UOHS S282/2012
Rozhodnutí: S282/2012/KS-14501/2012/840/RPl Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů TIPSPORT a.s. a TIPSPORT 01 a.s. / TAMOTA a.s. a CHANCE a.s.
Účastníci TIPSPORT a.s. TIPSPORT 01 a.s. TAMOTA a.s. a CHANCE a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 6. 8. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 109 KBČ. j.: ÚOHS-S282/2012/KS-14501/2012/840/RPl
V Brně dne 3. 8. 2012

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S282/2012/KS, zahájeném dne 16. 5. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti TIPSPORT a.s., se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, IČ: 18600824 , ve správním řízení zastoupeného JUDr. Tomášem Ptáčkem, advokátem se sídlem Praha 1, Loretánské náměstí 109/3, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s Prohlášením o společném záměru, podepsaném dne 26. 4. 2011 společnostmi TIPSPORT a.s., IČ: 18600824 , a TIPSPORT 01 a.s., IČ: 28178815, obě se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, na straně jedné, a společnostmi TAMOTA a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 663/28, IČ: 27447871, a CHANCE a.s. , se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 13, IČ: 146 13 549, na straně druhé , v jehož konečném důsledku má společnost TIPSPORT a.s. nabýt část podniku společnosti CHANCE a.s., která se zabývá provozem kursových sázek, podle § 13 téhož zákona povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže NEPODLÉHÁ. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení a jeho doplnění, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 22/2012 dne 30. 5. 2012. I. Notifikační podmínky
3. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v souvislosti s Prohlášením o společném záměru, podepsaném dne 26. 4. 2011 společnostmi TIPSPORT a.s., IČ: 18600824 (dále jen TIPSPORT ) , a TIPSPORT 01 a.s., IČ: 28178815, obě se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, na straně jedné, a společnostmi TAMOTA a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 663/28, IČ: 27447871 (dále jen TAMOTA ), a CHANCE a.s. , se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 13, IČ: 146 13 549 (dále jen CHANCE ), na straně druhé .
4. V konečném důsledku transakce předpokládané uvedeným prohlášením nabyde společnost TIPSPORT vlastnictví k části podniku společnosti CHANCE, která se zabývá provozováním kursového sázení, a to jak na pobočkách, tak i v rámci sítě Internet. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
5. Společnost TIPSPORT je vlastněna 11 akcionáři, z nichž žádný nevykonává v této společnosti rozhodující vliv a tedy ani kontrolu ve smyslu § 12 odst. 4 zákona. Tato společnost a jí kontrolované společnosti (dále též skupina TIPSPORT ) se zabývají primárně provozováním loterií a jiných podobných her, a to zejména kursových sázek, včetně internetového sázení a číselných loterií. Okrajově pak společnosti z této podnikatelské skupiny působí například v oblasti realit, obchodu s pohonnými hmotami apod.
6. Za poslední ukončené účetní období přesáhl obrat skupiny TIPSPORT jak celosvětově, tak i v rámci České republiky částku 1,5 miliardy Kč.
7. Společnost CHANCE je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů kontrolována společností TAMOTA, která podniká především v oblasti pronájmu nemovitostí. Společnost CHANCE se pak zabývá primárně provozováním loterií a jiných podobných her se zaměřením na kursové sázky, loterie a číselné loterie.
8. Převáděná část podniku společnosti CHANCE , která je předmětem převodu zakládajícího posuzované spojení soutěžitelů, se zabývá provozováním kursových sázek, a to jak na kamenných pobočkách, tak i v rámci sítě Internet, přičemž předmětem převodu jsou veškerá aktiva s touto činností související, včetně obchodní firmy, ochranných známek, know-how, práv z průmyslového vlastnictví, zaměstnanců, výpočetní techniky, software, dalších věcí movitých, jakož i související smluvní dokumentace a práv a povinností z ní vyplývajících.
9. Převáděná část podniku společnosti CHANCE dosahuje svého obratu pouze na území České republiky. Za poslední ukončené účetní období nepřesáhl celkový obrat přiřaditelný činnostem převáděné části podniku společnosti CHANCE a vypočtený v souladu s § 14 odst. 2 zákona hranici 250 milionů Kč. III. Právní posouzení
10. Povinnost notifikace Úřadu se podle zákona vztahuje na transakce, které jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
11. Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 2 nabývaným podnikem nebo jeho částí, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
12. Celkový obrat společnosti TIPSPORT za poslední ukončené účetní období v České republice přesáhl jak celosvětově, tak i v České republice částku 1,5 miliardy Kč. Celkový obrat převáděné části podniku společnosti CHANCE za poslední ukončené účetní období v České republice i celosvětově nepřesáhl 250 milionů Kč.
13. Vzhledem ke skutečnosti, že spojující se soutěžitelé nedosáhli za poslední ukončené účetní období zákonem požadovaných obratů, předmětná transakce nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
otisk úředního razítka
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
PM: 6. 8. 2012
Obdrží:
JUDr. Tomáš Ptáček, advokát
Loretánské náměstí 109/3
118 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy