UOHS S283/2006
Rozhodnutí: S 283/06-21801/06/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů NKT CABLES GROUP A/S a KABLO ELEKTRO, a.s.
Účastníci KABLO ELEKTRO, a.s. NKT CABLES GROUP A/S, Dánsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 13. 12. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 117 KB

S 283/06-21801/06/620 V Brně dne 13. prosince 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 283/06, zahájeném dne 27. září 2006 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost NKT CABLES GROUP A/S, se sídlem Vibehoms Allé 25, Broendby, Dánské království, ve správním řízení zastoupené Mgr. Miroslavem Dubovským, advokátem, se sídlem Na Příkopě 22, Praha 1, na základě plné moci ze dne 16. srpna 2006, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů NKT CABLES GROUP A/S, se sídlem Vibehoms Allé 25, Broendby, Dánské království, na straně jedné, a společnosti KABLO ELEKTRO, a.s., se sídlem Českých bratří 509, Vrchlabí, IČ: 46504753, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi KABLO ELEKTRO, a.s., uzavřené dne 15. září 2006 mezi společností NKT CABLES GROUP A/S, se sídlem Vibehoms Allé 25, Broendby, Dánské království, jako kupujícím, a společností Ingramm International NV, se sídlem Oslo 24, Barendrecht, Nizozemské království, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost NKT CABLES GROUP A/S, se sídlem Vibehoms Allé 25, Broendby, Dánské království, získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti KABLO ELEKTRO, a.s., se sídlem Českých bratří 509, Vrchlabí, IČ: 46504753, a tím i možnost nad jmenovanou společností vykonávat přímou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti a vyjádření oslovených konkurentů a odběratelů spojujících se soutěžitelů k předmětnému spojení soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 41/2006 ze dne 11. října 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, Úřad obdržel připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů v souvislosti s probíhajícím soudním sporem týkajícím se rozhodnutí o přechodu akcií společnosti KABLO ELEKTRO, a.s., se sídlem Českých bratří 509, Vrchlabí, IČ: 46504753 (dále jen "KABLO ELEKTRO"), ve vlastnictví ostatních akcionářů podle § 183 i) obch. zák. na hlavního akcionáře, kterým je společnost Ingramm International NV, se sídlem Oslo 24, Barendrecht, Nizozemské království (dále jen "Ingramm"), v předmětném správním řízení vystupující jako prodávající.
Jelikož však problematika tzv. vyvlastnění akcií nespadá do působnosti Úřadu a současně předmětem uvedeného sporu je minoritní podíl akcií nabývané společnosti KABLO ELEKTRO, nemá tato skutečnost vliv na posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž a Úřad ve správním řízení k podané námitce nepřihlížel.
Posuzovaným spojením má dojít k vytvoření soutěžitele, který bude na relevantním trhu nebo jeho částech dosahovat významného tržního podílu, což by v konečném důsledku mohlo vést ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich a tedy k podstatnému narušení hospodářské soutěže ve spojením dotčené oblasti. S ohledem na tuto skutečnost Úřad účastníku předmětného správního řízení dopisem č.j. S 283/06-18640/06/720 ze dne 19. října 2006 sdělil, že bude ve správním řízení č.j. S 283/06 ve smyslu § 16 odst. 2 zákona pokračovat a že rozhodnutí ve věci bude vydáno v souladu s § 16 odst. 5 zákona do 5 měsíců od zahájení řízení.
V průběhu správního řízení o povolení předmětného spojení soutěžitelů Úřad ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání informací potřebných k náležitému zjištění skutkového stavu na níže uvedených relevantních trzích, požádal několik konkurentů spojujících se soutěžitelů a odběratelů produktů spojujících se soutěžitelů, o poskytnutí vyjádření a připomínek k uvedenému spojení soutěžitelů.
Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi KABLO ELEKTRO, uzavřené dne 15. září 2006 mezi společností NKT CABLES GROUP A/S, se sídlem Vibehoms Allé 25, Broendby, Dánské království (dále jen "NKT"), jako kupujícím, a společností Ingramm jako prodávajícím. V důsledku realizace zmíněné smlouvy získá společnost NKT od společnosti Ingramm akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti KABLO ELEKTRO, a tím i možnost uvedenou společnost přímo kontrolovat. V rámci uvedené transakce společnost NKT rovněž nabude nepřímou kontrolu nad společností KABLO ELEKTRO Velké Meziříčí, spol. s r.o., se sídlem Velké Meziříčí, U tržiště 1, okres Žďár nad Sázavou, IČ: 25250264 (dále jen "Kablo VM").
