UOHS S285/2003
Rozhodnutí: OF/S285/03-443/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-Colgate-Palmolive Company a Gaba Holding AG
Účastníci Colgate-Palmolive Company, se sídlem 300 Park Avenue, New York, NY 10022-7499, Spojené státy americké Gaba Holding AG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 18. 2. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 77 KB


S 285/03-443/04
V Brně dne 30. ledna 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 285/03, zahájeném dne 23. prosince 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Colgate-Palmolive Company, se sídlem 300 Park Avenue, New York, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Dejlem, LL.M., Ph.D., advokátem, se sídlem Jindřišská 34, Praha 1, na základě plné moci ze dne 22. prosince 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Colgate-Palmolive Company, se sídlem 300 Park Avenue, New York, Spojené státy americké , a Gaba Holding AG, se sídlem c/o Dr. Roland Strauss, Blumenrain 20, Basel, Švýcarská konfederace, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 18. prosince 2003 mezi 30 akcionáři společnosti Gaba Holding AG uvedenými v příslušné smlouvě, jako prodávajícími, a společností Colgate-Palmolive Company , jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Colgate-Palmolive Companyzískat akcie představující 80,25% podíl na základním kapitálu společnosti Gaba Holding AG, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, listiny zakládající spojení, výroční zprávy a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a situace na relevantních trzích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 2/2004 ze dne 14. ledna 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií ze dne 18. prosince 2003 (dále jen "Smlouva") uzavřené mezi 30 akcionáři společnosti Gaba Holding AG, se sídlem c/o Dr. Roland Strauss, Blumenrain 20, Basel, Švýcarská konfederace (dále jen "Gaba") uvedenými ve Smlouvě, jako prodávajícími, a společností Colgate-Palmolive Company, se sídlem 300 Park Avenue, New York, Spojené státy americké (dále jen "Colgate-Palmolive" nebo i "C-P") , jako kupujícím. V důsledku této Smlouvy má společnost Colgate-Palmolive získat akcie představující minimálně 1 80,25 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Gaba.
Navrhovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť společnost Colgate-Palmolive získá možnost kontrolovat soutěžní chování jiného soutěžitele, v tomto případě společnosti Gaba. Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Colgate-Palmolive je americkou mateřskou společností tzv. skupiny společností Colgate-Palmolive. Společnost C-P není kontrolována žádným ze svých akcionářů a její akcie jsou veřejně obchodovatelné a jsou kótovány na NYSE.
Společnost C-P působí celosvětově v oblasti ústní hygieny (zubní pasty značky Colgate a Ultrabrite, zubní kartáčky Colgate, kosmetická ústní voda značky Plax atd.), osobní péče (prostředky pro hygienu podpaží značky Lady Speed Stick a Mennen Speed Stick, běžná a tekutá mýdla, sprchové gely, koupelové pěny, šampóny a tělové krémy a krémy na ruce značky Palmolive), domácích čistících prostředků (víceúčelové čistící prostředky, krémové a práškové čistící prostředky a přípravky na mytí oken značky Ajax), údržby tkanin a výživy pro domácí zvířata (výživa pro kočky a psy v suché i mokré formě značky Hills).
V rámci České republiky neprovozuje skupina Colgate-Palmolive žádnou výrobní činnost, ale hospodářské soutěže se účastní prostřednictvím své dceřiné společnosti COLGATE-PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se sídlem Sudoměřská 32, Praha 3, IČ: 41692071, jež distribuuje její produkty, tj. výše uvedené produkty pro ústní péči, osobní péči, domácí čistící prostředky a výživu pro psy.
Akcie švýcarské společnosti Gaba jsou před uskutečněním předmětného spojení drženy několika soukromými akcionáři. Společnost Gaba vlastní výrobní závody ve Švýcarsku a Německu, přičemž na území České republiky nesídlí žádná ze společností skupiny Gaba a výrobky jsou dodávány prostřednictvím nezávislého distributora, společnosti LIFTEC CZ spol. s r.o., se sídlem Počernická 272/96, Praha 10, IČ: 26496101.
Společnost Gaba působí v oblasti ústní péče a do České republiky dodává zubní pasty pod značkou Elmex a Meridol a kosmetickou ústní vodu.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností Gaba, přičemž nabývající společností je společnost Colgate-Palmolive.
