UOHS S290/2013
Rozhodnutí: S290/2013/KS-9930/2013/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů LAMA ENERGY GROUP s.r.o. , a MARRITIMA ENERGY a.s.,
Účastníci MARRITIMA ENERGY a.s., LAMA ENERGY GROUP s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 29. 5. 2013
Dokumenty dokument ke stažení 80 KBČ. j.: ÚOHS-S290/2013/KS-9930/2013/840/JMě

Brno 29. 5. 2013Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-290/2013/KS, zahájeném dne 14. 5. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti LAMA ENERGY GROUP s.r.o., se sídlem Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, IČ: 64086259, zastoupeného Mgr. Ing. Martinem Lukášem, advokátem, se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů LAMA ENERGY GROUP s.r.o., se sídlem Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, IČ: 64086259, a MARRITIMA ENERGY a.s., se sídlem Brno, Optátova 708/37, IČ: 29290171, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a to na základě Smlouvy o vkladu akcií do základního kapitálu, která bude uzavřena mezi společností LAMA ENERGY GROUP s.r.o., jako nabyvatelem, a panem P. O., jako převodcem, v jejímž důsledku má společnost LAMA ENERGY GROUP s.r.o. získat akcie představující 90% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti MARRITIMA ENERGY a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

POVOLUJE.


Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného smluvního dokumentu, v jehož důsledku má společnost LAMA ENERGY GROUP s.r.o., se sídlem Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, IČ: 64086259 (dále jen LEG ), získat akcie představující 90% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti MARRITIMA ENERGY a.s., se sídlem Brno, Optátova 708/37, IČ: 29290171 (dále jen MARRITIMA ), a tím i výlučnou kontrolu nad touto společností. S ohledem na výše uvedené skutečnosti představuje posuzovaná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
2. Spojení splňuje rovněž notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
3. V důsledku zmiňované transakce se pan P. O. (dále jen P. O. ), který svůj stávající 90% akciový podíl na společnosti MARRITIMA vkládá do základního kapitálu společnosti LEG, stane akcionářem této společnosti, který bude držet akcie představující cca 2 % podíl na jejím základním kapitálu. Tento akciový podíl na společnosti LEG však nebude zakládat společnou ani výlučnou kontrolu nad touto společností ze strany P. O.
4. Společnost LEG , která působí převážně na území České republiky, se zabývá těžbou ropy a zemního plynu, obchodováním s těmito komoditami, prodejem zemního plynu a elektrické energie konečným zákazníkům a výstavbou těžební infrastruktury.
5. Jedinou činností společnosti MARRITIMA je správa 100% akciového podílu ve společnosti Teplárna Otrokovice a.s., se sídlem Otrokovice, Objízdná 1777, IČ: 46347089 (dále jen TOT ), která se zaměřuje na výrobu, rozvod a prodej tepelné energie na území Otrokovic, Napajedel a Zlína (části Malenovice) a výrobu a prodej elektrické energie na území České republiky.
6. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.


Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže

Obdrží:
Mgr. Ing. Martin Lukáš, advokát AK Weinhold Legal, v.o.s. Karlovo náměstí 10 120 00 Praha 2Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 29. 5. 2013