UOHS S278/2003
Rozhodnutí: S278/03-2130/04-ORP Instance I.
Věc Žádost o udělení výjimky ze zákazu dohod-Smlouva o výrobě a distribuci-sady pro výrobu ledových čajů a jejich distribuce
Účastníci General Bottlers CR s.r.o., Kolbenova 50, 190 00 Praha 9 UNILEVER ČR spol. s r.o., Thámova 18, 180 00 Praha 8
Typ správního řízení Individuální výjimka
Typ rozhodnutí návrh se zamítá
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 16. 4. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 134 KB


PM 16.4.2004
Č.j.: S 278/03-2130/04-ORP V Brně dne 29. března 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 278/03 zahájeném dne 23. prosince 2003 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 8 a § 9 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, na návrh společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., IČ 18627781, se sídlem Praha 8, Thámova 18, PSČ 186 21, ve věci povolení individuální výjimky ze zákazu dohod dle § 8 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, pro dohody obsažené v ustanoveních čl. 13 Smlouvy o výrobě a distribuci uzavřené dne 15. prosince 2003 mezi společností GENERAL BOTTLERS CR spol. s r.o., IČ 48587354, se sídlem Kolbenova 50, Praha 9, PSČ 190 00, a společností UNILEVER ČR, spol. s r.o., IČ 18627781, se sídlem Praha 8, Thámova 18, PSČ 186 21, jejíž práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přešly dne 10. ledna 2004 na společnost PEPSI LIPTON INTERNATIONAL LIMITED, registrační číslo 377495, se sídlem 30 Herbert Street, Dublin 2, Irská republika, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Návrh na povolení individuální výjimky ze zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž pro dohody obsažené v článku 13 Smlouvy o výrobě a distribuci uzavřené dne 15. prosince 2003 mezi společností GENERAL BOTTLERS CR spol. s r.o.,
IČ 48587354, se sídlem Kolbenova 50, Praha 9, PSČ 190 00, a společností UNILEVER ČR, spol. s r.o., IČ 18627781, se sídlem Praha 8, Thámova 18, PSČ 186 21, jejíž práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přešly dne 10. ledna 2004 na společnost PEPSI LIPTON INTERNATIONAL LIMITED, registrační číslo 377495, se sídlem 30 Herbert Street, Dublin 2, Irská republika, se zamítá .
O d ů v o d n ě n í:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 23. prosince 2003 návrh společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., IČ 18627781, se sídlem Praha 8, Thámova 18, PSČ 186 21 (dále jen "UNILEVER"), zastoupené na základě plné moci JUDr. Pavlem Čížkovským, advokátem, Václavské náměstí 18, PSČ 110 00, Praha 1, na povolení individuální výjimky ze zákazu dohod dle § 8 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon") pro dohody obsažené ve Smlouvě o výrobě a distribuci (dále též jen "Smlouva"), kterou společnost UNILEVER uzavřela dne
15. prosince 2003 se společností GENERAL BOTTLERS CR spol. s r.o., IČ 48587354, se sídlem Kolbenova 50, Praha 9, PSČ 190 00, (dále jen "GB"). Na základě tohoto návrhu bylo dne 23.12.2003 zahájeno správní řízení č.j. S 278/03 s účastníky řízení UNILEVER a GB.
V průběhu řízení byl návrh na udělení individuální výjimky ze zákazu dohod dále upřesněn, a to v tom smyslu, že individuální výjimka je účastníky řízení požadována pro dohody obsažené v ustanoveních čl. 13 Smlouvy.
Dne 10. ledna 2004 přešla na základě ustanovení čl. 21 bod 4 Smlouvy veškerá práva a povinnosti, která měla na základě této Smlouvy společnost UNILEVER, na společnost PEPSI LIPTON INTERNATIONAL LIMITED, registrační číslo 377495, se sídlem 30 Herbert Street, Dublin 2, Irská republika (dále jen "Pepsi Lipton"). Vzhledem k tomu, že stranou dohod obsažených v čl. 13 Smlouvy se tak dne 10. ledna 2004 stala společnost Pepsi Lipton, nastoupila k uvedenému datu tato společnost na místo účastníka řízení UNILEVER. Od tohoto data tak bylo správní řízení vedeno s účastníky řízení GB a Pepsi Lipton, zastoupenými na základě plné moci Mgr. Petrem Markem, advokátem, nám. Míru 15,
PSČ 120 00, Praha 2.
