UOHS S287/2006
Rozhodnutí: S 287/06-18610/06/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Kofola a.s. a KLIMO s.r.o.
Účastníci KLIMO s.r.o. Kofola a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 27. 10. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 95 KB


S 287/06-18610/06/620 V Brně dne 25. října 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 287/06, zahájeném dne 29. září 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Kofola a.s., se sídlem Za drahou 165/1, Krnov-Pod Bezručovým vrchem, IČ: 65138147, ve správním řízení zastoupená Mgr. Jakubem Oniskem, advokátem, se sídlem Petrská 12/1136, Praha 1, na základě plné moci ze dne 22. září 2006, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, kterou zamýšlejí uzavřít společnost Kofola a.s., se sídlem Za drahou 165/1, Krnov-Pod Bezručovým vrchem, IČ: 65138147, jako nabyvatel, a pan Josef Kratochvíl, bytem Riegrova 443, Klatovy IV, jako převodcem, v jejímž důsledku nabude společnost Kofola a.s., se sídlem Za drahou 165/1, Krnov-Pod Bezručovým vrchem, IČ: 65138147, 100% obchodní podíl ve společnosti KLIMO s.r.o., se sídlem Puškinova 135/IV, Klatovy, IČ: 45349665, a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení či jejich návrhů, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 42/2006 ze dne 18. října 2006. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci dochází na základě následujících úkonů. Dne 30. srpna 2006 byla mezi společností Kofola a.s., se sídlem Za drahou 165/1, Krnov-Pod Bezručovým vrchem, IČ: 65138147 (dále jen "Kofola"), jako budoucím nabyvatelem, a panem Josefem Kratochvílem, bytem Riegrova 443, Klatovy IV, jako budoucím převodcem, uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o převodu obchodního podílu, v níž se budoucí převodce zavázal na základě výzvy budoucího nabyvatele uzavřít Smlouvu o převodu obchodního podílu, podle které pan Josef Kratochvíl převede na společnost Kofola 100% obchodní podíl ve společnosti KLIMO s.r.o., se sídlem Puškinova 135/IV, Klatovy, IČ: 45349665 (dále jen "KLIMO"). V důsledku předmětné transakce získá společnost Kofola možnost výlučně kontrolovat společnost KLIMO.
Vzhledem k tomu, že podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo kdy jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, a to mimo jiné nabytím obchodního podílu, představuje posuzovaná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona.
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka podle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Kofola je společnost, v níž majoritní akciový podíl je ve vlastnictví pana Janise Samarase 1 a pana Kostase Samarase 2 , jednajících ve shodě. Společnost Kofola působí sama, nebo prostřednictvím subjektů, které kontroluje, v oblasti výroby a prodeje nealkoholických nápojů, a to na území České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Nealkoholické nápoje dodávané na trh společností Kofola zahrnují sycené nealkoholické nápoje, nesycené nealkoholické nápoje, přírodní neochucené vody a sirupy. Společnost Kofola vyrábí a prodává nealkoholické nápoje pod svými vlastními značkami.
Společnost Kofola kontroluje následující subjekty:
společnost SANTA-TRANS s.r.o., se sídlem Ve Vrbině 592/1, Krnov, Pod Cvilínem, IČ: 25377949, která se zabývá zejména silniční motorovou a nákladní dopravou,
společnost Kofola CZ a.s., se sídlem Za drahou 165/1, Krnov-Pod Bezručovým vrchem, IČ: 27767680, která je činná v oblasti správy nemovitostí,
společnost Kofola a.s., se sídlem Rajecká Lesná 1, Slovenská republika, která vyrábí a prodává nealkoholické nápoje,
společnost Kofola Sp. z o.o., se sídlem Wschodnia 5, Kutno, Polská republika, která vyrábí a prodává nealkoholické nápoje, a
společnost Kofola Rt., se sídlem Végyész utca, Budapešť, Maďarská republika, která se zabývá prodejem nealkoholických nápojů.
V době před spojením je jediným společníkem společnosti KLIMO pan Josef Kratochvíl. Společnost KLIMO je na území České republiky 3 činná v oblasti výroby a prodeje nealkoholických nápojů, přičemž její produkci představují sycené nealkoholické nápoje, nesycené nealkoholické nápoje a přírodní neochucené vody. Společnost KLIMO vyrábí převážnou část nealkoholických nápojů pod privátními značkami svých distributorů, mezi něž patří nadnárodní obchodní řetězce, včetně obchodních řetězců diskontního typu.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy 4 . Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí nabývaná společnost KLIMO na území České republiky v oblasti výroby a prodeje sycených nealkoholických nápojů, nesycených nealkoholických nápojů a přírodních neochucených vod. Ve všech oblastech se aktivity nabývaného soutěžitele horizontálně překrývají s činnostmi společnosti Kofola.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti a s přihlédnutím ke své předchozí rozhodovací praxi vymezil Úřad pro účely tohoto správního řízení z pohledu věcného (i) relevantní trh přírodních neochucených vod , který představují balené neochucené stolní a minerální vody, (ii) relevantní trh sycených nealkoholických nápojů 5 , do kterého lze při posuzování dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž zahrnout zejména balené ochucené stolní a minerální vody, limonády (zpravidla sycené) s ovocnou příchutí či kolové nápoje, a (iii) relevantní trh nesycených nealkoholických nápojů , do kterého je možné při posuzování dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž zahrnout především džusy a jiné ovocné nesycené nápoje, jako jsou například ovocné nektary nebo ledové čaje.
