UOHS S282/2003
Rozhodnutí: OF/S282/03-231/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů OTIS a.s. a D.S.D.MET s.r.o.
Účastníci D.S.D. MET s.r.o., se sídlem Jaromírova 40, Praha 2-Nusle OTIS a.s., se sídlem Jana Opletala 1279, Břeclav
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 6. 2. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 75 KB


S 282/03-231/04 V Brně dne 19. ledna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 282/03, zahájeném dne 18. prosince 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti OTIS a.s., se sídlem Jana Opletala 1279, Břeclav, IČ: 42324254, ve správním řízení zastoupené JUDr. Karolem Hrádelou, advokátem, se sídlem Českomalínská 516/27, 160 00 Praha 6, na základě plné moci ze dne 15. prosince 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů OTIS a.s., se sídlem Jana Opletala 1279, Břeclav, IČ: 42324254, a D.S.D. MET s.r.o., se sídlem Jaromírova 40, Praha 2, IČ: 64835219, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu" ze dne 26. září 2003 a "Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu obchodního podílu" ze dne 9. prosince 2003 uzavřených mezi panem Liborem Silovským, bytem Mírová 22, Plzeň, jako převodcem, a společností OTIS a.s., jako nabyvatelem, v jejichž důsledku má společnost OTIS a.s. získat 100% obchodní podíl ve společnosti D.S.D. MET s.r.o., a tím i možnost přímo kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 52/2003 ze dne 31. prosince 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu" ze dne 26. září 2003 a "Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu obchodního podílu" ze dne 9. prosince 2003 uzavřených mezi panem Liborem Silovským, bytem Mírová 22, Plzeň, jako převodcem (dále jen "Libor Silovský"), a společností OTIS a.s., se sídlem Jana Opletala 1279, Břeclav, IČ: 42324254 (dále jen "OTIS a.s."), jako nabyvatelem. Podle uvedené smlouvy získá společnost OTIS a.s. 100% obchodní podíl ve společnosti D.S.D. MET s.r.o., se sídlem Jaromírova 40, Praha 2, IČ: 64835219 (dále jen "D.S.D. MET"), a tím i možnost výlučně kontrolovat tuto společnost. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období přesahuje hranici 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost OTIS a.s. je činná v oblasti výroby, prodeje, servisu, oprav a modernizací zdvihacích zařízení (výtahů). Jediným akcionářem společnosti OTIS a.s. je společnost UNITED TECHNOLOGIES HOLDINGS SA, se sídlem 4, Pl. Victor Hugo, Courbevoie, Francouzská republika (dále jen "UTH"), jež působí v oblasti pronájmu nemovitostí a správy finančního majetku. Společnost UTH je kontrolována společností UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, se sídlem One Financial Plaza, Hartford, Connecticut, Spojené státy americké (dále jen "UTC"), jež sestává z následujících částí, prostřednictvím nichž je činná v těchto oblastech:
OTIS-výtahy, eskalátory, pohyblivé chodníky a systémy kyvadlové dopravy a k tomu se vztahující instalace, údržba a opravárenský servis, online design výtahových systémů, online informační servis výtahů a eskalátorů, modernizační výrobky a servis pro výtahy a eskalátory;
Prat & Whitney-velké a malé obchodní turboventilátory, turbovrtulové a turbošachetní motory, náhradní díly a podpůrné výrobky, specializovaná údržba a renovace motorů a opravárenský servis pro aerolinky, státní a soukromé loďstvo, raketové motory a hnací systémy pro vesmírné lodě, průmyslové plynové turbíny, mechanické pohony čerpadel a pohony pro námořní obchod;
Carrier-topení, ventilace a klimatizační jednotky (HVAC) vybavení pro obchodní, průmyslové a obytné budovy, HVAC náhradní díly a služby, kontrola budov, obchodní a přepravní chladírenské zařízení;
Sikorsky-vojenské a obchodní helikoptéry, náhradní díly a údržbářský servis pro helikoptéry a letadla s pevnými křídly, provoz civilních helikoptér;
Hamilton Sunstrand-distribuce leteckých elektrických a energetických systémů, motory a řídící systémy letadel, pohonné systémy, zařízení pro kontrolu zplodin pro letadla, vesmírné lodě a ponorky, pomocné pohonné jednotky, podpůrný systém pro vesmírný život, obchodní produkty zahrnující mechanický přenos energie, kompresory, měřicí a hydraulická zařízení;
UTC Power-palivové články, microturbíny a související výrobky pro obchod, transport, obytné a vesmírné aplikace zahrnující Americký vesmírný raketový program.
