UOHS S286/2003
Rozhodnutí: OF/S286/03-492/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů 3 Suisses International a MAGNET-CAMIF a.s. a ZÁBOR s.r.o.
Účastníci 3 Suisses International, se sídlem Place de la Republique 4, Croix, Francie MAGNET-CAMIF a.s., ZÁBOR, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 20. 2. 2004
Související rozhodnutí S286A/03 , S286B/03
Dokumenty dokument ke stažení 78 KB


S 286/03-492/04 V Brně dne 3. února 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 286/03, zahájeném dne 31. prosince 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti 3 SUISSES INTERNATIONAL, se sídlem Place de la Republique 4, Croix, Francouzská republika, ve správním řízení zastoupená Eliškou Barthelemy, advokátkou, se sídlem Petrská 12, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů 3 SUISSES INTERNATIONAL, se sídlem Place de la Republique 4, Croix, Francouzská republika, na straně jedné, a MAGNET-CAMIF a.s., se sídlem Průmyslová 390, Pardubice, IČ: 48173096, a ZÁBOR, s.r.o., se sídlem Průmyslová 390, Černá za Bory, Pardubice II, IČ: 25629662, na straně druhé, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Dohody o převodu akcií a obchodního podílu, uzavřené dne 26. prosince 2003 mezi společností 3 SUISSES INTERNATIONAL, jako nabyvatelem, a společností CAMIF, družstevní akciovou společností, se sídlem Trévins de Chauray, Niort, Francouzská republika, jako převodcem, v jejímž důsledku má společnost 3 SUISSES INTERNATIONAL nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti MAGNET-CAMIF a.s. a 100% obchodní podíl ve společnosti ZÁBOR, s.r.o., a tím získat možnost tyto společnosti kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku spojujících se soutěžitelů, listiny zakládající předmětné spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Současně s podáním návrhu na povolení předmětného spojení soutěžitelů ze strany společnosti 3 SUISSES INTERNATIONAL, se sídlem Place de la Republique 4, Croix, Francouzská republika (dále jen "3 SI" nebo "navrhovatel"), požádaly dne 31. prosince 2003 nabývané subjekty, kterými jsou společnosti MAGNET-CAMIF a.s., se sídlem Průmyslová 390, Pardubice, IČ: 48173096 (dále jen "MAGNET-CAMIF"), a ZÁBOR, s.r.o., se sídlem Průmyslová 390, Černá za Bory, Pardubice II, IČ: 25629662 (dále jen "ZÁBOR"), ve smyslu § 21 odst. 1 věty druhé zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), o přiznání postavení účastníka předmětného správního řízení.
V době před vydáním rozhodnutí ve věci předmětného spojení soutěžitelů Úřad posoudil žádosti společností MAGNET-CAMIF a ZÁBOR o přiznání postavení účastníka řízení a následně o těchto žádostech v prvním stupni rozhodl, přičemž postavení účastníka předmětného správního řízení těmto subjektům přiznal.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 2/04 ze dne 14. ledna 2004 současně se zveřejněním výzvy k podávání případných námitek k předmětnému spojení. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K předmětnému spojení dochází na základě Dohody o převodu akcií a obchodního podílu (dále jen "Dohoda"), uzavřené dne 26. prosince 2003 mezi společností 3 SI, jako nabyvatelem, a společností CAMIF, družstevní akciovou společností, se sídlem Trévins de Chauray, Niort, Francouzská republika (dále jen "CAMIF France"), jako převodcem. Podle uvedené Dohody převede společnost CAMIF France na navrhovatele akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti MAGNET-CAMIF a 100% obchodní podíl ve společnosti ZÁBOR.
V souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona tím získá společnost 3 SI možnost kontrolovat jiné soutěžitele, kterými jsou společnosti MAGNET-CAMIF a ZÁBOR. Předmětná transakce tak zakládá spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období překročil 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
Pokud jde o účastníka správního řízení o povolení spojení soutěžitelů, k němuž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, tj. v tomto případě nabytím akcií a obchodního podílu, povinnost podat návrh na povolení spojení je podle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, což je v posuzovaném případě spojení společnost 3 SI. Ta se také následně ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 věty první zákona stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Kromě toho se účastníky správního řízení S 286/03 staly společnosti MAGNET-CAMIF a ZÁBOR, jimiž postavení účastníka předmětného správního řízení Úřad přiznal v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 věty druhé zákona.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost 3 SI je akciovou společností založenou podle práva Francouzské republiky. Akcie společnosti 3 SI jsou rozptýleny mezi značný počet subjektů, z nichž žádný nemá možnost vykonávat v navrhovateli kontrolu.
Navrhovatel zastřešuje, jako holdingová společnost, skupinu subjektů celosvětově činných v oblasti zásilkového prodeje textilního zboží, potřeb pro domácnost a pro volný čas, kosmetického a kancelářského zboží a s tím souvisejících kancelářských služeb. Na území České republiky v době před transakcí nevyvíjí žádné aktivity.
První z nabývaných subjektů, společnost MAGNET-CAMIF , působí v České republice v oblasti zásilkového prodeje spotřebního nepotravinářského zboží a v oblasti s tím souvisejících služeb.
Další z nabývaných subjektů, společnost ZÁBOR , v České republice spravuje a udržuje jí vlastněnou budovu a pronajímá nebytové prostory společnostem MAGNET-CAMIF (za účelem provozování zásilkového prodeje spotřebního nepotravinářského zboží) a Česká pošta, a.s.
Obě nabývané společnosti jsou v době před uskutečněním předmětného spojení kontrolovány společností CAMIF France, která působí mimo území České republiky v oblasti zásilkového prodeje spotřebního nepotravinářského zboží a s tím souvisejících služeb.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů dotčených v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, Úřad vychází z aktivit, které na území České republiky vyvíjejí soutěžitelé, v nichž je v důsledku spojení získávána kontrola, z nich se pak zaměřuje zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. Při vymezení relevantního trhu tak Úřad vycházel z podnikatelské činnosti společností MAGNET-CAMIF a ZÁBOR.
Jak je patrné z výše uvedených údajů o aktivitách spojujících se soutěžitelů, navrhovatel, ani žádná z jím kontrolovaných společností, nepůsobí v době před spojením na území České republiky. První z nabývaných subjektů, společnost MAGNET-CAMIF, působí v České republice v oblasti, která se z pohledu výrobkového sice shoduje s aktivitami navrhovatele, nicméně tyto aktivity jsou vykonávány pouze na území mimo Českou republiku. Druhý z nabývaných subjektů, společnost ZÁBOR, se v České republice zabývá činnostmi, které jsou svou povahou odlišné od aktivit navrhovatele.
Nepotravinářské spotřební zboží nabízené společností MAGNET-CAMIF formou zásilkového prodeje představuje například textilní zboží, potřeby pro domácnost a volný čas, kosmetiku a pečující prostředky, či školní a kancelářské potřeby. Uvedené produkty nabízené společností MAGNET-CAMIF se vyznačují standardní až relativně vysokou kvalitou, přičemž zahrnují i zboží značkové, nikoli však zboží exkluzivních značek a zboží na zakázku.
Nebytové prostory, jejichž pronájmem se zabývá společnost ZÁBOR, představují ucelené komplexy vybavených kancelářských, skladových a přilehlých prostor. Cena nájmu těchto prostor odpovídá obvyklé ceně nájmu v příměstských průmyslových zónách a způsobu využití těchto prostor ve zpracovatelském průmyslu (včetně jejich využití k souvisejícím administrativním službám).
Na základě výše uvedených skutečností Úřad vymezil pro účely tohoto rozhodnutí z pohledu věcného 1. trh zásilkového prodeje spotřebního nepotravinářského zboží a 2. trh pronájmu nebytových prostor .
Věcně relevantní trh zásilkového prodeje spotřebního nepotravinářského zboží je z geografického pohledu vymezen územím celé České republiky .
Věcně relevantní trh pronájmu nebytových prostor je po geografické stránce vymezen územím města Pardubic a jeho okolím . Takové vymezení relevantního trhu po stránce geografické je odůvodněno zejména skutečností, že vzájemná zastupitelnost na straně poptávky po pronájmu nebytových prostor je omezena polohou těchto prostor, stejně tak jako skutečností, že ceny za pronájem těchto nebytových prostor, které jsou v rámci vymezeného území relativně stejné, se mohou lišit od cen na jiných územích v rámci v České republiky.
Hospodářské soutěže na vymezeném relevantním trhu zásilkového prodeje spotřebního nepotravinářského zboží na území České republiky se ze spojujících se soutěžitelů účastní pouze společnost MAGNET-CAMIF, jejíž tržní podíl se pohybuje hluboko pod hranicí [ obchodní tajemství ].
Hospodářské soutěže na vymezeném relevantním trhu pronájmu nebytových prostor na území Pardubic a v jejich okolí se ze spojujících se soutěžitelů účastní pouze společnost ZÁBOR, jejíž tržní podíl se pohybuje hluboko pod hranicí [ obchodní tajemství ].
Žádná ze společností patřících do skupiny kontrolované navrhovatelem na vymezených relevantních trzích nepůsobí, posuzované spojení soutěžitelů má tedy konglomerátní charakter. Po uskutečnění předmětného spojení nedojde k navýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů, pouze se změní subjekt mající možnost vykonávat kontrolu ve společnostech MAGNET-CAMIF a ZÁBOR.
Mezi nejvýznamnější konkurenty spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu zásilkového prodeje spotřebního nepotravinářského zboží na území České republiky se řadí například společnosti Quelle s.r.o., OTTO zasilatelství s.r.o. nebo Neckermann, s.r.o.
Konkurenci na relevantním trhu pronájmu nebytových prostor na území Pardubic a v jejich okolí tvoří velké množství dalších soutěžitelů.
Po zhodnocení možných dopadů spojení na hospodářskou soutěž na vymezených relevantních trzích, zejména pak vzhledem ke konglomerátní povaze předmětného spojení soutěžitelů a nízkým tržním podílům spojujících se soutěžitelů na vymezených relevantních trzích, Úřad dospěl k závěru, že spojením soutěžitelů nedojde k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení předmětného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Právní moc: 20. 2. 2004
Rozhodnutí obdrží:
Eliška Barthelemy, advokátka
AK Vyskočil, Krošlák a spol.
Petrská 12
110 00 Praha 1