Předmětná transakce tak představuje spojení podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost NKT je dánská holdingová společnost sdružující skupinu společností, zabývajících se výrobou a prodejem elektrických kabelů a jejich doplňků pro použití v oblasti elektroprůmyslu, energetiky a telekomunikací. V České republice kontroluje před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů společnost nkt cables, s.r.o., která se zabývá výrobou a distribucí silových, pryžových, bezhalogenových a speciálních kabelů. Společnost NKT je kontrolována společností NKT Holding A/S, dánskou holdingovou společností, která dále kontroluje společnost, resp. skupinu společností, Nilfisk-Advance Group, zabývající se výrobou profesionální úklidové techniky a společnost NKT Photonics Group, sdružující skupinu společností působících v oblasti výroby optických komponent a vláken.
Společnost KABLO ELEKTRO je česká akciová společnost, která se zabývá zejména výrobou a distribucí kabelů a vodičů pro použití v oblasti energetiky, telekomunikací, zdravotnictví, v automobilovém, leteckém, těžebním průmyslu atp. V České republice společnost KABLO ELEKTRO kontroluje společnost Kablo VM, která se rovněž zabývá výrobou kabelů a vodičů.
Společnost KABLO ELEKTRO je výlučně kontrolována nizozemskou společností Ingramm působící v oblasti obchodu s realitami a managementu, a nepřímo kontrolována společností J&T Investment Advisors, s.r.o., která je součástí skupiny společností známé jako tzv. skupina J&T.
Skupina J&T je prostřednictvím společností J&T FINANCE GROUP, a.s., činné v oblasti podnikatelského poradenství, J&T Finance Group II, a.s., činné v oblasti organizačního a ekonomického poradenství, a TECHNO PLUS, v.o.s., zabývající se činnostmi v oblasti zprostředkování obchodu a služeb, kontrolována fyzickými osobami, a to Ing. Jozefem Tkáčem, bytem Na Revíne 2941/13, Bratislava, Slovenská republika, a Ing. Ivanem Jakabovičem, bytem Donnerova 15, Bratislava, Slovenská republika.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele, resp. navrhovatelů.
Jak bylo uvedeno výše, společnost KABLO ELEKTRO, též prostřednictvím své dceřinné společnosti Kablo VM, působí zejména v oblasti výroby a distribuce kabelů a vodičů, které jsou používány v elektrotechnickém, energetickém a telekomunikačním průmyslu. Jedná se zejména o kabely určené pro automobilový průmysl, instalační kabely, silové kabely, telekomunikační kabely a zvláštní kabely.
Společnost NKT působí v oblasti vývoje, výroby a prodeje zejména různých druhů silových a instalačních kabelů a příslušenství, dále optických vláken, bezhalogenových a pryžových kabelů. Prostřednictvím své dceřinné společnosti nkt cables, s.r.o. je v České republice činná v oblasti výroby a prodeje silových, instalačních, pryžových a bezhalogenových kabelů.
Obecně lze kabel definovat jako měděný nebo hliníkový vodič, případně optické vlákno, s izolantem, který je často opouzdřen nebo vyztužen, tj. přizpůsoben konkrétnímu prostředí či účelu pro který má být použit.
Vzhledem k odlišnostem v technických specifikacích a způsobech použití, je možno rozlišit několik kategorií kabelů: i) kabely/vodiče pro automobilový průmysl, sloužící k propojení různých systémů automobilu (např. klimatizace, airbag, ABS) s baterií, s důrazem na odolnost a spolehlivost v měnících se provozních podmínkách, ii) instalační kabely, tj. nízkonapěťové kabely pro stavební a průmyslové aplikace (např. rozvod elektrické energie v budovách), iii) silové kabely používané k přenosu elektrické energie z elektráren ke koncovým uživatelům, iv) pryžové kabely, tj. silové kabely opatřené pryžovým obalem pro použití v náročných podmínkách (důlní a ropný průmysl, stavebnictví, plynárenství apod.), v) zvláštní kabely zahrnující speciální druhy kabelů (trhací práce, obvody vytápění apod.), vi) telekomunikační kabely pro přenos informací a dat (optické a kovové telefonní kabely, kabely pro datové sítě).
S ohledem na výše uvedené Úřad pro účely tohoto správního řízení vymezil jednotlivé výrobkové relevantní trhy v úzkém pojetí s důrazem na jednotlivé produktové kategorie jako:
Trh výroby a prodeje kabelů/vodičů pro automobilový průmysl
Trh výroby a prodeje instalačních kabelů
Trh výroby a prodeje silových kabelů
Trh výroby a prodeje pryžových kabelů
Trh výroby a prodeje zvláštních kabelů
Trh výroby a prodeje telekomunikačních kabelů
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trh vymezit jako trh národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje širší území, přesahující hranice České republiky.
Na vymezených výrobkových relevantních trzích jsou jednotlivé produkty vzhledem ke značné míře harmonizace technických standardů na území Evropy výrobci dodávány v rámci jednotlivých států i přes státní hranice, přičemž vynaložené přepravní náklady neomezují jejich dovoz do jiného státu. Rovněž neexistují obchodní ani právní bariéry obchodu mezi Českou republikou a okolními státy. Mezinárodní obchod má tedy značný podíl na dodávkách kabelů a vodičů na trhy jak v České republice, tak v okolních státech.
Z uvedeného vyplývá, že relevantní trh z hlediska geografického by mohl být vymezen šířeji než územím České republiky, nicméně s ohledem na skutečnost, že společnost KABLO ELEKTRO působí na spojením dotčených trzích zejména na území České republiky, a rovněž na (níže uvedené) významné postavení spojujících se soutěžitelů na spojením dotčených trzích v rámci téhož území, ponechává Úřad otázku relevantního trhu z hlediska geografického za otevřenou, přičemž pro účely tohoto správního řízení se (v evropském kontextu) přednostně zabývá situací na území České republiky .
Na spojením dotčených relevantních trzích působí ze spojujících se soutěžitelů jak společnost NKT, tak především společnost KABLO ELEKTRO, dochází tedy k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů na území ČR, a to zejména na trhu silových, instalačních a pryžových kabelů.
Na relevantním trhu výroby a prodeje kabelů/vodičů pro automobilový průmysl v České republice působí pouze společnost KABLO ELEKTRO, přičemž její tržní podíl nedosahuje hranice [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. Společnost NKT uvedený sortiment nevyrábí ani na trh v České republice nedodává, v důsledku realizace předmětné transakce tedy nedojde k nárůstu společného tržního podílu spojujících se soutěžitelů.
Na relevantním trhu výroby a prodeje instalačních kabelů v České republice působí oba spojující se soutěžitelé, tržní podíl společnosti KABLO ELEKTRO dosahuje cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %, společnost NKT zaujímá postavení odpovídající tržnímu podílu cca 15%. V důsledku realizace spojení soutěžitelů tedy tržní podíl spojením vzniklého subjektu dosáhne hranice [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %.
Kategorie instalačních kabelů je základním sortimentem výrobců kabelů. Spojující se soutěžitelé budou na uvedeném relevantním trhu vystaveni konkurenci dalších výrobců, mezi které patří zejména společnosti Prakab Pražská Kabelovna, a.s. nebo Draka Kabely, s.r.o., a rovněž velkoobchodů s kabely, např. Lapp Kabel s.r.o. nebo Helukabel CZ s.r.o. Harmonizace technických norem v rámci EU a nízké přepravní náklady pak umožňují působit na českém trhu dalším evropským výrobcům, např. společnosti Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.L. prostřednictvím slovenské společnosti Prysmian Kablo s.r.o.
Na relevantním trhu výroby a prodeje silových kabelů v České republice opět působí jak společnost KABLO ELEKTRO, jejíž tržní podíl činí cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %, tak společnost NKT, která dosahuje tržního podílu ve výši cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. Po uskutečnění uvedeného spojení bude spojením vzniklý subjekt zaujímat tržní podíl ve výši cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %.
Trh silových kabelů je charakteristický přítomností odběratelů se značnou ekonomickou silou, jako jsou dodavatelé energií a jejich servisní společnosti (ČEZ, a.s., E.ON Česká republika, a.s.) nebo velké výrobní závody, které používají silové kabely k přenosu elektrické energie ve vlastních sítích (Škoda Auto a.s.). Dodávky silových kabelů odběratelům jsou zajišťovány převážně pomocí otevřených výběrových řízení, obvykle přístupných výrobcům působícím v celoevropském měřítku.
Rozhodujícím faktorem pro úspěch potenciálního dodavatele je nejen splnění technických požadavků zadavatele, ale zejména nabídnutá cena. Spojením vzniklý subjekt tak bude v důsledku tlaku na snížení nabídkové ceny, i přes své významné postavení na uvedeném trhu, nadále vystaven konkurenci ostatních výrobců a dodavatelů srovnatelných produktů, a to nejen z České republiky (Prakab Pražská Kabelovna, a.s., Draka Kabely, s.r.o., Lapp Kabel s.r.o.), ale i ze zahraničí (Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.L., NEXANS Group).
Na relevantním trhu výroby a prodeje pryžových kabelů v České republice působí rovněž oba spojující se soutěžitelé, přičemž tržní podíl společnosti KABLO ELEKTRO dosahuje cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % a tržní podíl společnosti NKT činí [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. Realizací předmětného spojení soutěžitelů dosáhne spojením vzniklý subjekt tržního podílu ve výši cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %, avšak i nadále bude vystaven konkurenci významných producentů pryžových kabelů, jako např. Kabelovna Kabex a.s., Draka Kabely, s.r.o. nebo Prakab Pražská Kabelovna, a.s.
