UOHS S284/2006
Rozhodnutí: S 284/06-18462/06/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Pam Gas B.V. a BOHEMIA GAS s.r.o.
Účastníci BOHEMIA GAS s.r.o. Pam Gas B.V., Nizozemské království
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 20. 10. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 77 KB


S 284/06-18462/06/620 V Brně dne 20. října 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 284/06, zahájeném dne 25. září 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Pam Gas B.V., se sídlem Industrieweg 102, Zutphen, Nizozemské království, ve správním řízení zastoupená JUDr. Petrem Niplem, advokátem, se sídlem Na Pankráci 11/449, Praha 4, na základě plné moci ze dne 24. července 2006, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 4. září 2006 mezi společností Primagas GmbH, se sídlem Luisenstrasse 113, Krefeld, Spolková republika Německo, jako převodcem, a společností Pam Gas B.V., se sídlem Industrieweg 102, Zutphen, Nizozemské království, jako nabyvatelem, v jejímž důsledku společnost Pam Gas B.V., se sídlem Industrieweg 102, Zutphen, Nizozemské království, nabude 100% obchodní podíl ve společnosti BOHEMIA GAS s.r.o., se sídlem Pražská 1279/18, Praha 10, Hostivař, IČ: 49810065, a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í:
Při posuzování předmětného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající předmětné spojení soutěžitelů, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad předmětným spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 41/2006 ze dne 11. října 2006. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k předmětnému spojení soutěžitelů neobdržel.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Pam Gas B.V. , se sídlem Industrieweg 102, Zutphen, Nizozemské království (dále jen "Pam Gas"), je společnost založená podle práva Nizozemského království, jejímž jediným společníkem je společnost SHV GAS N.V., se sídlem Siriusdreef 70-72, Hoofddorp, Nizozemské království (dále jen "SHV GAS" a společně "skupina SHV GAS"). Obě uvedené společnosti podnikají celosvětově v oblasti obchodu se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny 1 . Na území České republiky skupina SHV GAS výlučně kontroluje společnost PRIMAPLYN spol. s r.o., se sídlem Na Pankráci 30, Praha 4, IČ: 47118008 (dále jen "PRIMAPLYN"), která se zabývá prodejem zkapalněných uhlovodíkových plynů, a to zkapalněných uhlovodíkových plynů dodávaných v lahvích, zkapalněných uhlovodíkových plynů dodávaných do zásobníků a zkapalněných uhlovodíkových plynů používaných jako palivo pro motorová vozidla, které jsou dodávány do čerpacích stanic.
BOHEMIA GAS s.r.o. , se sídlem Pražská 1279/18, Praha 10, Hostivař, IČ: 49810065 (dále jen "BOHEMIA GAS"), je společnost založená podle práva České republiky, přičemž v době před posuzovanou transakcí vlastní 100% obchodní podíl na jejím základním kapitálu společnost Primagas GmbH, se sídlem Luisenstrasse 113, Krefeld, Spolková republika Německo. Společnost BOHEMIA GAS se na území České republiky zabývá prodejem zkapalněných uhlovodíkových plynů. Tyto produkty zahrnují zkapalněné uhlovodíkové plyny dodávané v lahvích, zkapalněné uhlovodíkové plyny dodávané do zásobníků a zkapalněné uhlovodíkové plyny používané jako palivo pro motorová vozidla, které jsou dodávány do čerpacích stanic.
Společnosti PRIMAPLYN a BOHEMIA GAS si zajišťují nákup zkapalněných uhlovodíkových plynů prostřednictvím k tomuto účelu založeného společného podniku, společnosti PROPANTRADING s.r.o., se sídlem Pražská 1279/18, Praha 10, IČ: 27134156 (dále jen "PROPANTRADING"). K zajištění distribuce zkapalněných uhlovodíkových plynů zákazníkům využívají společnosti PRIMAPLYN a BOHEMIA GAS společnost PROPANTRANS s.r.o., se sídlem Starochodovská 1359, Praha 4, Chodov, IČ: 25273213 (dále jen "PROPANTRANS") 2 . Společnost PROPANTRADING, ani společnost PROPANTRANS se prodejem zkapalněných uhlovodíkových plynů nezabývají.
Čistý obrat skupiny SHV GAS, jejíž součástí jsou společnosti Pam Gas a PRIMAPLYN, dosažený za rok 2005 na trhu České republiky, činí [ obchodní tajemství ] Kč, zatímco výše čistého celosvětového obratu skupiny SHV GAS za rok 2005 činí [ obchodní tajemství ] Kč.
Na trhu České republiky i celosvětově dosáhla za rok 2005 nabývaná společnost BOHEMIA GAS čistého obratu ve výši [ obchodní tajemství ] Kč.
Právní rozbor
K posuzované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, která byla uzavřena dne 4. září 2006 mezi společností Primagas, jako převodcem, a společností Pam Gas, jako nabyvatelem. Podle uvedené smlouvy nabude společnost Pam Gas 100% obchodní podíl ve společnosti BOHEMIA GAS, čímž získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Vzhledem k tomu, že podle § 12 odst. 3 zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo kdy jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, a to mimo jiné nabytím obchodního podílu, představuje posuzovaná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona.
Povinnost notifikovat danou transakci Úřadu vzniká tehdy, když tato transakce je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona (první notifikační kritérium) a zároveň je splněno i druhé notifikační kritérium, spočívající v překročení prahových hodnot obratů spojujících se soutěžitelů, které jsou stanoveny v § 13 zákona 3 .
Podle § 13 písm. a) zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč.
Z informací zjištěných Úřadem v rámci předmětného správního řízení vyplývá, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky nepřesahuje hranici 1,5 miliardy Kč. Notifikační obratové kritérium stanovené v § 13 písm. a) zákona tedy není v případě předmětného spojení soutěžitelů splněno.
Podle § 13 zákona písm. b) zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším ze spojujících se soutěžitelů je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
Z informací zjištěných Úřadem v rámci předmětného správního řízení vyplývá, že čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky soutěžitelem, nad nímž je v důsledku předmětného spojení soutěžitelů získávána kontrola ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, tj. společností BOHEMIA GAS, nepřesahuje hranici 1,5 miliardy Kč. Notifikační obratové kritérium stanovené v § 13 písm. b) zákona tedy není v případě předmětného spojení soutěžitelů splněno.
Vzhledem ke skutečnosti, že spojující se soutěžitelé v posledním účetním období nepřekročili prahové hodnoty obratů stanovené v § 13 zákona, nepodléhá předmětné spojení soutěžitelů povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci v souladu s § 16 odst. 2 zákona rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I
PM: 20.10. 2006
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Petr Nipl, advokát
AK Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol.
Na Pankráci 11/449
140 00 Praha 4
1 Zkapalněné uhlovodíkové plyny jsou označované jako LPG ( Liquefied Petroleum Gas ), přičemž mezi ně náleží zejména propan, butan a jejich směs propan-butan.
2 Společnost PRIMAPLYN a BOHEMIA GAS vlastní každá 1/3 obchodní podíl ve společnosti PROPANTRANS, jejímž třetím společníkem (vlastnící 1/3 obchodní podíl) je společnost Český Plyn k.s., se sídlem Budovatelská 155, Praha 9, Satalice, IČ: 49710231.
3 Ustanovení § 13 zákona vymezuje obratové notifikační kritérium alternativním způsobem, tj. k závěru o jeho splnění je třeba buď překročení prahových hodnot obratů spojujících se soutěžitelů, které jsou uvedeny pod písm. a) § 13 zákona, nebo překročení prahových hodnot uvedených pod písm. b) § 13 zákona.