UOHS S291/2011
Rozhodnutí: S291/2011/KS-12425/2011/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů E21 Holding B.V. a ENERGY 21 a.s.
Účastníci E21 Holding B.V. ENERGY 21 a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 9. 8. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 129 KB


Č. j.: ÚOHS-S291/2011/KS-12425/2011/840/JMě
V Brně dne: 9. 8. 2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S291/2011/KS, zahájeném dne 21. 7. 2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti E21 Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, De Boelelaan 7, zastoupeného JUDr. Štěpánem Svobodou, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, na základě plné moci, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů E21 Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, De Boelelaan 7, a ENERGY 21 a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3/620, IČ: 27865789, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o koupi a prodeji cenných papírů, jež bude uzavřena mezi společností E21 Holding B.V., jako kupujícím, a společnostmi G.I.H.G. LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Kritis 2, a NATLAND Investment Group N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 1143, jako prodávajícími, v jejímž konečném důsledku má společnost E21 Holding B.V. získat akcie představující [obchodní tajemství] % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ENERGY 21 a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost E21 Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, De Boelelaan 7 (dále jen E21 Holding ), získat akcie představující [obchodní tajemství] % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ENERGY 21 a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3/620, IČ: 27865789 (dále jen ENERGY 21 ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje obratové notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost E21 Holding je součástí skupiny, v jejímž čele stojí společnost Mid Europa Partners LLP (dále jen skupina MEP ), zabývající se investiční činností. Součástí skupiny MEP jsou společnosti působící v oblastech zpracovatelského průmyslu, kabelového vysílání, elektronických komunikací a zdravotní péče.
3. V České republice působí skupina MEP prostřednictvím společností DISA Industries s.r.o., Wheelabrator Group s.r.o. a Pantel International CZ s.r.o., a to v oblastech strojírenství (jedná se zejména o výrobu obráběcích strojů a zařízení pro průmyslovou filtraci) a elektronických komunikací (jedná se zejména o poskytování služeb propojování optickými kabely a vlákny a výrobu rozhlasových a televizních vysílačů a přístrojů pro drátovou telefonii a telegrafii).
4. Skupina MEP vlastní dále minoritní podíl na společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., nad níž však nevykonává kontrolu. Skupina MEP vlastnila dále 100% podíl na společnosti České Radiokomunikace a.s., nad níž však od ledna 2011 již kontrolu nevykonává.
5. Společnost ENERGY 21 působí prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti výroby elektrické energie ze solárních panelů, projektování, výstavby, dodávek a servisu solárních elektráren a v oblasti distribuce komponentů solárních zařízení, jako jsou např. solární panely, měniče, transformátory a kabely. Před uskutečněním spojení je společnost ENERGY 21 společně kontrolována ze strany společností E21 Holding, G.I.H.G. LIMITED a NATLAND Investment Group N.V.
6. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Štěpán Svoboda, advokát
CMS Cameron McKenna v.o.s.
Palladium
Na Poříčí 1079/3a
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 9. 8. 2011.