K žádosti o povolení výjimky ze zákazu dohod dle § 8 zákona byla přiložena Smlouva, výpisy z obchodního rejstříku společností UNILEVER a GB a plná moc pro právního zástupce společnosti UNILEVER.
Dopisem ze dne 6. 1. 2004 nařídil Úřad ústní jednání s účastníky řízení, společnostmi UNILEVER a GB, za účelem specifikace dohod, pro něž bylo žádáno povolení individuální výjimky. Ústní jednání se uskutečnilo dne 13. 1. 2004 (protokol viz str. 60 až 67 spisu). Na tomto ústním jednání bylo Úřadu předáno oznámení společnosti UNILEVER ze dne 31. 12. 2003, kterým tato společnost oznamuje společnosti GB převedení pohledávek a závazků, resp. veškerých práv a povinností, které má UNILEVER na základě Smlouvy o výrobě a distribuci, na společnost Pepsi Lipton, a to v souladu s čl. 21 bod 4 Smlouvy. V rámci tohoto jednání vyzval Úřad společnost GB k doplnění návrhu na povolení individuální výjimky v souladu s § 9 zákona a obdobně, dne 21.1.2004, vyzval k doplnění návrhu o podklady účastníka řízení Pepsi Lipton. Společnost GB tento návrh doplnila dne 20. 1. 2004 a dne 18.2.2004 obdržel Úřad vyžádané podklady účastníka řízení Pepsi Lipton. V souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona se tak do lhůty pro vydání rozhodnutí v tomto správním řízení nezapočítávala doba od 13.1.2004 do 20.1.2004 a doba od 21.1.2004 do 18.2.2004.
Na základě žádosti Úřadu o doplnění návrhu dle § 9 odst. 3 zákona, byly Úřadu dále předány následující podklady: údaj o podílu společnosti GB na trhu balených ochucených nealkoholických nápojů za období 9/2002-8/2003 a informace o hlavních konkurentech společnosti GB, výroční zpráva společnosti UNILEVER za rok 2002, dále pak údaj o podílu GB na tuzemském trhu balených ochucených nealkoholických nápojů za období celého roku 2002, údaje o podílu GB na tuzemském trhu kompletních sad surovin pro výrobu ochucených nealkoholických nápojů, zakladatelská listina společnosti Pepsi Lipton, osvědčení o zápisu společnosti Pepsi Lipton do obchodního rejstříku v Irské republice a výpis společnosti Pepsi Lipton z tohoto obchodního rejstříku, údaje o podílu společnosti Pepsi Lipton na tuzemském trhu kompletních sad surovin pro výrobu ochucených nealkoholických nápojů a na tuzemském trhu balených ochucených nealkoholických nápojů.
V souladu s § 9 odst. 1 zákona oznámil Úřad zahájení řízení o povolení výjimky v Obchodním věstníku. Ve stanovené lhůtě, ani do vydání rozhodnutí Úřadu ve věci, nebyly Úřadu doručeny žádné námitky proti jejímu povolení.
Dle § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (správní řád), bylo účastníkům řízení GB a Pepsi Lipton umožněno seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se ke způsobu jejich zjištění dne 26. března 2004 (protokol viz str. 253 až 254 spisu).
Charakteristika účastníků řízení
Společnost UNILEVER byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2196, dne 24. 5. 1991. Předmětem podnikání této společnosti je zejména výroba mléčných výrobků, výroba mýdla, kosmetických přípravků, jedlých tuků, výroba nealkoholických nápojů, výroba potravinářských výrobků a zprostředkování obchodu. Těžiště potravinářské výroby společnosti spočívá ve výrobě a distribuci rostlinných tuků, zmrzlin a sáčkových čajů (značky Lipton). Společníky UNILEVERu jsou společnosti MARGA B.V., 3013 AL Rotterdam, Weena 455, Nizozemské království, která má v této společnosti 50 % podíl a společnost SAPONIA B.V., 3013 AL Rotterdam, Weena 455, Nizozemské království, která vlastní ve společnosti UNILEVER zbylý 50 % obchodní podíl.
