Sedmihorky, spol. s r.o., jejíž tržní podíl je (5-15 %), ostatní soutěžitelé nedosahují významnějšího tržního podílu.
190. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje krmných směsí na území Královéhradeckého kraje považován za mírně koncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za vysoce koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.3.5 Pardubický kraj
191. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Pardubického kraje, jehož celková velikost činí cca 195 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [25-35] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [35-45] %.
192. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Pardubického kraje náleží společnosti Zemědělské služby Běstovice a.s. (dále též ZS Běstovice ), Firma FAULHAMMER s.r.o. a ZZN ve Svitavách a.s., jejichž tržní podíl nepřesahuje hranici (5-15 %).
193. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje krmných směsí na území Pardubického kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.3.6 Plzeňský kraj
194. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Plzeňského kraje, jehož celková velikost činí cca 177 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [25-35] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [45-55] %.
195. Nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Plzeňského kraje je společnost Fink, výroba krmných směsí spol. s r.o. (15-25 %), podíl ostatních soutěžitelů nedosahuje 5 %.
196. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje krmných směsí na území Plzeňského kraje považován za mírně koncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za vysoce koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.3.7 Jihočeský kraj
197. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Jihočeského kraje, jehož celková velikost činí cca 263 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [25-35] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [35-45] %.
198. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Jihočeského kraje náleží společnosti Zemědělské služby Dynín, a.s. (25-35 %) a DOČES spol. s r.o. (5-15 %).
199. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje krmných směsí na území Jihočeského kraje považován za vysoce koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.3.8 Kraj Vysočina
200. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území kraje Vysočina, jehož celková velikost činí cca 331 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [25-35] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [35-45] %.
201. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území kraje Vysočina náleží společnosti ADW AGRO, a.s. a VKS Pohledští Dvořáci a.s., jejichž tržní podíl nedosahuje 10 %.
202. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje krmných směsí na území kraje Vysočina považován za mírně koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.3.9 Olomoucký kraj
203. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Olomouckého kraje, jehož celková velikost činí cca 140 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k mírnému posílení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [15-25] %.
204. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Olomouckého kraje náleží společnosti MJM Litovel a.s. (25-35 %) a LUKROM, spol. s r.o. (5-15 %).
205. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje krmných směsí na území Olomouckého kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta nižší než 150. V.1.3.10 Zlínský kraj
206. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Zlínského kraje, jehož celková velikost činí cca 98 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [5-15] %.
207. Nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Zlínského kraje je společnost LUKROM, spol. s r.o. (25-35 %), podíl ostatních soutěžitelů nepřesahuje 5 %.
208. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje krmných směsí na území Zlínského kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta nižší než 250. V.1.3.11 Moravskoslezský kraj
209. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Moravskoslezského kraje, jehož celková velikost činí cca 95 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [15-25] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
210. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Moravskoslezského kraje náleží společnosti LUKROM, spol. s r.o. a Zemědělské zásobování a nákup Nový Jičín, a.s., přičemž tržní podíl obou těchto společností činí (15-25 %).
211. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před a po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje krmných směsí na území Moravskoslezského kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.3.12 Liberecký kraj
212. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Libereckého kraje, jehož celková velikost činí cca 33 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] s následným [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [15-25] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [35-45] %.
213. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Libereckého kraje náleží společnosti ZEA Sedmihorky spol. s r.o. (35-45 %) a Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s. (15-25 %), podíl ostatních soutěžitelů nepřesahuje 5 %.
214. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje krmných směsí na území Libereckého kraje považován za vysoce koncentrovaný s Delta vyšší než 250.
V.1.3.13 Karlovarský kraj
215. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Karlovarského kraje, jehož celková velikost činí cca 40 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [25-35] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [45-55] %.
216. Nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje krmných směsí na území Karlovarského kraje je společnost Zemědělské služby Dynín, a.s. (5-15 %), přičemž podíl ostatních soutěžitelů nepřevyšuje 5 %.
217. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje krmných směsí na území Karlovarského kraje považován za mírně koncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za vysoce koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.4 Struktura trhů maloobchodního prodeje osiv
218. S ohledem na skutečnost, že žádná z institucí, jež se zabývají sběrem informací v zemědělství, nesleduje přesné údaje o maloobchodním prodeji osiv či přesné údaje o spotřebě osiv, a to jak na území České republiky, tak i na území jednotlivých krajů České republiky, vycházel Úřad při určení celkové velikosti relevantních trhů z expertních odhadů spojujících se soutěžitelů. V průběhu správního řízení Úřad oslovil velké množství konkurentů spojujících se soutěžitelů mj. se žádostí o sdělení výše jejich prodejů osiv dosažených na relevantních trzích, přičemž tyto údaje pak sloužily i ke zhodnocení správnosti odhadů celkové velikosti relevantních trhů učiněných ze strany spojujících se soutěžitelů. Na základě tohoto šetření Úřad zjistil, že spojujícími se soutěžiteli odhadovaná celková velikost relevantních trhů byla odpovídající. V.1.4.1 Středočeský kraj
219. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje osiv na území Středočeského kraje, jehož celková velikost činí cca 640 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
220. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje osiv na území Středočeského kraje náleží společnosti SOUFFLET AGRO a.s., a FYTOZ, s.r.o. (5-15 %).
221. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje osiv na území Středočeského kraje považován za nekoncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za mírně koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.4.2 Ústecký kraj
222. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje osiv na území Ústeckého kraje, jehož celková velikost činí cca 195 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k mírnému posílení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [5-15] %.
223. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje osiv na území Ústeckého kraje náleží společnosti SOUFFLET AGRO a.s., O S E X Ž A T E C, společnost s ruč. omez., VP AGRO, spol. s r.o. či OSEVA PRO s.r.o., jejichž tržní podíl nedosahuje 5 %.
224. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje osiv na území Ústeckého kraje považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 150. V.1.4.3 Jihomoravský kraj
225. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje osiv na území Jihomoravského kraje, jehož celková velikost činí cca 525 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k mírnému navýšení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [25-35] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
226. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje osiv na území Jihomoravského kraje náleží společnosti ELITA obchodní šlechtitelsko semenářské družstvo (35-45 %) a OSEVA AGRO Brno, spol. s r.o. (5-15 %), podíl dalších soutěžitelů nepřesahuje 5 %.
227. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje osiv na území Jihomoravského kraje považován za vysoce koncentrovaný s Delta významně nižší než 150. V.1.4.4 Královéhradecký kraj
228. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje osiv na území Královéhradeckého kraje, jehož celková velikost činí cca 250 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k mírnému posílení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [0-5] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [5-15] %.
229. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje osiv na území Královéhradeckého kraje náleží společnosti Mlýny J. Voženílek, spol. s r.o., ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. či Česká osiva a.s. (5-15 %), podíl ostatních soutěžitelů nepřesahuje 5 %.
230. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje osiv na území Královéhradeckého kraje považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 150. V.1.4.5 Pardubický kraj
231. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje osiv na území Pardubického kraje, jehož celková velikost činí cca 200 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k mírnému nárůstu [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [5-15] %.
232. Nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje osiv na území Pardubického kraje je společnost ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. (5 -15 %), podíl ostatních soutěžitelů nepřesahuje 5 %.
233. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje osiv na území Pardubického kraje považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 150. V.1.4.6 Plzeňský kraj
234. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje osiv na území Plzeňského kraje, jehož celková velikost činí cca 378 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k mírnému nárůstu [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [5-15] %.
235. Nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje osiv na území Plzeňského kraje je společnost FADIS OSIVA s.r.o. (5-15 %), podíl ostatních soutěžitelů nepřesahuje 5 %.
236. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje osiv na území Plzeňského kraje považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 150. V.1.4.7 Jihočeský kraj
237. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje osiv na území Jihočeského kraje, jehož celková velikost činí cca 350 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [0-5] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [0-5] %.
238. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje osiv na území Jihočeského kraje náleží společnosti OSIVA BORŠOV, spol. s r.o. (15-20 %), DRUŽINA, spol. s r.o. či Semenářké obchodní družstvo Strakonice, jejichž podíl je nižší než 10 %.
239. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje osiv na území Jihočeského kraje považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 150. V.1.4.8 Kraj Vysočina
240. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje osiv na území kraje Vysočina, jehož celková velikost činí cca 423 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k mírnému nárůstu [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [5-15] %.
241. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje osiv na území kraje Vysočina náleží společnosti ELITA obchodní šlechtitelsko semenářské družstvo, OSEVA AGRO Brno, spol. s r.o. či DRUŽINA, spol. s r.o. (všechny 5-15 %), podíl ostatních soutěžitelů nepřesahuje 5 %.
242. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje osiv na území kraje Vysočina považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 150. V.1.4.9 Olomoucký kraj
243. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje osiv na území Olomouckého kraje, jehož celková velikost činí cca 227 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k mírnému nárůstu [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [5-15] %.
244. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje osiv na území Olomouckého kraje náleží společnosti OLSEED, a.s. (15-25 %) a ELITA obchodní šlechtitelsko semenářské družstvo či OSEVA AGRO Brno, spol. s r.o (5-15 %), podíl ostatních soutěžitelů nepřesahuje 5 %.
245. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje osiv na území Olomouckého kraje považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 150. V.1.4.10 Zlínský kraj
246. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje osiv na území Zlínského kraje, jehož celková velikost činí cca 125 tis. tun, nedochází k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů, neboť na tomto trhu působí pouze skupina AGROFERT, jež zaujímala v roce 2007 cca [25-35] % tržní podíl.
247. Nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje osiv na území Zlínského kraje je společnost ELITA obchodní šlechtitelsko semenářské družstvo (15-20 %) či OSEVA AGRO Brno, spol. s r.o. (5-15 %), podíl ostatních soutěžitelů nepřesahuje 5 %.
248. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje osiv na území Zlínského kraje považován za nekoncentrovaný s nulovou hodnotou Delta. V.1.4.11 Moravskoslezský kraj
249. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje osiv na území Moravskoslezského kraje, jehož celková velikost činí cca 95 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k mírnému nárůstu [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [0-5] % a skupina Agropol cca [15-25] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [15-25] %.
250. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje osiv na území Moravskoslezského kraje náleží společnosti Březovská zemědělská, a.s., Zemědělské družstvo Otice a.s. či OLSEED, a.s. (všichni 5-15 %), podíl ostatních soutěžitelů nepřevyšuje 5 %.
251. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje osiv na území Moravskoslezského kraje považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 150. V.1.4.12 Liberecký kraj
252. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje osiv na území Libereckého kraje, jehož celková velikost činí cca 65 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k mírnému nárůstu [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [5-15] %.
253. Nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje osiv na území Libereckého kraje je společnost Rolnické družstvo Brezno (5-15 %), podíl ostatních soutěžitelů nepřesahuje 5 %.
254. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje osiv na území Libereckého kraje považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 150.
V.1.4.13 Karlovarský kraj
255. Na relevantním trhu maloobchodního prodeje osiv na území Karlovarského kraje, jehož celková velikost činí cca 43 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [0-5] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [0-5] %.
256. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje osiv na území Karlovarského kraje náleží společnosti OSEVA PRO s.r.o (15-25 %), SOUFFLET AGRO a.s. či WEST AGRO, spol. s r.o. (obě 5-15 %).
257. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i pouskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh maloobchodního prodeje osiv na území Karlovarského kraje považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 150.
V.1.5 Struktura trhů výkupu obilovin
258. Při určení celkové velikosti relevantních trhů v oblasti výkupu obilovin Úřad vycházel z výsledků statistického zjišťování Ministerstva zemědělství České republiky pomocí jednotlivých výkazů Obil (Mze) 7-04 Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin a řepky , a to za období 1. 7. 2007-31. 12. 2007, 1. 7. 2006-31. 12. 2006 a 1. 7. 2006-30. 6. 2007. Přílohou těchto výkazů je tabulková část Bilance zdrojů a užití obilovin ze sklizně , pro obory zemědělská prvovýroba-pěstitelé, šlechtitelsko-semenářské (osivářské) subjekty, kde Úřad na základě údajů Prodej včetně vývozu za Obilí celkem stanovil celkovou hodnotu trhu v České republice za rok 2007, a to za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007. Jednotlivé lokální relevantní trhy byly přepočteny poměrovým ukazatelem podle podílů sklizně roku 2007 jednotlivých krajů na celkové sklizni v České republice.
259. Účastník řízení ve svém podání ze dne 9. ledna 2009 namítl, že postup Úřadu při stanovení celkové velikosti věcně relevantních trhů výkupu obilovin je nesprávný, neboť Úřad vyšel při stanovení celkové velikosti věcně relevantního trhu výkupu obilovin z údajů uvedených ve výkazech Ministerstva zemědělství, a to z údaje Prodej včetně vývozu uvedené v tabulce Obor zemědělská prvovýroba-pěstitelé, šlechtitelsko semenářské subjekty , z části Bilance zdrojů a užití obilovin ze sklizně a nezohlednil tak i obilniny pocházející z minulého období. Dle názoru účastníka řízení měl Úřad vyjít z jiné položky, a sice Nákupu včetně dovozu , uvedené v součtové tabulce zahrnující všechny obory, tj. zahrnující nákupy obilovin včetně dovozů ze strany pěstitelů obilovin, zpracovatelů obilovin a podniků zemědělského nákupu aj.
260. Následně účastník řízení ve svém podání ze dne 11. února 2009 opětovně namítl nesprávné stanovení celkové velikosti věcně relevantních trhů výkupu obilovin, nicméně zcela změnil konstrukci výpočtu celkové velikosti oproti svému původnímu návrhu. Nově navrhoval, aby Úřad při určení celkové velikosti relevantních trhů vycházel z údajů pro obor zemědělská prvovýroba, a to o Prodej včetně vývozu za období 1. 1. 2007-31. 12. 2007, kdy tato hodnota měla být navýšena o zůstatek obilovin na skladech k 31. 12. 2006 očištěný o vlastní spotřebu obilovin zemědělských prvovýrobců v období 1. 1. 2007-30. 6. 2007 a zásobu k 30. 6. 2007.
261. Úřad považuje argumentaci účastníka řízení za nesprávnou, což lze prokázat s ohledem na strukturu výše uvedených tabulek Ministerstva zemědělství a bilanční způsob vykazování jednotlivých položek. Uvedený výkaz Bilance zdrojů a užití obilovin ze sklizně sestává ze tří samostatných tabulek, ve kterých je vždy uvedena počáteční a konečná zásoba komodit a jejich jednotlivé úbytky či přírůstky během sledovaného období (například přírůstek ze sklizně či nákupu, úbytek z prodeje nebo vlastní spotřeby), a další následné součtové tabulky, která je pouze prostým součtem stavu počáteční a konečné zásoby komodit a jednotlivých pohybů komodit. S ohledem na bilanční princip struktury tabulek je zřejmé, že tyto se výhradně netýkají pouze pohybu obilnin získaných ze sklizně roku 2007, ale zahrnují jakékoliv pohyby této komodity v rámci sledovaných oborů bez rozlišení stáří obilniny.
262. Úřad při stanovení velikosti předmětných relevantních trhů vyšel z údaje Prodej včetně vývozu v rámci oboru zemědělské prvovýroby, neboť údaj navrhovaný účastníkem řízení Nákup včetně dovozu za všechny obory (uvedený v součtové tabulce) jako prostý součet pohybů mezi jednotlivými obory je zatížen vícenásobným zahrnutím pohybů obilovin během období a tento údaj tak může navyšovat celkovou velikost trhu. O nesprávnosti tohoto modelu rovněž svědčí skutečnost, že účastník řízení ve svém dalším podání tento model opustil a následně navrhl pro stanovení celkové velikosti trhu model zcela odlišný. V.1.5.1 Středočeský kraj
263. Na relevantním trhu výkupu obilovin na území Středočeského kraje, jehož celková velikost činí cca 1.122 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [35-45] % a skupina Agropol cca [15-25] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [45-55] %.
264. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu obilovin na území Středočeského kraje náleží společnosti SOUFFLET AGRO a.s., RABBIT Chotýšany a.s. či PROWENA, s.r.o., jejichž tržní podíl je výrazně nižší než 10 %.
265. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu obilovin na území Středočeského kraje považován za mírně koncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za vysoce koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.5.2 Ústecký kraj
266. Na relevantním trhu výkupu obilovin na území Ústeckého kraje, jehož celková velikost činí cca 366 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
267. Nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu obilovin na území Ústeckého kraje je společnost Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s. (5-15 %), podíl ostatních soutěžitelů nepřesahuje 5 %.
268. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu obilovin na území Ústeckého kraje považován za nekoncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.5.3 Jihomoravský kraj
269. Na relevantním trhu výkupu obilovin na území Jihomoravského kraje, jehož celková velikost činí cca 751 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [25-35] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
270. Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu obilovin na území Jihomoravského kraje jsou společnosti SOUFFLET AGRO a.s. a Slavkovské krmné směsi a.s. (5-15 %), podíl ostatních společnost nepřesahuje 5 %.
271. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu obilovin na území Jihomoravského kraje považován za nekoncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za mírně koncentrovaný s Delta mírně vyšší než 250. V.1.5.4 Královéhradecký kraj
272. Na relevantním trhu výkupu obilovin na území Královéhradeckého kraje, jehož celková velikost činí cca 355 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [25-35] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [35-45] %.
273. Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu obilovin na území Královéhradeckého kraje jsou společnosti Mlýny J. Voženílek, spol. s r.o., ZS Běstovice či ZZN ve Svitavách a.s. (5-15 %), podíl ostatních soutěžitelů nepřesahuje 5 %.
274. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po skutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu obilovin na území Královéhradeckého kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.5.5 Pardubický kraj
275. Na relevantním trhu výkupu obilovin na území Pardubického kraje, jehož celková velikost činí cca 356 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] s následným [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [15-25] %.
276. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu obilovin na území Pardubického kraje náleží společnosti BOR, s.r.o., AMPA s.r.o., Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s. či Odbytové a hospodářské družstvo Pardubice (všechny 5-15 %).
277. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu obilovin na území Pardubického kraje považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 250. V.1.5.6 Plzeňský kraj
278. Na relevantním trhu výkupu obilovin na území Plzeňského kraje, jehož celková velikost činí cca 445 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] s následným [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [15-25] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [35-45] %.
279. Nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu obilovin na území Plzeňského kraje je společnost Zemědělské zásobování Plzeň a.s. (15-25 %), podíl ostatních soutěžitelů nepřesahuje 5 %.
280. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu obilovin na území Plzeňského kraje považován za mírně koncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za vysoce koncentrovaný s Delta mírně vyšší než 250. V.1.5.7 Jihočeský kraj
281. Na relevantním trhu výkupu obilovin na území Jihočeského kraje, jehož celková velikost činí cca 550 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [15-25] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
282. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu obilovin na území Jihočeského kraje náleží společnosti Zemědělské služby Dynín, a.s., Land-Produkt a.s. (obě 15-25 %), Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s. či DOČEŠ spol. s r.o. (obě 5-15 %).
283. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu obilovin na území Jihočeského kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.5.8 Kraj Vysočina
284. Na relevantním trhu výkupu obilovin na území kraje Vysočina, jehož celková velikost činí cca 500 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] s následným [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
285. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu obilovin na území kraje Vysočina náleží společnosti AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí (15-25 %) a dále ADW AGRO, a.s. či Agrovýkup a.s. (obě 5-15 %).
286. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu obilovin na území kraje Vysočina považován za mírně koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.5.9 Olomoucký kraj
287. Na relevantním trhu výkupu obilovin na území Olomouckého kraje, jehož celková velikost činí cca 412 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k mírnému nárůstu [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [5-15] %.
288. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu obilovin na území Olomouckého kraje náleží společnosti MJM Litovel a.s., Pivovar Litovel a.s. (15-25 %), MLECOOP východočeská divize-družstvo či EQUUS spol. s r.o. (všechny 5-15 %).
289. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu obilovin na území Olomouckého kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta výrazně nižší než 150. V.1.5.10 Zlínský kraj
290. Na relevantním trhu výkupu obilovin na území Zlínského kraje, jehož celková velikost činí cca 224 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k posílení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [35-45] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [35-45] %.
291. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu obilovin na území Zlínského kraje náleží společnosti EQUUS spol. s r.o. (15-25 %), LUKROM, spol. s r.o. či SOUFFLET AGRO a.s. (5-15 %).
292. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu obilovin na území Zlínského kraje považován za vysoce koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.5.11 Moravskoslezský kraj
293. Na relevantním trhu výkupu obilovin na území Moravskoslezského kraje, jehož celková velikost činí cca 250 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k mírnému nárůstu [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [0-5] % a skupina Agropol cca [15-25] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [15-25] %.
294. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu obilovin na území Moravskoslezského kraje náleží společnosti Zemědělské zásobování a nákup Nový Jičín, a.s., dále LUKROM, spol. s r.o. či Krnovská škrobárna spol. s r.o. (všechny 5-15 %).
295. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu obilovin na území Moravskoslezského kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta výrazně nižší než 150. V.1.5.12 Liberecký kraj
296. Na relevantním trhu výkupu obilovin na území Libereckého kraje, jehož celková velikost činí cca 86 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [25-35] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [35-45] %.
297. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu obilovin na území Libeeckého kraje náleží společnosti BOR, s.r.o., Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s. či ZEMKA Praha, s.r.o. (všechny 5-15 %).
298. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu obilovin na území Libereckého kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta vyšší než 250.
V.1.5.13 Karlovarský kraj
299. Na relevantním trhu výkupu obilovin na území Karlovarského kraje, jehož celková velikost činí cca 79 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [15-25] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
300. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu obilovin na území Karlovarského kraje náleží společnosti PROWENA, s.r.o., ZEMKA Praha, s.r.o. či Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s. (všechny 5-15 %).
301. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu obilovin na území Karlovarského kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.6 Struktura trhu výkupu olejnin
302. Celková velikost trhů byla určena obdobně jako v případě relevantních trhů v oblasti výkupu obilovin, a to dle výsledků statistického zjišťování Ministerstva zemědělství České republiky pomocí jednotlivých výkazů Obil-(Mze) 7-04 Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin a řepky , a to za období 1. 7. 2007-31. 12. 2007, 1. 7. 2006-31. 12. 2006 a 1. 7. 2006-30. 6. 2007. Úřad zde použil pro konstrukci celkové velikosti trhu údaj Prodej včetně vývozu z tabulky Bilance zdrojů a užití obilovin ze sklizně , pro obory zemědělská prvovýroba-pěstitelé, šlechtitelsko-semenářské (osivářské) subjekty, a to za údaj Řepka . Tato hodnota byla, s ohledem na skutečnost, že nezahrnuje údaj za olejniny celkem, ale pouze část trhu, kde řepka představuje pouze cca 85 % tuzemské produkce olejnin, dále přepočítána koeficientem podílu řepky z celkového objemu olejnin na celkový trh. Jednotlivé lokální relevantní trhy byly přepočteny poměrovým ukazatelem podle podílů sklizně roku 2007 jednotlivých krajů na celkové sklizni v České republice.
303. Účastník řízení ve svém podání ze dne 9. ledna 2009, obdobně jako v případě výkupu obilovin, namítl, že Úřad nesprávně stanovil celkovou velikost jednotlivých relevantních trhů výkupu olejnin, neboť nezohlednil tak i olejniny pocházející z minulých období. V této věci lze pouze konstatovat, že Úřad v případě výkupu obilovin postupoval obdobně jako v případě obilovin, přičemž jak bylo podáno výše ve vztahu k relevantními trhu obilovin, způsob jakým stanovil celkovou velikost trhu považuje Úřad za správný, a námitku účastníka řízení tedy i v tomto případě neakceptuje. V.1.6.1 Středočeský kraj
304. Na relevantním trhu výkupu olejnin na území Středočeského kraje, jehož celková velikost činí cca 289 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
305. Nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu olejnin na území Středočeského kraje je společnost OLEASPOL, a.s. (5-15 %), podíl ostatních soutěžitelů nepřesahuje 5 %.
306. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu olejnin na území Středočeského kraje považován za nekoncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za mírně koncentrovaný s Delta vyšším než 250. V.1.6.2 Ústecký kraj
307. Na relevantním trhu výkupu olejnin na území Ústeckého kraje, jehož celková velikost činí cca 55 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
308. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu olejnin na území Ústeckého kraje náleží společnosti ZEMKA PRAHA s.r.o., BOR, s.r.o. či Zemědělské zásobování v Děčíně, a.s., jejichž tržní podíl nepřesahuje 10 %.
309. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu olejnin na území Ústeckého kraje považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 250. V.1.6.3 Jihomoravský kraj
310. Na relevantním trhu výkupu olejnin na území Jihomoravského kraje, jehož celková velikost činí cca 102 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k mírnému nárůstu [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [15-25] %.
311. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu olejnin na území Jihomoravského kraje náleží společnosti LUKROM, spol. s r.o., AGRO 2000 s.r.o. či OLEASPOL, a.s. (všechny 5-15 %).
312. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu olejnin na území Jihomoravského kraje považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 150. V.1.6.4 Královéhradecký kraj
313. Na relevantním trhu výkupu olejnin na území Královéhradeckého kraje, jehož celková velikost činí cca 75 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k posílení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [0-5] % a skupina Agropol cca [15-25] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
314. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu olejnin na území Královéhradeckého kraje náleží společnosti BOR, s.r.o., VKS Pohledští Dvořáci a.s. či OLEASPOL, a.s. (všechny 5-15 %).
315. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu olejnin na území Královéhradeckého kraje považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 250. V.1.6.5 Pardubický kraj
316. Na relevantním trhu výkupu olejnin na území Pardubického kraje, jehož celková velikost činí cca 84 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] s následným [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [15-25] %.
317. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu olejnin na území Královéhradeckého kraje náleží společnosti BOR, s.r.o. (15-25 %), OSEVA UNI, a.s., OLEASPOL, a.s. či Agropodnik Svitavy, a.s. (všechny 5-15 %).
318. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu olejnin na území Pardubického kraje považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 150. V.1.6.6 Plzeňský kraj
319. Na relevantním trhu výkupu olejnin na území Plzeňského kraje, jehož celková velikost činí cca 129 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [15-25] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
320. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu olejnin na území Plzeňského kraje náleží společnosti OLEASPOL, a.s., BOR, s.r.o. či ZEMKA Praha, s.r.o. (všechny 5-15 %).
321. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu olejnin na území Plzeňského kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.6.7 Jihočeský kraj
322. Na relevantním trhu výkupu olejnin na území Jihočeského kraje, jehož celková velikost činí cca 134 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [15-25] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
323. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu olejnin na území Jihočeského kraje náleží společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., Zemědělské služby Dynín, a.s., dále ZZN Prachatice s.r.o. či DOČEŠ spol. s r.o. (všechny 5-15 %)
324. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu olejnin na území Jihočeského kraje považován za nekoncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za mírně koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.6.8 Kraj Vysočina
325. Na relevantním trhu výkupu olejnin na území kraje Vysočina, jehož celková velikost činí cca 118 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [15-25] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
326. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu olejnin na území kraje Vysočina náleží společnosti Agrovýkup, a.s., ADW AGRO, a.s. či VKS Pohledští Dvořáci a.s. (všechny 5-15 %).
327. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu olejnin na území kraje Vysočina považován za mírně koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.6.9 Olomoucký kraj
328. Na relevantním trhu výkupu olejnin na území Olomouckého kraje, jehož celková velikost činí cca 66 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k mírnému nárůstu [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [15-25] %.
329. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu olejnin na území Olomouckého kraje náleží společnosti MJM Litovel a.s. (25-35 %), Oleofin, a.s. (15-25 %), LUKROM, spol. s r.o. či MLECOOP východočeská divize-družstvo (5-15 %).
330. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu olejnin na území Olomouckého kraje považován za mírně koncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za vysoce koncentrovaný s Delta nižší než 150. V.1.6.10 Zlínský kraj
331. Na relevantním trhu výkupu olejnin na území Zlínského kraje, jehož celková velikost činí cca 50 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k mírnému nárůstu [ obchodní tajemství ] s následným [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [25-35] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
332. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu olejnin na území Zlínského kraje náleží společnosti LUKROM, spol. s r.o. (25-35 %), OLEASPOL, a.s., EQUUS spol. s r.o. či SLOVMLÝN, spol. s r.o. (všechny 5-15 %).
333. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu olejnin na území Zlínského kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta nižší než 150. V.1.6.11 Moravskoslezský kraj
334. Na relevantním trhu výkupu olejnin na území Moravskoslezského kraje, jehož celková velikost činí cca 61 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k posílení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [0-5] % a skupina Agropol cca [15-25] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [15-25] %.
335. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu olejnin na území Moravskoslezského kraje náleží společnosti Zemědělské zásobování a nákup Nový Jičín, a.s. (15-25 %´), kde je společnost AGROFERT HOLDING minoritním akcionářem, dále MJM Litovel a.s. či EQUUS spol. s r.o. (obě 5-15 %).
336. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu olejnin na území Moravskoslezského kraje považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 150. V.1.6.12 Liberecký kraj
337. Na relevantním trhu výkupu olejnin na území Libereckého kraje, jehož celková velikost činí cca 23 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k posílení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [25-35] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [35-45] %.
338. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu olejnin na území Libereckého kraje náleží společnosti ROKA, spol. s r.o., BOR, s.r.o. (obě 15-25 %) či MLECOOP východočeská divize-družstvo (5-15 %).
339. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu olejnin na území Libereckého kraje považován za mírně koncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za vysoce koncentrovaný s Delta vyšší než 150.
IV.1.6.13 Karlovarský kraj
340. Na relevantním trhu výkupu olejnin na území Karlovarského kraje, jehož celková velikost činí cca 22 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [35-45] %.
341. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu olejnin na území Karlovarského kraje náleží společnosti PROWENA, s.r.o. (15-25 %), Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s. či ZEMKA Praha, s.r.o. (obě 5-15 %).
342. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu olejnin na území Karlovarského kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta vyšší než 250.
V.1.7 Struktura trhu výkupu luštěnin
343. S ohledem na skutečnost, že žádná z institucí, jež se zabývají sběrem informací v zemědělství, nesleduje přesné údaje výkupu luštěnin, a to jak na území České republiky, tak i na území jednotlivých krajů České republiky, vycházel Úřad při určení celkové velikosti relevantních trhů z expertních odhadů spojujících se soutěžitelů. V průběhu správního řízení Úřad oslovil značný počet konkurentů spojujících se soutěžitelů mj. se žádostí o sdělení výše jejich výkupů luštěnin na relevantních trzích, přičemž tyto údaje pak sloužily i ke zhodnocení správnosti odhadů celkové velikosti relevantních trhů učiněných ze strany spojujících se soutěžitelů. Na základě tohoto šetření Úřad zjistil, že spojujícími se soutěžiteli odhadovaná celková velikost relevantních trhů byla odpovídající. V.1.7.1 Středočeský kraj
344. Na relevantním trhu výkupu luštěnin na území Středočeského kraje, jehož celková velikost činí cca 8,6 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k mírnému posílení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [15-25] %.
345. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu luštěnin na území Středočeského kraje náleží společnosti VITANA, a.s. (25-35 %), ESSA s.r.o. a ZIA s.r.o. (obě 15-25 %).
346. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu luštěnin na území Středočeského kraje považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 150. V.1.7.2 Ústecký kraj
347. Na relevantním trhu výkupu luštěnin na území Ústeckého kraje, jehož celková velikost činí cca 4,2 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k mírnému posílení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [5-15] %.
348. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu luštěnin na území Ústeckého kraje náleží společnosti VP AGRO, spol. s r.o. a Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s. (obě 15-25 %), podíl ostatních soutěžitelů nepřesahuje 5 %.
349. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu luštěnin na území Ústeckého kraje považován za nekoncentrovaný s Delta výrazně nižší než 150. V.1.7.3 Jihomoravský kraj
350. Na relevantním trhu výkupu luštěnin na území Jihomoravského kraje, jehož celková velikost činí cca 11,6 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k mírnému nárůstu [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [5-15] %.
351. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu luštěnin na území Jihomoravského kraje náleží společnosti Podravka-Laris a.s. (35-45 %) a VEGA-VITA spol. s r.o. (15-25 %), podíl ostatních konkurentů nepřesahuje 5 %.
352. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu luštěnin na území Jihomoravského kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta výrazně nižší než 150. V.1.7.4 Královéhradecký kraj
353. Na relevantním trhu výkupu luštěnin na území Královéhradeckého kraje, jehož celková velikost činí cca 6,1 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [15-25] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [15-25] %.
354. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu luštěnin na území Královéhradeckého kraje náleží společnosti VITANA, a.s. (25-35 %), BOR, s.r.o., OSEVA UNI, a.s. či MLECOOP východočeská divize-družstvo (každá jednotlivě 5-15 %).
355. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu luštěnin na území Královéhradeckého kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.7.5 Pardubický kraj
356. Na relevantním trhu výkupu luštěnin na území Pardubického kraje, jehož celková velikost činí cca 5,4 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [0-5] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [5-15] %.
357. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu luštěnin na území Pardubického kraje náleží společnosti OSEVA UNI, a.s., ZZN ve Svitavách, a.s. či MLECOOP východočeská divize-družstvo (každá jednotlivě 5-15 %).
358. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu luštěnin na území Pardubického kraje považován za nekoncentrovaný s Delta výrazně nižší než 150. V.1.7.6 Plzeňský kraj
359. Na relevantním trhu výkupu luštěnin na území Plzeňského kraje, jehož celková velikost činí cca 5,4 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [0-5] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [0-5] %.
360. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu luštěnin na území Plzeňského kraje náleží společnosti Podravka-Laris a.s. (25-35 %), Agro Trade Praha, a.s. či AGROBET CZ, s.r.o (obě 15-25 %).
361. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu luštěnin na území Plzeňského kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta výrazně nižší než 150. V.1.7.7 Jihočeský kraj
362. Na relevantním trhu výkupu luštěnin na území Jihočeského kraje, jehož celková velikost činí cca 6,2 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [15-25] %.
363. Na trhu výkupu luštěnin na území Jihočeského kraje působí velké množství soutěžitelů, přičemž tržní podíl žádného z nich nepřevyšuje výši 5 %.
364. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu luštěnin na území Jihočeského kraje považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 250.
V.1.7.8 Kraj Vysočina
365. Na relevantním trhu výkupu luštěnin na území kraje Vysočina, jehož celková velikost činí cca 9,4 tis. tun, nedochází k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů, neboť skupina Agropol na předmětném trhu nepůsobí, přičemž podíl skupiny AGROFERT činil v roce 2007 cca [0-5] %.
366. Mezi nejvýznamnější konkurenty skupiny AGROFERT na trhu výkupu luštěnin na území kraje Vysočina náleží společnosti VP AGRO, spol. s r.o., ZEMKA Praha, s. r.o. či Agrovýkup, a.s. (všechny 5-15 %).
367. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu luštěnin na území kraje Vysočina považován za nekoncentrovaný s Delta beze změny. V.1.7.9 Olomoucký kraj
368. Na relevantním trhu výkupu luštěnin na území Olomouckého kraje, jehož celková velikost činí cca 3,1 tis. tun, nedochází k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů, neboť skupina Agropol na předmětném trhu nepůsobí, přičemž podíl skupiny AGROFERT činil v roce 2007 cca [15-25] %.
369. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu luštěnin na území Olomouckého kraje náleží společnosti MJM Litovel a.s., MORAGRO, a.s. (obě 15-25 %) či MORSEVA, spol. s r.o. (5-15 %).
370. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu luštěnin na území Olomouckého kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta beze změny. V.1.7.10 Zlínský kraj
371. Na relevantním trhu výkupu luštěnin na území Zlínského kraje, jehož celková velikost činí cca 2,4 tis. tun, nedochází k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů, neboť skupina Agropol na předmětném trhu nepůsobí, přičemž podíl skupiny AGROFERT činí cca [25-35] %.
372. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu luštěnin na území Zlínského kraje náleží společnosti LUKROM, spol. s r.o. (15-25 %) či VK-Drcman (5-15 %), podíl ostatních soutěžitelů nepřesahuje 5 %.
373. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu luštěnin na území Zlínského kraje považován za mírně koncentrovaný s Delta beze změny. V.1.7.11 Moravskoslezský kraj
374. Na relevantním trhu výkupu luštěnin na území Moravskoslezského kraje, jehož celková velikost činí cca 1,1 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [15-25] %.
375. Nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu luštěnin na území Moravskoslezského kraje je společnost Zemědělské zásobování a nákup Nový Jičín, a.s. a (5-15 %), přičemž podíl ostatních soutěžitelů nepřevyšuje 5 %.
376. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu luštěnin na území Moravskoslezského kraje považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 250. V.1.7.12 Liberecký kraj
377. Na relevantním trhu výkupu luštěnin na území Libereckého kraje, jehož celková velikost činí cca 1,1 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k posílení [ obchodní tajemství ] s následným [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [15-25] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [35-45] %.
378. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu výkupu luštěnin na území Libereckého kraje náleží společnosti VITANA, a.s. (25-35 %) či Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s. (15-25 %).
379. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh výkupu luštěnin na území Libereckého kraje považován za mírně koncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za vysoce koncentrovaný s Delta mírně vyšší než 250.
V.1.7.13 Karlovarský kraj
380. Na relevantním trhu výkupu luštěnin na území Karlovarského kraje, jehož celková velikost činí cca 0,6 tis. tun, nepůsobí ani jeden ze spojujících se soutěžitelů.
V.1.8 Struktura trhu skladování rostlinných komodit 381. S ohledem na skutečnost, že žádná z institucí, jež se zabývají sběrem informací v zemědělství, nesleduje přesné údaje o skladovacích kapacitách rostlinných komodit, jež jsou nabízeny jejich vlastníky třetím subjektům na území jednotlivých krajů České republiky, vycházel Úřad při určení celkové velikosti relevantních trhů z odhadu Ministerstva zemědělství České republiky a Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu (dále též ČMSOZZN ) o velikosti skladovacích kapacit pro rostlinné komodity, jež jsou v držení soutěžitelů působících v oblasti zemědělství na území České republiky, tj. zemědělských prvovýrobců, organizací typu ZZN a jiných držitelů těchto skladovacích kapacit, přičemž rozčlenění tohoto údaje na jednotlivé geografické relevantní trhy bylo provedeno na základě odhadu účastníka řízení. 382. Obě shora uvedené instituce poskytly Úřadu údaje o celkových kapacitách bez ohledu na jejich využití s tím, že přesné údaje o skladovacích kapacitách nabízených třetím osobám nejsou sledovány. ČMSOZZN však Úřadu poskytl odhad podílu skladovacích kapacit, které jsou obvykle nabízeny třetím osobám jednak ze strany společností typu ZZN a jednak ze strany zemědělských prvovýrobců. 383. S ohledem na provedené šetření Úřad poukazuje na skutečnost, že údaje o celkové struktuře skladovacích kapacit nabízených třetím osobám, které vycházejí ze shora uvedených odhadů, odpovídají struktuře trhu stanovené na základě údajů o všech skladovacích kapacitách rostlinných komodit v České republice, neboť výsledná struktura jakýmkoli způsobem stanoveného výsledného relevantního trhu nevzbuzovala obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže. S ohledem na tuto skutečnost a vzhledem k tomu, že číselné podklady o celkových skladovacích kapacitách v České republice jsou přesnější a snáze ověřitelné, Úřad stanovil celkovou velikost předmětného relevantního trhu právě v závislosti na celkových skladovacích kapacitách v České republice. V.1.8.1 Středočeský kraj
384. Na relevantním trhu skladování rostlinných komodit na území Středočeského kraje, jehož celková velikost činí cca 2.533 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by za období 2007 činil cca [25-35] %.
385. Konkurenti spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu skladování rostlinných komodit na území Středočeského kraje nedosahují tržních podílů přesahujících 5 %.
386. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh skladování rostlinných komodit na území Středočeského kraje považován za nekoncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za mírně koncentrovaný s Delta mírně vyšší než 250. V.1.8.2 Ústecký kraj
387. Na relevantním trhu skladování rostlinných komodit na území Ústeckého kraje, jehož celková velikost činí cca 657 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by za období 2007 činil cca [25-35] %.
388. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu skladování rostlinných komodit na území Ústeckého kraje náleží společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s. (5-15 %), ZZN Teplice či PLP Trmice (obě 0-5 %).
389. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh skladování rostlinných komodit na území Ústeckého kraje považován za nekoncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.8.3 Jihomoravský kraj
390. Na relevantním trhu skladování rostlinných komodit na území Jihomoravského kraje, jehož celková velikost činí cca 1.579 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by za období 2007 činil cca [25-35] %.
391. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu skladování rostlinných komodit na území Jihomoravského kraje náleží společnosti LUKROM, spol. s r.o. a AGROSERVIS 1. zemědělská a.s. Višňové, jejichž podíly nepřesahují 5 %.
392. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh skladování rostlinných komodit na území Ústeckého kraje považován za nekoncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.8.4 Královéhradecký kraj
393. Na relevantním trhu skladování rostlinných komodit na území Královéhradeckého kraje, jehož celková velikost činí cca 795 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [15-25] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by za období 2007 činil cca [25-35] %.
394. Konkurenti spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu skladování rostlinných komodit na území Královéhradeckého kraje nedosahují tržních podílů přesahujících 5 %, vyjma společnosti Mlýny J. Voženílek, spol. s r.o. (5-15 %).
395. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh skladování rostlinných komodit na území Královéhradeckého kraje považován za nekoncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za mírně koncentrovaný s Delta mírně vyšší než 250. V.1.8.5 Pardubický kraj
396. Na relevantním trhu skladování rostlinných komodit na území Pardubického kraje, jehož celková velikost činí cca 615 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by za období 2007 činil cca [15-25] %.
397. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu skladování rostlinných komodit na území Pardubického kraje náleží BOR, s.r.o., ZZN ve Svitavách, a.s. či ZS Běstovice, jejichž tržní podíl nepřesahuje 5 %.
398. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh skladování rostlinných komodit na území Pardubického kraje považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 250. V.1.8.6 Plzeňský kraj
399. Na relevantním trhu skladování rostlinných komodit na území Plzeňského kraje, jehož celková velikost činí cca 731 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [15-25] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by za období 2007 činil cca [25-35] %.
400. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu skladování rostlinných komodit na území Plzeňského kraje náleží společnosti Zemědělské zásobování Plzeň a.s. (5-15 %), podíl ostatních soutěžitelů nepřevyšuje 5 %.
401. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh skladování rostlinných komodit na území Plzeňského kraje považován za nekoncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.8.7 Jihočeský kraj
402. Na relevantním trhu skladování rostlinných komodit na území Jihočeského kraje, jehož celková velikost činí cca 933 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu k posílení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [0-5] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by za období 2007 činil cca [5-15] %.
403. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu skladování rostlinných komodit na území Jihočeského kraje náleží společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s. a Zemědělské služby Dynín, a.s. a dále DOČEŠ spol. s r.o., přičemž všechny mají tržní podíly nižší než 10 %.
404. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh skladování rostlinných komodit na území Jihočeského kraje považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 250. V.1.8.8 Kraj Vysočina
405. Na relevantním trhu skladování rostlinných komodit na území kraje Vysočina, jehož celková velikost činí cca 795 tis. tun, nedochází k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů, neboť skupina Agropol na daném trhu nepůsobí, podíl skupiny AGROFERT v roce 2007 činil cca [5-15] %.
406. Mezi nejvýznamnější konkurenty skupiny AGROFERT na trhu skladování rostlinných komodit na území kraje Vysočina náleží společnosti ADW Třebíč, ADW AGRO, a.s. či Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s. (5-15 %).
407. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh skladování rostlinných komodit na území kraje Vysočina považován za nekoncentrovaný s Delta beze změny. V.1.8.9 Olomoucký kraj
408. Na relevantním trhu skladování rostlinných komodit na území Olomouckého kraje, jehož celková velikost činí cca 546 tis. tun, nedochází k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů, neboť skupina Agropol na daném trhu nepůsobí, podíl skupiny AGROFERT v roce 2007 činil cca [15-25] %.
409. Nejvýznamnějším konkurentem skupiny AGROFERT na trhu skladování rostlinných komodit na území Olomouckého kraje je společnost MJM Litovel, a.s. (15-25 %), ostatní soutěžitelé nedosahují významného postavení na trhu.
410. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh skladování rostlinných komodit na území Olomouckého kraje považován za nekoncentrovaný s Delta beze změny. V.1.8.10 Zlínský kraj
411. Na relevantním trhu skladování rostlinných komodit na území Zlínského kraje, jehož celková velikost činí cca 466 tis. tun, nedochází k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů, neboť skupina Agropol na daném trhu nepůsobí, podíl skupiny AGROFERT v roce 2007 činil cca [15-25] %.
412. Mezi nejvýznamnější konkurenty skupiny AGROFERT na trhu skladování rostlinných komodit na území Zlínského kraje náleží společnosti LUKROM, spol. s r.o. (5-15 %), ostatní soutěžitelé mají tržní podíl nižší než 5 %.
413. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh skladování rostlinných komodit na území Zlínského kraje považován za nekoncentrovaný s Delta beze změny. V.1.8.11 Moravskoslezský kraj
414. Na relevantním trhu skladování rostlinných komodit na území Moravskoslezského kraje, jehož celková velikost činí cca 487 tis. tun, nedochází k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů, neboť skupina AGROFERT na daném trhu nepůsobí, podíl skupiny Agropol v roce 2007 činil cca [15-25] %.
415. Mezi nejvýznamnější konkurenty skupiny Agropol na trhu skladování rostlinných komodit na území Moravskoslezského kraje náleží společnosti Zemědělské zásobování a nákup Nový Jičín, a.s., jejíž tržní podíl činí (5-15 %).
416. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh skladování rostlinných komodit na území Moravskoslezského kraje považován za nekoncentrovaný s Delta beze změny. V.1.8.12 Liberecký kraj
417. Na relevantním trhu skladování rostlinných komodit na území Libereckého kraje, jehož celková velikost činí cca 281 tis. tun, dochází z hlediska tržního podílu ke spojení [ obchodní tajemství ] , kdy skupina AGROFERT zaujímala v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by za období 2007 činil cca [25-35] %.
418. Konkurenti spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu skladování rostlinných komodit na území Libereckého kraje nedosahují tržních podílů přesahujících 5 %.
419. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh skladování rostlinných komodit na území Libereckého kraje považován za nekoncentrovaný s Delta vyšší než 250.
V.1.8.13 Karlovarský kraj
420. Na relevantním trhu skladování rostlinných komodit na území Karlovarského kraje, jehož celková velikost činí cca 181 tis. tun, nedochází k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů, neboť skupina AGROFERT na trhu nepůsobí, podíl skupiny Agropol v roce 2007 činil cca [5-15] %.
421. Nejvýznamnějším konkurentem skupiny Agropol na trhu skladování rostlinných komodit na území Karlovarského kraje je společnost Mlýny J. Voženílek, spol. s r.o. (15 -25 %), podíl ostatních soutěžitelů nepřesahuje 5 %.
422. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh skladování rostlinných komodit na území Karlovarského kraje považován za nekoncentrovaný s Delta beze změny. V.1.9 Struktura trhu chovu a prodeje jatečných kuřat na území České republiky
423. Na trhu chovu a prodeje jatečných kuřat na území České republiky z pohledu množstevního vyjádření zaujímala skupina AGROFERT v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů byl za uplynulé období cca [15-25] %. V této souvislosti je nutné konstatovat, že s ohledem na skutečnost, že skupina Agropol veškerá jatečná kuřata dodává do vlastních zpracovatelských kapacit, na předmětném trhu nedochází k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů.
424. Na uvedeném relevantním trhu působí velké množství soutěžitelů, jejichž tržní podíl výrazně nepřevyšuje 5 %.
425. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh chovu a prodeje jatečných kuřat na území České republiky považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 150.
V.1.10 Struktura trhu velkoobchodního prodeje drůbežího masa na území České republiky
426. Na relevantním trhu velkoobchodního prodeje drůbežího masa na území České republiky z pohledu množstevního vyjádření zaujímala skupina AGROFERT v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [15-25] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by za období 2007 činil cca [25-35] %.
427. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na uvedeném relevantním trhu na území České republiky náleží společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s., RABBIT Trhový Štěpánov a.s., Raciola-jehlička s.r.o. či Drůbež Vysočina s.r.o. (všechny 5-15 %).
428. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů trh velkoobchodního prodeje drůbežího masa na území České republiky považován za nekoncentrovaný, po uskutečnění posuzovaného spojení za mírně koncentrovaný s Delta vyšší než 250. V.1.11 Struktura trhu prodeje obilovin pro zpracovatelský průmysl na území České republiky
429. Na relevantním trhu prodeje obilovin pro zpracovatelský průmysl na území České republiky z pohledu množstevního vyjádření zaujímala skupina AGROFERT v roce 2007 cca [5-15] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [5-15] %.
430. Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu prodeje obilovin pro zpracovatelský průmysl v České republice jsou skupiny UMIMILLS a MILLBA.
431. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh obilovin pro zpracovatelský průmysl na území České republiky považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 150. V.1.12 Struktura trhu prodeje olejnin pro zpracovatelský průmysl na území České republiky
432. Na relevantním trhu prodeje olejnin pro zpracovatelský průmysl na území České republiky z pohledu množstevního vyjádření zaujímala skupina AGROFERT v roce 2007 cca [15-25] % a skupina Agropol cca [5-15] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [25-35] %.
433. Nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů na trhu prodeje olejnin pro zpracovatelský průmysl v České republice jsou společnosti OLEASPOL, a.s. a ARIMEX TRADE, s.r.o. (obě 5-15 %).
434. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh olejnin pro zpracovatelský průmysl na území České republiky považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 150. V.1.13 Struktura trhu prodeje luštěnin pro zpracovatelský průmysl na území České republiky
435. Na relevantním trhu prodeje luštěnin pro zpracovatelský průmysl na území České republiky z pohledu množstevního vyjádření zaujímala skupina AGROFERT v roce 2007 cca [0-5] % a skupina Agropol cca [0-5] % tržní podíl, společný podíl spojujících se soutěžitelů by v roce 2007 činil cca [0-5] %.
436. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, měřené prostřednictvím indexu HHI, je před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů trh luštěnin pro zpracovatelský průmysl na území České republiky považován za nekoncentrovaný s Delta nižší než 150.
V.1.14 Shrnutí struktury trhu
V.1.14.1 Česká republika
Tab. č. 1: Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a úroveň koncentrace trhů v České republice v roce 2007
AGROFERT (%)
Agropol (%)
(%)
HHI
Delta

Jatečná kuřata
[5-15]
[5-15]
[ OT ]
pod 1000
pod 150

VP [13] drůbežího masa
[5-15]
[15-25]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

Prodej obilovin
[5-15]
[0-5]
[ OT ]
pod 1000
pod 150

Prodej olejnin
[15-25]
[5-15]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

Prodej luštěnin
[0-5]
[0-5]
[ OT ]
pod 1000
pod 150

V.1.14.2 Středočeský kraj
Tab. č. 2: Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a úroveň koncentrace trhů na území Středočeského kraje v roce 2007
AGROFERT (%)
Agropol (%)

(%)
HHI
Delta

MP [14] průmyslových hnojiv
[25-35]
[5-15]
[ OT ]
nad 2000
nad 250

MP přípravků na ochranu rostlin
[15-25]
[5-15]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

MP krmných směsí
[25-35]
[15-25]
[ OT ]
nad 2000
nad 250

MP osiv
[15-25]
[5-15]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

Výkup obilovin
[35-45]
[15-25]
[ OT ]
nad 2000
nad 250

Výkup olejnin
[15-25]
[5-15]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

Výkup luštěnin
[15-25]
[0-5]
[ OT ]
nad 1000
pod 150

Skladování rostlinných komodit
[15-25]
[5-15]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

V.1.14.3 Ústecký kraj
Tab. č. 3: Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a úroveň koncentrace trhů na území Ústeckého kraje v roce 2007
AGROFERT (%)
Agropol (%)

(%)
HHI
Delta

MP průmyslových hnojiv
[35-45]
[5-15]
[ OT ]
nad 2000
nad 250

MP přípravků na ochranu rostlin
[15-25]
[0-5]
[ OT ]
pod 1000
pod 150

MP krmných směsí
[15-25]
[15-25]
[ OT ]
nad 2000
nad 250

MP osiv
[5-15]
[0-5]
[ OT ]
pod 1000
pod 150

Výkup obilovin
[15-25]
[5-15]
[ OT ]
pod 1000
nad 250

Výkup olejnin
[15-25]
[0-5]
[ OT ]
pod 1000
pod 250

Výkup luštěnin
[5-15]
[0-5]
[ OT ]
pod 1000
pod 150

Skladování rostlinných komodit
[15-25]
[5-15]
[ OT ]
pod 1000
nad 250

V.1.14.4 Jihomoravský kraj
Tab. č. 4: Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a úroveň koncentrace trhů na území Jihomoravského kraje v roce 2007
AGROFERT (%)
Agropol (%)

(%)
HHI
Delta

MP průmyslových hnojiv
[25-35]
[0-5]
[ OT ]
nad 1000
pod 250

MP přípravků na ochranu rostlin
[15-25]
[0-5]
[ OT ]
pod 1000
pod 150

MP krmných směsí
[25-35]
[5-15]
[ OT ]
nad 2000
nad 250

MP osiv
[25-35]
[0-5]
[ OT ]
nad 2000
pod 150

Výkup obilovin
[25-35]
[0-5]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

Výkup olejnin
[15-25]
[0-5]
[ OT ]
pod 1000
pod 150

Výkup luštěnin
[5-15]
[0-5]
[ OT ]
nad 1000
pod 150

Skladování rostlinných komodit
[15-25]
[5-15]
[ OT ]
pod 1000
nad 250

V.1.14.5 Královéhradecký kraj
Tab. č. 5: Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a úroveň koncentrace trhů na území Královéhradeckého kraje v roce 2007
AGROFERT (%)
Agropol (%)

(%)
HHI
Delta

MP průmyslových hnojiv
[0-5]
[0-5]
[ OT ]
nad 1000
pod 150

MP přípravků na ochranu rostlin
[15-25]
[15-25]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

MP krmných směsí
[15-25]
[25-35]
[ OT ]
nad 2000
nad 250

MP osiv
[0-5]
[0-5]
[ OT ]
pod 1000
pod 150

Výkup obilovin
[5-15]
[25-35]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

Výkup olejnin
[0-5]
[15-25]
[ OT ]
pod 1000
pod 250

Výkup luštěnin
[5-15]
[15-25]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

Skladování rostlinných komodit
[5-15]
[15-25]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

V.1.14.6 Pardubický kraj
Tab. č. 6: Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a úroveň koncentrace trhů na území Pardubického kraje v roce 2007
AGROFERT (%)
Agropol (%)

(%)
HHI
Delta

MP průmyslových hnojiv
[15-25]
[0-5]
[ OT ]
nad 1000
pod 150

MP přípravků na ochranu rostlin
[15-25]
[0-5]
[ OT ]
nad 1000
pod 250

MP krmných směsí
[25-35]
[5-15]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

MP osiv
[5-15]
[0-5]
[ OT ]
pod 1000
pod 150

Výkup obilovin
[5-15]
[5-15]
[ OT ]
pod 1000
pod 250

Výkup olejnin
[5-15]
[15-25]
[ OT ]
pod 1000
pod 150

Výkup luštěnin
[0-5]
[0-5]
[ OT ]
pod 1000
pod 150

Skladování rostlinných komodit
[5-15]
[5-15]
[ OT ]
pod 1000
pod 250

V.1.14.7 Plzeňský kraj
Tab. č. 7: Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a úroveň koncentrace trhů na území Plzeňského kraje v roce 2007
AGROFERT (%)
Agropol (%)

