UOHS S282/2009
Rozhodnutí: S282/2009/KS-14276/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů SL Holding GmbH a synlab Services GmbH
Účastníci SL Holding GmbH synlab Services GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 4. 11. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 104 KB


ÚOHS-S282/2009/KS-14276/2009/840 V Brně dne 4. listopadu 2009
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 282/2009/KS, zahájeném dne 15. října 2009 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na návrh účastníka řízení, společnosti SL Holding GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Mnichov, Isernhagen, Nolteweg 2, zastoupeného Mgr. Ivanou Fára, LL.M., advokátkou, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů SL Holding GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Mnichov, Isernhagen, Nolteweg 2, a synlab Services GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Augsburg, Leitershofer Strasse 40, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Investiční a akcionářské smlouvy uzavřené dne 13. srpna 2009 společností SL Holding GmbH a dalšími cca 50 fyzickými a právnickými osobami specifikovanými v předmětné smlouvě, v jejímž důsledku společnost SL Holding GmbH nabude [ obchodní tajemství ]% obchodní podíl ve společnosti synlab Services GmbH, a tím i získá možnost tuto společnost přímo výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,
povoluje.
Odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě ve výroku tohoto rozhodnutí uvedené smlouvy, v jejímž důsledku nabude společnost SL Holding GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Mnichov, Isernhagen, Nolteweg 2 (dále jen SL Holding ), [ obchodní tajemství ]% obchodní podíl ve společnosti synlab Services GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Augsburg, Leitershofer Strasse 40 (dále jen synlab Services ), a tím i získá možnost tuto společnost přímo výlučně kontrolovat. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Spojení splňuje notifikační kriterium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu.
2. Společnost SL Holding je součástí celosvětově působící skupiny investičních fondů, v jejímž čele stojí společnost BC Partners Holdings Limited (dále jen Skupina BC Funds ). Na území České republiky Skupina BC Funds působí prostřednictvím společností, které kontroluje, v řadě podnikatelských odvětví, jež jsou však odlišná od oblasti podnikání nabývané společnosti synlab Services a jejích dceřiných společností.
3. Nabývaná společnost synlab Services byla založena v rámci realizace předmětné transakce, a to především za účelem držení akciových a obchodních podílů a aktiv ve společnostech skupiny Synlab, jež mají být po realizaci posuzované transakce kontrolované ze strany společnosti SL Holding. Na území České republiky společnost synlab Services přímo či nepřímo kontroluje společnosti SYNLAB.CZ s.r.o., IMUMED s.r.o., ORTHOPHARM s.r.o. a Klinické laboratoře Chomutov s.r.o., jež jsou činné v oblasti poskytování medicínsko-diagnostických laboratorních služeb.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává toto rozhodnutí o povolení spojení. Poučení o opravném prostředku
5. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
první místopředseda
P.M.-4. 11. 2009