Přestože by některé z výše uvedených nealkoholických nápojů bylo možné vyčlenit z vymezených relevantních trhů 6 , mohla být v daném případě otázka tohoto užšího vymezení věcně relevantních trhů ponechána otevřená, neboť i při nejužším možném vymezení věcně relevantních trhů nevzbuzuje posuzované spojení soutěžitelů obavy z narušení hospodářské soutěže.
Z hlediska geografického jsou relevantní trhy vymezeny územím celé České republiky . Z pohledu časového se jedná o trhy trvalé , charakterizované pravidelně se opakujícími dodávkami.
Na relevantním trhu přírodních neochucených vod dosáhla společnost Kofola v roce 2005 tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ] %, zatímco tržní podíl společnosti KLIMO činil za stejné období [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění posuzovaného spojení bude spojením vzniklý subjekt na vymezeném relevantním trhu disponovat tržním podílem ve výši [ obchodní tajemství ] %.
Na relevantním trhu sycených nealkoholických nápojů dosáhla společnost Kofola v roce 2005 tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ] %, zatímco tržní podíl společnosti KLIMO činil za stejné období [ obchodní tajemství ] %. V důsledku posuzovaného spojení tak dojde k navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu na vymezeném relevantním trhu na [ obchodní tajemství ] %.
Na relevantním trhu nesycených nealkoholických nápojů dosáhla společnost Kofola v roce 2005 tržního podílu ve výši pohybující se kolem hranice [ obchodní tajemství ] %, zatímco tržní podíl společnosti KLIMO činil za stejné období [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění posuzovaného spojení bude spojením vzniklý subjekt na vymezeném relevantním trhu disponovat tržním podílem ve výši pohybující se kolem hranice [ obchodní tajemství ] %.
Po uskutečnění předmětného spojení bude spojením vzniklý subjekt na vymezených relevantních trzích i nadále čelit konkurenci ze strany dalších výrobců nealkoholických nápojů, z nichž mezi nejvýznamnější patří například společnosti Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s r.o., GENERAL BOTTLERS CR, s.r.o., Karlovarské minerální vody, a.s., WALMARK, a.s, Alphaduct, a.s., VESETA spol. s r.o., PFANNER, spol. s r.o., LINEA NIVNICE, a.s., nebo Hanácká kyselka s.r.o.
Spojující se soutěžitelé dodávají výraznou část své produkce nealkoholických nápojů nadnárodním obchodním řetězcům. Tyto obchodní řetězce disponují vysokou tržní a vyjednávací silou 7 , která se ve vztahu k výrobcům nealkoholických nápojů projevuje tak, že je jim do značné míry ztížena možnost sjednávat si takové dodací podmínky, které by byly zřetelně nevýhodné pro obchodní řetězce a které by v konečném důsledku mohly vést ke zvýšení ceny pro konečného spotřebitele.
Po zhodnocení situace na vymezeném relevantním trhu dospěl Úřad k následujícímu závěru. Vzhledem (i) ke skutečnosti, že tržní podíl spojením vzniklého subjektu nebude na žádném z vymezených relevantních trhů přesahovat hranici 25 %, (ii) k nevýraznému navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu na vymezených relevantních trzích, (iii) k přítomnosti řady konkurenčních soutěžitelů na vymezených relevantních trzích a (iv) ke skutečnosti, že na poptávkové straně vymezených relevantních trhů vystupují subjekty, jež disponují vysokou tržní a vyjednávací silou, nezvýší posuzované spojení tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezených relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I

PM: 27.10. 2006Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jakub Onisko, advokát
AK Enenkl Vyroubal Brudný v.o.s.
Petrská 12/1136
110 00 Praha 1
1 Pan Janis Samaras vlastní akcie představující 33% podíl na základním kapitálu společnosti Kofola.
2 Pan Kostas Samaras vlastní akcie představující 28,5% podíl na základním kapitálu společnosti Kofola.
3 Kromě toho působí společnost KLIMO i na území Slovenska a Maďarska.
4 Podle § 2 odst. 2 zákona je relevantním trhem trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
5 Věcně relevantní trh sycených nealkoholických nápojů odpovídá věcně relevantnímu trhu ochucených nealkoholických nápojů na bázi pitné vody, který byl vymezen v rozhodnutí Úřadu č.j. S 64/05-9792/2006/720 ze dne 29. května 2006 ve věci povolení spojení soutěžitelů Karlovarské minerální vody, a.s. a Poděbradka, a.s. Odlišné označení uvedeného věcně relevantního trhu je v rozhodnutí ve věci povolení spojení soutěžitelů Kofola a KLIMO použito ve snaze o sjednocení terminologie s dalšími věcně relevantními trhy, vymezenými pro účely tohoto rozhodnutí.
6 V důsledku čehož by mohly představovat samostatné věcně relevantní trhy.
7 Tato vychází především z jejich finanční síly.