(%)
HHI
Delta

MP průmyslových hnojiv
[15-25]
[5-15]
[ OT ]
nad 2000
nad 250

MP přípravků na ochranu rostlin
[5-15]
[25-35]
[ OT ]
nad 2000
nad 250

MP krmných směsí
[15-25]
[25-35]
[ OT ]
nad 2000
nad 250

MP osiv
[5-15]
[5-15]
[ OT ]
pod 1000
pod 150

Výkup obilovin
[5-15]
[15-25]
[ OT ]
nad 2000
nad 250

Výkup olejnin
[5-15]
[15-25]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

Výkup luštěnin
[0-5]
[0-5]
[ OT ]
nad 1000
pod 150

Skladování rostlinných komodit
[5-15]
[15-25]
[ OT ]
pod 1000
nad 250

V.1.14.8 Jihočeský kraj
Tab. č. 8: Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a úroveň koncentrace trhů na území Jihočeského kraje v roce 2007
AGROFERT (%)
Agropol (%)

(%)
HHI
Delta

MP průmyslových hnojiv
[25-35]
[5-15]
[ OT ]
nad 2000
nad 250

MP přípravků na ochranu rostlin
[5-15]
[15-25]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

MP krmných směsí
[5-15]
[25-35]
[ OT ]
nad 2000
nad 250

MP osiv
[0-5]
[0-5]
[ OT ]
pod 1000
pod 150

Výkup obilovin
[5-15]
[15-25]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

Výkup olejnin
[15-25]
[15-25]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

Výkup luštěnin
[5-15]
[5-15]
[ OT ]
pod 1000
pod 250

Skladování rostlinných komodit
[0-5]
[5-15]
[ OT ]
pod 1000
pod 250

V.1.14.9 Kraj Vysočina
Tab. č. 9: Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a úroveň koncentrace trhů na území kraje Vysočina v roce 2007
AGROFERT (%)
Agropol (%)

(%)
HHI
Delta

MP průmyslových hnojiv
[25-35]
[0-5]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

MP přípravků na ochranu rostlin
[15-25]
[0-5]
[ OT ]
nad 1000
pod 150

MP krmných směsí
[25-35]
[5-15]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

MP osiv
[5-15]
[0-5]
[ OT ]
pod 1000
pod 150

Výkup obilovin
[15-25]
[5-15]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

Výkup olejnin
[15-25]
[15-25]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

Výkup luštěnin
[0-5]
0
[ OT ]
pod 1000
0

Skladování rostlinných komodit
[5-15]
0
[ OT ]
pod 1000
0


V.1.14.10 Olomoucký kraj
Tab. č. 10: Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a úroveň koncentrace trhů na území Olomouckého kraje v roce 2007
AGROFERT (%)
Agropol (%)

(%)
HHI
Delta

MP průmyslových hnojiv
[15-25]
[0-5]
[ OT ]
nad 2000
pod 150

MP přípravků na ochranu rostlin
[5-15]
[0-5]
[ OT ]
nad 1000
pod 150

MP krmných směsí
[15-25]
[0-5]
[ OT ]
nad 1000
pod 150

MP osiv
[5-15]
[0-5]
[ OT ]
pod 1000
pod 150

Výkup obilovin
[5-15]
[0-5]
[ OT ]
nad 1000
pod 150

Výkup olejnin
[15-25]
[0-5]
[ OT ]
nad 2000
pod 150

Výkup luštěnin
[15-25]
0
[ OT ]
nad 1000
0

Skladování rostlinných komodit
[15-25]
0
[ OT ]
pod 1000
0


V.1.14.11 Zlínský kraj
Tab. č. 11: Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a úroveň koncentrace trhů na území Zlínského kraje v roce 2007
AGROFERT (%)
Agropol (%)

(%)
HHI
Delta

MP průmyslových hnojiv
[25-35]
[0-5]
[ OT ]
nad 1000
pod 150

MP přípravků na ochranu rostlin
[25-35]
[5-15]
[ OT ]
nad 2000
nad 250

MP krmných směsí
[5-15]
[0-5]
[ OT ]
nad 1000
pod 250

MP osiv
[25-35]
0
[ OT ]
nad 1000
0

Výkup obilovin
[35-45]
[5-15]
[ OT ]
nad 2000
nad 250

Výkup olejnin
[25-35]
[0-5]
[ OT ]
nad 2000
pod 150

Výkup luštěnin
[25-35]
0
[ OT ]
nad 1000
0

Skladování rostlinných komodit
[15-25]
0
[ OT ]
pod 1000
0


V.1.14.12 Moravskoslezský kraj
Tab. č. 12: Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a úroveň koncentrace trhů na území Moravskoslezského kraje v roce 2007
AGROFERT (%)
Agropol (%)

(%)
HHI
Delta

MP průmyslových hnojiv
[25-35]
[0-5]
[ OT ]
nad 1000
pod 250

MP přípravků na ochranu rostlin
[5-15]
[5-15]
[ OT ]
nad 1000
pod 250

MP krmných směsí
[5-15]
[15-25]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

MP osiv
[0-5]
[15-25]
[ OT ]
pod 1000
pod 150

Výkup obilovin
[0-5]
[15-25]
[ OT ]
nad 1000
pod 150

Výkup olejnin
[0-5]
[15-25]
[ OT ]
pod 1000
pod 150

Výkup luštěnin
[5-15]
[5-15]
[ OT ]
pod 1000
pod 250

Skladování rostlinných komodit
0
[15-25]
[ OT ]
pod 1000
0

V.1.14.13 Liberecký kraj
Tab. č. 13: Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a úroveň koncentrace trhů na území Libereckého kraje v roce 2007
AGROFERT (%)
Agropol (%)

(%)
HHI
Delta

MP průmyslových hnojiv
[5-15]
[0-5]
[ OT ]
pod 1000
pod 150

MP přípravků na ochranu rostlin
[15-25]
[0-5]
[ OT ]
pod 1000
pod 150

MP krmných směsí
[15-25]
[15-25]
[ OT ]
nad 2000
nad 250

MP osiv
[5-15]
[0-5]
[ OT ]
pod 1000
pod 150

Výkup obilovin
[25-35]
[5-15]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

Výkup olejnin
[25-35]
[5-15]
[ OT ]
nad 2000
nad 250

Výkup luštěnin
[5-15]
[15-25]
[ OT ]
nad 2000
nad 250

Skladování rostlinných komodit
[15-25]
[5-15]
[ OT ]
pod 1000
nad 250

V.1.14.14 Karlovarský kraj
Tab. č. 14: Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a úroveň koncentrace trhů na území Karlovarského kraje v roce 2007
AGROFERT (%)
Agropol (%)

(%)
HHI
Delta

MP průmyslových hnojiv
[15-25]
[5-15]
[ OT ]
pod 1000
nad 250

MP přípravků na ochranu rostlin
[0-5]
[5-15]
[ OT ]
nad 1000
pod 150

MP krmných směsí
[15-25]
[25-35]
[ OT ]
nad 2000
nad 250

MP osiv
[0-5]
[0-5]
[ OT ]
nad 1000
pod 150

Výkup obilovin
[5-15]
[15-25]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

Výkup olejnin
[15-25]
[5-15]
[ OT ]
nad 1000
nad 250

Výkup luštěnin
0
0
[ OT ]
nad 2000
0

Skladování rostlinných komodit
0
[5-15]
[ OT ]
pod 1000
0

V.2 Vertikální integrace
437. Předmětné spojení soutěžitelů má komplexní charakter s prvky horizontálními, vertikálními i konglomerátními. Spojující se soutěžitelé jsou dva nejvýznamnější integrované subjekty v oblasti zemědělství, a tím i nepostradatelní obchodní partneři pro zemědělské prvovýrobce v České republice. Skupina Agropol působí v oblastech průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin prostřednictvím svých agrocenter pouze na maloobchodní úrovni jejich prodeje, zatímco skupina AGROFERT představuje nejenom nejvýznamnějšího soutěžitele na maloobchodních trzích s těmito produkty, a to jak na území celé České republiky, ale i na většině vymezených lokálních geografických území, a zároveň i nejvýznamnějšího soutěžitele na trzích předcházejících, jako je velkoobchodní distribuce a výroba těchto produktů. Skupina AGROFERT tedy část jí vyrobených a dovezených produktů umísťuje na trh prostřednictvím své vlastní maloobchodní sítě a část dodává na trh nepřímo prostřednictvím maloobchodní sítě nezávislých subjektů. Tyto subjekty tedy de facto vystupují jak v pozici odběratelů, tak konkurentů skupiny AGROFERT na maloobchodní úrovni prodeje, což dává této skupině možnost ovlivňovat vstupní ceny, zejména průmyslových hnojiv, svých konkurentů a rovněž tak v rozhodné míře i ceny vstupů u prvovýrobců.
438. Skupina AGROFERT je nejvýznamnějším tuzemským výrobcem průmyslových hnojiv (prostřednictvím společnosti Lovochemie) a rovněž kontroluje i výrobní závody v zahraničí, když podíl skupiny AGROFERT na území České republiky v oblasti výroby průmyslových hnojiv přesahuje [65-75] %. Kromě dodávek z vlastních výrobních kapacit v České republice dováží tyto produkty rovněž i ze svých výrobních kapacit umístěných ve Slovenské republice (Duslo, a.s.) a ve Spolkové republice Německo (SKW). Společnost AGROFERT HOLDING je rovněž největším distributorem průmyslových hnojiv na území České republiky na navazujícím trhu velkoobchodu (vztah výrobce či dovozce, na straně jedné, a distributora, resp. maloobchodního prodejce, na straně druhé). Spojením vzniklý subjekt bude dodávat na maloobchodní trh průmyslových hnojiv okolo [55-65] % z celkového spotřebovávaného množství těchto produktů v České republice, přičemž cca [35-45] % přímo prostřednictvím své vlastní maloobchodní sítě a zbylý objem cca [15-25] % nepřímo, tj. prostřednictvím maloobchodní sítě svých konkurentů. Mimoto společnost AGROFERT HOLDING sama vyrábí (prostřednictvím společnosti Synthesia, a.s.) přípravky na ochranu rostlin, a rovněž se zabývá dovozem a velkoobchodním prodejem těchto produktů pocházejících od domácích i zahraničních konkurenčních výrobců. Spojením tedy dojde k posílení vertikální vazby v oblasti průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, neboť společnost AGROFERT HOLDING získá a rozšíří možnost prodávat a distribuovat své výrobky i prostřednictvím obchodní sítě skupiny Agropol. Dosavadních [45-55] % objemu hnojiv obchodovaných skupinou Agropol již v době před spojením pochází z dodávek společnosti AGROFERT HOLDING a lze předpokládat, že v důsledku realizace posuzovaného spojení bude tento podíl ještě navýšen.
439. Další posílení vertikální integrace v rámci skupiny AGROFERT po uskutečnění navrhovaného spojení soutěžitelů lze spatřovat ve vazbě výkupu obilovin na mlýnské a následně i zpracovatelské kapacity, jimiž v současnosti disponuje skupina AGROFERT. Na trhu výkupu obilovin je skupina AGROFERT [ obchodní tajemství ] na území Středočeského, Jihomoravského, Zlínského, Libereckého kraje a kraje Vysočina, skupina Agropol je pak [ obchodní tajemství ] na území Královéhradeckého, Jihočeského, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. V důsledku realizace posuzovaného spojení soutěžitelů by se společnost AGROFERT HOLDING stala [ obchodní tajemství ] na území všech krajů České republiky s výjimkou kraje Olomouckého. V této souvislosti je nutné zdůraznit skutečnost, že skupina AGROFERT je prostřednictvím své dceřiné společnosti PENAM, a.s. druhým nejvýznamnějším soutěžitelem v oblasti výroby pečiva v České republice, přičemž obdobné postavení zaujímá skupina AGROFERT i v oblasti výroby mlýnských produktů na území České republiky.
440. V případě olejnin lze spatřovat posílení vazby výkupu olejnin ze strany spojujících se soutěžitelů (kde by se spojením vzniklý subjekt s výjimkou Pardubického kraje stal [ obchodní tajemství ] ) na výrobu řepkových olejů společnosti Agropol, která disponuje zhruba [5-15] % podílem na celkovém trhu, v níž společnost AGROFERT HOLDING dosud nepůsobila. Skupina AGROFERT však plánuje zahájit výrobu především řepkových olejů užívaných jednak pro potravinářské účely a jednak jako suroviny pro technické použití (tzv. MEŘO-metylester řepkového oleje), a to v novém zpracovatelském závodě v areálu výrobní společnosti Lovochemie, a.s.
441. K posílení vertikální vazby dochází také v oblastech výroby krmných směsí, kde bude mít společnost AGROFERT HOLDING [ obchodní tajemství ] na většině vymezených geografických území, chovu jatečních kuřat, kde oba spojující se soutěžitelé rovněž působí, a dále chovu prasat a hovězího dobytka, kde v současnosti působí pouze skupina AGROFERT. [15] Výroba a prodej krmných směsí tedy představuje trh předcházející trhům v oblasti chovu a prodeje jatečných zvířat. Tyto činnosti jsou dále v případě spojujících se soutěžitelů navázány rovněž na následné zpracování a prodej drůbežího masa, kde je společnost Agropol již před spojením [ obchodní tajemství ] zpracovatelem drůbeže na území České republiky, a prodej vepřového a hovězího masa, jehož významným výrobcem a zpracovatelem je společnost AGROFERT HOLDING.
442. S ohledem na relativně vysoké přepravní náklady platí, že výrobce krmných směsí je konkurenceschopný pouze na určitém omezeném území. Tato skutečnost by ve spojení s rozmístněním obchodní sítě (průmyslová hnojiva, osiva aj.), tržním postavením a rovněž vlastnictvím porážkové kapacity spojením vzniklého subjektu představovala významnou konkurenční výhodu, jež by mohla mít omezující vliv na soutěžní prostředí v dané oblasti. Společnost AGROFERT HOLDING by totiž mohla podmiňovat dodávky svých krmných směsí povinností odprodeje vykrmených zvířat do svých zpracovatelských kapacit. Uvedený postup v současnosti do určité míry aplikuje skupina Agropol pro externí výkrm drůbeže, v rámci kterého má tato společnost smluvní vztahy s třetími osobami, které [ obchodní tajemství ] .
443. V neposlední řadě lze poukázat na další činnost skupiny AGROFERT, a to prodej zemědělských strojů a příslušenství k nim, jež sice není k činnostem nabývané skupiny Agropol ani v horizontálním ani ve vertikálním vztahu, nicméně jde o činnost související, neboť konečnými odběrateli těchto strojů jsou stejní obchodní partneři, jako na výše vymezených relevantních trzích, tj. zemědělští prvovýrobci.
444. Porovná-li se celková vertikální a konglomerátní integrace a tržní postavení skupiny AGROFERT v zemědělském sektoru, jakožto spojením dotčené oblasti, pak lze konstatovat, že tyto ukazatele dosahují u skupiny AGROFERT nesrovnatelně vyšší úrovně než u konkurenčních soutěžitelů. Ze současných konkurentů společnosti AGROFERT HOLDING dosahuje vyšší úrovně vertikální a konglomerátní integrace, i když nižší než je tomu u skupiny AGROFERT, pouze skupina Agropol. Uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů by pak došlo v segmentu zemědělského zásobování a nákupu k propojení dvou [ obchodní tajemství ] na území České republiky, zejména pak v oblastech maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a krmných směsí, výkupu obilovin a olejnin a skladování rostlinných komodit a dále pak v oblasti zpracování drůbežího masa, ve vertikálně integrovaný komplex, který by na území České republiky neměl obdoby. Vzhledem k neexistenci obdobného subjektu působícícho na dotčených relevantních trzích představuje vertikální integrace významnou konkurenční výhodu spojujících se soutěžitelů, což přispívá k posílení obav Úřadu z podstatného narušení hospodářské soutěže na některých níže uvedených relevantních trzích.
V.3 Hospodářská a finanční síla
445. Hospodářskou sílu lze obecně pojmout jako určitý souhrn konkurenčních výhod, kterými jednotliví soutěžitelé disponují. Jednou z těchto výhod pak může být zejména vyšší finanční síla jako vyjádření možnosti přístupu k finančním zdrojům (zejména pokud se jedná o významnou celosvětově působící společnost). Mezi základní kritéria hodnocení finanční a hospodářské síly patří výše investic, výše obratu, hodnota investičního a finančního majetku, rozsah výrobkového portfolia a dosahovaná výše úspor z rozsahu.
446. Pokud jde o finanční a hospodářskou sílu spojujících se soutěžitelů, pak skupina AGROFERT je prakticky celoevropsky působící podnikatelskou skupinou s výrobními závody na území České republiky, Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo, Polské republiky, jejíž celosvětový konsolidovaný obrat po vyloučení vnitropodnikových transakcí činil v roce 2007 více než [ obchodní tajemství ] Kč. Obrat skupiny Agropol je podstatně nižší, cca [ obchodní tajemství ] Kč, kdy jeho převážná část je realizována na území České republiky. Konkurenční subjekty činné v oblasti zemědělského zásobování a nákupu a souvisejících služeb na vymezených relevantních trzích dosahují výrazně nižších obratů, a to maximálně v řádu jednotek miliard Kč. Obdobná situace je i u většiny obchodních partnerů spojujících se soutěžitelů, kterými jsou v oblasti zemědělství především zemědělští prvovýrobci.
447. Spojením dvou [ obchodní tajemství ] soutěžitelů v oblasti zemědělského zásobování a nákupu by došlo na území České republiky k vytvoření bezkonkurenčně nejsilnějšího vertikálně integrovaného chemicko-zemědělsko-potravinářského uskupení, které by disponovalo hospodářskou a finanční silou nesrovnatelně vyšší než ostatní konkurenti působící na věcně vymezených trzích.
448. Na zvýšení hospodářské a finanční síly bude mít bezesporu rovněž vliv propojení obchodních distribučních sítí spojujících se soutěžitelů, neboť dochází jednak k zahuštění současné obchodní sítě skupiny AGROFERT a jednak k jejímu rozšíření do oblastí, v nichž skupina AGROFERT doposud výrazně nepůsobila. Významné posílení maloobchodní sítě nastává zejména ve Středočeském kraji, kde měla doposud skupina AGROFERT rozmístněny své provozovny především na [ obchodní tajemství ] a Agropol naopak v [ obchodní tajemství ] . Dále bude maloobchodní síť významně rozšířena v rámci území Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Královéhradeckého, Pardubického a Jihomoravského kraje.
449. Posílení této obchodní sítě bude znamenat výraznou konkurenční výhodu společnosti AGROFERT HOLDING oproti dalším soutěžitelům, kteří již v době před realizací posuzovaného spojení disponují výrazně nižším počtem zemědělských center umístěných pouze na území některých krajů České republiky. Tato konkurenční výhoda pramení nejen z kratší přepravní vzdálenosti pro dodávky vstupů či výkup komodit a komplexní nabídky služeb, ale i z bezprostřední znalosti trhu a potřeb zemědělských prvovýrobců v daném regionu, která bývá často rozhodující pro obchodní úspěšnost v této oblasti.
450. Významná hospodářská a finanční síla představuje značnou konkurenční výhodou zvláště v období, kdy dochází obecně ke zhoršení ekonomické situace na trzích a omezení přístupu k finančním prostředkům pro podnikatelské subjekty. Spojením vzniklý subjekt, tak bude moci využít svých volných finančních prostředků a své hospodářské a finanční síly k prosazení svých záměrů a posílení své vyjednávací pozice v období současné celosvětové hospodářské krize, které se více dotkne subjektů, které nemají přístup k dostatečným vlastním finančním zdrojům a obtížněji mohou získat i cizí volné prostředky na trhu (finanční úvěry či půjčky).
451. V této souvislosti Úřad dodává, že o značné finanční a hospodářské síle společnosti AGROFERT HOLDING svědčí kromě schopnosti koupě akcií svého nejvýznamnějšího konkurenta rovněž skutečnost, že buduje již zmiňovanou zpracovatelskou kapacitu pro výrobu řepkových olejů o velikosti 400 tis. tun ročně, [16] která má být zprovozněna do poloviny roku 2009 a jež bude umístněna v novém zpracovatelském závodě společnosti PREOL a.s., v areálu výrobní společnosti Lovochemie, a.s. v Ústeckém kraji, přičemž výše této investice dosahuje přibližně [ obchodní tajemství ] Kč.
452. Vzhledem k tomu, že na vymezených relevantních trzích neexistuje subjekt disponující srovnatelnou hospodářskou a finanční silou, jež představuje významnou konkurenční výhodu spojujících se soutěžitelů, přispívá shora uvedené k posílení obav Úřadu z podstatného narušení hospodářské soutěže na některých níže uvedených relevantních trzích.
V.4 Překážky vstupu na trh
453. Významným faktorem pro posouzení toho, jaký prostor existuje na relevantních trzích pro realizaci nezávislého soutěžního chování, jsou bariéry vstupu na trh. Úřad zjišťuje, zda na relevantních trzích bariéry vstupu existují a jaký mají charakter, a současně hodnotí, jakým způsobem jsou tyto bariéry ovlivněny v důsledku posuzovaného spojení.
454. Nejčastějšími překážkami vstupu na trh jsou tzv. překážky právní, tedy omezení vyplývající z právních předpisů, která ztěžují vstup na relevantní trh. Může jimi být například nutnost disponovat určitými oprávněními k podnikání na relevantním trhu, jako je získání licence pro danou činnost, celní či množstevní omezení (tarifní a netarifní) při importu, povinná certifikace zboží, existence práv plynoucích z průmyslového a jiného duševního vlastnictví apod. Druhou skupinou překážek vstupu na trh jsou překážky hospodářské, kterými se obvykle rozumí náklady, které jsou se vstupem na relevantní trhy spojeny. Poslední skupinou překážek jsou bariéry vyplývající zejména z nedostupnosti technologie či know-how .
455. S ohledem na skutečnost, že na výše vymezených relevantních trzích působí převážně společnosti zemědělského zásobování a nákupu, lze hovořit o překážkách vstupu na trh jednotně, a nikoli o překážkách vstupu na jednotlivé relevantní trhy. Obecně lze konstatovat, že vstup na relevantní trhy není významně ovlivněn právními bariérami, pouze při obchodování s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin je nutné mít dané produkty zaregistrovány u Ministerstva zemědělství České republiky. Po vstupu do Evropské unie mohou být v České republice volně prodávána i hnojiva s registrací v Evropské unii (tzv. EU hnojiva), které již není třeba v tuzemsku registrovat. Obecně registraci nicméně podléhají spíše výrobci či dovozci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin než jejich maloobchodní prodejci.
456. Pro komodity obchodované v rámci výše vymezených relevantních maloobchodních trhů platí, že na nich existují nezanedbatelné hospodářské bariéry vstupu, pokud se jedná o vstup na trh prostřednictvím dovozů, neboť odběratelům daných komodit se z ekonomického hlediska vyplatí nakupovat či prodávat pouze na lokální geografické úrovni vymezené maximálně územím jednotlivých krajů v České republice. Pokud jde o bariéry vstupu na trh vytvořením nových prodejních a skladovacích zařízení na zelené louce , pak lze konstatovat, že tato možnost je rovněž podstatně omezena, a to vzhledem k potřebě značných investičních nákladů pro účinný vstup na předmětné relevantní trhy v porovnání s malým lokálním územím, jež by byl nový soutěžitel svojí činností schopen obsluhovat, a vzhledem k historicky podmíněným obchodním vztahům, jež mají stávající soutěžitelé navázány. Nadto by případný vstup nového soutěžitele na vymezené relevantní trhy byl značně ztížen tržní silou spojením vzniklého soutěžitele, což zejména platí v oblasti průmyslových hnojiv. V této souvislosti má Úřad za to, že by takový vstup bylo možno jen obtížně považovat za vstup dostatečný k obnovení či zvýšení konkurenčního tlaku na spojením vzniklý subjekt, který by byl v důsledku spojení prakticky odstraněn.
457. Další konkurenční výhodou, jež může být rovněž i bariérou pro vstup nových soutěžitelů, je schopnost celoplošně zásobovat většinu regionů na území České republiky a vlastnictví již zmiňované maloobchodní distribuční sítě pokrývající většinu území České republiky. Prostřednictvím této sítě je možno nepřetržitě poskytovat služby zemědělským prvovýrobcům, a to za nižších přepravních nákladů, v požadovaném objemu a krátkém termínu plnění. Tento závěr Úřadu je v souladu s provedeným šetřením, v němž některé oslovené subjekty potvrdily existenci významných překážek vstupu na trh v oblasti zemědělského zásobování a nákupu, když poukázaly zejména na výrobkové a geografické pokrytí prakticky všech obchodních partnerů, tj. zemědělských prvovýrobců, ze strany spojujících se soutěžitelů (list spisu č. 832).
458. Mezi další bariéry vstupu na trh náleží vlastnictví vstupních zdrojů pro poskytování maloobchodních služeb, jež pocházejí z vlastní výrobní činnosti spojujících se soutěžitelů. Skupina AGROFERT si v rámci maloobchodních dodávek této skupiny například vyrábí či dodává podstatnou část průmyslových hnojiv, dále krmných směsí, osiv a část přípravků na ochranu rostlin, což jí umožňuje dosahovat v porovnání s konkurencí, která nemá vlastní výrobu, nižších vstupních nákladů a v případě stejné cenové hladiny i vyšší marže. Dalším podstatným faktorem, který snižuje vstupní náklady spojujících se soutěžitelů, zejména skupiny AGROFERT, je, vzhledem k jejich silné vyjednávací pozici a odběru vyššího množství produktů od jiných výrobců, možnost dosažení množstevních slev či nižší cenové hladiny.
459. Bariérou vstupu pro potenciální soutěžitele je i výrazná výrobní nadkapacita, například ve vztahu k výrobě krmných směsí, která je způsobena výrazným snižováním chovu hospodářských zvířat, a tím i spotřeby krmných směsí v minulých obdobích i současnosti (například spojující se soutěžitelé disponují cca [ obchodní tajemství ] výrobních kapacit krmných směsí). Už samotná tato skutečnost odrazuje potenciální soutěžitele od případného vstupu na dotčené trhy, neboť případná zvýšená poptávka po daném zboží může být snadno uspokojena zvýšením využitím stávajících výrobních kapacit na trhu již etablovaných soutěžitelů.
460. Obdobná situace je i v oblasti skladování rostlinných komodit na území České republiky, kde existuje na regionálních trzích na straně nabídky významný přebytek skladovacích kapacit. Celková kapacita pro uskladnění rostlinných komodit na území České republiky totiž činí 10,6 mil. tun, přičemž průměrná roční sklizeň rostlinných komodit je přibližně 7 až 8,5 mil. tun. Shora uvedený závěr potvrzuje i nízký zájem o využití volné skladovací kapacity v tzv. veřejných skladech zřizovaných státem k tomuto účelu. Úřad v této souvislosti oslovil nejvýznamnější odběratele spojujících se soutěžitelů (zejména zemědělské prvovýrobce), kde cca 74 % subjektů, které se vyjádřily k otázce Úřadu, zda disponují dostatečnými vlastními kapacitami, uvedlo, že jejich skladovací kapacity pro rostlinné komodity nejsou dostatečné. Přesto však cca 85 % respondentů poukázalo na dostatek ostatních skladovacích kapacit ve svém okolí. Uvedený závěr odráží skutečnost, že zemědělští prvovýrobci disponují celkovou skladovací kapacitou pouze ve výši 5,5 mil. tun.
461. Z toho vyplývá, že v dané oblasti existuje určitá disproporce mezi potřebnou skladovací kapacitou zemědělské prvovýroby, která neumožňuje uskladnit podstatnou část sklizně zemědělských komodit, a skladovací kapacitou pro rostlinné komodity třetích osob, především organizací zemědělského zásobování a nákupu, které disponují významným přebytkem skladovacích kapacit.
462. Atraktivnost vstupu na předmětný trh je ovlivněna rovněž návratností investic do budování nových skladovacích kapacit, která se odvíjí od cenové hladiny rostlinných komodit, kdy například po ročním období skokového růstu cen obilovin (v důsledku snížení výnosů a produkce u většiny členských států Evropské unie v roce 2007 i 2006) nastal koncem roku 2008 jejich pokles a v podstatě návrat na cenovou úroveň předchozích let, tj. ke snížení návratnosti vložených investic v důsledku propadu cen. [17]
463. Obecně lze konstatovat, že vstupu na jednotlivé relevantní trhy, vyjma relevantního trhu maloobchodních dodávek krmných směsí, nebrání žádné zásadní právní či hospodářské bariéry. Nicméně jako významná překážka vstupu se jeví nezbytnost působení na více relevantních výrobkových trzích v rámci jednoho geografického území, neboť pouze vstup takového subjektu lze považovat za významný a současně mající potencialitu vyvíjet konkurenční tlak na spojující se soutěžitele. Tato skutečnost vede ke zvyšování jednotlivých hospodářských nároků na vstup nového soutěžitele v oblasti zemědělského zásobování a nákupu, a tím je tento vstup obtížnější.
V.5 Možnost volby odběratelů, resp. obchodních partnerů spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích
V.5.1 Maloobchodní trhy
464. Šetření, které Úřad v tomto správním řízení provedl, prokázalo, že odběratelé, respektive dodavatelé, spojujících se soutěžitelů [18] na výše vymezených relevantních trzích jsou relativně rovnoměrně rozmístěni po celém území vymezených geografických relevantních trhů, přičemž typickými obchodními partnery spojujících se soutěžitelů jsou zemědělští prvovýrobci, kteří stojí na začátku tzv. zemědělsko-potravinářské vertikály. Jedná se většinou o zemědělská družstva či menší společnosti nebo dokonce fyzické osoby-samostatně hospodařící rolníky, jejichž finanční a hospodářská síla je v porovnání se spojujícími se soutěžiteli většinou zanedbatelná.
465. Šetření Úřadu dále prokázalo, že zemědělští prvovýrobci se na jednotlivých relevantních trzích snaží z důvodu zachování nezávislosti na společnostech typu ZZN či ACHP nalézt ve svém blízkém geografickém okolí alespoň dva odběratele či dodavatele jednotlivých zemědělských vstupů či produktů rostlinné výroby, jež jsou současně činní na více výrobkových trzích, a to zejména s ohledem potřebu tzv. zeleného úvěrování. [19] V případě uskutečnění předmětného spojení by byla možnost odběratelů výběru svého obchodního partnera na většině vymezených geografických území podstatným způsobem omezena. Tento závěr vyplývá z následujících skutečností: i) zemědělští prvovýrobci preferují navázání obchodních vztahů s více než jedním subjektem z důvodu snížení závislosti na jednom odběrateli/dodavateli (tuto skutečnost potvrdilo cca 80 % odpověděvších respondentů); ii) většina respondentů potvrdila, že působení jednoho soutěžitele na více výrobkových trzích představuje významnou konkurenční výhodu; iii) významná část zemědělských prvovýrobců využívá tzv. zelené úvěrování (cca 33 % respondentů, přičemž 15% respondentů využívá zeleného úvěrování na nákup více než 50% zemědělských vstupů). V této souvislosti je třeba zohlednit, že zelené úvěrování poskytují zemědělským prvovýrobcům především společnosti typu ZZN, přičemž spojující se soutěžitelé kontrolují podstatnou část společností tohoto typu v České republice.
466. S ohledem na nepříznivou hospodářskou situaci zemědělské prvovýroby (nízké výkupní ceny komodit a růst cen vstupů implikující ztrátovost výroby, horší přístup k úvěrům, nižší podíl dotací ve srovnání s okolními členskými státy) dochází ke zvyšování závislosti zemědělské výroby, zejména středních a menších subjektů zemědělské prvovýroby, na dalších zdrojích krytí nákladů, a to zejména formou tzv. zeleného úvěrování či provozních záloh. Ze strany společnosti či podnikatelské skupiny, která je vertikálně integrována, může být poskytování zeleného úvěrování v praxi často podmiňováno tak, že dodávky vstupů pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslových hnojiv, agrochemie, krmiv aj.) skladováním a následným odběrem rostlinných komodit za méně výhodných obchodních podmínek, což může vést k postupnému zvyšování závislosti vedoucí až k faktickému ovládání této společnosti ze strany poskytovatele zeleného úvěru.
467. Shora uvedenou skutečnost dále umocňuje charakter a sezónnost zemědělských prací, kdy je nutno v omezeném časovém období aplikovat velké množství průmyslových hnojiv či přípravků na ochranu rostlin a rovněž v krátké době vypěstované zemědělské plodiny sklidit z pole, zajistit jejich převoz do skladů, provést následné ošetření a jejich uskladnění při splnění technických a hygienických požadavků. V případě zemědělských prvovýrobců, zejména menších a středních, tito nemají dostatečné skladovací kapacity pro postupné předzásobení těmito vstupy před jejich aplikací, a proto realizují tyto dodávky u dodavatele (většinou nejbližšího podniku ZZN či ACHP), který je schopen v krátkém čase tyto velké objemy hnojiv či přípravků na ochranu rostlin dodat.
468. Úřad v této souvislosti konstatuje, že po realizaci spojení bude na některých relevantních trzích oslaben konkurenční tlak představující omezení případné tendence společnosti AGROFERT HOLDING ke zvýšení cen či jiné podstatné změně obchodních podmínek v neprospěch obchodních partnerů, a to v důsledku odstranění významného konkurenčního tlaku představovaného působením společnosti Agropol. S ohledem na rovnoměrné geografické rozmístění obchodní sítě spojujících se soutěžitelů a s tím související schopnost flexibilně plnit požadované dodávky co do objemu, sortimentu a termínu dodání, by totiž obchodní partneři na těchto trzích po realizaci spojení obtížně hledali alternativního dodavatele průmyslových hnojiv či dalších vstupů, aniž by museli vynaložit dodatečné náklady. Uvedený závěr potvrdili někteří oslovení soutěžitelé v rámci šetření Úřadu (například list spisu č. 868, 991, 932, 832, 1212, 1206).
469. Z uvedeného vyplývá, že pro významnou část zemědělských prvovýrobců předmětné spojení soutěžitelů představuje významné omezení pro jejich možnost volby obchodního partnera. V této souvislosti lze poukázat na výsledky šetření Úřadu, dle kterého 60 % odpověděvších respondentů spatřuje vážné obavy z negativního vlivu posuzovaného spojení na jejich další činnost.
470. Účastník řízení se v průběhu správního řízení neztotožnil se závěrem Úřadu o omezené možnosti zemědělských prvovýrobců nalézt v případě uskutečnění spojení alternativního dodavatele průmyslových hnojiv či dalších zemědělských vstupů či odběratele zemědělských komodit, přičemž jako hlavní argument uvádí alternativní dodávky polských výrobců a dodavatelů hnojiv.
471. V této věci Úřad konstatuje, že pokud by v důsledku spojení došlo ke zhoršení obchodních podmínek ze strany spojením vzniklého subjektu, tato skutečnost by se týkala cca 40 % zemědělských prvovýrobců, kteří by tak s ohledem na svoji částečnou závislost na poskytování zeleného úvěrování a geografické rozmístění obchodních sítí spojujících se soutěžitelů měli možnost najít odpovídajícího obchodního partnera značně ztíženou. Tato skutečnost je dána sezónním charakterem dodávek průmyslových hnojiv a nemožností nahradit objemy dodávek spojujících se soutěžitelů v krátké době dodávkami ze strany jiných soutěžitelů, kteří většinou působí pouze na tomto jediném trhu jako dodavatelé průmyslových hnojiv a neposkytují další služby (např. zelené úvěrování).
472. Účastníkem řízení zdůrazňovanou možnost vstupu zahraničních konkurentů na jednotlivé výrobkové trhy Úřad nezpochybňuje; takovou možnost potvrzují výsledky jím provedeného šetření přinejmenším v případě relevantního trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv či relevantních trhů výkupu rostlinných komodit. Nicméně zaznamenané vstupy ze zahraničí doposud nikdy nepředstavovaly vstup významného konkurenta schopného vyvíjet zásadní konkurenční tlak na spojením vzniklý subjekt. Úřad má za to, že pro takové podstatné působení je především nezbytné být aktivní současně na více výrobkových trzích v rámci určitého jednoho geografického území. Pokud jde například o dovozy průmyslových hnojiv z Polska, Úřad zaznamenal více než dvojnásobný nárůst obratu za jejich dovoz v roce 2008 oproti roku 2007. Tyto dovozy se však promítly zejména na trhu velkoobchodního prodeje průmyslových hnojiv, pokud jde o vliv na trzích maloobchodního prodeje, ovlivněny by mohly být zejména lokální trhy v příhraničí s Polskem, tj. Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Moravskoslezský kraj. Význam údaje o 2,5 násobku obratu z dovozů průmyslových hnojiv z Polska v roce 2008 oproti 2007 relativizuje skutečnost, že ve stejném období došlo i k výraznému nárůstu cenové hladiny těchto komodit.
473. Spojení dvou dosud vzájemně si konkurujících soutěžitelů poskytujících komplexní služby zemědělského zásobování a nákupu, včetně zeleného úvěrování, a s tím související omezení volby pro obchodní partnery těchto subjektů rovněž představuje omezení konkurenčního tlaku vyvíjeného na spojující se soutěžitele.
V.5.2 Velkoobchodní a další navazující trhy
474. Skupina AGROFERT, jak již bylo výše uvedeno, působí vzhledem ke své vertikálně integrované struktuře i na velkoobchodní úrovni dodávek zemědělských vstupů, zejména průmyslových hnojiv. Z tohoto důvodu jsou jednou ze skupin odběratelů společnosti AGROFERT HOLDING subjekty, které působí zároveň i jako její konkurenti. S ohledem na skutečnost, že společnost AGROFERT HOLDING zaujímá na velkoobchodním trhu průmyslových hnojiv cca [25-35] % podíl, lze konstatovat, že ačkoli skupina AGROFERT představuje pro své konkurenty významného dodavatele shora uvedené komodity, tito mají zachovánu možnost výběru alternativních dodavatelů, zejména zahraničních výrobců. O nízkých barierách vstupu zahraničních výrobců průmyslových hnojiv na velkoobchodní trh s touto komoditou svědčí skutečnost, že cca 56 % celkové spotřeby průmyslových hnojiv v České republice je uspokojováno ze zahraničních zdrojů. Obdobné závěry platí i pro oblast velkoobchodních dodávek přípravků na ochranu rostlin.
475. Významnou skupinou obchodních partnerů spojujících se soutěžitelů stojící na konci zemědělsko-potravinářské vertikály, kde jsou realizovány zemědělské výstupy, jsou maloobchodní prodejci potravinářského zboží (zejména pekařského zboží, mouky, masných výrobků a uzenin), jehož prodej je z podstatné části realizován prostřednictvím koncentrovaných maloobchodních řetězců. Jednotlivé maloobchodní řetězce disponují silnější vyjednávací pozicí vůči svým dodavatelům, výrobcům potravin, kteří vůči těmto řetězcům většinou nevytvářejí z pohledu hospodářské a finanční sily, dostatečnou protiváhu.
476. Lze tedy konstatovat, že pro relevantní trhy na velkoobchodní úrovni nebude mít posuzované spojení soutěžitelů za následek podstatné omezení volby obchodních partnerů.
VI. Celkové hodnocení
477. Posuzované spojení soutěžitelů je především spojením významných a blízkých konkurentů. Jak bylo uvedeno výše, posuzovaným spojením soutěžitelů dochází i k posílení existující vertikální vazby mezi skupinou AGROFERT a společností Agropol. Z pohledu ochrany soutěže je významné zejména vertikální propojení činností v oblasti hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, kdy skupina AGROFERT představuje [ obchodní tajemství ] soutěžitele minimálně na velkoobchodní i maloobchodní úrovni trhu průmyslových hnojiv na území České republiky. K významnému posílení vertikálního propojení dochází také v oblasti výkupu obilovin, výroby průmyslových hnojiv, produkce jatečních kuřat a následného zpracování a prodeje drůbežího masa. Spojením vzniklý subjekt bude konglomerátně působit na velkém množství věcně relevantních trhů pokrývajících podstatnou část zemědělské prvovýroby, služeb zemědělského nákupu a zásobování, potravinářského odvětví a chemické výroby.
478. V průběhu šetření bylo rovněž zjištěno, že spojující se soutěžitelé drží v době před spojením minoritní majetkové účasti (akciové či obchodní podíly), popřípadě mají své zástupce v představenstvech či dozorčích radách některých ze společností působících na vymezených relevantních trzích, přičemž se často jedná o jejich významné konkurenty. Úřad má za to, že z pozice minoritního akcionáře či společníka, zejména pak v případech účasti na statutárních či dozorčích orgánech, bude mít spojením vzniklý subjekt možnost ovlivňovat chod či chování konkurenčních subjektů. Rovněž tak získá přístup k informacím vypovídajícím o postavení, popřípadě plánovaným strategiím, konkurenčních subjektů na spojením dotčených trzích, k nimž by jinak jeden z spojujících se soutěžitelů neměl přístup (například informace vztahující se k cenám produktů či služeb konkurentů, jejich obchodní či investiční strategie apod.). Uvedená skutečnost tak může mít za následek snížení konkurenčního tlaku, který jsou tyto subjekty schopny na spojením vzniklý celek vyvíjet. V tomto smyslu skupina AGROFERT získá minoritní majetkové podíly zejména ve společnosti ZS Běstovice, která je významným soutěžitelem působícím především na území Pardubického a Královéhradeckého kraje.
479. Pokud se jedná o postavení skupiny AGROFERT na relevantních trzích po realizaci posuzovaného spojení, Úřad konstatuje, že tato společnost bude z hlediska tržních podílů, rovněž tak i z hlediska celkové hospodářské a finanční síly, [ obchodní tajemství ] na trzích maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv, přípravků na ochranu rostlin, krmných směsí a dále výkupu olejnin a obilovin a skladování rostlinných komodit na území většiny vymezených geografických relevantních trhů. V oblasti velkoobchodních trhů by se spojením vzniklý soutěžitel stal [ obchodní tajemství ] na trhu zpracování a prodeje drůbežího masa v České republice, a rovněž na trhu prodeje olejnin pro zpracovatelský průmysl v České republice, a to do doby plánovaného otevření nové zpracovatelské kapacity na výrobu řepkových olejů společnosti AGROFERT HOLDING. Následkem toho lze totiž očekávat, že dojde ke snížení tržního podílu spojením vzniklého subjektu, neboť značné množství jím vykoupeného množství olejnin bude [ obchodní tajemství ] .
480. V této souvislosti Úřad poukazuje na § 17 odst. 3 zákona, podle něhož platí, že, pokud společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak. Tato domněnka nezávadnosti spojení pro hospodářskou soutěž může být vyvrácena pouze za předpokladu existence velmi významných skutečností svědčících o reálné možnosti narušení soutěžního prostředí. Dále pak Úřad poukazuje na Pokyny pro posuzování horizontálních dopadů spojení, na základě kterých problémy v oblasti hospodářské soutěže při posuzování horizontálních spojení pravděpodobně nevzniknou na trhu s hodnotou HHI po spojení nižší než 1000 bodů, a rovněž ani v případě spojení s hodnotou HHI po spojení mezi 1000 a 2000 a hodnotou delta pod 250, resp. v případě spojení s výší HHI po spojení nad 2000 a delta pod 150.
481. Z tohoto pohledu tedy domněnku nezávadnosti posuzovaného spojení soutěžitelů splňují následující relevantní trhy:
i) ve Středočeském kraji relevantní trh výkupu luštěnin,
ii) v Ústeckém kraji relevantní trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin, relevantní trh maloobchodního prodeje osiv, relevantní trh výkupu obilovin, relevantní trh výkupu olejnin, relevantní trh výkupu luštěnin a relevantní trh skladování rostlinných komodit,
iii) v Jihomoravském kraji relevantní trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin, relevantní trh maloobchodního prodeje osiv, relevantní trh výkupu olejnin, relevantní trh výkupu luštěnin a relevantní trh skladování rostlinných komodit,
iv) v Královéhradeckém kraji relevantní trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv, relevantní trh maloobchodního prodeje osiv, relevantní trh výkupu olejnin,
v) v Pardubickém kraji relevantní trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv, relevantní trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin, relevantní trh maloobchodního prodeje osiv, relevantní trh výkupu obilovin, relevantní trh výkupu olejnin, relevantní trh výkupu luštěnin a relevantní trh skladování rostlinných komodit,
vi) v Plzeňském kraji relevantní trh maloobchodního prodeje osiv, relevantní trh výkupu luštěnin a relevantní trh skladování rostlinných komodit,
vii) v Jihočeském kraji relevantní trh maloobchodního prodeje osiv, relevantní trh výkupu luštěnin a relevantní trh skladování rostlinných komodit,
viii) v kraji Vysočina relevantní trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin, relevantní trh maloobchodního prodeje osiv, relevantní trh výkupu luštěnin a relevantní trh skladován rostlinných komodit,
ix) v Olomouckém kraji relevantní trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin, relevantní trh maloobchodního prodeje krmných směsí, relevantní trh maloobchodního prodeje osiv, relevantní trh výkupu obilovin, relevantní trh výkupu olejnin, relevantní trh výkupu luštěnin a relevantní trh skladování rostlinných komodit,
x) ve Zlínském kraji relevantní trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv, relevantní trh maloobchodního prodeje krmných směsí, relevantní trh maloobchodního prodeje osiv, relevantní trh výkupu olejnin, relevantní trh výkupu luštěnin a relevantní trh skladování rostlinných komodit,
xi) v Moravskoslezském kraji relevantní trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv, relevantní trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin, relevantní trh maloobchodního prodeje osiv, relevantní trh výkupu obilovin, relevantní trh výkupu olejnin, relevantní trh výkupu luštěnin a relevantní trh skladování rostlinných komodit,
xii) v Libereckém kraji relevantní trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv, relevantní trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin, relevantní trh maloobchodního prodeje osiv a relevantní trh skladování rostlinných komodit,