V České republice působí ze společností kontrolovaných UTC kromě společnosti OTIS a.s. společnost OTIS Escalators s.r.o., se sídlem Jana Opletala 1279, Břeclav, IČ: 25592335 (dále jen "OTIS Escalators"), jež je kontrolována společností OTIS International Holdings GmbH, se sídlem Otisstrasse 33, Berlín, Spolková republika Německo. Společnost OTIS Escalators je činná v oblasti výroby pohyblivých schodů-eskalátorů.
Společnost D.S.D. MET působí především v oblasti prodeje, servisu a oprav zdvihacích zařízení (výtahů) a zabývá se také jejich modernizací. V roce 2002 vyvíjela společnost D.S.D. MET činnost také v těchto oblastech: montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí, poradenská činnost v technických oborech, organizační činnost a ekonomické poradenství, opravy, kontroly, revize hasicích zařízení a požární techniky včetně tlakových nádob s výjimkou vyhrazených tlakových zařízení, pneuservis. Po uskutečnění spojení však společnost D.S.D. MET bude nadále působit pouze v oblasti výtahové techniky. 100% obchodní podíl ve společnosti D.S.D. MET před uskutečněním spojením vlastní pan Libor Silovský. Společnost D.S.D. MET nevykonává kontrolu nad žádným subjektem. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Nabývaná společnost, D.S.D. MET, je převážně činná v oblasti prodeje, servisu a oprav výtahů a rovněž v oblasti jejich modernizace. Společnost D.S.D. MET se nezabývá výrobou výtahů.
Nabyvatel, společnost OTIS a.s., se zabývá výrobou, prodejem, servisem a opravami výtahů a jejich modernizací. Společnost OTIS a.s. prodává jednak výtahy, které sama vyrábí ve vlastní továrně v Břeclavi, jednak dováží výrobky sítě OTIS a částečně nakupuje od lokálních výrobců.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vymezil tedy Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako věcně relevantní trh výtahů , trh servisu a oprav výtahů a trh modernizací výtahů .Z hlediska geografického je v případě věcně vymezených relevantních trhů relevantním trhem pro účely tohoto rozhodnutí území celé České republiky .
Na relevantním trhu výtahů dosahuje společnost OTIS a.s. tržního podílu cca (obchodní tajemství) % a společnost D.S.D. MET cca (obchodní tajemství) %, na relevantním trhu servisu a oprav výtahů dosahuje společnost OTIS a.s. tržního podílu cca (obchodní tajemství) % a společnost D.S.D. MET cca (obchodní tajemství) % a na relevantním trhu modernizace výtahů představuje tržní podíl společnosti OTIS a.s. cca (obchodní tajemství) % a společnosti D.S.D. MET cca (obchodní tajemství) %.
Z konkurenčních společností působí na vymezených relevantních trzích např. společnost Výtahy Schindler a.s., se sídlem Pod Kotlářkou 3/151, Praha 5, IČ: 45274011 (dále jen "Výtahy Schindler"), dceřiná společnost koncernu Schindler s centrálou ve Švýcarsku, a společnost Kone, a.s., se sídlem Lužná 716/2, Praha 6, IČ: 00176842 (dále jen "Kone, a.s."), jež je součástí finské firmy KONE Corporation. Tržní podíl společnosti Výtahy Schindler tvoří na relevantním trhu výtahů cca (obchodní tajemství) %, na relevantním trhu servisu a oprav výtahů cca (obchodní tajemství) % a na relevantním trhu modernizací výtahů cca (obchodní tajemství) %. Výše tržních podílů společnosti Kone, a.s., je na relevantním trhu výtahů cca (obchodní tajemství) %, na relevantním trhu servisu a oprav výtahů cca (obchodní tajemství) % a na relevantním trhu modernizace výtahů cca (obchodní tajemství) %. Výše uvedené tržní podíly vycházejí z množství dodaných výtahů, servisů a oprav a modernizací.
Pokud jde o překážky vstupu na relevantní trhy, kromě splnění platných norem a vyhlášek, neexistují žádné významné překážky vstupu na vymezené trhy. Co se týče překážek vyplývajících z práv duševního vlastnictví, jsou obecně některé výrobky či řešení soutěžitelů působících na relevantních trzích kryty patenty nebo průmyslovými vzory, což však neznemožňuje podnikat ostatním soutěžitelům v této oblasti bez využití těchto patentů či průmyslových vzorů.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména s ohledem na skutečnost, že na vymezených relevantních trzích působí další významní soutěžitelé, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Karol Hrádela, advokát
AK JUDr. Karol Hrádela
Českomalínská 516/27
160 00 Praha 6-Bubeneč
Právní moc: 6.2.2004