Společnost Gaba v rámci České republiky působí prostřednictvím nezávislého distributora v oblasti zubních past a kosmetické ústní vody. Společnost C-P do České republiky dodává mj. také zubní pasty a kosmetickou ústní vodu. V rámci předmětného spojení tedy dochází k horizontálnímu překrytí činností obou spojujících se subjektů, a to právě ve dvou výše uvedených oblastech.
Při vymezování relevantních trhů Úřad podpůrně vycházel i z rozhodnutí Evropské Komise 2 , která se rovněž zabývala vymezením relevantních trhů v oblasti výrobků pro ústní péči.
Oblast výroby zubních past tvoří samostatný relevantní trh, neboť z hlediska své charakteristiky a zamýšleného použití nejsou zubní pasty shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné s žádným jiným výrobkem. Užší členění např. na zubní pasty proti zubnímu plaku, s bělícím účinkem, pro kuřáky či s kompletní péčí, není v rámci předmětného spojení nutné, a to mj. vzhledem k možnosti relativně snadné substituce na straně nabídky. Oblast ústních vod lze členit na dvě základní části, a to kosmetické ústní vody (obvykle používány pro osvěžení dechu) a léčivé protiinfekční ústní vody (zaměřeny na léčení zdravotních problémů v krku a ústní dutině, obvykle jsou k dostání pouze na lékařský předpis), které jsou z hlediska svého použití, složení, užívání, marketingu apod. zřetelně odlišitelné a tvoří samostatné relevantní trhy.
Na základě posouzení činností spojujících se soutěžitelů a rovněž s ohledem na výše uvedené vymezil Úřad věcně relevantní trhy pro účely tohoto rozhodnutí jako (i) trh zubních past a (ii) trh kosmetické ústní vody . Z hlediska geografického se jedná o relevantní trhy vymezené celým územím České republiky .
Na vymezeném relevantním trhu zubních past v České republice působí jak společnost C-P, která dosahuje (obchodní tajemství) % podílu, tak i společnost Gaba dosahující podílu (obchodní tajemství) %. Společný podíl bude po uskutečnění předmětného spojení činit (obchodní tajemství) %. Na vymezeném relevantním trhu kosmetické ústní vody v České republice rovněž působí oba spojující se subjekty, společnost C-P se (obchodní tajemství) % podílem, resp. společnost Gaba s (obchodní tajemství) % podílem, a společný podíl obou soutěžitelů tak bude (obchodní tajemství) %.
Relevantní trh zubních past lze považovat za nasycený a vyznačující se silnou konkurencí, zejména ve smyslu cenové, inovativní a propagační. Na straně nabídky zde působí několik dalších silných soutěžitelů s významnými tržními podíly, např. společnosti SETUZA a.s. ( (obchodní tajemství) % tržní podíl), UNILEVER ČR, spol. s r.o. ( (obchodní tajemství) % tržní podíl) a GlaxoSmithKline, s.r.o. ( (obchodní tajemství) % tržní podíl). Relevantní trh kosmetické ústní vody lze naopak považovat za trh nedostatečně rozvinutý, a to mj. v souvislosti s nízkou propagací těchto výrobků a tím i nízkému povědomí spotřebitelů o nich. Tento trh však má silný růstový potenciál. Na tomto trhu rovněž působí další silní soutěžitelé, např. společnosti SETUZA a.s. ( (obchodní tajemství) % tržní podíl) či GlaxoSmithKline, s.r.o. ( (obchodní tajemství) % tržní podíl).
V rámci obou výše vymezených relevantních trhů neexistují významné bariéry vstupu nových soutěžitelů (např. přepravní náklady jsou zanedbatelné-oba spojující se subjekty dováží do České republiky, většina surovin je volně dostupná, neexistují významné tarifní či netarifní překážky). Nedochází ani k vertikálnímu propojení spojujících se soutěžitelů, neboť jejich činnosti na sebe nějak nenavazují a působí pouze na výrobní úrovni.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že předmětným spojením nedojde k nárůstu tržního podílu ani k nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Dejl, LL.M., Ph.D., advokát
AK Kocián Šolc Balaštík
Jindřišská 34
110 00 Praha 1
PM: 18. 2. 2004
1 Akciový podíl vlastněný počátečními prodávajícími představuje 80,25 %, přičemž ostatním akcionářům společnosti Gaba je nabídnuta možnost přistoupení ke Smlouvě a prodej akcií nabyvateli.
2 M.2192-SmithKline Beecham/Block Drug ze dne 11. 1. 2001