xiii) v Karlovarském kraji relevantní trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv, relevantní trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin, relevantní trh maloobchodního prodeje osiv, relevantní trh výkupu luštěnin a relevantní trh skladování rostlinných komodit,
xiv) v České republice relevantní trh chovu a prodeje jatečních kuřat, relevantní trh prodeje obilovin pro zpracovatelský průmysl a relevantní trh prodeje luštěnin pro zpracovatelský průmysl.
482. Na těchto vymezených relevantních trzích narušení hospodářské soutěže podle šetření Úřadu přímo nehrozí. Tomu nasvědčuje relativně nízký tržní podíl a výsledky hodnocení stupně koncentrace, to vše ve spojení se skutečností, že se spojení neúčastní potenciální zájemce o vstup na trh nebo podnik s malým podílem na trhu, který nedávno vstoupil na trh, žádná ze spojujících se stran není významným inovátorem, neexistuje významné vzájemné vlastnictví podílů mezi účastníky trhu, žádný ze spojujících se podniků nepředstavuje individualistický podnik s vysokou pravděpodobností narušení koordinovaného chování, neexistují známky minulé nebo pokračující koordinace nebo usnadňujících postupů, žádná ze spojujících se stran nemá před spojením 50% nebo větší podíl na trhu.
483. Na zbývajících relevantních trzích provedl Úřad analýzu situace z hlediska posouzení budoucího celkového postavení společnosti AGROFERT HOLDING na jednotlivých výrobkových relevantních trzích v rámci území daných krajů, velikosti nárůstu tržního podílu, koncentrace obchodních partnerů spojujících se soutěžitelů a jejich schopnosti vyvažovat tržní sílu, kterou bude disponovat společnost AFGROFERT HOLDING po realizaci posuzovaného spojení, odstupu konkurentů za spojením vzniklým soutěžitelem, existence podstatných bariér vstupu na relevantní trhy, popř. dalších specifik vymezených relevantních trhů. S přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropské komise Úřad při svém základním posouzení, zda spojení vzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže na jednotlivých relevantních trzích, použil přístup, dle kterého může k narušení hospodářské soutěže vést spojení soutěžitelů tehdy, když tržní podíl spojením vzniklého subjektu bude činit alespoň 35 % a současně v důsledku spojení dojde k nárůstu tržního podílu o více než 5 %. [20]
484. Na základě těchto kritérii Úřad konstatuje, že možné obavy z narušení hospodářské soutěže vyvstávají zejména na následujících trzích:
i) ve Středočeském kraji relevantní trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv, relevantní trh maloobchodního prodeje maloobchodního prodeje krmných směsí, relevantní trh výkupu obilovin a relevantní trh výkupu olejnin,
ii) v Ústeckém kraji relevantní trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv a relevantní trh maloobchodního prodeje krmných směsí,
iii) v Jihomoravském kraji relevantní trh maloobchodního prodeje krmných směsí,
iv) v Královéhradeckém kraji relevantní trh maloobchodního prodeje krmných směsí a relevantní trh výkupu obilovin,
v) v Pardubickém kraji relevantní trh maloobchodního prodeje krmných směsí,
vi) v Plzeňském kraji relevantní trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin, relevantní trh maloobchodního prodeje krmných směsí a relevantní trh výkupu obilovin,
vii) v Jihočeském kraji relevantní trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv a relevantní trh maloobchodního prodeje krmných směsí,
viii)v kraji Vysočina relevantní trh maloobchodního prodeje krmných směsí,
ix) v Libereckém kraji relevantní trh výkupu obilovin a relevantní trh výkupu olejnin a
x) v Karlovarském kraji relevantní trh maloobchodního prodeje krmných směsí a relevantní trh výkupu olejnin.
485. Z tohoto důvodu Úřad dále zkoumal možné negativní dopady na hospodářskou soutěž plynoucích z uskutečnění navrhovaného spojení soutěžitelů specificky ve vztahu k těmto relevantním trhům.
486. Hlavními v úvahu přicházejícími způsoby narušení hospodářské soutěže v důsledku horizontálního spojení soutěžitelů na koncentrovaných trzích jsou i) odstranění významných konkurenčních omezení pro jednoho nebo více soutěžitelů, což by následně mohlo posílit tržní sílu bez uchýlení se ke koordinovanému chování (tzv. nekoordinované, unilaterální účinky), a ii) taková změna povahy hospodářské soutěže, kdy soutěžitelé, kteří dříve nekoordinovali své chování, nyní budou s podstatně vyšší pravděpodobností koordinovat a zvyšovat ceny nebo jinak narušovat účinnou soutěž (spojení může rovněž usnadnit koordinaci, více ji stabilizovat a zefektivnit pro ty subjekty, které již koordinovaly-tzv. koordinované účinky). [21]
VI.1 Nekoordinované efekty
487. Nekoordinované efekty nastávají v situaci, kdy v důsledku spojení je odstraněn významný konkurenční tlak na jednu nebo více společností, které následně zvýší svou tržní sílu, aniž by docházelo mezi nimi ke koordinaci jednání. Pod nekoordinované efekty lze zahrnout jak vznik nebo posílení individuálního dominantního postavení, tak případy nekoluzivního oligopolu.
488. Prvním případem je vznik nebo posílení individuálního dominantního nebo monopolního postavení, kdy spojením vzniklý soutěžitel není po spojení vystaven buď žádné, resp. podstatné konkurenci; sám je v takové pozici, která mu umožňuje chovat se do značné míry nezávisle na ostatních soutěžitelích či spotřebitelích.
489. Další variantou je stav, kdy spojení vede k omezení konkurence na oligopolních trzích, kde soutěžitelé doposud nejednají koordinovaně a kdy by šetření neprokázalo, že by spojení samo o sobě vedlo k usnadnění této koluze, tedy ke vzniku nebo posílení kolektivního dominantního postavení (resp. koordinovaným dopadům). Ztráta jednoho soutěžitele však i v takových situacích v některých případech vede ke změně rovnováhy trhu, vyšší ceně a nižšímu výkonu.
VI.1.1 Výrobkové relevantní trhy v rámci Středočeského kraje
490. V rámci tohoto kraje bude společnost AGROFERT HOLDING po realizaci spojení zaujímat [ obchodní tajemství ] na všech vymezených relevantních trzích s výjimkou relevantního trhu výkupu luštěnin, na němž bude těsně následovat [ obchodní tajemství ] trhu.
491. Realizací posuzovaného spojení soutěžitelů posílí společnost AGROFERT HOLDING pozici vertikálně integrovaného komplexu působícího napříč celým zemědělským sektorem, neboť na území Středočeského kraje pohlcuje prakticky [ obchodní tajemství ] , jenž zaujímá na všech relevantních trzích výraznější postavení a je tedy schopen plně jí konkurovat.
VI.1.1.1 Relevantní trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv
492. Spojující se soutěžitelé jsou [ obchodní tajemství ] subjekty na předmětném relevantním trhu, jejich společný tržní podíl by po spojení činil přibližně [35-45] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů by došlo k výraznému posílení postavení společnosti AGROFERT HOLDING, přičemž hodnota koncentrace tohoto relevantního trhu z pohledu HHI je [ nad 2000 ] bodů a hodnota delta je [ nad 250 ] . Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů působícími na předmětném relevantním trhu jsou společnosti YARA Agri Czech Republic, s.r.o., UNIKOM, a.s., Mydlářka a.s., LINZER AGRO TRADE Czech Republic spol. s r.o. či HOKR spol. s r.o. Společnost AGROFERT HOLDING by po realizaci spojení disponovala výrazným odstupem od těchto konkurentů, neboť žádný z nich nedosahuje 10% tržního podílu.
493. Mimoto jsou někteří z těchto konkurentů rovněž odběrateli průmyslových hnojiv vyrobených, popřípadě importovaných, společností AGROFERT HOLDING na trh velkoobchodního prodeje průmyslových hnojiv. Jejich působení na maloobchodním trhu je tudíž do jisté míry závislé na soutěžním chování společnosti AGROFERT HOLDING. Shora uvedené konkurenční společnosti na rozdíl od spojujících se soutěžitelů většinou neposkytují žádné další služby zemědělského zásobování a nákupu, tj. ani tzv. zelené úvěrování, a jsou tedy v některých případech limitováni schopností zemědělských prvovýrobců platit za dodaná hnojiva v hotovosti.
494. Předmětný relevantní trh se vyznačuje nízkou koncentrací na straně odběratelů spojujících se soutěžitelů, neboť pět nejvýznamnějších odběratelů skupiny AGROFERT představuje méně než [ obchodní tajemství ] % z celkových dodávek této skupiny umístěných ve Středočeském kraji. Tito odběratelé, s ohledem na jejich nekoncentrovanost a zejména vzhledem k nezbytnosti průmyslových hnojiv pro jejich činnost, oproti skupině AGROFERT nepředstavují vyvažující kupní sílu ( countervailing buying power ).
495. S ohledem na skutečnost, že nejvýznamnější konkurenti spojujících se soutěžitelů většinou nenabízí služby zemědělského zásobování a nákupu, tj. včetně zeleného úvěrování, které má pro řadu zemědělských prvovýrobců zcela zásadní význam pro jejich podnikání, bude na tomto relevantním trhu mít spojením vzniklý subjekt možnost výrazným způsobem prosazovat svou tržní sílu vůči svým odběratelům-zemědělským prvovýrobcům, a to například formou zvyšování ceny komodit.
496. S ohledem na shora uvedené Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů ve vztahu k tomuto relevantnímu trhu vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže ve smyslu § 17 odst. 3 zákona.
VI.1.1.2 Relevantní trh maloobchodního prodeje krmných směsí
497. Posuzované spojení soutěžitelů představuje propojení [ obchodní tajemství ] na předmětném relevantním trhu, jejichž společný tržní podíl by po spojení činil cca [35-45] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů by došlo k výraznému posílení postavení společnosti AGROFERT HOLDING, přičemž hodnota koncentrace tohoto relevantního trhu z pohledu HHI je [ nad 2000 ] bodů a hodnota delta je [ nad 250 ] . Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů působícími na předmětném relevantním trhu jsou společnosti RABBIT Chotýšany a.s., Mydlářka a.s. či FREMIS, a.s. Společnost AGROFERT HOLDING by po realizaci spojení disponovala výrazným odstupem od těchto konkurentů, neboť žádný z nich nedosahuje 15% tržního podílu.
498. Odběratelé spojujících se soutěžitelů na předmětném relevantním trhu jsou relativně koncentrovaní, pět nejvýznamnějších představuje více než [ obchodní tajemství ] % z celkových dodávek spojujících se soutěžitelů umístěných ve Středočeském kraji, nicméně s ohledem na výrazný odstup spojením vzniklého subjektu od ostatních konkurentů, s ohledem na silné postavení spojením vzniklého subjektu ve všech sousedních krajích a vzhledem ke komplexní povaze služeb skupiny AGROFERT je a po spojení bude možnost přechodu k alternativním dodavatelům přesto značně omezena.
499. V této souvislosti je nutné zdůraznit i vertikální propojení výroby krmných směsí na činnost chovu a prodeje jatečních zvířat a následného zpracování a prodeje masa a masných výrobků. Například v případě zpracování a prodeje drůbežího masa bude spojením vzniklý subjekt [ obchodní tajemství ] na trhu s podstatným odstupem od svého [ obchodní tajemství ] . Realizací posuzovaného spojení soutěžitelů posílí společnost AGROFERT HOLDING pozici v této oblasti, což jí umožní snáze prosazovat svoji tržní sílu vůči svým obchodním partnerům, a to např. zvyšováním ceny krmných směsí nebo tím, že by mohla začít podmiňovat prodeje svých krmných směsí dodávkou vykrmeného jatečného zvířete do svých zpracovatelských kapacit. Tuto praktiku již v současnosti využívá [ obchodní tajemství ] , jež je doposud [ obchodní tajemství ] zpracování drůbežího masa na území České republiky. Pokud by se obchodní partneři nechtěli zavázat k této podmínce, pak by společnost AGROFERT HOLDING mohla buď odmítnout poskytovat dodávky zcela či prodávat krmné směsi za vyšší ceny, a tím znevýhodňovat své konkurenty na trhu chovu a prodeje jatečních kuřat.
500. S ohledem na shora uvedené Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů ve vztahu k tomuto relevantnímu trhu vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže ve smyslu § 17 odst. 3 zákona.
VI.1.1.3 Relevantní trh výkupu obilovin
501. Spojující se soutěžitelé jsou [ obchodní tajemství ] na předmětném relevantním trhu, jejich společný tržní podíl by po spojení činil přibližně [45-55] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů by došlo k výraznému posílení postavení společnosti AGROFERT HOLDING, přičemž hodnota koncentrace tohoto relevantního trhu z pohledu HHI je [ nad 2000 ] bodů a hodnota delta je [ nad 250 ] . Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů působícími na předmětném relevantním trhu jsou společnosti SOUFFLET AGRO a.s., RABBIT Chotýšany a.s. či PROWENA, s.r.o., jejichž tržní podíly jsou výrazně nižší než 10 %. Ačkoli v průběhu roku 2008 došlo k odprodeji [ obchodní tajemství ] z majetku skupiny AGROFERT, čímž došlo k poklesu tržního podílu této skupiny na daném relevantním trhu, společnost AGROFERT HOLDING by přesto po realizaci spojení disponovala výrazným odstupem od těchto konkurentů.
502. Tento relevantní trh se vyznačuje nízkou koncentrací na straně dodavatelů spojujících se soutěžitelů, neboť pět nejvýznamnějších dodavatelů skupiny AGROFERT představuje méně než [ obchodní tajemství ] % z celkových odběrů této skupiny ve Středočeském kraji. Tito dodavatelé, s ohledem na jejich nekoncentrovanost a zejména vzhledem k provázanosti služeb zemědělského zásobování a nákupu na jejich činnost, oproti skupině AGROFERT nepředstavují vyvažující kupní sílu.
503. Shora uvedené konkurenční společnosti na rozdíl od spojujících se soutěžitelů většinou neposkytují komplexní služby zemědělského zásobování a nákupu, a tím je jejich konkurenceschopnost vůči spojujícím se soutěžitelům, respektive společnostem typu ZZN, omezena. Nadto bude mít vzniklý subjekt možnost prosazovat svou tržní sílu vůči svým dodavatelům-zemědělským prvovýrobcům, a to například formou snižování výkupní ceny komodit.
504. S ohledem na shora uvedené Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů ve vztahu k tomuto relevantnímu trhu vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.
VI.1.1.4 Relevantní trh výkupu olejnin
505. Spojující se soutěžitelé jsou [ obchodní tajemství ] na předmětném relevantním trhu, jejich společný tržní podíl by po spojení činil přibližně [35-45] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů by došlo k výraznému posílení postavení společnosti AGROFERT HOLDING, přičemž hodnota koncentrace tohoto relevantního trhu z pohledu HHI je [ nad 1000 ] bodů a hodnota delta je [ nad 250 ] . Nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů působícím na předmětném relevantním trhu je společnost OLEASPOL, a.s. (5-15 %), podíl žádného z ostatních soutěžitelů nepřesahuje 5 %. Společnost AGROFERT HOLDING by tak po realizaci spojení disponovala výrazným odstupem od těchto konkurentů.
506. Také tento relevantní trh se vyznačuje nízkou koncentrací na straně dodavatelů spojujících se soutěžitelů, neboť pět nejvýznamnějších dodavatelů skupiny AGROFERT představuje méně než [ obchodní tajemství ] % z celkových odběrů této skupiny umístěných ve Středočeském kraji. Tito dodavatelé, s ohledem na jejich nekoncentrovanost, a zejména vzhledem k provázanosti služeb zemědělského zásobování a nákupu na jejich činnost, oproti skupině AGROFERT nepředstavují vyvažující kupní sílu.
507. Společnost OLEASPOL, a.s. na rozdíl od spojujících se soutěžitelů neposkytuje komplexní služby zemědělského zásobování a nákupu, tj. ani tzv. zelené úvěrování, a tím je její konkurenceschopnost vůči spojujícím se soutěžitelům, respektive společnostem typu ZZN, omezena. I v tomto případě platí, že vzniklý subjekt bude mít možnost prosazovat svoji tržní sílu vůči svým dodavatelům-zemědělským prvovýrobcům, a to například formou snižování výkupní ceny komodit.
508. Vzhledem k uvedeným skutečnostem Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede na tomto relevantním trhu k podstatnému narušení hospodářské soutěže ve smyslu § 17 odst. 3 zákona.
VI.1.2 Výrobkové relevantní trhy v rámci Ústeckého kraje
509. V rámci tohoto kraje bude společnost AGROFERT HOLDING po realizaci spojení zaujímat [ obchodní tajemství ] na všech vymezených relevantních trzích s výjimkou relevantního trhu výkupu luštěnin, na němž bude [ obchodní tajemství ] soutěžitelem.
510. Realizací posuzovaného spojení soutěžitelů posílí společnost AGROFERT HOLDING pozici vertikálně integrovaného komplexu působícího napříč celým zemědělským sektorem, neboť na území Ústeckého kraje pohlcuje jednoho z konkurentů, jenž zaujímá na většině relevantních trhů výraznější postavení a je tedy schopen plně mu konkurovat. Jedním z dalších konkurentů je však [ obchodní tajemství ] . K odprodeji této společnosti má dojít v souvislosti se správním řízením S 49/2008 AGROFERT HOLDING/PRVNÍ ŽATECKÁ. Lze předpokládat, že po uskutečnění uvedeného prodeje bude společnost [ obchodní tajemství ] minimálně v počátečním období své samostatnosti závislá na dodávkách skupiny [ obchodní tajemství ] , a tudíž její schopnost účinně konkurovat bude do určité míry oslabena.
VI.1.2.1 Relevantní trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv
511. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na tomto relevantním trhu by po spojení činil přibližně [45-55] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů by došlo k výraznému posílení postavení společnosti AGROFERT HOLDING, přičemž hodnota koncentrace tohoto relevantního trhu z pohledu HHI je [ nad 2000 ] bodů a hodnota delta je [ nad 250 ] . Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů působícími na předmětném relevantním trhu jsou společnosti [ obchodní tajemství ] (s tržním podílem 15 -25 %), Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s. (5-15 %), FERTISTAV CZ a.s. (5- 15 %) či YARA Agri Czech Republic, s.r.o. (0-5 %). Přestože odstup společnosti AGROFERT HOLDING by po realizaci spojení nebyl natolik výrazný jako například ve Středočeském kraji, činil by její tržní podíl více než [ obchodní tajemství ] tržního podílu nejbližšího konkurenta.
512. Někteří z konkurentů na tomto relevantním trhu jsou rovněž odběrateli průmyslových hnojiv vyrobených, popřípadě importovaných, společností AGROFERT HOLDING na trh velkoobchodního prodeje průmyslových hnojiv. Jejich působení na maloobchodním trhu je tudíž do určité míry závislé na soutěžním chování společnosti AGROFERT HOLDING.
513. Předmětný relevantní trh se vyznačuje nízkou koncentrací na straně odběratelů spojujících se soutěžitelů, neboť pět nejvýznamnějších odběratelů skupiny AGROFERT představuje méně než [ obchodní tajemství ] % z celkových dodávek této skupiny umístěných v Ústeckém kraji. Tito odběratelé, s ohledem na jejich nekoncentrovanost a zejména vzhledem k nezbytnosti průmyslových hnojiv pro jejich obchodní činnost, nepředstavují oproti skupině AGROFERT vyvažující kupní sílu.
514. V souvislosti se skutečností, že konkurenční dodavatelé jsou výrazně závislí na dodávkách od skupiny AGROFERT, neboť tato disponuje v tomto kraji vlastní výrobní kapacitou, spolu s tím, že nejvýznamnější konkurent spojením vzniklého subjektu je v současné době stále kontrolován ze strany společnosti AGROFERT HOLDING, má Úřad za to, že na tomto relevantním trhu bude mít spojením vzniklý subjekt možnost výrazným způsobem prosazovat svou tržní sílu vůči svým odběratelům-zemědělským prvovýrobcům, a to například formou zvyšování ceny komodit.
515. S ohledem na shora uvedené Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů ve vztahu k tomuto relevantnímu trhu vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže ve smyslu § 17 odst. 3 zákona.
VI.1.2.2 Relevantní trh maloobchodního prodeje krmných směsí
516. Posuzované spojení soutěžitelů představuje propojení [ obchodní tajemství ] na předmětném relevantním trhu, jejichž společný tržní podíl by po spojení činil cca [45-55] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů by došlo k výraznému posílení postavení společnosti AGROFERT HOLDING, přičemž hodnota koncentrace tohoto relevantního trhu z pohledu HHI je [ nad 2000 ] bodů a hodnota delta je [ nad 250 ] . Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů působícími na předmětném relevantním trhu jsou společnosti Zemědělské zásobování v Děčíně, a.s., [ obchodní tajemství ] , ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. či Mydlářka a.s. Společnost AGROFERT HOLDING by po realizaci spojení disponovala výrazným odstupem od těchto konkurentů, neboť žádný z nich nedosahuje 15% tržního podílu.
517. Odběratelé spojujících se soutěžitelů na předmětném relevantním trhu jsou relativně koncentrovaní, pět nejvýznamnějších představuje více než [ obchodní tajemství ] % z celkových dodávek spojujících se soutěžitelů umístěných v Ústeckém kraji.
518. Na tomto relevantním trhu působí větší množství konkurentů-společností typu ZZN, které poskytují kompletní služby zemědělského zásobování a nákupu. Ačkoli v současné době by spojením vzniklý subjekt měl výrazný odstup od ostatních konkurentů, nebude mít možnost výrazným způsobem prosazovat svoji tržní sílu, neboť odběratelé krmných směsí jsou v tomto regionu poměrně koncentrovaní a současně konkurenti disponují výraznými nevyužitými výrobními kapacitami, jejichž zapojením (bez výrazných dodatečných nákladů) mohou podstatným způsobem reagovat na soutěžní jednání skupiny AGROFERT. [22]
519. Ve spojení s uvedenými skutečnostmi a s přihlédnutím k existující možnosti přeshraničních dodávek krmných směsí, lze mít na tomto relevantním trhu za to, že nejvýznamnější konkurenti budou i po realizaci spojení schopni vyvíjet na společnost AGROFERT HOLDING dostatečný konkurenční tlak.
520. Vzhledem k uvedeným skutečnostem Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede na tomto relevantním trhu k podstatnému narušení hospodářské soutěže ve smyslu § 17 odst. 3 zákona.
VI.1.3 Výrobkové relevantní trhy v rámci Jihomoravského kraje
521. V rámci tohoto kraje bude společnost AGROFERT HOLDING po realizaci spojení zaujímat [ obchodní tajemství ] postavení na všech vymezených relevantních trzích s výjimkou relevantního trhu maloobchodního trhu osiva a relevantního trhu výkupu luštěnin.
522. Realizací posuzovaného spojení soutěžitelů posílí společnost AGROFERT HOLDING pozici vertikálně integrovaného komplexu působícího napříč celým zemědělským sektorem, neboť na území Jihomoravského kraje pohlcuje [ obchodní tajemství ] , jenž zaujímá na většině relevantních trhů nezanedbatelné postavení, a je tedy schopen plně jí konkurovat.
VI.1.3.1 Relevantní trh maloobchodního prodeje krmných směsí
523. Posuzované spojení soutěžitelů představuje propojení [ obchodní tajemství ] subjektu na předmětném relevantním trhu, jejichž společný tržní podíl by po spojení činil cca [35-45] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů by došlo k výraznému posílení postavení společnosti AGROFERT HOLDING, přičemž hodnota koncentrace tohoto relevantního trhu z pohledu HHI je [ nad 2000 ] bodů a hodnota delta je [ nad 250 ] . Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů působícími na předmětném relevantním trhu jsou společnosti Slavkovské krmné směsi a.s. (15-25 %), Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s. či LUKROM, spol. s r.o. (obě 5-15 %). Přestože odstup společnosti AGROFERT HOLDING by po realizaci spojení nebyl natolik výrazný, činil by její tržní podíl více než [ obchodní tajemství ] tržního podílu nejbližšího konkurenta.
524. Předmětný relevantní trh se vyznačuje nízkou koncentrací na straně odběratelů spojujících se soutěžitelů, neboť pět nejvýznamnějších odběratelů skupiny AGROFERT představuje méně než [ obchodní tajemství ] % z celkových dodávek této skupiny umístěných v Jihomoravském kraji. Tito odběratelé, s ohledem na jejich nekoncentrovanost, a zejména vzhledem k nezbytnosti krmných směsí pro jejich činnost, nepředstavují oproti skupině AGROFERT vyvažující kupní sílu.
525. Na uvedeném relevantním trhu však působí významný konkurent, a sice společnost Slavkovské krmné směsi a.s., která náleží do skupiny De Heus International, jednoho z nejvýznamnějších evropských výrobců krmných směsí. Uvedená společnost představuje významnou alternativu k dodávkám krmných směsí spojujících se soutěžitelů, navíc disponuje velmi významnou hospodářskou a finanční silou. Dalšími konkurenty schopnými vyvíjet konkurenční tlak na spojením vzniklý subjekt jsou společnosti typu ZZN, které významně působí na území zahrnujícím rovněž sousední kraje. Potenciální konkurenci rovněž představují v úvahu přicházejícími dovozy ze zahraničí.
526. Vzhledem k uvedeným skutečnostem Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede na tomto relevantním trhu k podstatnému narušení hospodářské soutěže ve smyslu § 17 odst. 3 zákona.
VI.1.4 Výrobkové relevantní trhy v rámci Královéhradeckého kraje
527. V rámci tohoto kraje bude společnost AGROFERT HOLDING po realizaci spojení zaujímat [ obchodní tajemství ] postavení na relevantních trzích maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin, maloobchodního prodeje krmných směsí, výkupu obilovin, výkupu olejnin a skladování rostlinných komodit.
528. Realizací posuzovaného spojení soutěžitelů posílí společnost AGROFERT HOLDING pozici vertikálně integrovaného komplexu působícího napříč celým zemědělským sektorem, neboť na území Královéhradeckého kraje pohlcuje [ obchodní tajemství ] , jenž zaujímá zejména na shora uvedených relevantních trzích [ obchodní tajemství ] .
VI.1.4.1 Relevantní trh maloobchodního prodeje krmných směsí
529. Posuzované spojení soutěžitelů představuje propojení [ obchodní tajemství ] na předmětném relevantním trhu, jejichž společný tržní podíl by po spojení činil cca [45-55] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů by došlo k výraznému posílení postavení skupiny AGROFERT, přičemž hodnota koncentrace tohoto relevantního trhu z pohledu HHI je [ nad 2000 ] bodů a hodnota delta je [ nad 250 ] . Nejvýznamnější konkurent spojujících se soutěžitelů působící na předmětném relevantním trhu je společnost ZEA Sedmihorky, spol. s r.o., jejíž tržní podíl je (5-15 %), ostatní soutěžitelé nedosahují významnějšího tržního podílu.
530. Odběratelé spojujících se soutěžitelů na předmětném relevantním trhu jsou relativně koncentrovaní, pět nejvýznamnějších představuje více než [35-45] % z celkových dodávek spojujících se soutěžitelů umístěných v Královéhradeckém kraji.
531. V průběhu správního řízení účastník řízení prokázal, že v roce 2008 došlo k výraznému snížení dodávek krmných směsí společností [ obchodní tajemství ] v tomto kraji. Dodávky společnosti [ obchodní tajemství ] se v důsledku toho snížily prakticky o [ obchodní tajemství ] tun krmných směsí, v důsledku čehož by se tržní podíl spojujících se soutěžitelů po spojení pohyboval pod hranicí [35-45] %. S ohledem na tuto skutečnost, dále vzhledem k tomu, že společnost AGROFERT HOLDING působí na předmětném relevantním trhu z okolních regionů, neboť nemá v Královéhradeckém kraji výrobnu krmných směsí, a s přihlédnutím k volné výrobní kapacitě společnosti ZS Běstovice, jež působí jako jeden z nejvýznamnějších soutěžitelů v sousedním Pardubickém kraji, ale i dalších konkurentů, lze konstatovat, že i po realizaci posuzovaného spojení soutěžitelů zůstane zachován dostatečný konkurenční tlak na spojením vzniklý subjekt, a spojení tedy na tomto relevantním trhu nepovede k podstatnému narušení hospodářské soutěže.
532. Vzhledem k uvedeným skutečnostem Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede na tomto relevantním trhu k podstatnému narušení hospodářské soutěže ve smyslu § 17 odst. 3 zákona.
VI.1.4.2 Relevantní trh výkupu obilovin
533. Spojující se soutěžitelé jsou [ obchodní tajemství ] působící na předmětném relevantním trhu, jejich společný tržní podíl by po spojení činil přibližně [35-45] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů by došlo k výraznému posílení postavení skupiny AGROFERT, přičemž hodnota koncentrace tohoto relevantního trhu z pohledu HHI je [ nad 1000 ] bodů a hodnota delta je [ nad 250 ] . Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů působícími na předmětném relevantním trhu jsou společnosti Mlýny J. Voženílek, spol. s r.o., ZS Běstovice či ZZN ve Svitavách a.s. (každá jednotlivě 5-15 %), podíl žádného z ostatních soutěžitelů nepřesahuje 5 %. Společnost AGROFERT HOLDING by tak po realizaci spojení disponovala výrazným odstupem od těchto konkurentů. Dále je nezbytné upozornit na skutečnost, že společnost Agropol vlastní minoritní akciový podíl ( [ obchodní tajemství ] %) v jednom z hlavních konkurentů, společnosti ZS Běstovice. Současně má společnost Agropol zástupce v představenstvu této společnosti.
534. Tento relevantní trh se vyznačuje nízkou koncentrací na straně dodavatelů spojujících se soutěžitelů, neboť pět nejvýznamnějších dodavatelů skupiny AGROFERT představuje méně než [25-35] % z celkových odběrů této skupiny v Královéhradeckém kraji. Tito dodavatelé, s ohledem na jejich nekoncentrovanost a zejména vzhledem k provázanosti služeb zemědělského zásobování a nákupu na jejich činnost, nepředstavují oproti skupině AGROFERT vyvažující kupní sílu.
535. S ohledem na skutečnost, že jeden z hlavních konkurentů, Mlýny J Voženílek, spol. s r.o., není společností typu ZZN, tj. neposkytuje komplexní služby zemědělským prvovýrobcům, a další z významných konkurentů, společnost ZS Běstovice, není, s přihlédnutím k minoritnímu akciovému podílu společnosti Agropol, zcela nezávislým soutěžitelem, lze konstatovat, že vzniklý subjekt bude mít možnost výrazným způsobem prosazovat svou tržní sílu vůči svým dodavatelům-zemědělským prvovýrobcům, a to například formou snižování výkupní ceny komodit.
536. S ohledem na shora uvedené Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů ve vztahu k tomuto relevantnímu trhu vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže ve smyslu § 17 odst. 3 zákona.
VI.1.5 Výrobkové relevantní trhy v rámci Pardubického kraje
537. V rámci tohoto kraje bude společnost AGROFERT HOLDING po realizaci spojení zaujímat [ obchodní tajemství ] na všech vymezených relevantních trzích s výjimkou relevantního trhu maloobchodního prodeje hnojiv, výkupu olejnin a výkupu luštěnin.
538. Realizací posuzovaného spojení soutěžitelů posílí společnost AGROFERT HOLDING pozici vertikálně integrovaného komplexu působícího napříč celým zemědělským sektorem, neboť pohlcuje významného konkurenta, který působí na území Pardubického kraje nezanedbatelnou měrou na všech vymezených věcných trzích.
VI.1.5.1 Relevantní trh maloobchodního prodeje krmných směsí
539. Posuzované spojení soutěžitelů představuje propojení [ obchodní tajemství ] na předmětném relevantním trhu, jejichž společný tržní podíl by po spojení činil cca [35-45] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů by došlo k výraznému posílení postavení skupiny AGROFERT, přičemž hodnota koncentrace tohoto relevantního trhu z pohledu HHI je [ nad 1000 ] bodů a hodnota delta je [ nad 250 ] . Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů působícími na předmětném relevantním trhu jsou společnosti ZS Běstovice, Firma FAULHAMMER s.r.o. a ZZN ve Svitavách a.s. Společnost AGROFERT HOLDING by po realizaci spojení disponovala výrazným odstupem od těchto konkurentů, neboť žádný z nich nedosahuje 15% tržního podílu.
540. Také pro tento relevantní trh je významná skutečnost, že společnost Agropol vlastní minoritní akciový podíl ( [ obchodní tajemství ] %) v jednom z hlavních konkurentů, společnosti ZS Běstovice. Současně má společnost Agropol zástupce v představenstvu této společnosti.
541. Odběratelé spojujících se soutěžitelů na předmětném relevantním trhu jsou relativně koncentrovaní, pět nejvýznamnějších představuje více než [ obchodní tajemství ] % z celkových dodávek spojujících se soutěžitelů v Pardubickém kraji, nicméně s ohledem na výrazný odstup spojením vzniklého subjektu od ostatních konkurentů a vzhledem ke komplexní povaze služeb skupiny AGROFERT je a po spojení bude možnost přechodu k alternativním dodavatelům přesto značně omezena.
542. I v tomto případě platí závěr, že vertikální propojení výroby krmných směsí na činnost chovu a prodeje jatečních zvířat a následného zpracování a prodeje masa a masných výrobků může, jak již bylo výše uvedeno, vést k prodeji krmných směsí za vyšší ceny či ke znevýhodňování konkurentů společnosti AGROFERT HOLDING na trhu chovu a prodeje jatečních kuřat.
543. S ohledem na shora uvedené Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů ve vztahu k tomuto relevantnímu trhu vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže ve smyslu § 17 odst. 3 zákona.
VI.1.6 Výrobkové relevantní trhy v rámci Plzeňského kraje
544. V rámci tohoto kraje bude společnost AGROFERT HOLDING po realizaci spojení zaujímat vedoucí postavení na všech vymezených relevantních trzích s výjimkou relevantního trhu maloobchodního prodeje osiv a výkupu luštěnin.
545. Realizací posuzovaného spojení soutěžitelů posílí společnost AGROFERT HOLDING pozici vertikálně integrovaného komplexu působícího napříč celým zemědělským sektorem, neboť pohlcuje [ obchodní tajemství ] konkurenta, který působí na území Plzeňského kraje nezanedbatelnou měrou na všech vymezených věcných relevantních trzích.
VI.1.6.1 Relevantní trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin
546. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by po spojení činil přibližně [35-45] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů by došlo k získání kontroly nad [ obchodní tajemství ] a tedy k výraznému posílení postavení skupiny AGROFERT, přičemž hodnota koncentrace tohoto relevantního trhu z pohledu HHI je [ nad 2000 ] bodů a hodnota delta je [ nad 250 ] . Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů působícími na předmětném relevantním trhu jsou společnosti AGROSPOL Czech spol. s r.o. a NOVUM Czech, s.r.o. (obě 15-25 %) či VP AGRO, spol. s r.o. (5-15 %).
547. Předmětný relevantní trh se vyznačuje nízkou koncentrací na straně odběratelů spojujících se soutěžitelů, kdy pět jejich nejvýznamnějších odběratelů představuje méně než [ obchodní tajemství ] % z jejich celkových dodávek umístěných v Plzeňském kraji. Tito odběratelé, s ohledem na jejich nekoncentrovanost a zejména vzhledem k nezbytnosti přípravků na ochranu rostlin pro jejich činnost, oproti skupině AGROFERT nepředstavují vyvažující kupní sílu.
548. V případě relevantního trhu přípravků na ochranu rostlin nemá skupina AGROFERT tak významné postavení na předcházejícím trhu výroby těchto produktů a proto nelze uplatnit závěr Úřadu o posílení vertikální integrace v takové míře jako u průmyslových hnojiv, neboť přípravky na ochranu rostlin používané v České republice pocházejí většinou od zahraničních výrobců, jako je BAYER, Dupont, Syngenta apod. V Plzeňském kraji, kde na tomto relevantním trhu působí dva relativně významní konkurenti s tržními podíly 15-25 %, existuje možnost přeshraničních obchodů s německými subjekty nabízejícími předmětnou komoditu. Že tomu tak ve skutečnosti je, potvrdili rovněž někteří oslovení soutěžitelé. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a s ohledem na tržní podíl spojením vzniklého subjektu, který nepatrně přesahuje hranici [35-45] % Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede na tomto relevantním trhu k podstatnému narušení hospodářské soutěže ve smyslu § 17 odst. 3 zákona.
VI.1.6.2 Relevantní trh maloobchodního prodeje krmných směsí
549. Posuzované spojení soutěžitelů představuje propojení [ obchodní tajemství ] na předmětném relevantním trhu; jejich společný tržní podíl by po spojení činil cca [45-55] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů by došlo k získání kontroly nad [ obchodní tajemství ] , a tím k výraznému posílení postavení skupiny AGROFERT, přičemž hodnota koncentrace tohoto relevantního trhu z pohledu HHI je [ nad 2000 ] bodů a hodnota delta je [ nad 250 ] . Nejvýznamnější konkurent spojujících se soutěžitelů působící na předmětném relevantním trhu je společnost Fink, výroba krmných směsí spol. s r.o. (15-25 %), podíl žádného z ostatních soutěžitelů nedosahuje 5 %. Úřad tedy konstatuje, že i na tomto vymezeném relevantním trhu by společnost AGROFERT HOLDING po realizaci spojení disponovala výrazným odstupem od těchto konkurentů.
550. Odběratelé spojujících se soutěžitelů na předmětném relevantním trhu jsou relativně koncentrovaní, pět nejvýznamnějších představuje více než [ obchodní tajemství ] % z celkových dodávek spojujících se soutěžitelů v Plzeňském kraji, nicméně s ohledem na výrazný odstup spojením vzniklého subjektu od ostatních konkurentů a vzhledem ke komplexní povaze služeb skupiny AGROFERT je a po spojení bude možnost přechodu k alternativním dodavatelům přesto značně omezena.
551. I v tomto případě platí závěr ohledně vertikálního propojení výroby krmných směsí na činnost chovu a prodeje jatečních zvířat a následného zpracování a prodeje masa a masných výrobků. Realizací posuzovaného spojení soutěžitelů posílí společnost AGROFERT HOLDING pozici v této oblasti, což jí umožní snáze prosazovat svoji tržní sílu vůči svým obchodním partnerům, a to například zvyšováním ceny nebo tím, že by mohla podmiňovat prodej svých krmných směsí prodejem vykrmeného jatečného zvířete do svých zpracovatelských kapacit. Pokud by obchodní partneři nechtěli přistoupit na tuto podmínku, pak by společnost AGROFERT HOLDING byla v takovém postavení, že by mohla buď odmítnout poskytovat dodávky zcela či prodávat krmné směsi za vyšší ceny, a tím znevýhodňovat své konkurenty na trhu chovu a prodeje jatečních kuřat.
552. S ohledem na shora uvedené Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů ve vztahu k tomuto relevantnímu trhu vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže ve smyslu § 17 odst. 3 zákona.
VI.1.6.3 Relevantní trh výkupu obilovin
