UOHS S283/2009
Rozhodnutí: S283/2009/KS-14277/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů FL Holding 2 GmbH/Medservice, s.r.o., BIO-PLUS, spol. s r.o., LabMerKlin s.r.o., KLINLAB, spol. s r.o. a LABOMA s.r.o.
Účastníci FL Holding 2 GmbH Medservice, s.r.o., BIO-PLUS, spol. s r.o., LabMerKlin s.r.o., KLINLAB, spol. s r.o. a LABOMA s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 4. 11. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 106 KB


ÚOHS-S283/2009/KS-14277/2009/840 V Brně dne 4. listopadu 2009
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 283/2009/KS, zahájeném dne 15. října 2009 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na návrh účastníka řízení, společnosti FL Holding 2 GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Mnichov, Isernhagen, Nolteweg 2, zastoupeného Mgr. Ivanou Fára, LL.M., advokátkou, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi a převodu akcií uzavřené dne 27. srpna 2009 mezi společnostmi DUFF Privatstiftung, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Schubertring 6, a VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Schottenring 30, jako prodávajícími, a společností FL Holding 2 GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Mnichov, Isernhagen, Nolteweg 2, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost FL Holding 2 GmbH získá možnost nepřímo výlučně kontrolovat společnosti Medservice, s.r.o., se sídlem Brno, Měříčková 44, IČ: 47901250, BIO-PLUS, spol. s. r.o., se sídlem Brno, Lazaretní 6, IČ: 60709171, LabMerKlin s.r.o., se sídlem Praha, Břevnov, U vojenské nemocnice 1200/1, IČ: 27218473, KLINLAB, spol. s. r.o., se sídlem Praha, Břevnov, U vojenské nemocnice 1200/1, IČ: 49688304, a LABOMA s.r.o., se sídlem České Budějovice, U Tří lvů 294/4, IČ: 26041766, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,
povoluje.
Odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě ve výroku tohoto rozhodnutí uvedené smlouvy, v jejímž důsledku společnost FL Holding 2 GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Mnichov, Isernhagen, Nolteweg 2 (dále jen FL Holding 2 ), získá možnost nepřímo výlučně kontrolovat společnosti Medservice, s.r.o., se sídlem Brno, Měříčková 44, IČ: 47901250, BIO-PLUS, spol. s r.o., se sídlem Brno, Lazaretní 6, IČ: 60709171, LabMerKlin s.r.o., se sídlem Praha, Břevnov, U vojenské nemocnice 1200/1, IČ: 27218473, KLINLAB, spol. s r.o., se sídlem Praha, Břevnov, U vojenské nemocnice 1200/1, IČ: 49688304, a LABOMA s.r.o., se sídlem České Budějovice, U Tří lvů 294/4, IČ: 26041766 (společně dále též nabývané společnosti ). Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Spojení splňuje notifikační kriterium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu.
2. Společnost FL Holding 2 je součástí celosvětově působící skupiny investičních fondů, v jejímž čele stojí společnost BC Partners Holdings Limited (dále jen Skupina BC Funds ). Na území České republiky Skupina BC Funds působí prostřednictvím společností, které kontroluje, v řadě podnikatelských odvětví, z nichž pouze činnost společnosti SL Holding [1] a jejich dceřiných společností, jež podnikají v oblasti poskytování medicínsko-diagnostických laboratorních služeb, se překrývá z činností nabývaných společností.
3. Nabývané společnosti jsou činné v oblasti poskytování medicínsko-diagnostických laboratorních služeb pouze na území České republiky.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává toto rozhodnutí o povolení spojení. Poučení o opravném prostředku
5. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
první místopředseda

[1] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci spojení soutěžitelů sp. zn. S282/2009 SL Holding/synlab Services.