UOHS S276/2003
Rozhodnutí: OF/S276/03-568/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů VINCI Energie Deutschland GmbH a GFA s.r.o.
Účastníci GFA s.r.o., 588 41 Vyskytná nad Jihlavou 107 VINCI Energie Deutschland GmbH, Im Vogelsgesang 1a, 60488 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 27. 2. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 75 KB


S 276/03-568/04 V Brně dne 10. února 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 276/03, zahájeném dne 23. prosince 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti VINCI Energies Deutschland GmbH, se sídlem Im Vogelsgesang 1a, Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupené Mgr. Vlastislavem Kusákem, advokátem, se sídlem Husova 5, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 19. prosince 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů VINCI Energies Deutschland GmbH, se sídlem Im Vogelsgesang 1a, Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, a GFA s.r.o., se sídlem Vyskytná nad Jihlavou 107, IČ: 25537911, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu" uzavřené dne 18. prosince 2003 mezi společnostmi GFA Gesellschaft für Anlagenbau mbH, se sídlem Am Galgenfeld 14, Gelnhausen, Spolková republika Německo, jako prodávajícím, a VED Gesellschaft für Brandschutzanlagen mbH, se sídlem Gelnhausen, Spolková republika Německo, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost VINCI Energies Deutschland GmbH získat prostřednictvím své dceřiné společnosti VED Gesellschaft für Brandschutzanlagen mbH 100% obchodní podíl ve společnosti GFA s.r.o., a tím i možnost nepřímo kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 2/2004 ze dne 14. ledna 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu" uzavřené dne 18. prosince 2003 mezi společnostmi GFA Gesellschaft für Anlagenbau mbH, se sídlem Am Galgenfeld 14, Gelnhausen, Spolková republika Německo (dále jen "GFA Gesellschaft"), jako prodávajícím, a VED Gesellschaft für Brandschutzanlagen mbH, se sídlem Gelnhausen, Spolková republika Německo (dále jen "VED"), jako kupujícím. Podle uvedené smlouvy má společnost VINCI Energies Deutschland GmbH, se sídlem Im Vogelsgesang 1a, Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo (dále jen "VINCI Energies"), získat prostřednictvím své dceřiné společnosti VED 100% obchodní podíl ve společnosti GFA s.r.o., se sídlem Vyskytná nad Jihlavou 107, IČ: 25537911 (dále jen "GFA"), a tím i možnost nepřímo kontrolovat tuto společnost. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období přesahuje hranici 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost VINCI Energies je holdingovou společností patřící do skupiny VINCI, která je tvořena společností VINCI, se sídlem 1, cours Ferdinand-de-Lesseps, Rueil-Malmaison Cedex, Francouzská republika (dále jen "VINCI"), a jejími dceřinými společnostmi.
Skupina VINCI, ovládaná společností VINCI, vyvíjí činnost ve čtyřech hlavních oblastech:
management letišť, parkovišť a dopravní infrastruktury (prostřednictvím VINCI Concessions);
veřejné služby, tj. informační sítě, zařízení budov a komunikace (prostřednictvím VINCI Energie);
výstavba cest, včetně recyklace starých materiálů a jejich využití při výstavbě cest (prostřednictvím Eurovia);
stavebnictví-vysoké stavby, podzemní stavby, vodní stavby a management budov (prostřednictvím VINCI Construction).
V České republice působí skupina VINCI prostřednictvím společností Tunzini-Nickel, protipožární technika s.r.o., se sídlem Plzeňská 435/338, Praha 6-Řepy, IČ: 25601512 (dále jen "Tunzini"); Stavby silnic a železnic, a.s., se sídlem Národní třída 10, Praha 1, IČ: 45274924; SMP CONSTRUCTION, a.s., se sídlem Na Florenci 1413/33, Praha 1, IČ: 45274932; EVROPARK PRAHA a.s., se sídlem Politických vězňů 21, Praha 1, IČ: 63999803; FCC-První česká projekční a stavební, a.s., se sídlem Evropská 1692/37, Praha 6, IČ: 00248240; INKOTECH, spol. s r.o., se sídlem Braunova 2529/1, Praha 5-Smíchov, IČ: 61504173; OKIN FACILITY CZ, s.r.o., se sídlem Evropská 175/115, Praha 6, IČ: 25774514; G+H MONTAGE BAUCOMEX, spol. s r.o., se sídlem Švédská 43, Praha 5, IČ: 17046998; SM 7, a.s., se sídlem U nadjezdu 435, Kutná Hora, IČ: 61673048; A.B.S. Engineering spol. s r.o., se sídlem Grégrova č.p. 302/9, Olomouc, část Nová Ulice, IČ: 48394114; a to v oblastech protipožárních zařízení, stavebnictví, managementu parkovišť, developmentu a izolačních služeb.