553. Společný tržní podíl skupiny AGROFERT a Agropol by po realizaci spojení činil přibližně [35-45] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů by došlo k výraznému posílení postavení skupiny AGROFERT, přičemž hodnota koncentrace tohoto relevantního trhu z pohledu HHI je [ nad 2000 ] bodů a hodnota delta je [ nad 250 ] . Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů působícími na předmětném relevantním trhu jsou společnosti Zemědělské zásobování Plzeň a.s. (15-25 %), podíl žádného z ostatních soutěžitelů nepřesahuje 5 %. Společnost AGROFERT HOLDING by tak po realizaci spojení disponovala výrazným odstupem od těchto konkurentů.
554. Předmětný relevantní trh se vyznačuje nízkou koncentrací na straně dodavatelů spojujících se soutěžitelů, neboť pět nejvýznamnějších představuje méně než [ obchodní tajemství ] % z celkových odběrů spojujících se soutěžitelů v Plzeňském kraji. Tito dodavatelé, s ohledem na jejich nekoncentrovanost a zejména vzhledem k provázanosti služeb zemědělského zásobování a nákupu na jejich činnost, oproti skupině AGROFERT nepředstavují vyvažující kupní sílu.
555. Konkurenty na tomto relevantním trhu jsou rovněž společnosti typu ZZN, tzn. společnosti nabízející ucelenou nabídku služeb pro zemědělské prvovýrobce, včetně tzv. zeleného úvěrování. Navíc i v Plzeňském kraji existuje možnost přeshraničních obchodů s německými subjekty, což potvrdili oslovení respondenti v rámci šetření Úřadu. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a s ohledem na tržní podíl spojením vzniklého subjektu, který pouze mírně převyšuje [35-45] %, Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede na tomto relevantním trhu k podstatnému narušení hospodářské soutěže ve smyslu § 17 odst. 3 zákona.
VI.1.7 Výrobkové relevantní trhy v rámci Jihočeského kraje
556. V rámci tohoto kraje bude společnost AGROFERT HOLDING po realizaci spojení zaujímat [ obchodní tajemství ] na všech vymezených relevantních trzích s výjimkou relevantního trhu maloobchodního prodeje osiv.
557. Realizací posuzovaného spojení soutěžitelů posílí společnost AGROFERT HOLDING pozici vertikálně integrovaného komplexu působícího napříč celým zemědělským sektorem, neboť na území Jihočeského kraje pohlcuje [ obchodní tajemství ] , jenž zaujímá na většině relevantních trhů [ obchodní tajemství ] .
VI.1.7.1 Relevantní trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv
558. Spojující se soutěžitelé jsou [ obchodní tajemství ] působící na předmětném relevantním trhu, jejich společný tržní podíl by po spojení činil přibližně [35-45] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů by došlo k výraznému posílení postavení společnosti AGROFERT HOLDING, přičemž hodnota koncentrace tohoto relevantního trhu z pohledu HHI je [ nad 2000 ] bodů a hodnota delta je [ nad 250 ] . Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů působícími na předmětném relevantním trhu jsou společnosti YARA Agri Czech Republic, s.r.o., AGPI, a.s., AGRO Radomyšl a.s. či LINZER AGRO TRADE Czech Republic spol. s r.o. Společnost AGROFERT HOLDING by po realizaci spojení disponovala výrazným odstupem od těchto konkurentů, neboť žádný z nich nedosahuje 10% tržního podílu.
559. Významnou skutečností vztahující se k předmětnému relevantnímu trhu je fakt, že společnost AGROFERT HOLDING vlastní minoritní akciový podíl ( [ obchodní tajemství ] %) v jednom z hlavních konkurentů, společnosti AGRO Radomyšl a.s. a současně má zastoupení v orgánech této společnosti [ obchodní tajemství ] .
560. Mimoto někteří z těchto konkurentů jsou rovněž odběrateli průmyslových hnojiv vyrobených, popřípadě importovaných, společností AGROFERT HOLDING na trhu velkoobchodního prodeje průmyslových hnojiv. Jejich působení na maloobchodním trhu je tudíž do určité míry závislé na chování společnosti AGROFERT HOLDING. Shora uvedené konkurenční společnosti na rozdíl od spojujících se soutěžitelů většinou neposkytují ani žádné další služby zemědělského zásobování a nákupu, tj. ani tzv. zelené úvěrování, a jsou tedy v některých případech limitováni schopností zemědělských prvovýrobců platit za dodaná hnojiva v hotovosti.
561. Předmětný relevantní trh se vyznačuje nízkou koncentrací na straně odběratelů spojujících se soutěžitelů, neboť pět nejvýznamnějších představuje méně než [ obchodní tajemství ] % z celkových dodávek spojujících se soutěžitelů umístěných ve Jihočeském kraji. Tito odběratelé, s ohledem na jejich nízkou míru koncentrace a zejména vzhledem k nezbytnosti průmyslových hnojiv pro jejich činnost, nepředstavují oproti skupině AGROFERT vyvažující kupní sílu.
562. S ohledem na skutečnost, že nejvýznamnější konkurenti spojujících se soutěžitelů většinou nenabízí služby zemědělského zásobování a nákupu, které má pro řadu zemědělských prvovýrobců zcela zásadní význam pro jejich podnikání, bude na tomto relevantním trhu mít spojením vzniklý subjekt možnost prosazovat svou tržní sílu vůči svým odběratelům-zemědělským prvovýrobcům, a to například formou zvyšování ceny komodit. Kromě toho je omezen konkurenční tlak ze strany jednoho z významných konkurentů a rovněž i odběratele skupiny AGROFERT, neboť společnost AGROFERT HOLDING drží v této společnosti minoritní akciový podíl.
563. S ohledem na shora uvedené Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů ve vztahu k tomuto relevantnímu trhu vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže ve smyslu § 17 odst. 3 zákona.
VI.1.7.2 Relevantní trh maloobchodního prodeje krmných směsí
564. Posuzované spojení soutěžitelů představuje propojení [ obchodní tajemství ] na předmětném relevantním trhu, jejichž společný tržní podíl by po spojení činil cca [35-45] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů by došlo k výraznému posílení postavení společnosti AGROFERT HOLDING, přičemž hodnota koncentrace tohoto relevantního trhu z pohledu HHI je [ nad 2000 ] bodů a hodnota delta je [ nad 250 ] . Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů působícími na předmětném relevantním trhu jsou společnosti Zemědělské služby Dynín, a.s. (25-35 %), a DOČES spol. s r.o. (5-15 %).
565. Společnost AGROFERT HOLDING vlastní minoritní akciový podíl ( [ obchodní tajemství ] %) v nejvýznamnějším konkurentovi, společnosti Zemědělské služby Dynín, a.s., a současně má [ obchodní tajemství ] .
566. Odběratelé spojujících se soutěžitelů na předmětném relevantním trhu jsou relativně koncentrovaní, pět nejvýznamnějších představuje více než [ obchodní tajemství ] % z celkových dodávek spojujících se soutěžitelů v Jihočeském kraji.
567. Pokud jde o konkurenční subjekty, na vymezeném relevantním trhu významně působí společnosti typu ZZN, přičemž jedna z nich dosahuje tržního podílu 25-35 %, a tyto společnosti disponují dostatečnými volnými výrobními kapacitami. Navíc i v tomto kraji existuje možnost přeshraničních obchodů vytvářejících konkurenční tlak na spojením vzniklý subjekt. Vzhledem k uvedeným skutečnostem Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede na tomto relevantním trhu k podstatnému narušení hospodářské soutěže ve smyslu § 17 odst. 3 zákona.
VI.1.8 Výrobkové relevantní trhy v rámci kraje Vysočina
568. V rámci tohoto kraje bude společnost AGROFERT HOLDING po realizaci spojení zaujímat [ obchodní tajemství ] na všech vymezených relevantních trzích s výjimkou relevantního trhu maloobchodního prodeje osiv a výkupu luštěnin.
VI.1.8.1 Relevantní trh maloobchodního prodeje krmných směsí
569. Posuzované spojení soutěžitelů představuje propojení [ obchodní tajemství ] na předmětném relevantním trhu; jejich společný tržní podíl by po spojení činil cca [35-45] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů by došlo k výraznému posílení postavení společnosti AGROFERT HOLDING, přičemž hodnota koncentrace tohoto relevantního trhu z pohledu HHI je [ nad 1000 ] bodů a hodnota delta je [ nad 250 ] . Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů působícími na předmětném relevantním trhu jsou společnosti ADW AGRO, a.s. a VKS Pohledští Dvořáci a.s. Společnost AGROFERT HOLDING by po realizaci spojení disponovala výrazným odstupem od těchto konkurentů, neboť žádný z nich nedosahuje 10% tržního podílu.
570. Odběratelé spojujících se soutěžitelů na předmětném relevantním trhu jsou relativně koncentrovaní, pět nejvýznamnějších odběratelů představuje více než [ obchodní tajemství ] % z celkových dodávek spojujících se soutěžitelů umístěných v kraji Vysočina.
571. Pokud jde o dopady posuzovaného spojení na tento relevantní trh, Úřad má za to, že tržní síla spojujících se soutěžitelů bude i po případné realizaci spojení kromě působení koncentrovaných, tj. nezanedbatelnou tržní silou disponujících, odběratelů krmných směsí vyvážena možnými dodávkami potenciálních významných konkurentů, a sice společnosti Slavkovské krmné směsi a.s., působící v Jihomoravském kraji, a společnosti ZS Běstovice, působící v Pardubickém kraji, které by v případě výpadku dodávek spojením vzniklého subjektu byly schopny z větší části nahradit.
572. Vzhledem k uvedeným skutečnostem Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede na tomto relevantním trhu k podstatnému narušení hospodářské soutěže ve smyslu § 17 odst. 3 zákona.
VI.1.9 Výrobkové relevantní trhy v rámci Libereckého kraje
573. V rámci tohoto kraje bude společnost AGROFERT HOLDING po realizaci spojení zaujímat [ obchodní tajemství ] na všech vymezených relevantních trzích s výjimkou relevantního trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv a maloobchodního prodeje osiv.
VI.1.9.1 Relevantní trh výkupu obilovin
574. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by po spojení činil přibližně [35-45] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů by došlo k výraznému posílení postavení skupiny AGROFERT, přičemž hodnota koncentrace tohoto relevantního trhu z pohledu HHI je [ nad 1000 ] bodů a hodnota delta je [ nad 250 ] . Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů působícími na předmětném relevantním trhu jsou společnosti BOR, s.r.o., Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s. či ZEMKA Praha, s.r.o. (každá jednotlivě 5-15 %). Společnost AGROFERT HOLDING by tak po realizaci spojení disponovala výrazným odstupem od těchto konkurentů.
575. Dodavatelé spojujících se soutěžitelů na předmětném relevantním trhu jsou relativně koncentrovaní, pět nejvýznamnějších představuje více než [ obchodní tajemství ] % z celkových odběrů spojujících se soutěžitelů v Libereckém kraji.
576. Mezi výše uvedenými konkurenty jsou i společnosti typu ZZN, tj. subjekty poskytující kompletní služby zemědělského zásobování a nákupu, tj. včetně tzv. zeleného úvěrování. Ve spojení se skutečností, že se svojí velikostí jedná o velmi malý relevantní trh, dále že spojující se soutěžitelé na něm nepůsobí přímo prostřednictvím zde umístěných provozoven a nemají tedy výhodu vyplývající z jednotné distribuční sítě, že na tomto relevantním trhu existuje alternativa prodeje do zahraničí a s ohledem na společný tržní podíl nepatrně přesahující hranici [35-45] %, lze mít za to, že nejvýznamnější konkurenti budou i po realizaci spojení schopni vyvíjet na společnost AGROFERT HOLDING dostatečný konkurenční tlak, a tedy představovat alternativu k dodávkám či odběrům spojením vzniklého subjektu.
577. Vzhledem k uvedeným skutečnostem Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede na tomto relevantním trhu k podstatnému narušení hospodářské soutěže ve smyslu § 17 odst. 3 zákona.
VI.1.9.2 Relevantní trh výkupu olejnin
578. Spojením dochází k propojení [ obchodní tajemství ] na předmětném relevantním trhu, jejich společný tržní podíl by po spojení činil přibližně [35-45] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů by došlo k výraznému posílení postavení skupiny AGROFERT, přičemž hodnota koncentrace tohoto relevantního trhu z pohledu HHI je [ nad 2000 ] bodů a hodnota delta je [ nad 250 ] . Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů působícími na předmětném relevantním trhu jsou společnosti ROKA, spol. s r.o., BOR, s.r.o. (obě 15-25 %) či MLECOOP východočeská divize-družstvo (5-15 %). Společnost AGROFERT HOLDING by po realizaci spojení disponovala výrazným odstupem od těchto konkurentů.
579. Dodavatelé spojujících se soutěžitelů na předmětném relevantním trhu jsou relativně koncentrovaní, pět nejvýznamnějších dodavatelů představuje více než [ obchodní tajemství ] % z celkových odběrů spojujících se soutěžitelů v Libereckém kraji.
580. Pokud jde o konkurenční tlak a otázku zachování účinné soutěže, lze na tomto relevantním trhu obdobně jako v případě relevantního trhu výkupu obilovin v Libereckém kraji dovodit, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede na tomto relevantním trhu k podstatnému narušení hospodářské soutěže ve smyslu § 17 odst. 3 zákona.
VI.1.10 Výrobkové relevantní trhy v rámci Karlovarského kraje
581. V rámci tohoto kraje bude společnost AGROFERT HOLDING po realizaci spojení zaujímat [ obchodní tajemství ] na všech vymezených relevantních trzích s výjimkou relevantního trhu maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin, maloobchodního prodeje osiv a výkupu luštěnin.
582. Realizací posuzovaného spojení soutěžitelů posílí společnost AGROFERT HOLDING pozici vertikálně integrovaného komplexu působícího napříč celým zemědělským sektorem, neboť na území Karlovarského kraje pohlcuje prakticky [ obchodní tajemství ] .
VI.1.10.1 Relevantní trh maloobchodního prodeje krmných směsí
583. Podle údajů vztahujících se k roku 2007 představuje posuzované spojení soutěžitelů propojení [ obchodní tajemství ] subjektů na předmětném relevantním trhu, jejichž společný tržní podíl by po spojení činil cca [45-55] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů by došlo k výraznému posílení postavení společnosti AGROFERT HOLDING, přičemž hodnota koncentrace tohoto relevantního trhu z pohledu HHI je [ nad 2000 ] bodů a hodnota delta je [ nad 250 ] . Nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů působícím na předmětném relevantním trhu je společnost Zemědělské služby Dynín, a.s. (5-15 %), podíl ostatních soutěžitelů nepřevyšuje 5 %. Společnost AGROFERT HOLDING by po realizaci spojení disponovala výrazným odstupem od těchto konkurentů, neboť žádný z nich nedosahuje 15% tržního podílu.
584. V průběhu správního řízení však účastník řízení prokázal, že v roce 2008 došlo k ukončení spolupráce mezi společností Agropol a [ obchodní tajemství ] , jakožto významného odběratele krmných směsí. Dodávky společnosti Agropol v Karlovarském kraji se v důsledku toho snížily o [ obchodní tajemství ] krmných směsí, čímž by se tržní podíl spojujících se soutěžitelů po spojení pohyboval pod [25-35] %. S ohledem na tuto skutečnost, dále vzhledem k tomu, že celková velikost tohoto relevantního trhu je velmi malá a současně byla prokázána reálná alternativa dovozů ze zahraničí, Úřad v průběhu správního řízení usoudil, že není nadále důvod pro vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na tomto trhu ve smyslu § 17 odst. 3 zákona.
VI.1.10.2 Relevantní trh výkupu olejnin
585. Spojující se soutěžitelé jsou [ obchodní tajemství ] na předmětném relevantním trhu, jejich společný tržní podíl by po spojení činil přibližně [35-45] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů by došlo k výraznému posílení postavení společnosti AGROFERT HOLDING, přičemž hodnota koncentrace tohoto relevantního trhu z pohledu HHI je [ nad 1000 ] bodů a hodnota delta je [ nad 250 ] . Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů působícími na předmětném relevantním trhu jsou společnosti PROWENA, s.r.o. (15-25 %) či Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s. (5-15 %). Lze tedy konstatovat, že společnost AGROFERT HOLDING by po realizaci spojení disponovala výrazným odstupem od těchto konkurentů.
586. Dodavatelé spojujících se soutěžitelů na předmětném relevantním trhu jsou relativně koncentrovaní, když pět nejvýznamnějších dodavatelů představuje cca [35-45] % z celkových odběrů spojujících se soutěžitelů v Karlovarském kraji.
587. Mezi výše uvedenými konkurenty jsou i společnosti typu ZZN, a tudíž subjekty poskytující kompletní služby zemědělského zásobování a nákupu, tj. včetně tzv. zeleného úvěrování. Ve spojení se skutečností, že se svojí velikostí jedná o velmi malý relevantní trh, na němž existuje reálná alternativa výkupů olejnin ze strany zahraničních subjektů, a s ohledem na společný tržní podíl, který v roce 2007 pouze nepatrně překročil hranici [35-45] %, lze mít za to, že nejvýznamnější konkurenti budou i po realizaci spojení schopni vyvíjet na společnost AGROFERT HOLDING dostatečný konkurenční tlak.
588. Vzhledem k uvedeným skutečnostem Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede na tomto relevantním trhu k podstatnému narušení hospodářské soutěže ve smyslu § 17 odst. 3 zákona.
VI.2 Koordinované efekty
589. Úřad se dále zabýval analýzou faktorů zvyšujících pravděpodobnost vzniku negativních koordinovaných efektů z koncentrace na jednotlivých trzích, kde indikoval možné obavy z narušení hospodářské soutěže v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů, jež by mohly mít za následek například zvýšení cen vstupů či naopak snížení výkupních cen rostlinných komodit, a tím i možné přerozdělení ekonomického prospěchu.
590. Obecně lze konstatovat, že spojení soutěžitelů na koncentrovaném trhu může významně poškodit účinnou hospodářskou soutěž, protože zvyšuje pravděpodobnost, že soutěžitelé budou schopni koordinovat své chování a zvyšovat ceny, dokonce bez uzavírání dohod nebo uchylování se ke společnému postupu.
591. Obvykle totiž platí, že čím je hospodářské prostředí jednodušší a stabilnější, tím snadněji soutěžitelé dosahují společného chápání podmínek koordinace. Je například snadnější koordinovat malý počet hráčů než velký. Snadnější je rovněž koordinovat ceny při relativně stabilní poptávce a dodavatelských podmínkách než v situaci, kdy se tyto faktory nepřetržitě mění. V této souvislosti může kolísající poptávka, značný vnitřní růst některých soutěžitelů na trhu nebo častý vstup nových soutěžitelů naznačovat, že současná situace není natolik stabilní, aby učinila koordinaci pravděpodobnou.
592. Soutěžitelé dosáhnou koordinace snadněji, je-li jejich postavení relativně symetrické, zejména pokud jde o strukturu nákladů, podíly na trhu, úrovně kapacit a úroveň vertikální integrace. Strukturální vazby, jako je vzájemné vlastnictví podílů nebo účast ve společných podnicích, mohou též napomáhat sjednocování pobídek koordinujících podniků.
593. Lze tedy shrnout, že mezi faktory zvyšující pravděpodobnost koordinace chování soutěžitelů patří zejména symetrické tržní postavení, stabilní a neelastická poptávka, vysoká tržní transparentnost, produktová homogenita, obdobná struktura nákladů a rovněž existence strukturálních a smluvních vazeb mezi soutěžiteli na trhu.
594. K jednotlivým faktorům možné koordinace lze v souvislosti s posuzovaným spojením uvést následující. S ohledem na strukturu jednotlivých relevantních trhů, kdy spojením vzniklý subjekt bude mít na většině těchto trhů výrazný odstup od svých konkurentů, lze konstatovat, že podmínka symetrického tržního postavení není v posuzovaném případě splněna.
595. Pokud jde o transparentnost relevantních trhů, na většině z nich nejsou ceny daného zboží veřejně dostupné a konkrétní cena je většinou stanovována na základě individuální kalkulace v závislosti na nákladech a v případě většího odběru předmětného zboží lze cenu určit dohodou. Podmínka tržní transparentnosti není tedy splněna.
596. Z výjimkou relevantních trhů v oblasti výkupu rostlinných komodit platí, že, s ohledem na nabídku různých druhů produktů, například průmyslových hnojiv či přípravků na ochranu rostlin obsahujících rozdílný podíl živin či účinných látek, se nejedná o zcela homogenní produkty. Lze tedy mít za to, že podmínka homogenity zde tedy rovněž není splněna.
597. Pokud jde o posouzení stability , resp. dynamičnosti, výše uvedených věcně relevantních trhů, lze konstatovat, že poptávka na relevantních trzích je poměrně stabilní, nicméně je ovlivněna sezónností zemědělské činnosti v průběhu roku.
598. V posuzovaném případě je však splněna podmínka strukturálních vazeb, jako je existence majetkových vazeb mezi soutěžiteli působícími na předmětném trhu, vzhledem k minoritním podílům v některých společnostech působících především v oblasti zemědělské prvovýroby a zemědělského zásobování a nákupu. Rovněž vznik ekonomické závislosti některých zemědělských prvovýrobců na zeleném úvěrování či provozních zálohách může postupně vést k ovládnutí těchto společností ze strany skupiny AGROFERT.
599. Z výše uvedených důvodů, respektive z posouzení splnění jednotlivých kriterií jak samostatně, tak i ve svém souhrnu, má Úřad za to, že postavení spojením vzniklého soutěžitele na vymezených relevantních trzích nebude takové, aby mu umožňovalo bez dalšího, tedy bez dohody či jednání ve vzájemné shodě ve smyslu § 3 zákona úspěšně koordinovat soutěžní chování s ostatními na těchto trzích působícími subjekty, které by mohlo vyústit například ve zvýšení hladiny cen průmyslových hnojiv, přípravků na ochranu rostlin či krmných směsí nebo naopak snížení výkupních cen rostlinných komodit pro zemědělské prvovýrobce.
VI.3 Shrnutí dopadů na hospodářskou soutěž
600. Úřad v průběhu správního řízení zkoumal, zda spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Na základě výsledků analýzy relevantních trhů a pravděpodobných dopadů spojení na ně, podpořené vyjádřeními oslovených subjektů (konkurentů, dodavatelů a odběratelů a jejich sdružení), dospěl Úřad k závěru, že uskutečněním spojení dojde k posílení, respektive vzniku, dominantního postavení společnosti AGROFERT HOLDING na relevantních trzích (i) maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv ve Středočeském kraji, (ii) maloobchodního prodeje krmných směsí ve Středočeském kraji, (iii) výkupu obilovin ve Středočeském kraji, (iv) maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv v Ústeckém kraji, (v) maloobchodního prodeje krmných směsí v Pardubickém kraji, (vi) maloobchodního prodeje krmných směsí v Plzeňském kraji, a (vii) maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv v Jihočeském kraji.
601. Na shora uvedených relevantních trzích totiž spojující se soutěžitelé disponují vysokými tržními podíly s tím, že v důsledku posuzovaného spojení dojde k jejich výraznému zvýšení, a významným odstupem před ostatními konkurenty. Šetření Úřadu ukázalo, že čím větší je přírůstek odbytové základny (tj. rozšíření obchodních partnerů skupiny AGROFERT o dosavadní obchodní partnery společnosti Agropol), která slibuje užitek z vyšších marží po zvýšení cen, tím pravděpodobnější je, že spojující se soutěžitelé budou takové zvýšení cen pokládat za výhodné, a to i navzdory případnému snížení výroby.
602. Spojující se soutěžitelé jsou v době před spojením blízkými konkurenty, nadto na většině ze shora uvedených relevantních trhů se jedná o [ obchodní tajemství ] . Realizací spojení tak dojde k zániku jednoho z [ obchodní tajemství ] na uvedených relevantních trzích. Mimoto, jak již Úřad konstatoval, v dotčené oblasti mohou vysoké přepravní náklady působit jako bariéra vstupu s následkem obtížnější volby alternativního dodavatele.
603. Další, již zmiňovaná bariéra vstupu, tj. geograficky celoplošné rozložení provozoven spojujících se soutěžitelů, může, spolu s výrazně vyšší hospodářskou a finanční silou spojením vzniklého subjektu (v porovnání s konkurenty) a možností ovlivňovat soutěžní chování konkurentů prostřednictvím minoritních podílů na nich či účasti v jejich orgánech, ztěžovat rozšiřování takových konkurenčních soutěžitelů nebo jinak omezovat jejich konkurenceschopnost. Tento závěr je umocněn skutečností, že někteří z významných konkurentů spojujících se soutěžitelů jsou závislí například na dodávkách průmyslových hnojiv dodaných skupinou AGROFERT.
604. Shora uvedené negativní dopady posuzovaného spojení v důsledku posílení postavení skupiny AGROFERT na dotčených relevantních trzích posiluje i vertikální integrace v oblasti výroby krmných směsí, chovu jatečních zvířat a následného zpracování a prodeje masa a masných výrobků.
605. Ačkoli na relevantních trzích výkupu olejnin ve Středočeském kraji a výkupu obilovin v Královéhradeckém kraji nelze hovořit o dominantním postavení spojujících se soutěžitelů, situace na nich je obdobná jako v případě shora uvedených trhů, a z tohoto důvodu Úřad shledává vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže i ve vztahu k těmto dvěma relevantním trhům, a to ve formě výrazného prosazování tržní síly spojením vzniklého subjektu vůči svým dodavatelům (zemědělským prvovýrobcům), v jehož důsledku například může dojít ke snižováním výkupních cen uvedených rostlinných komodit.
606. Vedle shora uvedených relevantních trhů, se Úřad zabýval i zbývajícími relevantními trhy specifikovanými v bodě 484 tohoto rozhodnutí, na nichž by v důsledku spojení došlo k výraznému posílení postavení skupiny AGROFERT.
607. V důsledku posuzovaného spojení by na těchto relevantních trzích došlo k posílení tržní síly skupiny AGROFERT, a to zejména navýšením tržních podílů spojením vzniklého subjektu, značným odstupem tržních podílů nejbližších konkurentů, značnou hospodářskou a finanční silou, ale i posílením vertikální integrace na předcházející trh (tzv. upstream market ) v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje průmyslových hnojiv.
608. V průběhu šetření však Úřad zjistil, že na těchto relevantních trzích většinou působí významný konkurenční subjekt, který svými jak výrobními (v případě krmných směsí), tak i skladovacími (v případě výkupu rostlinných komodit) kapacitami bude nadále vytvářet dostatečný konkurenční tlak na spojením vzniklý subjekt a případný výpadek dodávek od skupiny AGROFERT bude schopen z větší části pokrýt. Mimoto na některých z těchto trhů spojující se soutěžitelé nepůsobí přímo (prostřednictvím v daném kraji umístěné provozovny), ale pouze prostřednictvím středisek umístěných v oblastech sousedících s danými relevantními trhy. To znamená, že na těchto relevantních trzích jednak nedochází k posílení distribuční sítě spojujících se soutěžitelů, a jednak zde působí významní soutěžitelé ze sousedních krajů, jež představují konkurenční tlak na spojením vzniklý subjekt. Shora uvedené skutečnosti, spolu s nižším tržním podílem nepatrně přesahujícím [35-45] % hranici, [23] vedly Úřad k závěru, že realizací posuzovaného spojení nedojde na předmětných relevantních trzích k podstatnému narušení hospodářské soutěže.
609. Obdobný závěr je možno učinit i v případě relevantního trhu maloobchodního prodeje krmných směsí v Jihomoravském kraji, kde sice společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů přesahuje hranici [35-45] %, nicméně Úřad na základě posouzení dalších kriterií, jako je například existence významného konkurenta a společností typu ZZN, které budou i nadále vytvářet dostatečný konkurenční tlak na spojením vzniklý subjekt, konstatuje, že neshledává vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže i ve vztahu k tomuto relevantnímu trhu.
VII. Námitky účastníka řízení
VII.1 Obecné námitky účastníka řízení
610. Dle účastníka řízení nelze případné obavy z narušení soutěže spatřovat v tom, že může dojít, resp. v oblasti zemědělství stále dochází k vytlačení malých subjektů spíše setrvávajících na relevantních trzích ve prospěch konkurenceschopných entit. K tomu účastník řízení dodává, že případný odchod nekonkurenceschopných subjektů z trhu je pozorovatelný nezávisle na předpokládaném spojení a je běžným a zcela žádoucím ekonomickým jevem, přičemž je to právě specifičnost finančních vztahů v zemědělství, která napomáhá některým zcela neefektivním soutěžitelům i nadále existovat.
611. S tvrzením účastníka řízení lze obecně souhlasit, nicméně je nezbytné upozornit, že k takovému vytlačování subjektů s menší tržní silou by nemělo docházet v důsledku realizace spojení soutěžitelů a je úkolem Úřadu v rámci posouzení dopadů takových spojení na hospodářskou soutěž takovým situacím zabránit, popřípadě přijetím závazků ve prospěch zachování soutěže tyto negativní dopady zmírnit. Mimoto šetření Úřadu prokázalo, že v důsledku realizace posuzovaného spojení by mohlo dojít i k vytlačování ostatních, nikoli pouze neefektivních, konkurentů z relevantních trhů.
612. Účastník řízení dále poukázal na to, že Úřad při hodnocení dopadů posuzovaného spojení na hospodářskou soutěž přikládá příliš velkou váhu tržním podílům, výsledkům výpočtu indexu koncentrace relevantních trhů HHI a hodnotě Delta.
613. Hodnocení Úřadu však vychází z komplexního posouzení všech kritérií, jež mu ukládá zákon v ustanovení § 17 odst. 1, jako jsou potřeba zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, struktura všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářská a finanční síla, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů, možnost volby dodavatelů a odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné hospodářské soutěži. Úřad při svém hodnocení rovněž přihlížel k pravidlům stanoveným v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení vydaných Evropskou komisí. Uvedená skutečnost vyplývá i ze Sdělení výhrad, kde podrobně popsal příslušná kriteria.
614. Účastník řízení rovněž namítl, že z důvodu neexistence přesných údajů o celkových velikostech jednotlivých relevantních trhů Úřad stanovil nepřesně velikost indexů koncentrace HHI a Delta.
615. V této věci Úřad konstatuje, že při stanovení celkových velikostí relevantních trhů, [24] na nichž spatřuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže, vycházel z údajů poskytnutých účastníkem řízení, přičemž pokud provedl drobné dílčí úpravy, tak pouze ve prospěch účastníka řízení, nebo na základě statistického sledování, jež provádí k tomu pověřené instituce (Ministerstvo zemědělství, Státní rostlinolékařská správa). Pro přepočty na jednotlivé kraje pak Úřad použil metodiky účastníka řízení uvedené v návrhu na povolení spojení.
616. Dle názoru účastníka řízení také Úřad nezohlednil očekávané vývojové trendy, popřípadě synergické efekty k nimž v důsledku realizace posuzovaného spojení dojde.
617. V případě této námitky Úřad konstatuje, že oproti účastníkovi řízení, jenž při svých údajích uváděl zejména informace historického rázu, tj. do roku 2007 (zejména cenový vývoj a vývoj marží), Úřad bere v potaz i údaje novějšího rázu a rovněž zohledňuje i současný ekonomický vývoj hospodářství, například vliv hospodářská krize či vliv zeleného úvěrování.
618. Pokud se jedná o posouzení případných synergických efektů, resp. efficiencies (neboli přínosů spojení), pak akceptace těchto efektů je obecně závislá na tvrzeních účastníka řízení. V posuzovaném případě však účastník řízení na takové skutečnosti nepoukázal a není povinností Úřadu tyto efekty za spojující se soutěžitele dovozovat. (viz odst. 87 a 88 Pokynů pro posuzování horizontálních spojení podle Nařízení Rady o kontrole spojování podniků). [25]
619. Dále účastník řízení uvedl, že by Úřad neměl shledávat obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích, na nichž společný tržní podíl po realizaci spojení nedosáhne alespoň 40 %.
620. Dle názoru Úřadu by přistoupení na tuto námitku svědčilo o aplikování účastníkem řízení zjednodušeného modelu posuzování dopadů spojení s důrazem pouze na tržní podíl, přičemž samotný tento způsob posuzování sám účastník řízení napadá. Navíc 40 % hranice, která je vyvratitelnou domněnkou neexistence (při jejím nedosažení) dominantního postavení, jež je však pouze jedním ze způsobů podstatného narušení hospodářské soutěže, nepředstavuje tzv. safe-harbour znamenající, že pod tuto hranici spojení není způsobilé narušit soutěž; dle zákona tato hranice odpovídá 25 %, přičemž i tento tržní podíl je spojen toliko s vyvratitelnou domněnkou. Úřad v této souvislosti již ve Sdělení výhrad účastníka řízení odkázal na případy, kdy Evropská komise zasahovala proti spojení při aplikaci stejných pravidel jako Úřad.
621. V návaznosti na shora uvedené účastník řízení uvedl příklady z rozhodovací praxe Evropské komise či britského Office for Fair Trading (OFT), [26] kdy bylo spojení soutěžitelů povoleno bez jakýchkoliv omezení či závazků, přestože tržní podíl spojením vzniklého subjektu přesahoval 40 %, tj. tento subjekt disponoval srovnatelným tržním podílem, jako v případě posuzovaného spojení, a výrazným odstupem před svým nejbližším konkurentem.
622. Pokud jde o účastníkem řízení uváděné případy spojení, která Evropská komise, ač spojující se subjekty disponovaly výraznou tržní silou, povolila, je nezbytné upozornit, že charakteristika v těchto případech dotčených relevantních trhů se výrazně odlišuje od charakteru relevantních trhů v tomto konkrétním případě. V případech řešených Evropskou komisí, na které účastník řízení poukázal, totiž v pozici konkurentů spojujících se soutěžitelů vystupovaly významné nadnárodní skupiny disponující značnou hospodářskou a finanční silou, odběrateli jsou pak buď municipality popřípadě rovněž ekonomicky silné subjekty, pořádající pravidelná výběrová řízení na dodávky předmětných výrobků či služeb. V Úřadem posuzovaném případě žádný z konkurentů nedisponuje hospodářskou a finanční silou srovnatelnou se spojujícími se soutěžiteli, v pozici odběratelů či dodavatelů spojujících se soutěžitelů jsou často družstva či dokonce fyzické osoby, tedy subjekty diametrálně odlišné od případů uváděných účastníkem řízení.
623. Dle účastníka řízení Úřad při posuzování dopadů na jednotlivých relevantních trzích nezohlednil ani vliv nabídky a poptávky na bezprostředně sousedících geografických relevantních trzích.
624. Úřad při posuzování dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž bere do úvahy veškeré faktory schopné ovlivnit jeho konečný závěr, zvláště pokud je na ně poukazováno ze strany účastníka řízení. Je však možné, že Úřad a účastník řízení těmto faktorům přikládají jiný význam. Pokud jde o poptávku či nabídku v bezprostředně sousedících regionech, lze na ně nahlížet pouze v rovině potenciality, neboť geograficky byly relevantní trhy, v souladu s návrhem samotného účastníka řízení, vymezeny územím jednotlivých krajů v České republice.
625. Další bod argumentace účastníka řízení se vztahuje k otázce financování zemědělských prvovýrobců prostřednictvím tzv. zeleného úvěrování. Na rozdíl od závěrů Úřadu je totiž účastník řízení názoru, že význam tzv. zelených úvěrů poskytovaných subjekty typu ZZN v současné době klesá, a to především díky dotacím poskytovaným ve stále větší míře jednak na národní a jednak na evropské úrovni.
626. V této věci Úřad konstatuje, že výsledky jím provedeného šetření ukazují pravý opak toho, čím argumentuje účastník řízení, kdy sestupný trend zeleného úvěrování předpovídá pouze cca 13 % respondentů z řad konkurentů spojujících se soutěžitelů, oproti tomu cca 54 % předvídá nárůst využití tohoto způsobu financování činnosti v zemědělství. Je sice pravda, že zemědělci využívají i dotací z evropských či národních podpůrných fondů, nicméně prvotním cílem ochrany hospodářské soutěže je zajistit řádné fungování trhu a jeho mechanismů, přičemž případné následné účelové dotace pro soutěžitele ze strany veřejných rozpočtů by neměly být považovány za základní způsob financování ekonomické činnosti soukromých podnikatelů.
627. Účastník řízení namítl, že zelené úvěrování nelze považovat za důsledek závislosti prvovýrobců na poskytovatelích tohoto typu financování, protože se jedná pouze o jednu z možností financování a zaleží na každém prvovýrobci, zda na podmínky zeleného financování přistoupí či nikoliv.
628. Úřad uznává, že zemědělští prvovýrobci si mohou vybírat mezi různými způsoby financování jejich podnikatelských aktivit, nicméně s ohledem na současnou hospodářskou krizi, kdy je přístup k získání bankovních úvěrů značně ztížen, lze spíše predikovat, že význam zeleného úvěrování poroste. Nadto v důsledku uskutečnění předmětného spojení by došlo na některých relevantních trzích k výraznému poklesu alternativy pro zemědělce při výběru subjektů, jež zelené úvěrování poskytují a jsou schopni zemědělcům poskytnout požadované služby v poptávaném množství a kvalitě.
629. Účastník řízení rovněž namítl, že zemědělští prvovýrobci nejsou na spojujících se soutěžitelích finančně závislí, a že naopak u zemědělských prvovýrobců je dosahována nadprůměrná marže ve srovnání s ostatními účastníky a jedná se o nejziskovější segment vertikály.
630. V této věci Úřad odkazuje na dokument Společná zemědělská politika a její budoucnost Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, z něhož vyplývá, že v případě většiny rostlinných komodit je jejich pěstování bez dotací ze strany Evropské unie či státu neziskové či dosahuje nízké míry rentability. Z uvedeného dokumentu například vyplývá, že v případě nejrozšířenější obiloviny, ozimé pšenice, byla její produkce bez dotací za uvedené období 2004-2006 ztrátová. [27]
631. Účastník řízení dále odmítá závěry Úřadu o uzavřenosti předmětných trhů pro nové soutěžitele, respektive o existenci významných překážek vstupu na tyto trhy.
632. K tomu se již Úřad vyjádřil ve Sdělení výhrad , kdy uvedl, že bariéry vstupu na jednotlivé trhy nejsou nepřekonatelné, nicméně vstup nového soutěžitele, který by měl výraznější vliv na předmětné trhy a jehož činnosti by pokrývaly celý komplex činností společností typu ZZN, je nepravděpodobný a nebyl v minulých obdobích realizován. Rovněž účastník řízení poukazuje pouze na uskutečněné vstupy na jednotlivé trhy a neuvedl žádný příklad vzniku nového soutěžitele poskytujícího komplexní služby společností typu ZZN alespoň v rozsahu přibližujícím se spojujícím se soutěžitelům.
633. Účastník řízení nesouhlasí ani se závěry Úřadu, že mezi překážky vstupu na trh pro potenciální soutěžitele, respektive konkurenční výhody spojením vzniklého subjektu, řadí Úřad také vlastnictví maloobchodní distribuční sítě. Účastník řízení uvádí, že tato skutečnost je pro konkurenční boj zcela nepodstatná, protože pro zemědělské výrobce je rozhodující nabídka nejlepší ceny.
