UOHS S290/2006
Rozhodnutí: S 290/06-18972/06/620 Instance I.
Věc Návrh na spojení soutěžitelů ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o./PREFIN a.s. a PREZIPP, s.r.o.
Účastníci PREFIN a.s. PREZIPP, s.r.o. ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Stará Vajnorská 16, Bratislava, Slovenská republika
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 9. 11. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 102 KB


S 290/06-18972/06/620 V Brně dne 6. listopadu 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 290/06, zahájeném dne 5. října 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., se sídlem Stará Vajnorská 16, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31355161, ve správním řízení zastoupená Dr. Josefem Černohlávkem, advokátem, se sídlem Jungmannova 31, Praha 1, na základě plné moci ze dne 26. července 2006, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií, kterou zamýšlejí uzavřít společnost ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., se sídlem Stará Vajnorská 16, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31355161, jako nabyvatel, a akcionáři společnosti PREFIN a.s., se sídlem Pardubická 326, Chrudim, IČ: 26003562, jako převodci, v jejímž důsledku nabude společnost ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., se sídlem Stará Vajnorská 16, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31355161, akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti PREFIN a.s., se sídlem Pardubická 326, Chrudim, IČ: 26003562, a tím současně i 50% obchodní podíl ve společnosti PREZIPP, s.r.o., se sídlem Tovární 209, Chrudim, IČ: 25263579, čímž získá i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 42/2006 ze dne 18. října 2006. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií, kterou zamýšlejí uzavřít společnost ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., se sídlem Stará Vajnorská 16, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31355161 (dále jen "ZIPP BRATISLAVA"), jako nabyvatel, a dosavadní akcionáři společnosti PREFIN a.s., se sídlem Pardubická 326, Chrudim, IČ: 26003562 (dále jen "PREFIN"), jako převodci 1 . V důsledku posuzované transakce nabude společnost ZIPP BRATISLAVA akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti PREFIN, čímž získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.
V době před posuzovanou transakcí vlastní společnost ZIPP BRATISLAVA a společnost PREFIN každá 50% obchodní podíl ve společnosti PREZIPP, s.r.o., se sídlem Tovární 209, Chrudim, IČ: 25263579 (dále jen "PREZIPP"), a tuto společnost společně kontrolují. Nabytí 100% akciového podílu ve společnosti PREFIN společnost ZIPP BRATISLAVA tak současně povede k tomu, že společnost ZIPP BRATISLAVA nabude nepřímo 50% obchodní podíl ve společnosti PREZIPP, a bude tedy vlastnit celkem 100% obchodní podíl ve společnosti PREZIPP 2 . V důsledku předmětné transakce se změní kvalita kontroly vykonávané nad společností PREZIPP ze strany společnosti ZIPP BRATISLAVA ze společné na výlučnou.
Podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo kdy jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, a to mimo jiné nabytím obchodního podílu nebo akcií. V souladu s rozhodovací praxí Úřadu se za spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona považují i situace, kdy dochází ke změně kvality kontroly nad jiným soutěžitelem (z kontroly společné na výlučnou i naopak) 3 .
Posuzovaná transakce, v jejímž důsledku společnost ZIPP BRATISLAVA získá možnost výlučně kontrolovat společnost PREFIN a společnost PREZIPP, je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona.
Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů 4 dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka podle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost ZIPP BRATISLAVA je kontrolována společností STRABAG s.r.o., se sídlem na Slovensku, jež je následně kontrolována společností Bau Holding Beteiligungs AG, sídlící v Rakousku. Všechny uvedené subjekty jsou součástí skupiny, v jejímž čele stojí společnost STRABAG SE, se sídlem v Rakousku (dále společně také jen "skupina STRABAG"), jež je celosvětově činná v oblasti stavebnictví.
Na území České republiky kontroluje společnost ZIPP BRATISLAVA zejména následující subjekty:
společnost ZIPP PRAHA, s.r.o., se sídlem Na Bělidle 198/12, Praha 5, IČ: 63991462, která se zabývá výrobou panelů a betonových stavebních prvků,
společnost ZIPP Brno s.r.o., se sídlem Kaštanová 34, Brno, IČ: 49975561, která je činná v oblasti stavební dopravy a provádění staveb, a
společnost ZIPP REAL, a.s., se sídlem Kaštanová 34, Brno, IČ: 26240912, která se zabývá zprostředkovatelskou činností.
K dalším subjektům skupiny STRABAG, které vyvíjejí činnost na území České republiky, náleží například společnost ILBAU Plzeň a.s., se sídlem Vrbenská 31, České Budějovice, IČ: 64834352 5 , k jejímuž předmětu podnikání patří mimo jiné provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na stavbách a odstraňování staveb, společnost STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ: 60838744 6 , která se zabývá silničním a pozemním stavitelstvím, výstavbou tunelů, inženýrským stavitelstvím a rozvojovými projekty, společnost ILBAU spol. s r.o., se sídlem Na Bělidle čp. 198/21, Praha 5, IČ: 40743187 7 , k jejímuž předmětu podnikání patří mimo jiné provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na stavbách a odstraňování staveb, či společnost Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ: 40614948, která se zabývá výstavbou a rekonstrukcí dálnic, silnic, tramvajových tratí, letištních ploch, ploch pro průmyslová a obchodní centra, či benzinových pump. Skupina STRABAG se rovněž zabývá těžbou a produkcí stavebních materiálů používaných v pozemním stavitelství 8 .
