UOHS S281/2012
Rozhodnutí: S281/2012/KS-10308/2012/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů D. K. a EP Industries, a.s. a Timeworth Holdings Ltd.
Účastníci D. K. a EP Industries, a.s. Timeworth Holdings Ltd.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 27. 6. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 98 KBČ j. ÚOHS-S281/2012/KS-10308/2012/840/DVá V Brně dne 5. 6. 2012
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S281/2012/KS, zahájeném dne 17. 5. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, jímž je D. K., ve správním řízení zastoupeného Mgr. Ing. Jiřím Nováčkem, LL.M., na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů D. K. a EP Industries, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 29294746, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) , ve znění pozdějších předpisů, na základě (i) Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 30. 11. 2011 mezi společnostmi EP Industry, a.s., [1] se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 29294746, jako kupujícím, a Timeworth Holdings Ltd., se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Spyrou Kyprianou, 18, Flat, Office 301, jako prodávajícím, a (ii) dvou Smluv o odkupu akcií uzavřených dne 20. 12. 2011 mezi společností Mackarel Enterprises Limited, se sídlem Kypr, Nicosia, Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Office 102, vždy jako kupujícím, a společnostmi Milees Limited a Biques Limited, obě se sídlem Nicosia, Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Office 102, jako jednotlivými prodávajícími, v jejichž konečném důsledku má D. K., prostřednictvím jím kontrolované společnosti Mackarel Enterprises Limited, nabýt akcie ve výši 60% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti EP Industries, a.s., a tím i možnost tuto společnost nepřímo výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věty druhé téhož zákona
povoluje. odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku specifikovaných smluv, v jejichž konečném důsledku D. K. (dále jen D. K. ), má prostřednictvím jím kontrolované společnosti Mackarel Enterprises Limited, se sídlem Nicosia, Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Office 102 (dále jen Mackarel ), nabýt akcie představující 60% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti EP Industries, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 29294746 (dále jen EPI ), a tím i možnost tuto společnost nepřímo výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů vykonávají nepřímou společnou kontrolu nad společností EPI fyzické osoby-pan D. K., prostřednictvím společnosti Mackarel, P. T. (dále jen P. T. ), prostřednictvím společnosti Milees Limited, se sídlem Nicosia, Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Office 102 (dále jen Milees ), a společnost PPF Group N.V. (dále jen PPF ), prostřednictvím společnosti Timeworth Holdings Ltd., se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Spyrou Kyprianou, 18, Flat, Office 301 (dále jen Timeworth ).
3. Ke spojení soutěžitelů má dojít v několika postupných krocích. Nejprve společnost EPI na základě Smlouvy o koupi akcií vykoupí od společnosti Timeworth vlastní akcie ve výši 40% podílu na základním kapitálu. V dalším kroku, na základě Smluv o odkupu akcií nabude společnost Mackarel od společností Milees akcie představující 8% podíl a od společnosti Biques Limited, se sídlem Nicosia, Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Office 102 (dále jen Biques ) akcie představující rovněž 8% podíl na základním kapitálu společnosti EPI. Součástí transakce je rovněž převod akcií od společností Milees a Biques (vždy ve výši 12 % základního kapitálu), na společnost Neruna Ltd, se sídlem Kypr, Nicosia, Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Office 23 (dále jen Neruna ). Následně, v důsledku snížení základního kapitálu společnosti EPI (jež bude odpovídat hodnotě 40 % vlastních akcií, jež společnost EPI nabude od společnosti Timeworth) vznikne akcionářská struktura, v níž společnost Mackarel bude kontrolovat akcie ve výši 60 % a společnost Neruna získá akcie představující 40 % základního kapitálu společnosti EPI. V důsledku realizace všech kroků předmětné transakce tak pan D. K., jenž kontroluje společnost Mackarel, bude nepřímo výlučně kontrolovat společnost EPI.
4. Fyzická osoba D. K. nevyvíjí činnost na žádném trhu výrobků či služeb. Společně s fyzickou osobou P. T. a společností PPF vykonává D. K. nepřímou společnou kontrolu nad společností Energetický a průmyslový holding, a. s., která se prostřednictvím svých dceřiných společností zabývá (i) centralizovaným zásobováním teplem, (ii) výrobou a prodejem elektrické energie, (iii) nákupem elektrické energie za účelem dalšího prodeje, (iv) poradenstvím v oblasti energetiky, (v) těžební činností, včetně prodeje černého a hnědého uhlí a (vi) montážemi a servisem teplárenských nevýrobních a energetických výrobních zařízení.
5. Společnost EPI je holdingovou společností, jejíž jedinou činností je držení a správa podílů v dceřiných společnostech (dále též skupina EPI ). Skupina EPI působí zejména v oblasti projektování, výroby, prodeje, instalace a servisu energetických zařízení, výroby a prodeje autobusů a stavebně montážních prací, a to zejména prostřednictvím dceřiných společností Elektrizace železnic Praha, a. s., První brněnská strojírna, a. s., SOR Libchavy s. r. o., ENV Holding, a. s. (a jejích dceřiných společností EGEM s.r.o. a PROFI-ELRO s.r.o.), Energetické montáže Holding, a. s. (a jejích dceřiných společností MSEM a.s., VČE-montáže, a.s., SEG s.r.o. a MONTPROJEKT a.s.) nebo společnosti SERW, spol. s r.o. Společnost EPI je v době před uskutečněním posuzované transakce nepřímo společně kontrolovaná ze strany fyzických osob D. K. a P. T. a společnosti PPF.
6. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věty druhé zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Obdrží:
Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M.
Pařížská 130/26 110 00 Praha 1

Vypraveno dne :
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy.


[1] Společnost EP Industry, a.s. byla zápisem v Obchodním rejstříku ze dne 29. 2. 2012 přejmenována na EP Industries, a.s.