634. Úřad k tomu uvádí, že výsledky šetření ukazují opak, kdy cca 98 % respondentů, jež k této otázce zaujalo stanovisko, sdělilo, že vlastnictví distribuční sítě představuje podstatnou tržní výhodu, přičemž tento faktor nepovažují za konkurenční výhodu pouze 2 % respondentů
635. V jednom ze svých podání účastník řízení poukázal na zvyšující se význam prodeje rostlinné produkce zemědělských prvovýrobců prostřednictvím komoditní a plodinové burzy.
636. V této věci má Úřad za to, že se jedná o účelovou námitku s ohledem na málo využívaný způsob prodeje komodit ze strany zemědělských prvovýrobců, kde je oprávněn na této burze obchodovat pouze registrovaný subjekt a tento způsob prodeje je spíše následně uplatňován obchodníky s komoditami či zpracovatelskými subjekty.
637. Obdobně účastník řízení poukázal na možnost výkupu komodit prostřednictvím intervenčního fondu.
638. Z šetření Úřadu vyplynulo, že tato možnost výkupu rostlinných komodit je však podle zjištění Úřadu uplatňována ve velmi omezené míře, a to pouze v obdobích výrazného přebytku komodit s nízkou cenovou hladinou výkupu, například v roce 2007 byl objem vykoupených obilovin zcela marginální, cca 546 tun (nižší než 0,1 % z celkového trhu), v roce 2006 tento činil 478 tis. tun (pod 10 %) obilovin, přičemž další komodity jako olejniny a luštěniny nebyly v období 2005-2007 vykupovány vůbec.
VII.2 Námitky ve vztahu k relevantnímu trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv
639. Účastník řízení v průběhu správního řízení namítl, že v případě trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv, ale i například přípravků na ochranu rostlin, nejsou obavy Úřadu z narušení hospodářské soutěže na geograficky vymezených trzích odůvodněné, neboť z informací respondentů vyplývá, že zde existují konkrétní faktory, které zásadně ovlivňují charakter soutěžního prostředí a které jsou způsobilé zajistit dostatečnou soutěž i po realizaci předmětného spojení. Dle účastníka řízení se zejména jedná o tyto skutečnosti: (i) na trhu se stále více organizují výběrová řízení na straně poptávky, která mají vliv na snížení cen dodávek, (ii) dochází ke sdružování zemědělců do odbytových družstev, (iii) realizace nákupů průmyslových hnojiv ze strany odběratelů ve více krajích současně, (iv) existence dodavatelů průmyslových hnojiv, kteří realizují dodávky na území všech či více krajů, (v) existence vertikální vazby zahraničních výrobců průmyslových hnojiv na jejich distribuci či přímé maloobchodní dodávky těchto výrobků na území České republiky či (vi) možnost přechodu zemědělských prvovýrobců k jiným dodavatelům hnojiv.
640. Dle názoru Úřadu jsou shora uvedená tvrzení účastníka řízení pravdivá pouze částečně, popřípadě jim lze přikládat i zcela opačný význam. Tak například tvrzení ohledně významu výběrových řízení sice někteří oslovení odběratelé potvrdili, avšak tuto praxi vykonávají pouze větší a finančně silnější subjekty, jichž je mezi zemědělskými prvovýrobci menšina. Šetření Úřadu prokázalo, že výběrová řízení na nákup zemědělských vstupů či prodej komodit nejsou běžnou praxí, tento závěr potvrdilo 63 % oslovených zemědělských prvovýrobců, stejně tak i 60 % konkurentů spojujících se soutěžitelů.
641. Pokud jde o námitku existence dodavatelů průmyslových hnojiv působících na území všech nebo více krajů, Úřad poukazuje na již uváděné závěry ohledně geografické povahy maloobchodního prodeje hnojiv, což ani samotný účastník řízení ve svém návrhu nijak nezpochybňoval. Mimoto v podstatě jedinými a nejvýznamnějšími subjekty dodávajícími průmyslová hnojiva prakticky po celém území České republiky jsou právě spojující se soutěžitelé. Úřad dále uvádí, že pouze spojující soutěžitelé jsou činní na většině výrobkových i geografických relevantních trhů zejména prostřednictvím lokálních středisek umístěných na daných geografických územích. Obdobný argument platí i pro obchodní partnery spojujících se soutěžitelů, tj. zemědělské prvovýrobce s tím, že tito poptávají zboží ve více krajích za předpokladu, že jsou sami aktivní ve více krajích, nebo jejich místo podnikání je na pomezí jednotlivých krajů České republiky.
642. Někteří dodavatelé průmyslových hnojiv jsou skutečně vertikálně napojeni na zahraniční výrobce, nicméně žádný z nich neposkytuje ucelený komplex služeb jako společnosti typu ZZN, které tak oproti nim disponují zřejmou konkurenční výhodou. Tentýž fakt je rozhodující i v otázce přechodu k jiným dodavatelům průmyslových hnojiv, platí tedy, že subjekty poskytující komplexní služby zemědělského zásobování a nákupu, včetně zeleného úvěrování, lze jako dodavatele hůře nahradit, zvlášť pro menší prvovýrobce. Svoji roli sehrává rovněž geografické rozmístění obchodních sítí spojujících se soutěžitelů.
643. Dále účastník řízení nesouhlasí se závěry Úřadu, že by společnost AGROFERT HOLDING ovlivňovala vstupní ceny průmyslových hnojiv svých konkurentů či ceny vstupů průmyslových hnojiv u zemědělských prvovýrobců.
644. V této věci Úřad konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že skupina AGROFERT na velkoobchodní i maloobchodní úrovni trhu pokrývá cca [55-65] % spotřeby průmyslových hnojiv v České republice, přičemž [25-35] % hnojiv prodávaných konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv pochází z dodávek skupiny AGROFERT, bude spojením vzniklý soutěžitel subjektem, který má přinejmenším potenciál cenovou hladinu těchto produktů ovlivňovat.
645. Účastník řízení rovněž namítá, že v současnosti došlo k poklesu cen průmyslových hnojiv oproti podzimu roku 2008.
646. Dle názoru Úřadu má na vývoj cenové hladiny průmyslových hnojiv vliv zejména odlišná poptávka v průběhu roku. Zatímco na podzim je užití hnojiv nejvyšší, a proto existuje vysoká poptávka, pak v zimních měsících je poptávka na nižší úrovni, a proto lze předpokládat, že cena bude v tomto období nižší. Nicméně ve většině případů této skutečnosti nemohou zemědělští prvovýrobci využít a předzásobit se levnými průmyslovými hnojivy, neboť nedisponují patřičnými skladovacími kapacitami pro jejich uskladnění. Nehledě k výše uvedenému má Úřad za to, že z krátkodobého snížení cen nelze vyvozovat obecně platné závěry.
VII.3 Námitky ve vztahu k relevantnímu trhu maloobchodního prodeje krmných směsí
647. Účastník řízení má za to, že Úřadem provedené šetření potvrdilo rostoucí vliv mobilních mícháren krmných směsí, dále pak skutečnost, že velká část zemědělců si vyrábí krmné směsi (alespoň z části sama) a že se o dodávky konkrétnímu soutěžiteli obvykle uchází 4-5 dodavatelů, kteří soutěží nejenom cenou, ale i dalšími podmínkami. Účastník řízení rovněž poukázal na vliv nabídky a poptávky po krmných směsích na více geografických trzích a skutečnost, že nabídka převyšuje poptávku.
648. K tomu Úřad konstatuje, že v České republice působí velké množství malých výrobců krmných směsí, nicméně tato roztříštěnost konkurentů spojujících se soutěžitelů však současně způsobuje na některých lokálních relevantních trzích jejich neschopnost představovat významný konkurenční tlak na spojením vzniklý subjekt. Rovněž tak skutečnost, že velká řada výrobců krmných směsí tyto primárně vyrábí za účelem uspokojení vlastní potřeby, omezuje jejich působení jako subjektů soutěžících se spojením vzniklým subjektem. V případě zemědělských prvovýrobců působících v oblasti výkrmu drůbeže sehrává důležitou roli rovněž okolnost, že tito soutěžitelé jsou často závislí na zpracovatelských kapacitách zejména skupiny Agropol a podmíněných dodávkách krmných směsí ze strany této podnikatelské skupiny, což působí jako omezující faktor výběru výrobce krmných směsí.
649. Účastník řízení uvedl, že poptávka po krmných směsích má klesající tendenci a že dle jeho názoru nadbytečné výrobní kapacity nepředstavují bariéry pro vstup potenciálních konkurentů, ale naopak činí takový vstup snazším z důvodu možnosti sdílení či odkoupení takovéto nevyužívané kapacity.
650. Dle názoru Úřadu však obě uvedené skutečnosti představují určité omezení vstupu nových soutěžitelů. Obecně je zcela zjevné, že je riskantní vstupovat na trh, kde existují volné kapacity. Skutečnost, že volnými disponibilními výrobními kapacitami disponují i konkurenti spojujících se soutěžitelů, totiž nevytváří konkurenční tlak na ně, neboť tyto disponibilní kapacity jsou velmi roztříštěné a tudíž individuálně neschopné pokrýt případné významnější výpadky dodávek od spojujících se soutěžitelů za porovnatelných podmínek s ohledem na vyšší přepravní náklady, dodatečné náklady na vyjednávání či náklady spojené s vícesměnným provozem.
651. Účastník řízení poukázal na rostoucí význam pojízdných mícháren krmných směsí, což dle jeho názoru Úřad dostatečné nezohlednil, přičemž tyto mobilní míchárny, zejména ty, které jsou provozované německými společnostmi, mohou, podle účastníka řízení, díky své mobilitě bez omezení působit napříč všemi kraji České republiky.
652. Úřad má naopak za to, že tuto skutečnost provedený výzkum mezi odběrateli krmných směsí nepotvrdil, neboť služeb mobilních mícháren využívá pouze malé množství subjektů, cca 13 % oslovených respondentů, kdy podstatným způsobem služeb mobilních mícháren využívá pouze 5 % respondentů. Navíc je Úřad názoru, že tyto pojízdné míchárny mají své omezení s ohledem na vzdálenost dojezdu a s tím spojenou rentabilitu výrobních nákladů a cenu (například výše nákladů na pohonné hmoty a na dobu přemístění jednotky s ohledem na množství míchané krmné směsi apod.)
653. Účastník řízení rovněž nesouhlasí s obavou Úřadu, že by společnost AGROFERT HOLDING v případě povolení spojení mohla podmiňovat dodávky svých krmných směsí povinností odprodeje vykrmených zvířat do svých zpracovatelských kapacit.
654. Úřad v této souvislosti uvádí, že společnost Agropol toto provázání mohla prosazovat především s ohledem na její významné postavení na trhu zpracování drůbeže, a jelikož spojením dochází k posílení postavení spojením vzniklého subjektu na trhu maloobchodního prodeje krmných směsí a rovněž v oblasti zpracování a prodeje masa, pak i společnost AGROFERT HOLDING může mít vyšší motivaci takovým způsobem se chovat.
VII.4 Námitky ve vztahu k relevantním trhům výkupu obilovin a výkupu olejnin
655. Účastník řízení uvedl, že charakteristikou trhů výkupu obilovin a olejnin jsou neustále rostoucí výkupní ceny zemědělských komodit, které jsou ovlivněny cenami v Evropě, zejména v sousedních státech EU. Dále dovozuje, že jsou to právě výrobci, kteří určují, komu a kdy prodají své produkty, a jedná se tak o trhy, na nichž je dle názoru účastníka řízení rozhodující silou právě strana nabídky. Rovněž účastník uvedl, že velká část Úřadem oslovených respondentů poukázala na skutečnost, že dopravní náklady jdou na účet kupujícího, dále, že prodej ze strany prvovýrobců probíhá a výkupem rostlinných komodit se zabývají společnosti působící obvykle na území více krajů. Rovněž účastník řízení poukázal na možnost využití intervenčních nákupů SZIF a dále na přítomnost dalších finančně silných soutěžitelů na straně poptávky.
656. Někteří Úřadem oslovení respondenti skutečně potvrdili, že přepravní náklady v případě výkupu rostlinných komodit hradí kupující, nicméně řada z nich zároveň dodala, že tyto náklady v konečném důsledku snižují výkupní cenu komodity. Pokud jde o argument spočívající v působnosti kupujících i prodávajících na území více krajů, Úřad odkazuje na shora uvedený závěr v případě maloobchodního prodeje hnojiv, který se zde uplatní shodně.
657. Účastníkem řízení poukazované intervenční nákupy ze strany SZIF sice představují poslední možnost zemědělského prvovýrobce prodat vypěstované komodity, nicméně může tak učinit pouze za státem garantovanou výkupní cenu, která je podstatně nižší než cena tržní. O tom, že nákup zemědělských komodit prováděný ze strany SZIF v podstatě nemá žádný vliv na dané relevantní trhy, svědčí velmi nízké využití výkupů SZIF v posledních letech.
VIII. Námitky třetích osob
658. V průběhu správního řízení Úřad obdržel řadu připomínek rovněž od třetích subjektů, zejména konkurentů a obchodních partnerů spojujících se soutěžitelů, ale i asociací činných v dané oblasti. V rámci svého šetření se Úřad se žádostí o stanovisko obrátil i na státní instituce působící v oblasti zemědělství.
659. Řada subjektů vyslovila názor, že dojde ke vzniku dominantního či dokonce monopolního postavení spojujících se soutěžitelů, jehož důsledkem bude, že vzniklý soutěžitel bude mít možnost diktovat ceny vstupů i výstupů. Většinou se však jednalo o pouhá konstatování bez jakéhokoli podrobnějšího odůvodnění. Z okruhu připomínek silně zaznívá zejména stanovisko společnosti SETUZA a.s., která, jakožto zpracovatel olejnin a významný odběratel spojujících se soutěžitelů, vyslovila obavu, že v případě omezení dodávek, zvýšení ceny nebo změny obchodních podmínek neexistuje reálná alternativa přechodu k jiným dodavatelům olejnin schopným dodávky spojujících se soutěžitelů nahradit.
660. V této souvislosti je nezbytné konstatovat, že společnost AGROFERT HOLDING buduje vlastní zpracovatelskou kapacitu olejnin (MEŘO), [ obchodní tajemství ] . bez ohledu na realizaci posuzovaného spojení soutěžitelů. Aniž by došlo k realizaci posuzovaného spojení, společnost AGROFERT HOLDING by se stala konkurentem společnosti SETUZA a.s., obdobně jako je jím v době před spojením společnost Agropol, jejíž dodávky do společnosti SETUZA jsou patrně z tohoto důvodu méně významné. Mimoto již realizací omezení ve prospěch zachování účinné soutěže v případě rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů S 049/2008 AGROFERT HOLDING/PRVNÍ ŽATECKÁ dojde ke vzniku nového subjektu, [ obchodní tajemství ] .
661. Státní instituce působící v oblasti zemědělství, zejména Ministerstvo zemědělství České republiky a Státní zemědělský intervenční fond, Úřadu uvedly, že nemohou vzhledem k nedostatku relevantních informací poskytnout jakákoli kvalifikovaná stanoviska, která by hovořila buď ve prospěch či neprospěch posuzovaného spojení, nicméně nevyjádřily žádné případné námitky proti posuzovanému spojení soutěžitelů.
662. Z nestátních institucí Úřad obdržel stanovisko Agrární komory České republiky (dále též Agrární komora ), která, jakožto sdružení podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, konstatovala, že spojením vznikne subjekt, který bude v oblasti zpracování masa silným partnerem zahraničních řetězců s lepší vyjednávací pozicí vůči těmto řetězcům. Dle vyjádření Agrární komory lze rovněž očekávat pozitivní dopad na využití tuzemské produkce zemědělských komodit finančně solventním partnerem-odběratelem rostlinné produkce, využívané ke krmným účelům, přičemž z pohledu spojujících se soutěžitelů nedochází na některých regionálních trzích k významnému překryvu, nýbrž se naopak v mnoha případech doplňují. Zároveň Agrární komora uvádí, že v případě prodeje vstupů do zemědělské prvovýroby by problém z pohledu hospodářské soutěže neměl spojením nastat, neboť nedojde k ovlivnění jinak dostatečného množství možných dodavatelů jak z tuzemska tak i zahraničí. Ačkoli ve svém stanovisku upozorňuje i na možná úskalí posuzovaného spojení, například omezení v oblasti umístění produktů rostlinné výroby, ale i nabídky krmiv vůči chovatelům, závěrem Agrární komora vyjadřuje svoje neutrální stanovisko, neboť z pohledu vývoje globálních trhů nelze jednoznačně předjímat možné ovlivnění konkurenčního prostředí ani větší skupinou, vzniklou v důsledku předmětného spojení.
663. K tomu Úřad uvádí, že veškeré námitky vznesené v průběhu správního řízení ze strany třetích osob při posuzování předmětného spojení soutěžitelů důkladně zvážil a zohlednil při konečném rozhodování ve věci. Pokud jde o nejčastěji uváděnou námitku vzniku či posílení dominantního či dokonce monopolního postavení spojením vzniklého subjektu, provedené šetření a v jeho rámci získané číselné podklady ukázaly, že tržní podíly spojujících se soutěžitelů nejsou tak vysoké, jak některé subjekty uváděly (až 80%), rovněž tak tržní síla je na většině relevantních trhů dostatečným způsobem vyvažována ze strany konkurenčních subjektů a stejně tak na většině relevantních trhů existuje alternativa obchodních partnerů pro výběr jiného dodavatele či odběratele. V případech relevantních trhů, kde vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže spatřoval i Úřad, bylo požadováno přijetí takových omezení ve prospěch hospodářské soutěže, která by tyto obavy zmírnila či zcela odstranila.
IX. Opatření ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže
664. Ve smyslu § 17 odst. 4 zákona může Úřad povolení spojení podmínit splněním závazků, které ve prospěch zachování účinné soutěže Úřadu navrhli spojující se soutěžitelé před zahájením řízení o povolení spojení nebo v jeho průběhu.
665. Obecně za nejvhodnější řešení považuje Úřad přijetí závazků strukturální povahy, které preferuje při odstraňování obav z narušení hospodářské soutěže, zejména v případech, kdy tyto obavy plynou z možného vzniku či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu, neboť jejich účinky jsou efektivní, jejich plnění nevyžaduje dlouhodobé sledování, a jsou tak snadněji kontrolovatelné.
666. Účastník řízení za účelem odstranění identifikovaných obav ve svém podání ze dne 8. prosince 2008 navrhl závazky ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže spočívající v odprodeji některých provozoven. Nicméně s ohledem na skutečnost, že omezení tvořící navržené závazky nepokrývala všechny relevantní trhy, na nichž Úřad v té době spatřoval obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, ani nebyla dostatečným způsobem kvantifikována pro potřeby stanovení reálného účinku na jednotlivé vymezené relevantní trhy, Úřad nemohl posoudit skutečný efekt navržených závazků. Nemohl se tedy ani vyjádřit, zda by přijetí takových závazků v konečném rozhodnutí ve věci bylo dostatečné pro odstranění identifikovaných vážných obav Úřadu z podstatného narušení hospodářské soutěže či nikoli.
667. Na základě Sdělení výhrad a projednání těchto výhrad na ústních jednáních dne 17. února 2009 a 24. února 2009 předložil účastník řízení v podání ze dne 18. března 2009 modifikované závazky v podobě, v jaké byly přijaty v tomto rozhodnutí.
668. Podle těchto závazků se účastník řízení zavazuje jednak k tomu, že ve lhůtě do [ obchodní tajemství ] od právní moci rozhodnutí převede ve výroku rozhodnutí identifikované [ obchodní tajemství ] , které jsou v době před vydáním rozhodnutí ve vlastnictví [ obchodní tajemství ] .
669. Dále se účastník řízení zavázal k tomu, že na jím kontrolovanou [ obchodní tajemství ] přejde formou rozdělení odštěpením sloučením část jmění představovaná i) všemi movitými a nemovitými věcmi náležícími ke středisku [ obchodní tajemství ] , ii) všemi movitými a nemovitými věcmi náležícími ke středisku [ obchodní tajemství ] , dále iii) všemi movitými a nemovitými věcmi náležícími ke středisku [ obchodní tajemství ] a iv) stavbou bez č.p. [ obchodní tajemství ] (dále též Převáděná část [ obchodní tajemství ] ), a to vždy včetně všech souvisejících majetkových práv vyplývajících ze smluv či ze zákona, jakož i všech souvisejících práv a povinností z pracovně-právních vztahů, a následně ve lhůtě do jednoho roku od právní moci dojde k převodu majetkové účasti představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti [ obchodní tajemství ] na nového nabyvatele. Tímto nabyvatelem přitom musí být taková osoba (fyzická či právnická), popřípadě entita, která bude v době realizace daného převodu na společnosti AGROFERT HOLDING vlastnicky, finančně a personálně nezávislá a která bude mít předpoklady k udržení a dalšímu rozvoji převáděné části účastníka řízení.
670. Účastník řízení se rovněž zavázal k tomu, že na novou jím kontrolovanou společnost (dále též NewCo ) přejde formou rozdělení odštěpením sloučením či formou rozdělení odštěpením se založením nové společnosti část jmění společností [ obchodní tajemství ] představovaná všemi movitými a nemovitými věcmi náležícími ke středisku [ obchodní tajemství ] , všemi movitými a nemovitými věcmi náležícími ke středisku [ obchodní tajemství ] a všemi movitými a nemovitými věcmi náležitými ke středisku [ obchodní tajemství ] (dále též Převáděná část [ obchodní tajemství ] ), a to vždy včetně všech souvisejících majetkových práv vyplývajících ze smluv či ze zákona, jakož i všech souvisejících práv a povinností z pracovně-právních vztahů, a následně ve lhůtě do jednoho roku od právní moci dojde k převodu majetkové účasti představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti [ obchodní tajemství ] na totožného nabyvatele, který nabude majetkovou účast na společnosti [ obchodní tajemství ] . Konkrétní soupis aktiv Převáděné části [ obchodní tajemství ] a Převáděné části [ obchodní tajemství ] je specifikován v podání společnosti AGROFERT HOLDING ze dne 11. března 2009 a 16. března 2009 (viz list spisu č. 2183-2246 a list spisu č. 2249-2253).
671. Současně bude účastník řízení povinen ve vztahu ke společnostem [ obchodní tajemství ] po dobu [ obchodní tajemství ] let od realizace shora uvedených závazků uplatňovat v rámci vzájemných obchodních vztahů podmínky plně srovnatelné s podmínkami, které účastník řízení uplatňuje ve vztahu k ostatním subjektům, které ve shodném či srovnatelném postavení působí na příslušných relevantních trzích.
672. Aby nemohlo dojít k možnému znehodnocení převáděných aktiv pro budoucího kupujícího, zavázal se účastník řízení rovněž k tomu, že do dne realizace shora uvedených převodů nebude majetkové účasti ve společnostech [ obchodní tajemství ] a/nebo Převáděnou část [ obchodní tajemství ] a Převáděnou část [ obchodní tajemství ] zatěžovat závazky nad rámec běžné provozní činnosti (zejména pak závazky týkající se rozsahu a kvality poskytovaných služeb, obchodních a jiných smluvních vztahů a majetkových či jiných hodnot) tak, aby v důsledku takových závazků nedošlo k poklesu hodnoty Převáděné části [ obchodní tajemství ] a převáděné části [ obchodní tajemství ] ke dni vydání tohoto rozhodnutí.
673. Na základě doporučení Úřadu se účastník řízení rovněž zavázal, ve vztahu k závazku uvedenému v bodě II. výroku tohoto rozhodnutí, že převod předmětných aktiv lze realizovat teprve po předchozím souhlasu Úřadu s tím, že uvažovaný nabyvatel aktiv splňuje veškeré podmínky stanovené tímto rozhodnutím. Uvedený souhlas Úřadu se rovněž vztahuje i na závazek odprodeje Převáděné části [ obchodní tajemství ] uvedený v bodě III. výroku tohoto rozhodnutí. Přitom Úřad upozorňuje, že smyslem a výlučným obsahem takového ustanovení je pouze verifikace splnění podmínek, které se vážou k převodu zmiňovaných aktiv, nikoli stanovení oprávnění Úřadu určovat konkrétního nabyvatele těchto aktiv.
674. Porušení závazku vyžádat si souhlas Úřadu, respektive realizace prodeje majetkové účasti ve společnostech [ obchodní tajemství ] a/nebo Převáděné části [ obchodní tajemství ] a Převáděné části [ obchodní tajemství ] bez tohoto souhlasu bude považována za porušení závazků ze strany účastníka řízení s důsledky předpokládanými v § 19 odst. 1 zákona.
675. Stanovením lhůty pro realizaci převodů aktiv dle bodů č. II. a III. výroku tohoto rozhodnutí na jeden rok od právní moci tohoto rozhodnutí dochází k prodloužení lhůty stanovené společnosti AGROFERT HOLDING v rozhodnutí č.j. S 049/2008/KS-17138/2008/840 pro převod majetkové účasti představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti [ obchodní tajemství ] , na níž formou rozdělení odštěpením sloučením či formou rozdělení odštěpením se založením nové společnosti měla přejít část jmění společnosti PRVNÍ ŽATECKÁ a.s. představovaná (i) majetkovými hodnotami společnosti [ obchodní tajemství ] spočívajícími ve veškerém movitém a nemovitém majetku tvořícím areály [ obchodní tajemství ] a všech souvisejících smluv, včetně práv a povinností z pracovně-právních vztahů, a (ii) majetkovými hodnotami společnosti [ obchodní tajemství ] spočívajícími v souboru všech hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání středisek [ obchodní tajemství ] . Ve výroku citovaného rozhodnutí Úřad stanovil pro převod daných aktiv lhůtu [ obchodní tajemství ] od právní moci předmětného rozhodnutí, přičemž tato lhůta má uplynout dne [ obchodní tajemství ] . S ohledem na skutečnost, že na společnost [ obchodní tajemství ] mají být převedena další aktiva, a to v důsledku rozhodnutí ve věci spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING a Agropol, považuje Úřad za přiměřené prodloužit lhůtu k převodu majetkové účasti na této společnosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
IX.1 Zhodnocení přijatých podmínek a o mezení ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže
676. Úřad účastníkem navržené závazky ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže posoudil jednak z pohledu, zda jsou způsobilé odstranit jeho vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích, jednak zda jsou tato omezení ze strany Úřadu do budoucna kontrolovatelné.
677. Navržené závazky reagují na shora identifikované obavy z možného narušení hospodářské soutěže zejména v důsledku posílení tržní síly a identifikovaných horizontálních i vertikálních účinků, vedoucích k odstranění významné konkurenční síly na předmětných relevantních trzích.
678. Smyslem přijatých omezení je především vytvoření nového či posílení již existujícího konkurenčního subjektu, který by představoval reálnou alternativu pro zemědělské prvovýrobce, a tím i potenciální snížení tržního podílu spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích maloobchodního prodeje hnojiv, maloobchodního prodeje krmných směsí, výkupu obilovin a výkupu olejnin ve Středočeském kraji, maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv v Ústeckém kraji, výkupu obilovin v Královéhradeckém kraji, maloobchodního prodeje krmných směsí v Pardubickém kraji, maloobchodního prodeje krmných směsí v Plzeňském kraji a maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv v Jihočeském kraji. Přitom Úřad považuje za významnou tu skutečnost, že nabyvatelem veškerých převáděných aktiv by měl být jediný subjekt, což by mělo vést ke vzniku nového či posílení stávajícího konkurenta spojujících se soutěžitelů, který bude schopen vyvíjet nezanedbatelný konkurenční tlak na spojením vzniklý celek spíše, než kdyby byl převod shora uvedených aktiv rozdroben a realizován několika nabyvatelům. Současně bude takový subjekt představovat reálnou alternativu pro dodávky, respektive odběry zemědělských prvovýrobců s tím, že takový subjekt by měl být, vzhledem ke svému komplexnímu působení, schopen poskytovat těmto subjektům také služby financování jejich činnosti pomocí zelených úvěrů. Úřad rovněž zdůrazňuje, že nabyvatelem veškerých převáděných aktiv může být jak stávající konkurent, tak subjekt, jež na vymezených trzích doposud nepůsobil, prokáže-li splnění předepsaných charakteristik, tzn. který bude nezávislý na spojujících se soutěžitelích a který bude splňovat předpoklady k udržení a dalšímu rozvoji převáděných částí spojujících se soutěžitelů. Úřad dále uvádí, že bude mít možnost před uskutečněním prodeje zkontrolovat, zda vybraný nabyvatel splňuje požadovaná výše uvedená kriteria, a tím vyloučit možnost prodeje převáděných aktiv nezpůsobilému subjektu. Schválení vhodného nabyvatele přitom neodvisí od splnění notifikačních kriterií, a tedy povinnosti podat návrh na povolení spojení soutěžitelů ze strany nabyvatele.
679. Účastník řízení v průběhu správního řízení upozorňoval, že zejména u relevantních trhů spojených s výkupem rostlinných komodit, ale i maloobchodním prodejem hnojiv, jakožto pouze obchodních aktivit, není zapotřebí ke vstupu na tyto trhy žádných skladovacích prostor, nicméně Úřad má za to, a rovněž oslovení respondenti to potvrdili, že vlastnictví obchodní sítě, kam lze skladovací prostory podřadit, je významnou konkurenční výhodou. Mimoto, jak již bylo uvedeno, závazky ve prospěch zachování účinné soutěže sleduje Úřad zejména přímé snížení tržního podílu spojujících se soutěžitelů a proto takové závazky by měly být dostatečně hmatatelné či materializované, což o převodu skladovacích prostor rostlinných komodit bezesporu platí.
680. Vyjádřeno v číselných ukazatelích dosažených spojujícími se soutěžiteli bude mít odprodej Převáděných středisek na jednotlivých relevantních trzích, na kterých Úřad shledává obavy z narušení hospodářské soutěže, následující dopad:
i) Závazek odprodeje středisek [ obchodní tajemství ] z majetku skupiny [ obchodní tajemství ] a střediska [ obchodní tajemství ] z majetku skupiny [ obchodní tajemství ] :
Předmětný odprodej bude mít za následek vytvoření či posílení konkurenta, jehož nová kapacita pro působení na problematických věcně relevantních trzích ve [ obchodní tajemství ] bude odpovídat:
a)na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv tržnímu podílu cca [5-15] %
b) na relevantním trhu výkupu obilovin tržnímu podílu cca [5-15] %
c)na relevantním trhu výkupu olejnin tržnímu podílu cca [0-5] %
d) na relevantním trhu maloobchodního prodeje krmných směsí tržnímu podílu cca [5-15] %.
Střediska [ obchodní tajemství ] působí a nadále mohou působit i v oblastech maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin, maloobchodního prodeje osiv a skladování rostlinných komodit, a jsou tak způsobilá provozovat veškerou činnost společností typu ZZN, a mohou, za předpokladu, že budou nabyta vhodným kupujícím, představovat významného soutěžitele na daných trzích.
S ohledem na své geografické umístění jsou střediska [ obchodní tajemství ] schopna představovat i potenciální konkurenci pro spojením vzniklý subjekt v [ obchodní tajemství ] kraji.
ii) Závazek odprodeje středisek [ obchodní tajemství ] z majetku skupiny [ obchodní tajemství ] a střediska [ obchodní tajemství ] z majetku skupiny [ obchodní tajemství ] :
Předmětný odprodej bude mít za následek vytvoření či posílení konkurenta, jehož nová kapacita pro působení na problematických věcně relevantních trzích v [ obchodní tajemství ] bude odpovídat:
a) na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv cca [5-15] %.
Střediska [ obchodní tajemství ] mohou působit na většině výrobkových relevantních trhů (činnost společnosti typu ZZN) na území [ obchodní tajemství ] , a s ohledem na geografické umístění středisek [ obchodní tajemství ] , které budou převáděny spolu s ostatními středisky skupiny [ obchodní tajemství ] , i na území [ obchodní tajemství ] , přičemž uvedená střediska mohou, za předpokladu, že budou nabyta vhodným kupujícím, rovněž představovat významného soutěžitele na trhu.
iii) Závazek odprodeje střediska [ obchodní tajemství ] z majetku skupiny [ obchodní tajemství ] :
Předmětný odprodej bude mít za následek vytvoření či posílení konkurenta na území [ obchodní tajemství ] , jehož nová kapacita pro působení na problematickém relevantním trhu maloobchodního prodeje krmných směsí bude odpovídat cca [25-35] %. Rovněž tak bude předmětným spojení vytvořen nový konkurent na relevantním trhu výkupu obilovin v dotčeném kraji s kapacitou působení cca [5-15] % trhu.
S ohledem na své geografické umístění představuje středisko [ obchodní tajemství ] mimo jiné i potenciální konkurenci v oblasti maloobchodního prodeje krmných směsí a výkupu obilovin na území [ obchodní tajemství ] .
iv) Závazek odprodeje cca [ obchodní tajemství ] % akciového podílu na společnosti [ obchodní tajemství ] bude mít dopad na území [ obchodní tajemství ] , a to na trzích maloobchodního prodeje krmných směsí a výkupu obilovin. Uskutečněním tohoto odprodeje dojde k úplnému osamostatnění jednoho z nejvýznamnějších konkurentů spojujících se soutěžitelů, jehož volné výrobní kapacity mu umožní zásadním způsobem konkurovat spojením vzniklému subjektu.
681. Úřad má za to, že předmětné závazky účastníka řízení mají potenciál zajistit snížení tržních podílů spojením vzniklého subjektu soutěžitele a zároveň vytvořit konkurenta s nezanedbatelnou konkurenční silou, představující alternativu k již stávajícím soutěžitelům působícím na vymezených věcně relevantních trzích ve Středočeském, Ústeckém, Jihočeském, Plzeňském a Královéhradeckém kraji.
682. Další přijaté závazky účastníka řízení. Povinnost nezatěžovat předmět převodu závazky nad rámec běžné provozní činnosti vyplývá z potřeby zachování majetkové hodnoty předmětu prodeje tak, aby byl tento co možná nejsnáze převoditelný a byl schopen podnikatelské činnosti jako běžný soutěžitel. Předchozí schválení kupujícího subjektu ze strany Úřadu má předejít situaci, kdy by takovým kupujícím byl například subjekt, který by nebyl schopen dlouhodobě udržovat a rozvíjet předmět převodu, popřípadě by to byl soutěžitel propojený s účastníkem řízení. Úřad závěrem konstatuje, že zvolená forma včlenění vybraných aktiv do společnosti [ obchodní tajemství ] a nové společnosti NewCo je vhodnější než odprodej jednotlivých částí spojujících se soutěžitelů, a to zejména s ohledem na pro účastníka řízení méně komplikované (především co do počtu případných smluv) vyjednávání takového odprodeje, ale především proto, že dojde případnou realizací převodu daných aktiv na jediného nabyvatele s sebou přinese vytvoření výraznějšího konkurenčního tlaku na spojením vzniklé soutěžitele v dotčených krajích.
683. Obecně ke stanovení délky lhůty pro splnění strukturálních závazků Úřad konstatuje, že pro jejich efektivní působení na udržení a rozvoj hospodářské soutěže je nezbytná jejich rychlá implementace, přičemž v případech strukturálních závazků spočívajících ve formě prodeje [ obchodní tajemství ] spojujících se soutěžitelů jednomu potenciálnímu zájemci Úřad považuje za nejdelší akceptovatelnou lhůtu pro uskutečnění požadovaného převodu dobu odpovídající [ obchodní tajemství ] . Toto období je dle Úřadu dostačující pro vyčlenění převáděných částí podniků do samostatných společností, jež následně mohou být převedeny na potenciální nabyvatele. Z tohoto důvodu Úřad považoval některé dřívější návrhy závazků účastníka řízení za nedostatečné, neboť jejich implementace měla být rozložena až na dobu [ obchodní tajemství ] od právní moci rozhodnutí.
684. Z hlediska materiálního Úřad považuje přijatá omezení za dostačující pro odstranění vyjádřených obav z podstatného narušení soutěže, rovněž tak i na strukturální charakter přijatých závazků a s tím spojená jejich snadná kontrolovatelnost, dále oprávnění Úřadu schválení vhodnosti potenciálního nabyvatele před skutečnou realizací navrhovaných závazků, vede Úřad k závěru, že při splnění přijatých omezení budou dány podmínky pro uchování a další rozvíjení soutěžního prostředí na relevantních trzích.
X. Právní posouzení
685. Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je získání kontroly nad společností Agropol ze strany společnosti AGROFERT HOLDING. K předmětné transakci má dojít tak, že společnost AGROFERT HOLDING má nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech této společností, a tím i možnost tuto společnost přímo a výlučně kontrolovat ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
686. Úřad v průběhu správního řízení zkoumal, zda spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Na základě analýzy relevantních trhů a pravděpodobných dopadů spojení na ně, podpořené oslovenými soutěžiteli, Úřad zjistil, že uskutečněním spojení dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích (i) maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv ve Středočeském kraji, (ii) maloobchodního prodeje krmných směsí ve Středočeském kraji, (iii) výkupu obilovin ve Středočeském kraji, (iv) výkupu olejnin ve Středočeském kraji, (v) maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv v Ústeckém kraji, (vi) výkupu obilovin v Královéhradeckém kraji, (vii) maloobchodního prodeje krmných směsí v Pardubickém kraji, (viii) maloobchodního prodeje krmných směsí v Plzeňském kraji, a (ix) maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv v Jihočeském kraji.
687. Ačkoli i na dalších relevantních trzích dojde v důsledku posuzovaného spojení k výraznému posílení postavení skupiny AGROFERT, založeném zejména navýšením tržních podílů spojením vzniklého subjektu, výrazným odstupem tržních podílů nejbližších konkurentů a jeho značnou hospodářskou a finanční silou, Úřad v průběhu šetření dospěl k závěru, že nedojde k odstranění významného konkurenčního tlaku na těchto dalších relevantních trzích a že zejména zůstane zachována možnost volby alternativního dodavatele, resp. odběratele.
688. Ve vztahu k relevantním trhům, na kterých Úřad spatřoval vážné obavy z narušení hospodářské soutěže přijal účastník řízení za účelem odstranění identifikovaných obav závazky ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže a navrhl Úřadu, aby jimi podmínil svoje povolení předmětného spojení.
689. Po analýze účastníkem řízení navržených závazků ve prospěch zachování účinné soutěže a jejich efektu na předmětných relevantních trzích Úřad konstatuje, že ve výroku rozhodnutí uvedené závazky účastníka řízení jsou z důvodů uvedených v předcházejících částech rozhodnutí postačující k odstranění obav z podstatného narušení hospodářské soutěže na vymezených relevantních trzích. V důsledku toho Úřad rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 17 odst. 4 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě podle § 16 odst. 4 zákona vydává rozhodnutí, kterým posuzované spojení povoluje za podmínky splnění ve výroku uvedených závazků ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže. Poučení o opravném prostředku
690. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
PM: 31. března 2009
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Dejl, LL.M., Ph.D., advokát
AK Kocián Šolc Balaštík
Jungmannova 24
110 00 Praha 1

