UOHS S276/2006
Rozhodnutí: S 276/06-18295/06/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ESB Holding, a.s. a Energetické strojírny Brno, a.s.
Účastníci Energetické strojírny Brno, a.s. ESB Holding, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 9. 11. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 86 KB

S 276/06-18295/06/620 V Brně dne 23. října 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 276/06, zahájeném dne 21. září 2006 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost ESB holding, a.s., se sídlem Vídeňská 297/99, Brno, IČ: 27701395, jednající Ing. Karlem Minaříkem, předsedou představenstva společnosti, a Ing. Vladimírem Kohoutem, místopředsedou představenstva společnosti, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů ESB Holding, a.s., se sídlem Vídeňská 297/99, Brno, IČ: 27701395, na straně jedné, a společnosti Energetické strojírny Brno, a.s., se sídlem Vídeňská 297/99, Brno, IČ: 46347020, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií, která má být uzavřena mezi společností ESB Holding, a.s., se sídlem Vídeňská 297/99, Brno, IČ: 27701395, jako kupujícím, a společností THE CZECH AND SLOVAK PRIVATE EQUITY FUND L.P., se sídlem 75 State Street, Boston, Massachusetts, Spojené státy americké, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost ESB Holding, a.s., se sídlem Vídeňská 297/99, Brno, IČ: 27701395, získá akcie představující 85,54% podíl na základním kapitálu společnosti Energetické strojírny Brno, a.s., a tím i možnost nad jmenovanou společností vykonávat přímou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 40/2006 ze dne 4. října 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií, která má být uzavřena mezi společností ESB Holding, a.s., se sídlem Vídeňská 297/99, Brno, IČ: 27701395 (dále jen "ESB Holding"), jako kupujícím, a společností THE CZECH AND SLOVAK PRIVATE EQUITY FUND L.P., se sídlem 75 State Street, Boston, Massachusetts, Spojené státy americké (dále jen "CSPEF"), jako prodávajícím. V důsledku realizace zmíněné smlouvy získá společnost ESB Holding od společnosti CSPEF akcie představující 85,54% podíl na základním kapitálu společnosti Energetické strojírny Brno, a.s., se sídlem Vídeňská 297/99, Brno, IČ: 46347020 (dále jen "ESB"), a tím i možnost uvedenou společnost přímo kontrolovat.
Předmětná transakce tak představuje spojení podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost ESB Holding je česká akciová společnost, jejímž předmětem činnosti je držení akcií společnosti ESB. V České republice nekontroluje před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů žádnou společnost. Společnost ESB Holding je kontrolována společností GPL Limited, se sídlem Alexander House, 13-15 Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey, která se zabývá investiční činností a správou investičních fondů. Společnost GPL Limited je kontrolována fyzickými osobami, a to Ing. Janem Tauberem, bytem Řepčická 1315/25, Praha 10, Česká republika, Ing. Radimem Jasekem, bytem Nymburská 1706, Černošice, Česká republika a RNDr. Markem Hoščálkem, bytem Finská 582/1, Praha 10, Česká republika.
Společnost GPL rovněž kontroluje následující společnosti: i) AB Facility, a.s. působící v oblasti správy a údržby nemovitostí, ii) pietro filipi holding, a.s., činná prostřednictvím svých dceřinných společností v oblasti výroby a prodeje oděvů a oděvních doplňků, iii) Candy Plus, a.s., zabývající se prostřednictvím svých dceřinných společností výrobou a prodejem cukrovinek, iv) Vltava Stores, a.s. působící v oblasti internetového prodeje zboží a služeb, reklamy a marketingu a poradenství v oblasti hardware a software, a v) ETARGET a.s., působící v oblasti zprostředkování internetové reklamy.
Společnost ESB je česká akciová společnost, která se zabývá poskytováním služeb v oblasti energetiky, výrobou zařízení pro čistírny odpadních vod, odlitků z barevných kovů a elektrických rozvaděčů a jejich komponentů.
