UOHS S284/2003
Rozhodnutí: OF/S284/03-275/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft a Burgmann Dichtungswerke GmbH & Co. KG
Účastníci Burgmann Dichtungswerke GmbH & Co. KG, se sídlem Aeussere Sauerlacher Strasse 6-10, 82515 Wolfratshausen, SRN Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft, se sídlem Hoehnerweg 2-4, 69465 Weinheim, Spolková republika Německo
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 29. 1. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 98 KB


S 284/03-275/04
V Brně dne 21. ledna 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 284/03, zahájeném dne 22. prosince 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft, se sídlem Höhnerweg 2-4, Weinheim, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, na základě plné moci ze dne 14. listopadu 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft, se sídlem Höhnerweg 2-4, Weinheim, Spolková republika Německo , a Burgmann Dichtungswerke GmbH & Co. KG, se sídlem Äußere Sauerlacher Straße 6-10, Wolfratshausen, Spolková republika Německo, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi a převodu uzavřené mezi společnostmi Burgmann Dichtungswerke GmbH & Co. KG, se sídlem Äußere Sauerlacher Straße 6-10, Wolfratshausen, Spolková republika Německo, Burgmann Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, se sídlem Äußere Sauerlacher Straße 6-10, Wolfratshausen, Spolková republika Německo, a dalšími společnostmi uvedenými v příslušné smlouvě, jako prodávajícími, a společnostmi Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft, se sídlem Höhnerweg 2-4, Weinheim, Spolková republika Německo, Eagle Burgmann Industries GmbH & Co. KG, se sídlem Höhnerweg 2-4, Weinheim, Spolková republika Německo, Freudenberg Erwerbs Komplementär GmbH, se sídlem Höhnerweg 2-4, Weinheim, Spolková republika Německo, a dalšími společnostmi uvedenými v příslušné smlouvě , jako kupujícími, v jejímž konečném důsledku má společnost Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaftzískat možnost nepřímo kontrolovat část podnikání společnosti Burgmann Dichtungswerke GmbH & Co. KG v oblasti výroby a prodeje průmyslového těsnění a kompenzátorů, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, návrhu listiny zakládající spojení, výroční zprávy a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a situace na relevantních trzích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 2/2004 ze dne 14. ledna 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě smlouvy o koupi a převodu (dále jen "Smlouva") uzavřené mezi společnostmi Burgmann Dichtungswerke GmbH & Co. KG, se sídlem Äußere Sauerlacher Straße 6-10, Wolfratshausen, Spolková republika Německo (dále jen "Burgmann"), Burgmann Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, se sídlem Äußere Sauerlacher Straße 6-10, Wolfratshausen, Spolková republika Německo (dále jen "Burgmann GmbH"), Burgmann (U.K.) Ltd., se sídlem 12 Welton Road, Wedgnock Industrial Estate, Warwick, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Burgmann Seals America, Inc., se sídlem 10035 Brookriver Drive, Houston, Texas, Spojené státy americké, Burgmann Seals South Africa (Proprietary) Ltd., se sídlem 1 Brunton Circle Founders View South, Modderfontein, Gauteng, Jihoafrická republika, a Burgmann Endüstriyel Sizdirmazlik Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, se sídlem S.S. Istanbul Kimya Sanayiciler Toplu, Isyeri Yapi Kooperatifi E Blok No. 4, Tepeören-Tuzla, Istanbul, Turecká republika, jako prodávajícími, a společnostmi Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft, se sídlem Höhnerweg 2-4, Weinheim, Spolková republika Německo (dále jen "Freudenberg"), Eagle Burgmann Industries GmbH & Co. KG, se sídlem Höhnerweg 2-4, Weinheim, Spolková republika Německo (dále jen "Eagle Burgmann"), Freudenberg Erwerbs Komplementär GmbH, se sídlem Höhnerweg 2-4, Weinheim, Spolková republika Německo (dále jen "Freudenberg Erwerbs"), Eagle Burgmann Industries UK LP, se sídlem c/o Hammmonds, 2 Park Lane Leeds, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Hamsard 2661 Limited, se sídlem Rutland House, 148 Edmund Street Birmingham, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Eagle Burgmann Industries LP, se sídlem Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké, Eagle Burgmann Industries Inc., se sídlem Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké, Eagle Burgmann (Pty.) Ltd., se sídlem c/o Schliemann Incorporated, 2 Fairview Centre, Caledon Street, Somerset Wes, Jihoafrická republika, Eagle Burgmann Endüstriyel Sizdirmazlik Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, se sídlem Istanbul Kimya Sanaycileri OSB E Blok, No. 4, Tepeören, Tuzla/Istanbul, Turecká republika , jako kupujícími. V důsledku Smlouvy převede společnost Burgmann na společnost Freudenberg movitý a nemovitý majetek (bez pozemků), dluhy s výjimkou závazků společnosti Burgmann definovaných ve Smlouvě, účetní položky aktiv a pasiv, ostatní práva a povinnosti a zaměstnance, jakož i nepřímo nebo přímo držené příslušné obchodní podíly definované Smlouvou. Předmětným spojením tak dojde k převedení možnosti kontrolovat část podnikání společnosti Burgmann v oblasti výroby a prodeje průmyslového těsnění a kompenzátorů (dále jen "Divize skupiny Burgmann") ze skupiny Burgmann na společnost Freudenberg.
Navrhovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, neboť společnost Freudenberg získá možnost kontrolovat soutěžní chování jiného soutěžitele, v tomto případě vybraných Divizí skupiny Burgmann.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Freudenberg je německou společností stojící v čele skupiny společností Freudenberg. Společníky společnosti Freudenberg jsou přímí a nepřímí potomci zakladatele společnosti pana Carla Johanna Freudenberga. Společnost Freudenberg drží (obchodní tajemství) % komanditních podílů na společnosti Eagle Burgmann a účastní se (obchodní tajemství) % na základním kapitálu společnosti Freudenberg Erwerbs (zbývajících (obchodní tajemství) % vlastní japonští spoluinvestoři NOK Corporation a Eagle Industry Co., Ltd.). Skupina Freudenberg působí celosvětově v těchto oblastech: těsnící a tlumící technika, technické textilie, výrobky pro domácnost, speciální maziva, stavební systémy a flexibilní vodící desky, včetně poskytování dalších souvisejících průmyslových služeb.
V rámci České republiky působí skupina Freudenberg prostřednictvím následujících dceřiných společností:
Freudenberg Simrit, spol. s r.o.-prodej průmyslových těsnění a tlumičů,
Freudenberg Vilene, s.r.o.-prodej technických textilií,
Freudenberg Potřeby pro domácnost, k.s.-prodej výrobků pro domácnost,
Těsnění a pružné elementy, k.s.-výroba průmyslových těsnění,
TPE správní, s.r.o.-holdingová společnost a
Klüber Lubrication CZ, s.r.o.-výroba a prodej speciálních maziv.
Předmětné Divize skupiny Burgmann jsou součástí tzv. skupiny společností Burgmann, v jejímž čele stojí německá společnost Burgmann. Společníky společnosti Burgmann jsou Angelika Burgmann, Bettina Burgmann, René Roland Bourdeaux a Dr. Annelie Gröber, přičemž v současné době je skupina Burgmann spravována vykonavateli závěti pana Feodora Burgmanna tvořícími správní radu a řízena jednateli, kteří nejsou rodinnými příslušníky. Skupina Burgmann působí celosvětově v oblastech vývoje, výroby a prodeje těsnění se sběracími kroužky, kompenzátorů, obalů, statických průmyslových těsnění a podobných produktů.
PředmětnéDivize skupiny Burgmann působí v oblasti vývoje, výroby a prodeje průmyslových těsnění a kompenzátorů. V rámci České republiky působí prostřednictvím dvou dceřiných společností: Burgmann s.r.o.-prodej průmyslových těsnění a KE-Burgmann Czech s.r.o.-prodej kompenzátorů.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad vybranými Divizemi skupiny Burgmann, přičemž nabývající společností je společnost Freudenberg.
Převáděné Divize skupiny Burgmann působí v oblasti vývoje, výroby a prodeje průmyslových těsnění, kompenzátorů a podobných výrobků pod obchodní značkou Burgmann(r). Společnost Freudenberg působí v rámci České republiky mj. rovněž v oblasti těsnící a tlumící techniky. V oblasti průmyslových těsnění distribuuje své výrobky pod obchodními značkami Simrit(r) a Merkel(r). Po uskutečnění předmětného spojení a nabytí vybraných divizí skupiny Burgmann bude tedy vyrábět i těsnění pod obchodní značkou Burgmann(r). Dotčenými odvětvími v rámci předmětného spojení tak jsou odvětví průmyslových těsnění a kompenzátorů, kde dochází k horizontálnímu překrytí spojujících se soutěžitelů.
Oblast průmyslových těsnění zahrnuje mnoho heterogenních výrobků využívaných zejména pro zabránění průsakům či infiltraci (průniku) kapalných, plynných, prachových nebo pevných látek u potrubních systémů či technických zařízení (stroje, motory, pumpy, míchačky, turbíny, kompresory, armatury atd.). Průmyslová těsnění jsou značně odlišná vzhledem k použitým materiálům při výrobě, formě, konstrukci, funkci či své velikosti. Současně se většina výrobců specializuje na určitý segment průmyslových těsnění, např. pro automobilový, chemický, potravinářský průmysl apod. Vzhledem k výše uvedenému je v rámci oblasti průmyslových těsnění možné rozlišovat tři základní samostatné skupiny:
dynamická průmyslová těsnění-dotyková těsnění na pohyblivých nebo otáčivých částech technických zařízení (např. hřídele, osy, písty apod.),
statická průmyslová těsnění-dotyková těsnění na nepohyblivých plochách technických zařízení (např. těsnění hlav válců v motorech),
ostatní průmyslová těsnění a těsnící materiály-ostatní heterogenní druhy těsnění (např. různé kryty, membrány, vycpávky, výplně z elastomerů, nemechanické těsnící hmoty jako kyty a silikony atd.).