Společnost GFA , jež působí v oblasti protipožárních zařízení, je před spojením 100% vlastněna společností GFA Gesellschaft. Společnost GFA vykonává kontrolu nad společností GFA Slovakia, s.r.o., se sídlem Pribinova 23, Bratislava, Slovenská republika. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Nabývaná společnost, GFA, vyvíjí na území České republiky činnost v oblasti protipožárních zařízení. V uvedené oblasti působí v České republice rovněž společnost Tunzini patřící do stejné skupiny jako nabyvatel.
Hasicí zařízení obecně lze rozčlenit do následujících kategorií:
A. Stacionární hasicí zařízení:
A.1 Vodní-patří mezi nejpoužívanější, zejména vzhledem k jejich nízké ceně. Tvoří cca 60 % používaných stacionárních hasicích zařízení. Hasicí zařízení této kategorie lze dále rozdělit do dvou podskupin, a to na sprinklery a sprchové systémy. Uvedené systémy se liší podle své aktivace: jednotlivé sprinklery se aktivují pouze v blízkosti požáru v důsledku zvýšení teploty, kdežto sprchové systémy se aktivují jako celek bez ohledu na místo požáru. Sprchové systémy se proto používají v místech, kde hrozí rychlé šíření požáru. Sprinklery se používají v cca 95 % případů a sprchové systémy ve zbývajících cca 5 % případů.
A.2 Pěnová-pěna se používá k hašení požáru v těch případech, kdy by voda nepostačovala nebo by nemohla být použita, např. v případě požárů s přítomností určitých typů kapalin.
A.3 Prášková-prášek se obvykle používá k hašení požáru v případech, kdy hrozí nebezpečí výbuchu, tj. v případě požáru s přítomností plynu nebo kovových stavebních materiálů. Prášek má okamžitý hasicí účinek.
A.4 Plynová-plyn se používá k hašení požárů, pokud by použití jiné látky způsobilo nevratnou škodu (např. galerie, archivy).
B. Přenosná hasicí zařízení-zahrnují hasicí přístroje všech typů, požární auta atd.
Spojující se soutěžitelé působí v České republice v oblasti konstrukce, dodávek, instalace a technické podpory stacionárních vodních hasicích zařízení a stacionárních plynových hasicích zařízení, v oblasti plynových hasicích zařízení však spojující se soutěžitelé působí pouze okrajově.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vymezil tedy Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako věcně relevantní trh stacionárních vodních a plynových hasicích zařízení .Z hlediska geografického je v případě věcně vymezených relevantních trhů relevantním trhem pro účely tohoto rozhodnutí území celé České republiky .
Na relevantním trhu stacionárních vodních a plynových hasicích zařízení v České republice dosahuje společnost GFA tržního podílu cca (obchodní tajemství) % a skupina Vinci cca (obchodní tajemství) %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu po uskutečnění spojení bude tedy nižší než (obchodní tajemství) %.
Z konkurenčních společností působí na vymezeném relevantním trhu např. společnost MINI-MAX, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 86 A, Karlovy Vary-Rybáře, IČ: 48364347 (s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %), společnost ACCURO Brandschutzanlagen, spol. s r.o., se sídlem Černokostelecká 7, Praha 10, IČ: 25623681 (s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %), společnost MS PRAHA, spol. s r.o., se sídlem Liberecká čp. 60, Česká Lípa, IČ: 61499951 (s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %), a společnost SOMATI, s.r.o., se sídlem Jihlavská 510/2c, Troubsko, IČ: 25338323 (s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %).
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména s ohledem na (obchodní tajemství) a na skutečnost, že na vymezeném relevantním trhu působí množství dalších soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vlastislav Kusák, advokát
AK Glatzová & Co.
Husova 5, Betlémský palác
110 00 Praha 1
Právní moc: 27.2.2004.