Společnost ESB je výlučně kontrolována americkou společností CSPEF, která působí v oblasti investování do akcií a obchodních podílů. Společnost ESB kontroluje společnost JM-montáže s.r.o., která působí v oblasti investiční výstavby a poskytování služeb pro elektroenergetiku, především v rozsahu projektování, montáže a údržby energetických zařízení vysokého a velmi vysokého napětí. Dále společnost ESB vlastní menšinový podíl ve společnostech ESS s.r.o. (49%) a INGEA, spol. s r.o. (41%), jež působí rovněž oblasti výroby a poskytování služeb v energetice.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 5 zákona, resp. § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele, resp. navrhovatelů.
Jak bylo uvedeno výše, společnost ESB působí zejména v oblasti poskytování služeb v oblasti energetiky, jako jsou např. opravy transformátorů elektrické energie, elektrických strojů, motorů a generátorů, parních turbín, strojní obrábění, opravy a výroba náhradních dílů pro energetiku, a rovněž v oblasti výroby zařízení pro čistírny odpadních vod, zařízení na filtraci minerálních olejů, odlitků z barevných kovů a výroby elektrických rozvaděčů a jejich komponentů. Prostřednictvím své dceřinné společnosti JM-montáže s.r.o. pak společnost ESB působí rovněž v oblasti projektování a montáže elektrických zařízení.
Společnost ESB Holding je oproti tomu holdingovou společností, která nevykonává samostatnou podnikatelskou činnost a byla založena zejména za účelem držení a správy akcií společnosti ESB.
Úřad má za to, že vzhledem k výrobnímu programu a rozsahu služeb poskytovaných společností ESB by bylo možno vymezit jednotlivé relevantní trhy v úzkém pojetí s důrazem na jednotlivé vykonávané činnosti. Nicméně s ohledem na konglomerátní charakter spojení, a rovněž na níže uvedené postavení spojujících se soutěžitelů ve spojením dotčených oblastech, kdy při jakémkoli v úvahu přicházejícím vymezení relevantního trhu nedochází k nárůstu tržních podílů, Úřad nepovažuje za nutné vymezit jednotlivé relevantní trhy s konečnou platností a pro účely tohoto správního řízení se zabýval situací v následujících oblastech podnikatelských aktivit: oblast výroby elektrických zařízení a jejich komponentů, oblast výroby strojního zařízení pro čištění odpadních vod a oblast poskytování servisních a montážních služeb pro energetiku.
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trh vymezit jako trh národní nebo zda podmínky na území ovlivněném předmětným spojením opravňují k vymezení relevantního trhu v užším pojetí jako trhu lokálního či regionálního.
Z pohledu geografického bylo zjištěno, že společnost ESB působí ve spojením dotčených oblastech na celém území České republiky, přičemž mezi jednotlivými regiony neexistují významné rozdíly z hlediska obchodních podmínek, dále pak, že srovnatelné produkty a služby různých výrobců jsou ve výše uvedených oblastech vzájemně zastupitelné. Na základě uvedených skutečností proto Úřad pro posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů považuje za relevantní území České republiky .
Ve spojením dotčených oblastech působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost ESB. Společnost ESB Holding nevyrábí ani na trh nedodává žádné výrobky ani neposkytuje služby, zabývá se pouze správou majetkových účastí, nedochází tedy k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů na území ČR.
V oblastech výroby elektrických zařízení a jejich komponentů a výroby strojního zařízení pro čištění odpadních vod tržní podíl společnosti ESB nepřesahuje ani v jednom případě [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. V oblasti poskytování servisních a montážních služeb pak tržní podíl společnosti ESB (včetně podílu společnosti JM-montáže s.r.o.) dosahuje cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. V důsledku realizace spojení soutěžitelů tedy tržní podíl spojením vzniklého subjektu nepřesáhne v žádné z uvedených oblastí hranici [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %.
Ve spojením dotčených oblastech na území České republiky budou spojující se soutěžitelé i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších soutěžitelů, mezi které patří významné subjekty působící na celém území České republiky, jako např. Škoda Plzeň, a.s., dceřinné společnosti ČEZ a.s., a řada dalších menších subjektů.
S ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají a ani na sebe vertikálně nenavazují a spojením vzniklý subjekt nebude v dotčené oblasti disponovat významným tržním podílem, a dále pak na existenci dalších konkurenčních subjektů ve všech spojením dotčených oblastech dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I

Rozhodnutí obdrží:
ESB Holding, a.s.
Vídeňská 279/99
656 44 Brno