UOHS S29/2006
Rozhodnutí: S 29/06-5395/06-620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Eligo a.s., MILKAGRO, a.s. a OLMA, a.s.
Účastníci Eligo a.s. MILKAGRO, a.s. OLMA, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 8. 4. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 84 KB


Č.j: S 29/06-5395/06-620 V Brně dne 23. března 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 29/06, zahájeném dne 2. února 2006 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Eligo a.s., se sídlem Bláhova 308, Pardubice-Ostřešany, IČ: 60914211, ve správním řízení zastoupená JUDr. Dagmar Dubeckou, Ph.D., advokátkou, se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, na základě plné moci ze dne 16. listopadu 2005, a MILKAGRO a.s., se sídlem Vídeňská 20, Olomouc, IČ: 47677198, ve správním řízení zastoupená JUDr. Petrem Pyšným, advokátem, se sídlem Občanská 18, Slezská Ostrava, na základě plné moci ze dne 1. prosince 2005, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů Eligo a.s., se sídlem Bláhova 308, Pardubice-Ostřešany, IČ: 60914211, MILKAGRO a.s., se sídlem Vídeňská 20, Olomouc, IČ: 47677198, a OLMA, a.s, se sídlem Pavelkova 18, Olomouc, IČ: 47675730, ke kterému dochází na základě Společného prohlášení o uzavření dohody o společném postupu uzavřené mezi společnostmi Eligo a.s., se sídlem Bláhova 308, Pardubice-Ostřešany, IČ: 60914211, a MILKAGRO a.s., se sídlem Vídeňská 20, Olomouc, IČ: 47677198, v jejímž důsledku mají tyto společnosti získat nad společností OLMA, a.s, se sídlem Pavelkova 18, Olomouc, IČ: 47675730 společnou kontrolu, ve smyslu § 12 odst. 3 a 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad předmětným spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 7/2006 ze dne 15. února 2006. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci dochází na základě Společného prohlášení o uzavření dohody o společném postupu vůči společnosti OLMA, a.s, se sídlem Pavelkova 18, Olomouc, IČ: 47675730 (dále jen "OLMA"), uzavřené mezi společností Eligo a.s., se sídlem Bláhova 308, Pardubice-Ostřešany, IČ: 60914211 (dále jen "Eligo"), a společností MILKAGRO a.s., se sídlem Vídeňská 20, Olomouc, IČ: 47677198 (dále jen "MILKAGRO"). Uvedený společný postup spočívá mj. ve změně stanov společnosti OLMA, resp. v rozšíření seznamu rozhodnutí, u nichž je k přijetí zapotřebí kvalifikované dvoutřetinové většiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. Jedná se zejména o rozhodnutí týkající se volby a odvolání členů orgánů společnosti. V důsledku tohoto postupu získají společnosti Eligo a MILKAGRO možnost společně ovlivňovat činnost představenstva a dozorčí rady společnosti OLMA, čímž dojde ke změně výlučné kontroly nad společností OLMA ze strany společnosti MILKAGRO na společnou kontrolu vykonávanou těmito společnostmi.
Výše popsaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů či smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
Podle § 12 odst. 5 zákona je spojením podle odstavce 3 i vznik společné kontroly nad soutěžitelem, který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky.
Ustanovení zákona týkající se vzniku kontroly se vztahuje, stejně jako např. ustanovení nařízení Rady (ES) č. 4064/89 o kontrole spojování soutěžitelů, ve znění pozdějších předpisů, nejen na případy získání kontroly nad jedním podnikem ze strany jednoho subjektu, ale též na jakoukoli transakci, která má za následek změnu kvality kontroly. Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv (tj. kontrola) vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť ve druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. Jestliže tedy jeden soutěžitel, který dosud výhradně kontroloval druhý podnik, přizve třetí podnik tak, že vznikne společná kontrola nad joint venture, jedná se o spojení soutěžitelů stejně, jako v případě, kdy jeden z partnerů v joint venture koupí od druhého partnera jeho podíl ve společném podniku.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také notifikační kritéria, stanovená v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Eligo je akciová společnost, založená podle českého právního řádu, zabývající se činnostmi v oblasti mlékárenství, zejména v oblasti výroby sušených mléčných produktů, tj. mléka, syrovátky, jogurtu a podmáslí, a to jak vlastních nakoupených produktů, tak i formou služby sušení mléčných produktů pro třetí subjekty. Společnost Eligo kontroluje v České republice následující společnosti: i) PMV Zábřeh s.r.o., zabývající se obchodní a zprostředkovatelskou činností, organizačním a ekonomickým poradenstvím, mlékárenstvím a výrobou krmných směsí, ii) INELKAB s.r.o., působící v obchodní oblasti, iii) MOC SPORT s.r.o., zabývající se obchodní a zprostředkovatelskou činností, iv) MOC s.r.o., činnou v oblasti obchodu a zámečnictví. Dále společnost Eligo vlastní menšinový podíl ve společnosti OLMA [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] , jež působí v oblasti mlékárenství, zejména v oblasti výroby sušených mléčných produktů.
Společnost Eligo je kontrolována fyzickými osobami [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] , přičemž každý z nich vlastní obchodní podíl ve výši 43% základního kapitálu.
