UOHS S275/2003
Rozhodnutí: OF/S275/03-272/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Amdocs Limited a Xacct Technologies Ltd.
Účastníci Amdocs Limited, c/o Tower Hill House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey Xacct Techonogies Ltd., 12 Hachilazon street, Ramat Gan 52522, Izrael
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 29. 1. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 75 KB


S 275/03-272/04 V Brně dne 21. ledna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 275/03, zahájeném dne 23. prosince 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Amdocs Limited, se sídlem c/o Tower Hill House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, ve správním řízení zastoupené JUDr. Evou Vranou, advokátkou, se sídlem Křižovnické nám. 2, Praha 1, na základě plné moci ze dne 1. prosince 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Amdocs Limited, se sídlem c/o Tower Hill House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, a Xacct Techonogies Ltd., se sídlem 12 Hachilazon Street, Ramat Gan, Izrael, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o koupi akcií" uzavřené dne 21. prosince 2003 mezi společnostmi Amdocs Limited a Amdocs (Israel) Limited, se sídlem v Izraeli, na straně jedné, a společností Xacct Techonogies Ltd. a jejími akcionáři, na straně druhé, v jejímž důsledku má společnost Amdocs Limited získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Xacct Techonogies Ltd., a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 1/2004 ze dne 7. ledna 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o koupi akcií" uzavřené dne 21. prosince 2003 mezi společnostmi Amdocs Limited, se sídlem c/o Tower Hill House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey (dále jen "Amdocs"), a její dceřinou společností Amdocs (Israel) Limited, se sídlem v Izraeli, na straně jedné, a společností Xacct Techonogies Ltd., se sídlem 12 Hachilazon Street, Ramat Gan, Izrael (dále jen "Xacct"), a jejími akcionáři, na straně druhé. Podle uvedené smlouvy získá společnost Amdocs přímo či prostřednictvím svých dceřiných společností akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Xacct. Navrhovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období přesahuje hranici 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojovaných subjektů
Akcie společnosti Amdocs jsou rozptýleny mezi velký počet akcionářů, z nichž žádný nevykonává nad společností Amdocs kontrolu. Společnost Amdocs podniká v oblasti softwarových produktů a služeb a je mateřskou společností skupiny Amdocs. Většina dceřiných společností Amdocs se zabývá rovněž poskytováním počítačových produktů a služeb, některé dceřiné společnosti jsou holdingovými a finančními společnostmi.
V České republice kontroluje společnost Amdocs následující společnosti:
Amdocs Prague Development Center, s.r.o., se sídlem Dělnická 12/213, Praha 7, IČ: 26683547, která je v současné době v likvidaci,
Amdocs (CR), s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 27/813, Praha 1, IČ: 25729373 (dále jen "Amdocs (CR), s.r.o."), která se zabývá zejména poskytováním softwarových služeb.
Společnost Amdocs působí v České republice v oblasti poskytování softwaru systémů správy jak prostřednictvím zahraničních společností, tak prostřednictvím své české dceřiné společnosti. Zahraniční dceřiné společnosti Amdocs prodávají softwarové licence v oblasti systémů správy přímo zákazníkům v České republice a poskytují rovněž softwarové služby v oblasti systémů správy v České republice prostřednictvím přeshraničního prodeje. Česká dceřiná společnost Amdocs (CR), s.r.o., působí v oblasti poskytování softwarových služeb.
Společnost Xacct není kontrolována žádnou osobou-její akcie jsou rozptýleny mezi velký počet akcionářů. Společnost Xacct a její dceřiné společnosti jsou činné v oblasti počítačového softwaru a služeb. Společnost Xacct nemá v České republice žádné dceřiné společnosti. V České republice působí společnost Xacct v oblasti zprostředkovacího softwaru prostřednictvím přímých prodejů, a to konkrétně v roce 2003 (obchodní tajemství) .