Společnost GB byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18017, dne 26. 2. 1993. Předmětem podnikání této společnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, výroba nealkoholických nápojů, výroba plastových obalů a pronájem průmyslového zboží. Z nealkoholických nápojů vyrábí nápoje colového typu, ochucené nealkoholické nápoje (např. Mirinda), ovocné nápoje, ochucené i neochucené balené vody. Jediným společníkem této společnosti je společnost GB Czech, LLC, se sídlem Corporate Trust Centre, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware, Spojené státy americké.
Společnost Pepsi Lipton byla zapsána Registračním úřadem v Irsku dne 22. 10. 2003. V osvědčení o registraci se stanoví, že činností společnosti Pepsi Lipton je v souladu se stávajícím klasifikačním systémem Irské republiky výroba minerálních vod a nealkoholických nápojů. Zakladateli Pepsi Lipton jsou dle výpisu z obchodního rejstříku Irské republiky společnosti PepsiCo International Ireland (40 % obchodní podíl), Unilever Overseas Holding Limited a Marga B.V. (60 % obchodní podíl celkem).
Smlouva o výrobě a distribuci
V úvodních ustanoveních Smlouvy se uvádí, že ..(obchodní tajemství účastníků řízení) (Pozn. Úřadu-sadou ingrediencí, jak vyplynulo z pozdějšího vyjádření zástupce GB, se rozumí sada komponentů pro výrobu ledového čaje, jež obsahuje tekuté i suché součásti. Jedná se o jednotku, ze které se vyrobí určité množství nápoje, viz dále.)
(obchodní tajemství účastníků řízení)
Zjištěné skutečnosti
(obchodní tajemství společnosti UNILEVER) Tato smlouva, resp. dohoda o výhradní distribuci v ní obsažená, byla v roce 2001 předmětem posouzení Úřadu. 1
Stávající spolupráce mezi UNILEVERem (resp. Pepsi Lipton) a GB v oblasti prodeje a distribuce má být rozšířena na základě Smlouvy tak, že obchodní tajemství účastníků řízení.
V návrhu na udělení individuální výjimky je dále uvedeno, že s ohledem na spektrum podnikatelské činnosti UNILEVERu, kdy těžiště potravinářské výroby dosud spočívá ve výrobě a distribuci rostlinných tuků, zmrzlin a porcovaných čajů, je vytváření nových výrobních kapacit, distribučních kanálů a systémů pro nápoje poměrně náročné a nákladné. Přitom právě jak výrobní kapacita, tak distribuční síť v oblasti nealkoholických nápojů musí být značně pružná a efektivní a musí být schopna zaručit plynulé dodávky i při značných výkyvech ve spotřebě, což vyvolává nutnost udržovat poměrně značné skladové zásoby výrobku. Není proto efektivní výrobu a distribuci Lipton Ice Tea zajišťovat prostřednictvím několika výrobců a distributorů, ale je výhodné a hospodárné využít výrobní kapacity a distribuční síť vytvořenou speciálně na distribuci limonád, pokrývající celé území České republiky, schopnou reagovat na výkyvy v poptávce. obchodní tajemství společnosti GB
Dne 31.12.2003 pak dle sdělení společnosti UNILEVER došlo v souladu s čl. 21 bod 4 Smlouvy k oznámení o převodu výhod a závazků, resp. práv a povinností vyplývajících pro tuto společnost ze Smlouvy na společnost Pepsi Lipton (oznámení viz str. 63 až 64 spisu).
Vymezení relevantního trhu
Pro řádné posouzení dohod obsažených ve Smlouvě, resp. čl. 13 Smlouvy, z hlediska zákona je nutno vymezit relevantní trh, na němž se jejich případné protisoutěžní účinky projeví. Trh je obecně místem, kde se střetává nabídka s poptávkou. Podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona je pak relevantním trhem trh zboží, které je z hlediska své charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Ve správním řízení Úřad posuzoval dohody obsažené ve Smlouvě upravující podmínky, na základě kterých bude společnost GB .obchodní tajemství účastníků řízení . Sadou pro výrobu ledových čajů se rozumí komplex suchých a tekutých komponentů, jejichž mícháním a ředěním v určitém poměru se vyrobí nealkoholický nápoj-ledový čaj, který se následně stočí do obalů a distribuuje na trhu.
Předmětem Smlouvy jsou tedy jednak sady ingrediencí pro výrobu ledových čajů Lipton Ice Tea a jednak i ledové čaje jako hotové balené nealkoholické nápoje.
