UOHS S280/2008
Rozhodnutí: S280/2008/KS-21654/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Českolipské teplo a.s./ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
Účastníci Českolipské teplo a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 4. 11. 2008
Dokumenty dokument ke stažení 98 KB


S 280/2008/KS-21654/2008/840
V Brně dne 31. října 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 280/2008, zahájeném dne 7. října 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Českolipské teplo a.s., se sídlem Praha 3, Chrudimská 2526/2a, IČ: 63149907, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Jiřím Sixtou, advokátem, se sídlem Praha 1, Husova 5, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií , uzavřené dne 24. září 2008 mezi Městem Česká Lípa, se sídlem Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, IČ: 00260428, jako prodávajícím, a společností Českolipské teplo a.s., se sídlem Praha 3, Chrudimská 2526/2a, IČ: 63149907, jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku společnost Českolipské teplo a.s. získá ...(obchodní tajemství).. . % akcií společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., se sídlem Česká Lípa, Pivovarská 2073, IČ: 64653200, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, dle § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 43/2008 ze dne 22. 10. 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
3. Společnost Českolipské teplo a.s. , se sídlem Praha 3, Chrudimská 2526/2a, IČ: 63149907 (dále jen Českolipské teplo ), je kontrolována společností MVV Energie CZ s.r.o., se sídlem Praha 3, Chrudimská 2526/2a, IČ: 49685490, která je 100% dceřinou společností společnosti MVV ENERGIE AG, se sídlem Spolková republika Německo, Mannheim, Luisenring 49, která stojí v čele skupiny MVV. Do skupiny MVV náleží v České republice dále následující společnosti: CTZ s.r.o., ENERGIE Holding a.s., Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., Městské inženýrské sítě Studénka a.s., MVV enservis a.s., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a Teplárna Liberec, a.s.
4. V současné době běží soudní spor o určení vlastnictví akcií společnosti Dubská energetická společnost a.s., se sídlem Česká Lípa, Purkyňova 1849, IČ: 25001639, kdy společnost MVV EPS s.r.o. (nyní MVV Energie CZ) tvrdí, že akcie této společnosti nenabyla.
5. Skupina MVV působí v České republice v oblasti výroby a dodávek tepla na území měst a obcí Uherské Hradiště, Liberec, Jablonec nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Studénka, Opava, Dolní Benešov, Děčín, Jílové, Vsetín, Litoměřice, Louny a Mimoň a v oblasti provozování vodovodů a kanalizací na území obce Studénky a města Vsetína. Skupina MVV dále působí v České republice v následujících oblastech: poradenství v oblasti energetiky, servisní a údržbové práce v oblasti energetiky, dodávky investičních celků v odvětví výroby a distribuce tepla, výroba a dodávky elektřiny, poskytování telekomunikačních služeb a obchod s palivy a elektrickou energií.
6. Skupina MVV dosáhla v České republice i celosvětově za poslední ukončené účetní období čistého obratu ...(obchodní tajemství)... .
7. Společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. , se sídlem Česká Lípa, Pivovarská 2073, IČ: 64653200 (dále jen ČLT ), působí v oblasti výroby a dodávek tepla na území města Česká Lípa a od 1. 7. 2007 v lokalitě Dubá.
8. Společnost ČLT dosáhla v roce 2007 v České republice i celosvětově čistého obratu, ...(obchodní tajemství)... . II. Právní rozbor
9. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií , uzavřené dne 24. září 2008 mezi Městem Česká Lípa, se sídlem Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, IČ: 00260428 (dále jen Město Česká Lípa ), jako prodávajícím, a společností Českolipské teplo, jako kupujícím.
10. V důsledku uvedené smlouvy získá společnost Českolipské teplo akcie představující ...(obchodní tajemství)... % na základním kapitálu společnosti ČLT. Vzhledem k tomu, že společnost Českolipské teplo vlastní již před uskutečněním spojení akcie představující ...(obchodní tajemství)... % podíl na základním kapitálu společnosti ČLT, navýší v důsledku uskutečnění předmětné transakce svůj podíl na společnosti ČLT na ...(obchodní tajemství)... %, a získá tak možnost tuto společnost kontrolovat. Zbývajících ...(obchodní tajemství)... % akcií společnosti ČLT bude i po uskutečnění předmětné transakce vlastnit Město Česká Lípa.
11. Město Česká Lípa a společnost Českolipské teplo uzavřely dále současně s výše uvedenou smlouvou Smlouvu o koupi infrastruktury zásobování teplem ve městě Česká Lípa , na jejímž základě získá společnost Českolipské teplo infrastrukturu nutnou k distribuci tepla v České Lípě, na jejíž provozování měla společnost ČLT s Městem Česká Lípa uzavřenu dlouhodobou nájemní smlouvu, a kterou bude společnost Českolipské teplo společnosti ČLT pronajímat.
12. Posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
13. Povinnost notifikace Úřadu se podle zákona vztahuje na transakce, které jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
14. Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
15. Skupina MVV dosáhla v České republice i celosvětově za poslední ukončené účetní období čistého obratu ...(obchodní tajemství)... , čistý obrat společnosti ČLT za poslední ukončené účetní období v České republice ani celosvětově však nepřesáhl ...(obchodní tajemství)... , a to včetně případného započtení čistého obratu dosaženého infrastrukturou pro zásobování teplem, kterou rovněž získá nabyvatel na základě výše uvedené smlouvy od Města Česká Lípa.
16. Vzhledem ke skutečnosti, že spojující se soutěžitelé nedosáhli za poslední ukončené účetní období zákonem požadovaných obratů, předmětná transakce nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jiří Sixta, advokát
AK Glatzová & Co., v.o.s.
Betlémský palác
Husova 5
110 00 Praha 1
Právní moc: 4.11.2008.