PREFIN a PREZIPP , nad nimiž získá v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů společnost ZIPP BRATISLAVA možnost výlučné kontroly, jsou společnosti založené podle práva České republiky. Zatímco činnost společnosti PREFIN se omezuje pouze na držení a správu svého 50% obchodního podílu ve společnosti PREZIPP, společnost PREZIPP působí na území České republiky v oblasti pozemního stavitelství, které zahrnuje zejména výstavbu občanských a bytových staveb, sociálních a nemocničních staveb, kancelářských budov, maloobchodních prodejen, skladovacích ploch, průmyslových staveb, a oblasti inženýrského stavitelství, které zahrnuje zejména výstavbu vodohospodářských a vodních staveb, ekologických a inženýrských staveb a rovněž tak staveb dopravních. Společnost PREZIPP se ve své činnosti zaměřuje na provádění hloubkového zakládání pozemních staveb a dodávky a montáže železobetonových konstrukcí.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy 9 . Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonávají soutěžitelé, nad nimiž je v důsledku spojení získávána kontrola a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí společnost PREZIPP v oblasti pozemního stavitelství a oblasti inženýrského stavitelství. V obou oblastech se její aktivity horizontálně překrývají s činnostmi skupiny STRABAG.
V souladu se svou předchozí rozhodovací praxí vymezil Úřad pro účely daného správního řízení jako relevantní z pohledu věcného trh pozemního stavitelství a trh inženýrského stavitelství . Z hlediska geografického jsou oba věcně relevantní trhy vymezeny územím celé České republiky . Z pohledu časového se jedná o trh trvalý , charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami.
Na relevantním trhu pozemního stavitelství na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů jak skupina STRABAG, jejíž tržní podíl se pohybuje pod [ obchodní tajemství ] %, tak společnost PREZIPP, jejíž tržní podíl na vymezeném relevantním trhu činí méně než [ obchodní tajemství ] %. Po skutečnění předmětného spojení se bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu pozemního stavitelství na území České republiky pohybovat pod [ obchodní tajemství ] %.
Na relevantním trhu inženýrského stavitelství na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů skupina STRABAG s tržním podílem, který se pohybuje pod [ obchodní tajemství ] %, i společnost PREZIPP, která na vymezeném relevantním trhu dosahuje tržního podílu menšího než [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu inženýrského stavitelství na území České republiky činit méně než [ obchodní tajemství ] %.
Relevantní trh pozemního stavitelství i relevantní trh inženýrského stavitelství se vyznačují přítomností značného počtu subjektů, z nichž mezi nejvýznamnější se řadí společnost Skanska CZ a.s., společnost Metrostav a.s., společnost Stavby silnic a železnic, a.s. či společnost ŽS Brno, a.s. 10 Tito konkurenti jednotlivě dosahují na vymezených relevantních trzích tržních podílů, jež jsou srovnatelné s tržním podílem spojením vzniklého subjektu, nebo jeho tržní podíl převyšují.
Z informací, které byly Úřadem analyzovány v průběhu předmětného správního řízení, mimo jiné vyplývá, že překážky vstupu na vymezené relevantní trhy jsou nízké a dále i skutečnost, že služby spadající pod vymezené relevantní trhy jsou ve značné míře poptávány subjekty veřejného sektoru.
Po zhodnocení situace na vymezených relevantních trzích dospěl Úřad k následujícímu závěru. Vzhledem k (i) nízkému tržnímu podílu spojením vzniklého subjektu, (ii) přítomnosti řady konkurenčních soutěžitelů a (iii) neexistenci podstatných překážek pro vstup nových soutěžitelů na trh nedojde v důsledku posuzovaného spojení ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na relevantních trzích, nebude omezena možnost volby spotřebitelů a předmětné spojení rovněž nepovede k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trhy. Posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezených relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I


PM: 9.11. 2006
Rozhodnutí obdrží:
Dr. Josef Černohlávek, advokát
AK Ürge & Černohlávek
Jungmannova 31
110 00 Praha 1
1 Dosavadními akcionáři společnosti PREFIN je 5 fyzických osob: [ obchodní tajemství ]. V době před navrhovaným spojením soutěžitelů vlastní tito dosavadní akcionáři společnosti PREFIN akcie představující celkem 100% podíl na jejím základním kapitálu.
2 Z toho 50% obchodní podíl bude vlastnit přímo a 50% obchodní podíl prostřednictvím společnosti PREFIN.
3 Tento přístup je odůvodněn skutečností, že je uznáván zásadní rozdíl mezi kontrolou výlučnou a kontrolou společnou, kdy v posledně uvedeném případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany nebo ostatních stran.
4 Do obratu spojujících se soutěžitelů byl v souladu s § 14 odst. 2 zákona započten i obrat dosažený osobami, které budou spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení, a osobami, které jsou spojujícími se soutěžiteli kontrolovány (§ 14 odst. 2 písm. b/ zákona), osobami, které kontroluje osoba, která bude spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení (§ 14 odst. 2 písm. c/ zákona), a osobami, které jsou kontrolovány společně dvěma či více osobami uvedenými v písmenech a/ až c/ § 14 zákona (§ 14 odst. 2 písm. d/ zákona).
5 Jejím jediným akcionářem je společnost Bau Holding Beteiligungs AG, se sídlem v Rakousku.
6 Jejím jediným akcionářem je společnost ILBAU Plzeň a.s., se sídlem Vrbenská 31, České Budějovice, IČ: 64834352.
7 Jejím jediným společníkem je společnost STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ: 60838744.
8 Například prostřednictvím společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká č.p. 849, Ostrava-Svinov, IČ: 49452011, nebo společnosti ČMO-České a moravské obalovny, s.r.o., se sídlem Na Švadlačkách 478/II, Soběslav, okres Tábor, IČ: 25186183.
9 Podle § 2 odst. 2 zákona je relevantním trhem trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10 U řady konkurenčních subjektů se jedná o dceřiné společnosti významných zahraničních stavebních společností.