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
V případě posuzovaného spojení působí oba spojující se soutěžitelé v oblasti poskytování softwarové podpory komunikačních systémů (Communication Business Support Systems, dále také "BSS"), jež zahrnuje softwarové produkty umožňující zákazníkům řídit a zdokonalovat různé aspekty obchodních činností, zejména péči o zákazníky, vyřizování objednávek, zprostředkování a tarifování hovorů, plánování událostí, výpočet a přípravu faktur, formátování účtů, inkasa a pohledávky, zjišťování podvodů, služby vydávání adresářů a zajištění příjmů. Softwarové produkty BSS využívají poskytovatelé pevných a mobilních telekomunikačních služeb, televizní společnosti a poskytovatelé internetových služeb k vyúčtování služeb poskytnutých zákazníkům. Oblast BSS lze dále rozčlenit na dva segmenty: software pro péči o zákazníky a správu účtů (dále jen "systémy správy") a zprostředkovací software.
Systémy správy jsou softwary, jež pomáhají poskytovateli komunikačních služeb vypočítat a vytvořit účty za poskytnuté služby a zahrnují i software pro řízení vztahů se zákazníky (Customer Relation Management). Systémy správy umožňují vést deník odeslaných a došlých faktur, hlavní účetní knihu a zhrnují rovněž účetní programy umožňující okamžitou kontrolu bilanční rozvahy, rozpočtu, prodejů nebo nákupů. Systémy správy navíc zajišťují výpočet faktur a jejich vyhotovení, formátování účtů a zajištění výnosů.
Zprostředkovací software spolupracuje se spínači telekomunikační sítě a shromažďuje relevantní informace (jako např. délka hovoru, volaná čísla) z různých zdrojů v záznamech do standardního formátu, který lze vložit do systémů správy.
Nabývaná společnost, Xacct, je poskytovatelem počítačového softwaru, konkrétně v oblasti zprostředkovacího softwaru přizpůsobeného systémům správy poskytovatelů telekomunikačních služeb. Nabývající společnost, Amdocs, je činná rovněž v oblasti počítačového softwaru, a to v oblasti systémů správy pro poskytovatele telekomunikačních služeb. Poskytováním zprostředkovacího softwaru se společnost Amdocs nezabývá.
Vzhledem ke skutečnosti, že koncoví uživatelé potřebují jednak systémy správy, které organizují data týkající se jednotlivých koncových uživatelů, a jednak zprostředkovací software, který sbírá a upravuje příslušná data do formátu, který lze vložit do systémů správy, se produkty systémů správy a zprostředkovacího softwaru do určité míry doplňují. Zákazníci však spíše než celkové řešení nakupují obvykle jednotlivá modulární řešení systémů správy nebo zprostředkovacího softwaru. I když však zákazník hodlá koupit jak produkty systémů správy, tak produkty zprostředkovacího softwaru, jsou obvykle vyhlašována dvě oddělená výběrová řízení zvlášť pro produkty a služby systémů správy a zvlášť pro produkty a služby zprostředkovacího softwaru.
Mezi zákazníky systémů zprávy i zprostředkovacího softwaru patří velké celosvětové korporace a uvedené produkty jsou vystavěny tak, aby byly dostupné a snadno včlenitelné do jakýchkoliv systémů a aby je bylo možno adaptovat do jazyka servisních zastoupení zákazníka kdekoliv na světě.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vymezil tedy Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako věcně relevantní trh zprostředkovacího softwaru pro telekomunikační sektor . Z hlediska geografického je v případě vymezených relevantních trhů relevantním trhem pro účely tohoto rozhodnutí území celé České republiky .
Na relevantním trhu zprostředkovacího softwaru působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Xacct, která zde dosahuje tržního podílu cca (obchodní tajemství) %. Z konkurenčních společností působí v celosvětovém měřítku na trhu zprostředkovacího softwaru např. společnosti EDB 4 Tel, Marconi, Intec a Comptel.
Pokud jde o překážky vstupu na relevantní trh, neexistují žádné významné překážky vstupu na něj. Významná část produktů spojujících se soutěžitelů je sice chráněna autorskými právy, ochrannými známkami a právy obchodního tajemství, licenčními smlouvami se zákazníky apod., tato praxe je však obvyklá u všech společností působících v oblasti počítačového softwaru.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména s ohledem na skutečnost, že na vymezeném relevantním trhu působí pouze nabývaná společnost, a s přihlédnutím k existenci dalších významných konkurentů a odběratelů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Eva Vraná, advokátka
AK Clifford Chance
Křižovnické nám. 2
110 00 Praha 1
Právní moc: 29. ledna 2004.