Nealkoholickými nápoji, mezi něž patří i ledový čaj, jakož i posouzením vzájemné zastupitelnosti jednotlivých druhů těchto nápojů, se Úřad již v minulosti zabýval. Jde např. o rozhodnutí č.j. S 94/99-240 ze dne 19.11.1999 ve věci spojení společností GB CZECH, LLC a Toma Holding, a.s. a rozhodnutí č.j. S 31/01 ze dne 27.9.2001 ve věci spojení podniků Karlovarské minerální vody, a.s., a Poděbradka, a.s. 2 Dalším rozhodnutím, které rozebíralo trh nealkoholických nápojů, bylo rozhodnutí Úřadu č.j. S 48/01 ze dne 24.8.2001. Toto rozhodnutí se týkalo schválení dohody o výhradní distribuci nápoje na čajové bázi Lipton Ice Tea uzavřené mezi společnostmi UNILEVER a GB (viz výše).
Pro účely posuzování relevantního trhu z hlediska výrobkového bylo zcela odhlédnuto od nápojů specifických, a to kávy, čaje, mléka a nápojů obsahujících látky nevhodné pro užívání širokou skupinou obyvatel (např. chinin), dále nebyly posuzovány nápoje obsahující alkohol. Úřad posuzoval i vzájemnou zastupitelnost balených a nebalených nealkoholických nápojů. Vzhledem k odlišnému distribučnímu systému (poptávku po nich lze uspokojovat pouze v určitých prodejních místech-restaurace, kiosky apod., nikoli maloobchodní prodejní síť) a ceně nelze nebalené nealkoholické nápoje (např. točené limonády) považovat za vzájemně zastupitelné s nealkoholickými nápoji balenými.
Úřad pro účely vymezení trhu z hlediska výrobkového rovněž posuzoval vzájemnou zastupitelnost jednotlivých balených nealkoholických nápojů. Úřad vycházel z následujících skutečností:
Nealkoholické nápoje lze primárně dle jejich charakteristiky (složení) rozdělit na nealkoholické nápoje neochucené a ochucené. Neochucené nealkoholické nápoje (balené přírodní vody minerální a stolní) jsou konečnými spotřebiteli pravidelně nakupovány pro každodenní použití k uspokojení jejich základní potřeby tekutin. Vzhledem ke svému složení jsou spojovány se zdravým způsobem života a s ohledem na to preferovány i určitou skupinou spotřebitelů. Naopak ochucené nealkoholické nápoje jsou konzumovány nejen k zahnání žízně, ale i k uspokojení příjemného pocitu chuti. Cena balených neochucených nealkoholických nápojů je nižší než cena balených ochucených nealkoholických nápojů. Vzhledem ke své charakteristice, ceně a způsobu použití tvoří balené přírodní vody minerální a stolní (neochucené nealkoholické nápoje) samostatný výrobkový trh.
Dále se Úřad zabýval vzájemnou zastupitelností jednotlivých ochucených nealkoholických nápojů. Specifickou skupinou ochucených nealkoholických nápojů jsou ovocné a zeleninové nápoje, které se od ostatních ochucených nealkoholických nápojů odlišují nejen svým složením-zejména nezaměnitelnou chutí a obsahem vitamínů, ale i vyšší prodejní cenou. Tyto nápoje spotřebitelé vzhledem k jejich přírodnímu základu spojují se zdravým způsobem života. Uvedené odlišnosti a spotřebitelské preference těchto nápojů jsou důvodem pro jejich vyčlenění do samostatného výrobkového trhu 3 . Další specifickou skupinou ochucených nealkoholických nápojů jsou nápoje colového typu. Důvodem pro vymezení jejich samostatného relevantního trhu 4 jsou odlišné spotřebitelské preference, nezaměnitelnost chuti, rozdíly v marketingu a zejména cenový rozdíl oproti ostatním baleným ochuceným nealkoholickým nápojům.
Ledové čaje svým složením, podstatou, způsobem užití a cenou spadají do skupiny balených nealkoholických nápojů ochucených, které jsou vyráběny míšením pitné vody, nápojových koncentrátů nebo normovaných surovin a zpravidla sycené oxidem uhličitým. Jde o osvěžující nápoje, jež plní funkci odstranit pocit žízně a osvěžit organismus. Ledové čaje jsou součástí trhu balených ochucených nealkoholických nápojů.