Kompenzátory jsou pružné spojovací kusy složené z více vrstev a využívané k napojování průmyslových potrubních systémů. Kompenzátory zajišťují pohyblivost a průchodnost průmyslových potrubních systémů v elektrárnách, plynových turbínách apod. Díky své odolnosti vysokým teplotám a tlakům tak slouží k vyrovnávání délkových změn způsobených těmito fyzikálními změnami v potrubních systémech.
V případě předmětného spojení Úřad podpůrně přihlédl i k rozhodnutí B3-25130-U 11/01 německého Bundeskartellamtu v případě spojení soutěžitelů Merkel Freudenberg Fluidtechnic GmbH/Freudenberg & Co./Burgmann Dichtungswerke GmbH & Co. KG, kde tento antimonopolní úřad postupoval obdobně při vymezování relevantních trhů v oblasti průmyslových těsnění a oblasti kompenzátorů.
Na základě posouzení činností spojujících se soutěžitelů a rovněž s ohledem na výše uvedené vymezil Úřad věcně relevantní trhy pro účely tohoto rozhodnutí jako (i) trh statických průmyslových těsnění , (ii) trh dynamických průmyslových těsnění , (iii) trh ostatních průmyslových těsnění a těsnících materiálů a (iv) trh kompenzátorů . Z hlediska geografického se jedná o relevantní trhy vymezené celým územím České republiky .
Na vymezeném relevantním trhu statických průmyslových těsnění působí jak společnost Freudenberg, která dosahuje (obchodní tajemství) % podílu, tak i společnost Burgmann dosahující podílu (obchodní tajemství) %. Na vymezeném relevantním trhu dynamických průmyslových těsnění rovněž působí oba spojující se subjekty, společnost Freudenberg s (obchodní tajemství) % podílem, resp. společnost Burgmann s (obchodní tajemství) % podílem. V rámci vymezeného relevantního trhu ostatních průmyslových těsnění a těsnících materiálů působí pouze společnost Freudenberg s (obchodní tajemství) % podílem a konečně na trhu kompenzátorů působí pouze společnost Burgmann s (obchodní tajemství) % podílem.
Oblast průmyslového těsnění v rámci České republiky se vyznačuje silnou konkurencí ze strany zahraničních i domácích výrobců a prodejců těsnění, v rámci relevantního trhu se statickým průmyslovým těsněním např. společnosti RUBENA a.s. ( (obchodní tajemství) % podíl), TEMAC, a.s. ( (obchodní tajemství) % podíl), Rich Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co. KG ( (obchodní tajemství) % podíl); v rámci relevantního trhu s dynamickým průmyslovým těsněním např. společnosti RUBENA a.s. ( (obchodní tajemství) % podíl), Crane GmbH ( (obchodní tajemství) podíl), CR Elastomere GmbH ( (obchodní tajemství) % podíl), Busak+Shamban spol. s r.o. ( (obchodní tajemství) % podíl); a v rámci relevantního trhu ostatních průmyslových těsnění a těsnících materiálů např. společnosti RUBENA a.s. ( (obchodní tajemství) % podíl), CR Elastomere GmbH ( (obchodní tajemství) % podíl), Dätwyler Inter GmbH, ContiTech Vegum s.r.o. ( (obchodní tajemství) % podíl). Na relevantním trhu kompenzátorů působí např. společnosti MACROFLEX-kompenzátory, s.r.o.( (obchodní tajemství) % podíl), Kompaflex, s.r.o. ( (obchodní tajemství) % podíl), Kempchen s.r.o. ( (obchodní tajemství) % podíl) či FRENZELIT s.r.o. ( (obchodní tajemství) % podíl).
Výrobci průmyslového těsnění a kompenzátorů se účastní hospodářské soutěže v rámci České republiky jak vlastní výrobou na našem území, tak i prostřednictvím dovozů (společnost Burgmann nemá v České republice žádnou vlastní výrobu). Pro dovoz neexistují žádné významné bariéry, tj. tarifní či netarifní překážky, přepravní náklady jsou marginální a celkově tedy neexistují vážné bariéry vstupu potenciálních konkurentů na relevantní trhy (volná dostupnost výrobní technologie, surovin). V souvislosti s předmětným spojením nedojde k vertikální integraci spojujících se soutěžitelů, neboť působí v rámci České republiky na stejné úrovni trhu a rovněž nedojde ke spojení stávajících distribučních struktur společnosti Freudenberg a Burgmann, a to i z důvodu rozdílných koncových spotřebitelů. Společnost Freudenberg totiž dodává své výrobky zejména výrobcům automobilů, naproti tomu společnost Burgmann elektrárnám, rafinériím, chemickým závodům a výrobcům čerpadel.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že předmětným spojením nedojde k nárůstu tržního podílu ani k nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka, advokát
GLEISS LUTZ v.o.s.
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2
PM: 29. 1. 2004