Společnost MILKAGRO je akciová společnost, založená podle českého právního řádu, zabývající se činnostmi v oblasti výroby a prodeje masných výrobků a obchodní činností v oblasti zemědělské produkce a surovin. Akcie společnosti jsou v držení cca 130-140 subjektů, přičemž žádný z nich nemá nad společností kontrolu. Společnost MILKAGRO před uskutečněním navrhovaného spojení soutěžitelů výlučně kontroluje společnost OLMA, a to prostřednictvím držení akcií představujících 50,75% základního kapitálu, a společnost Martinov a.s., zabývající se zprostředkováním obchodu a služeb a velkoobchodní činností.
Společnost OLMA je akciová společnost, založená podle českého právního řádu, zabývající se výrobou a prodejem čerstvých mléčných výrobků, tj. zejména konzumního a trvanlivého mléka, jogurtů, zakysaných mléčných výrobků, sýrů, tvarohů, pudingů, másel a tuků, a sušených mléčných výrobků. Společnost OLMA kontroluje společnosti OLMA SLOVAKIA, s.r.o. a OLMA POLSKA, Sp.z o.o. zabývající se obchodní činností. Dopady spojení
V průběhu správního řízení Úřad hodnotí, zda posuzované spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Za tímto účelem je třeba, aby Úřad určil, u jakého zboží a na jakém území dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. aby vymezil relevantní trh.
Při vymezování relevantních trhů se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení dle § 12 odst. 3 zákona získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak bylo uvedeno výše, společnost OLMA působí v oblasti výroby mléčných výrobků, jež lze z hlediska trvanlivosti, technologie výroby a způsobu použití výrobků členit na trh čerstvých mléčných výrobků určených k okamžité spotřebě a trh sušených mléčných výrobků určených převážně k dalšímu zpracování. Do trhu čerstvých mléčných výrobků náleží výroba konzumního a trvanlivého mléka, jogurtů, zakysaných mléčných výrobků, sýrů, tvarohů, pudingů, másel a tuků, naopak do trhu sušených mléčných výrobků lze zahrnout výrobu sušeného mléka, jogurtu, podmáslí a syrovátky, tedy produktů používaných v řadě potravinářských odvětví zejména jako surovin při výrobě např. čokolád, zmrzlin, cukrářských a pekárenských výrobků, potravinářských směsí apod. Uvedené trhy je možno dále členit podle jednotlivých druhů mléčných výrobků.
Vzhledem k zaměření spojujících se soutěžitelů vymezil Úřad v tomto případě relevantní trh z hlediska věcného jako trh čerstvých mléčných výrobků a trh sušených mléčných výrobků .
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných.
Z hlediska geografického je relevantní trh spojujících se soutěžitelů vymezen územím celé České republiky.
Na vymezených relevantních trzích působí společnost Eligo a společnost OLMA, společnost MILKAGRO dosud působila na relevantních trzích v rámci výlučné kontroly společnosti OLMA, a rovněž jako dodavatel surového mléka. V důsledku změny výlučné kontroly na kontrolu společnou tak dochází k překrytí činností spojujících se soutěžitelů, a to na trhu sušených mléčných výrobků. V důsledku jejich spojení dochází k nárůstu tržního podílu
Celková velikost relevantního trhu sušených mléčných výrobků ve finančním vyjádření činila podle dostupných údajů v roce 2004 cca 629 mil. Kč, přičemž společnost Eligo dosahuje cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] podílu a podíl společnosti OLMA činí cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] . Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu sušených mléčných výrobků tak po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů nepřesáhne hranici 5%.
Vzhledem k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů pouze na trhu sušených mléčných výrobků nebude spojením dotčen tržní podíl společnosti OLMA na trhu čerstvých mléčných výrobků ve výši cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] . Úřad tedy dále posuzoval pouze relevantní trh sušených mléčných výrobků.
Jak již bylo uvedeno, sušené mléčné výrobky jsou používány převážně jako surovina k dalšímu zpracování, přičemž typickým spotřebitelem jsou výrobci cukrovinek, čokolád a pekárenských produktů. S ohledem na komoditní charakter, dlouhou dobu trvanlivosti a relativně vysokou hodnotu produktů, neexistují významnější omezení pro vstup nových zahraničních soutěžitelů na trh se sušenými mléčnými výrobky v České republice.
Z dostupných informací je zřejmé, že v oblasti výroby sušených mléčných výrobků obecně existuje konkurenční prostředí, neboť na tomto relevantním trhu působí další soutěžitelé, např. společnosti Euroserum s.r.o., zabývající se výrobou sušené syrovátky, Mlékárna Hlinsko, s.r.o. na trhu plnotučného sušeného mléka, nebo Madeta a.s., Moravia Lacto a.s. a Friesland Česká republika, a.s. na trhu odtučněného sušeného mléka. Přibližně 10-15% podíl na celkové spotřebě sušených mléčných výrobků v České republice představuje dovoz této komodity ze zahraničí.
Na základě zjištěných okolností případu dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, že by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Z výše uvedeného důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel sekce
ochrany hospodářské soutěže I
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Dagmar Dubecká, Ph.D., advokátka
AK Kocián Šolc Balaštík
Jungmannova 24
110 00 Praha 1
JUDr. Petr Pyšný, advokát
AK Pyšný Weber & Partneři, v.o.s.
Občanská 18
710 00 Slezská Ostrava