Dalším druhem zboží, jehož se Smlouva týká, jsou tzv. sady ingrediencí pro výrobu ledového čaje Lipton Ice Tea . Úřad pod označením "sady ingrediencí" rozumí přípravky (koncentráty, výtažky, esence) ve formě kompletních sad používaných pro průmyslovou výrobu ochucených nealkoholických nápojů. Sady ingrediencí (jak je uvedeno ve Smlouvě) představují kompletní produkt, z něhož lze rovnou (míšením s vodou, popř. ještě sycením) vyrobit hotový nápoj (v rámci průmyslové výroby). Zejména vzhledem k této jejich vlastnosti je nelze považovat za vzájemně zastupitelné s jednotlivými složkami, které slouží k výrobě nealkoholických nápojů (příp. některými jednotlivými surovinami-jako jsou např. cukr, sladidla, aromatické látky, barviva-rostlinného původu i syntetická-směsi vitamínů, odpěňovače, arabská guma apod.). U jednotlivých složek (příp. surovin) je nezbytné k výrobě určitého nápoje znát především jejich poměr a dávkování (tedy recepturu jeho výroby), jednotlivé složky jsou proto nakupovány a míchány na základě vlastních výrobních postupů každého výrobce. Úřad tedy považuje kompletní sadu surovin (koncentrát, resp. sadu ingrediencí dle terminologie Smlouvy) pro průmyslovou výrobu ochucených nealkoholických nápojů za samostatný výrobkový trh.
S ohledem na výše uvedené byly v tomto správním řízení vymezeny jako relevantní trhy z hlediska věcného (výrobkového):
trh balených ochucených nealkoholických nápojů
trh kompletních sad surovin pro průmyslovou výrobu ochucených nealkoholických nápojů
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých se nabídka a poptávka střetává za podmínek zřetelně odlišných. Relevantním trhem po stránce geografické je trh celého území České republiky , neboť podmínky pro distribuci neochucených nealkoholických nápojů a kompletních sad pro průmyslovou výrobu ochucených nealkoholických nápojů jsou na tomto trhu dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Z hlediska časového jde v tomto případě o trh trvalý charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami v průběhu celého roku.
Postavení účastníků řízení na relevantních trzích
Pro potřeby správního řízení bylo postavení účastníků řízení -společnosti GB a společnosti Pepsi Lipton na vymezených relevantních trzích zjišťováno za kalendářní rok 2003, přičemž Úřad primárně vyšel z údajů poskytnutých účastníky řízení v souladu s § 9 odst. 1 zákona.
Na trhu balených ochucených nealkoholických nápojů působí několik desítek soutěžitelů, přičemž mezi společnosti s významnějším podílem na trhu patří kromě GB dále společnosti Karlovarské minerální vody, a.s., Poděbradka, a.s., Coca-Cola Beverages Česká republika, s.r.o., Walmark, a.s., Kofola a.s., Limova, s.r.o., HBSW, a.s. a Hanácká kyselka s.r.o. Podíl dodávek společnosti GB na trh balených ochucených nealkoholických nápojů činil v roce 2003 méně než obchodní tajemství společnosti GB celkového objemu tohoto trhu (konkrétní údaje představují obchodní tajemství GB). Podíl společnosti GB na tomto relevantním trhu se díky uzavření Smlouvy nezmění, obchodní tajemství společnosti GB (na základě výše popsané Smlouvy o distribuci ze dne 15.5.2001 obsahující obchodní tajemství účastníků řízení 5 ). Podíl druhého účastníka řízení, společnosti Pepsi Lipton, na tomto relevantním trhu byl v roce 2003 obchodní tajemství společnosti Pepsi Lipton
Společný podíl účastníků řízení na trhu balených ochucených nealkoholických nápojů tedy v roce 2003 nepřesahoval 10 % celkového objemu tohoto relevantního trhu. S ohledem na výše uvedené nepřesahuje podíl účastníků řízení 10 % celkového objemu uvedeného relevantního trhu ani ke dni vydání rozhodnutí Úřadu ve věci.