Na relevantním trhu výroby a prodeje zvláštních kabelů v České republice je činná pouze společnost KABLO ELEKTRO jejíž tržní podíl nedosahuje hranice [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. Společnost NKT na uvedeném trhu nepůsobí, v důsledku realizace předmětné transakce tedy nedojde k nárůstu společného tržního podílu spojujících se soutěžitelů.
Na relevantním trhu výroby a prodeje telekomunikačních kabelů v České republice vyvíjí činnost pouze společnost KABLO ELEKTRO, přičemž její tržní podíl dosahuje hranice cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. Společnost NKT uvedené produkty nevyrábí ani na trh v České republice nedodává, v důsledku realizace předmětné transakce tedy nedojde k nárůstu společného tržního podílu spojujících se soutěžitelů.
Obecně lze konstatovat, že v oblasti výroby a prodeje kabelů a vodičů existuje vysoce konkurenční prostředí. Rozhodujícím faktorem pro účastníky trhu s kabely, bez ohledu na jeho segment, je vzhledem ke komoditnímu charakteru produktů jejich cena. Tato cenová citlivost má pak za následek snadný přechod odběratelů k jinému dodavateli, přičemž zvláště významnou roli hraje v kategorii silových kabelů, kde dochází k významnému nárůstu tržního podílu spojujících se soutěžitelů a kde obvyklým způsobem výběru dodavatele je otevřené výběrové řízení.
Na vymezených relevantních trzích na území České republiky budou spojující se soutěžitelé i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších soutěžitelů, mezi které mimo již uvedených společností Prakab Pražská Kabelovna, a.s., Kabelovna Kabex a.s. nebo Draka CZ a.s. patří další producenti působící na celém území České republiky, např. společnosti Belden CDT a.s., Lamela Electric, a.s., a rovněž ze strany velkoobchodů s kabely jako např. Helukabel CZ s.r.o., Lapp Kabel s.r.o. nebo Rexel CZ, s.r.o.
Postupující harmonizace technických standardů a neexistence obchodních bariér v rámci Evropy, pak rovněž svědčí pro zachování účinné hospodářské soutěže, neboť umožňuje vstoupit na vymezené relevantní trhy subjektům s celoevropskou působností, jako jsou např. společnosti Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.L. nebo Nexans Group.
V průběhu správního řízení Úřad rovněž posuzoval připomínky k předmětnému spojení soutěžitelů, které uvedli Úřadem oslovení konkurenti spojujících se soutěžitelů a odběratelé produktů spojujících se soutěžitelů, spadajících pod vymezené relevantní trhy.
Z vyjádření oslovených subjektů vyplývá, že v důsledku spojení soutěžitelů NKT a KABLO ELEKTRO dojde ke vzniku soutěžitele, který dosáhne významného postavení v celé oblasti výroby a prodeje kabelů a vodičů na území České republiky s výjimkou relevantního trhu výroby a prodeje telekomunikačních kabelů. Společně s možným kapitálovým posílením výrobní kapacity a zpřístupněním zahraničních trhů získá vzniklý subjekt schopnost poskytovat komplexní nabídku kabelů všech kategorií, což by v konečném důsledku mohlo vést k podmiňování dodávek odběrem celkového sortimentu, případně k jeho cenovému zvýhodnění. Problematickou by se rovněž mohla jevit naznačená možnost budoucího přesunu výrobních kapacit mimo území České republiky s následným negativním vlivem na zásobování některých odběratelů.
Oproti výše uvedenému však oslovení soutěžitelé ve shodě se skutečnostmi zjištěnými v průběhu šetření Úřadu uvádějí, že oblast výroby a prodeje kabelů a vodičů představuje volný trh s prakticky neomezenou možností vstupu nových subjektů, tedy českých i zahraničních výrobců nebo velkoobchodů. Zvláště významná je tato skutečnost v případě relevantního trhu výroby a prodeje silových kabelů, kde dochází k největšímu nárůstu tržního podílu spojujících se soutěžitelů. Způsob výběru dodavatele prostřednictvím již zmíněných výběrových řízení za účasti producentů s celoevropskou působností společně s harmonizací technických standardů a ekonomickou silou odběratelů vede Úřad k názoru, že uvedený segment trhu s kabely a vodiči lze posuzovat spíše v celoevropském kontextu, přičemž evropské konkurenční prostředí nebude posuzovaným spojením soutěžitelů výrazněji ovlivněno.
Ačkoli v důsledku realizace předmětného spojení soutěžitelů tedy může dojít ke zvýšení koncentrace ve výrobě (zejména silových) kabelů na území České republiky, nejsou na vymezených relevantních trzích očekávány zásadní změny.
S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 5 zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Miroslav Dubovský
i.s. Mgr. Vladimíra Hájková
Lovells sdružení advokátů
Slovanský dům
Na Příkopě 22
110 00 Praha 1