[1] Viz např. S 39/02 AGROFERT HOLDING/UNIPETROL nebo S 103/02 A & A Stickstoff Holding/SKW Stickstoffwerkepiesteritz , kde Úřad rovněž konstatoval, že nejužší vymezení relevantního trhu, tj. například podle jednotlivých konkrétních hnojiv (např. DAM 390), není z důvodu částečné zaměnitelnosti jednotlivých hnojiv v rámci širších skupin, např. jednosložkových dusíkatých hnojiv nezbytně nutné.
[2] Viz S 049/2008 AGROFERT HOLDING/PRVNÍ ŽATECKÁ.
[3] Maloobchodním prodejem se rozumí prodej konečným spotřebitelům, na rozdíl od velkoobchodu, který zahrnuje dodávky od výrobce k distributorům.
[4] Viz S 049/2008 AGROFERT HOLDING/PRVNÍ ŽATECKÁ.
[5] Viz S 049/2008 AGROFERT HOLDING/PRVNÍ ŽATECKÁ.
[6] Např. S 25/05 AGROFERT/Poděbradská blata.
[7] Např. S 17/03 AGROFERT/ZEZNA Znojmo a S 237/03 AGROFERT/MASO UZENINY obchodní družstvo Kostelec .
[8] Viz S 17/03 AGROFERT/ZEZNA Znojmo a S 237/03 AGROFERT/MASO UZENINY obchodní družstvo Kostelec.
[9] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství C 31, ze dne 5. 2. 2004, str. 5-18.
10 Viz § 17 odst. 3 zákona.
[10] Viz bod 20 Pokynů pro posuzování horizontálních spojení.
[11] Viz bod 20 Pokynů pro posuzování horizontálních spojení.
[12] [...obchodní tajemství ] .
[13] Velkoobchodní prodej
[14] Maloobchodní prodej.
[15] Skupina Agropol ukončila svoji činnost v oblasti chovu a výkrmu prasat v únoru 2008.
[16] Což činí zhruba 40 % celkové sklizně řepkového semene na území České republiky.
[17] Viz Zpráva o trhu obilovin, olejnin a krmiv č. 12/2008 zpracovávaná SZIF, která uvádí průměrné spotřebitelské ceny potravinářské pšenice. Z údajů vyplývá, že za období 08/2006-07/2007 byla tato cena 2,86-4,15 Kč/kg, v období 08/2007-07/2008 se tato cena zvýšila na 4,44-6,21 Kč/kg, přičemž v 10/2008 cena poklesla na 3,83 Kč/kg.
[18] V oblasti výkupu obilovin a olejnin jsou tyto subjekty dodavateli.
[19] Zelené úvěrování představuje formu financování činnosti zemědělských prvovýrobců, kdy za dodávky zemědělských vstupů platí prvovýrobce až po sklizni formou naturálních dodávek vypěstovaných zemědělských komodit.
[20] Například rozhodnutí Evropské komise ve věci spojení soutěžitelů M.5047 REWE/ADEG, M.3751 Novartis/Hexal
[21] Viz bod 22 Pokynů pro posuzování horizontálních spojení.
[22] Výrobní kapacita 4 nejvýznamnějších konkurentů v dané oblasti je schopna pokrýt téměř celou poptávku po krmných směsích v daném regionu.
[23] Přitom u relevantních trhů maloobchodního prodeje krmných směsí v Karlovarském kraji a v Královéhradeckém kraji došlo v roce 2008 k výraznému poklesu výkonů společnosti Agropol, v důsledku čehož společný tržní podíl v tomto roce nedosahoval ani hranice 35 %.
[24] Účastník řízení má veškeré dílčí výpočty Úřadu k dispozici.
[25] Viz http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC0205(02):EN:NOT
[26] Rozhodnutí Evropské komise M.3216 Oracle/PeopleSoft , M.2201 MAN/Auwarter a M.1882 Pirelli/BICC či rozhodnutí OFT ME/3826/08 InBEV NV/Anheuser-Bush.
[27] Viz list spisu č. 1894-1948.