Na trhu kompletních sad surovin pro průmyslovou výrobu ochucených nealkoholických nápojů společnost GB v roce 2003 obchodní tajemství společnosti GB . Společnost Pepsi Lipton je nově založenou společností (pozn. Úřadu: zapsána do obchodního rejstříku byla dne 22.10.2003) a na tuzemský trh v roce 2003 obchodní tajemství společnosti Pepsi Lipton . Smlouva o výrobě a distribuci byla uzavřena 15.12.2003, společnost Pepsi Lipton nastoupila do práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy namísto společnost UNILEVER ke dni 10.1.2004. V roce 2003 společnost Pepsi Lipton obchodní tajemství společnosti Pepsi Lipton.
Společný podíl účastníků řízení na trhu kompletních sad surovin pro průmyslovou výrobu ochucených nealkoholických nápojů nepřesáhl v roce 2003 (ani ke dni vydání rozhodnutí) 10 % celkového objemu daného relevantního trhu.
Posouzení dohod z hlediska zákona
Podle § 3 odst. 1 zákona jsou zakázané a neplatné dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud Úřad nepovolí svým rozhodnutím nebo vyhláškou z tohoto zákazu výjimku. Zakázanými ve smyslu § 3 odst. 1 zákona jsou především dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a)-f) zákona, jako např. dohody o cenách, rozdělení trhu atd. (výčet těchto zakázaných dohod je však pouze demonstrativní).
Dle odst. 5 odst. 2 zákona jsou pak dohody soutěžitelů, kteří působí na různých úrovních trhu zboží, vertikálními dohodami. V § 6 odst. 1 zákon stanoví, že zákaz dohod podle § 3 odst. 1 se nevztahuje na vertikální dohodu, pokud společný podíl účastníků dohody na relevantním trhu nepřesahuje 10 %, nestanoví-li Úřad vyhláškou tento podíl vyšší. U vertikálních dohod, u nichž podíl účastníků dohody na relevantním trhu nepřevyšuje tuto hranici, není jejich dopad na hospodářskou soutěž významný, a proto jsou ze zákazu dohod narušujících soutěž vyňaty (tzv. dohody de minimis ).
Vynětí ze zákazu dohod však nelze uplatnit v případech stanovených v § 6 odst. 2 zákona. Zákaz dohod podle § 3 odst. 1 zákona se tak vztahuje na vertikální dohody o přímém nebo nepřímém určení cen kupujícímu pro další prodej zboží nebo o poskytnutí úplné ochrany na vymezeném trhu kupujícímu pro tento další prodej, i pokud společný podíl účastníků takové vertikální dohody na relevantním trhu nepřesahuje zmíněných 10 %.
Na základě § 26 odst. 1 zákona vydal Úřad vyhlášku č. 198/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona pro určité druhy vertikálních dohod. Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se podle této vyhlášky nevztahuje na vertikální dohody, které splňují dále stanovené podmínky. Takové dohody požívají výhody obecné (tzv. blokové) výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž. Základní podmínka pro aplikaci této vyhlášky na vertikální dohody uzavřené mezi soutěžiteli je upravena v § 4 vyhlášky. Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se nevztahuje na vertikální dohody, jestliže podíl dodavatele na trhu daného zboží nepřesahuje 30%. Rovněž se nevztahuje na vertikální dohody obsahující závazek výhradní dodávky, pokud podíl odběratele na trhu daného zboží nepřevýší 30% (resp. 35% za dále stanovených podmínek). Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se však vztahuje na vertikální dohody, které přímo nebo nepřímo obsahují závazek nekonkurovat po dobu přesahující 5 let (§ 5 odst. 1 písm. f/ vyhlášky).
Podle § 8 zákona mohou soutěžitelé požádat Úřad o povolení individuální výjimky ze zákazu dohod podle § 3 odst. 1 zákona, pokud dohoda přispěje ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje a vyhrazuje spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích, dále pokud neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení těchto cílů a pokud neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohody.
Úřad konstatuje, že ustanovení čl. 13 bod 1.2 Smlouvy ve spojení s ustanovením čl. 1 Smlouvy obsahuje obchodní tajemství účastníků řízení
Dohody o výhradní dodávce i dohody o výhradním odběru zboží jsou obecně považovány za zakázané vertikální dohody narušující soutěž. Výhradní dodavatel i výhradní odběratel jsou na základě takových dohod omezeni ve své podnikatelské svobodě-tj. rozhodovat o volbě odbytiště, resp. o volbě zásobovacích zdrojů v rámci své podnikatelské činnosti obchodní tajemství účastníků řízení.
obchodní tajemství účastníků řízení . Maloobchodní prodejci pak ztrácejí možnost konkurenční nabídky předmětného zboží. Tím je narušována soutěž v rámci zboží jedné značky (tzv. "intra-brand competition").
Článek 13 Smlouvy obsahuje dále v bodě 1.4 závazek obchodní tajemství účastníků řízení.
V čl. 13 bod 1.1 Smlouvy se GB dále zavazuje, že obchodní tajemství účastníků řízení.
S ohledem na obsah ustanovení § 3 odst. 1 zákona Úřad dále zkoumal, zda tyto dohody, které ve své podstatě vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže na vymezených relevantních trzích, jsou zakázanými a neplatnými dohodami. Vzhledem ke skutečnosti, že společný podíl účastníků těchto dohod (tedy společností GB a Pepsi Lipton) na jednotlivých vymezených relevantních trzích nepřesahuje (a to ani ke dni vydání tohoto rozhodnutí) 10 % a žádná z těchto dohod nespočívá v přímém nebo nepřímém určení cen kupujícímu pro další prodej předmětného zboží, resp. v poskytnutí kupujícímu pro tento další prodej úplné ochrany na vymezených relevantních trzích, vztahuje se na všechny shora jmenované dohody vynětí ze zákazu dohod dle § 6 odst. 1 písm. b) zákona. 6
Závěr
V řízení Úřad dospěl k závěru, že dohody obsažené ve Smlouvě o výrobě a distribuci, resp. článku 13 této Smlouvy, nejsou zakázanými a neplatnými dohodami podle § 3 odst. 1 zákona. Vzhledem k tomu, že individuální výjimku ze zákazu dohod může Úřad udělit v souladu s § 8 a § 9 zákona pouze pro dohodu zakázanou podle § 3 odst. 1 zákona, Úřad v tomto případě návrh na její udělení zamítl , jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Úřad uzavírá, že v řízení o povolení individuální výjimky podle § 8 zákona, které je ve své podstatě řízením návrhovým, vychází Úřad v souladu s § 9 zákona především z obsahu návrhu účastníka, resp. účastníků dohod. Účastníci řízení, společnost UNILEVER, na jehož místo nastoupila dne 10.1.2004 společnost Pepsi Lipton, a společnost GB v průběhu řízení nespecifikovali případné další členy skupiny Unilever, resp. další společnosti ze skupiny GB (viz výše), které by mohli být účastníky předmětných dohod obsažených ve Smlouvě o výrobě a distribuce (konkrétně jejím článku 13), a proto Úřad v řízení k jejich případné účasti na předmětných dohodách nepřihlížel. Úřad ve svém rozhodnutí vycházel ze zjištěných skutečností a stavu tržního prostředí daného ke dni vydání tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Mgr. Vítězslav Šemora
pověřený řízením odboru
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Petr Marek, advokát
nám. Míru 15
120 00 Praha 2
1 Dohodu o výhradní distribuci nealkoholického nápoje na čajové bázi Lipton Ice Tea uzavřenou mezi UNILEVERem a GB schválil Úřad rozhodnutím čj. S 48/01 ze dne 24. 8. 2001 dle § 3 odst. 5 tehdy platného zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.
2 Kdy vymezení relevantního trhu bylo podpořeno i obdobně definovaným trhem v rozhodnutí Evropské komise v případě NESTLE/SAN PELLEGRINO, případ č. IV/M.1065, část 3, body 7 a 17.
3 Při vymezení relevantního výrobkového trhu zaujala obdobné stanovisko i Evropská komise např. v případě
No IV/M.794-Coca-Cola/Amalgamated Beverages GB.
4 Viz i rozhodnutí Evropské komise např. No IV/M.794-Coca-Cola/Amalgamated Beverages GB, No IV/M.833-The Coca-Cola Company/Carlsberg A/S (1997).
5 Tato smlouva bude nahrazena Smlouvou (ve které jsou obsaženy dohody, jež jsou předmětem posuzování Úřadu v tomto správním řízení) poté, co tato stane účinnou.
6 Úřad se proto dále nezabýval možností využít pro tyto dohody (resp. některé z nich) vynětí ze zákazu dohod podle § 3 odst. 1 zákona dané výše popsanou vyhláškou Úřadu č. 198/2001 Sb.