UOHS S273/2008
Rozhodnutí: S273/2008/KS-21137/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Mondi Štětí a.s./Norske Skog Štětí a.s.
Účastníci Norske Skog Štětí a.s. Mondi Štětí a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 6. 11. 2008
Dokumenty dokument ke stažení 119 KB


S 273/2008/KS-21137/2008/840 V Brně dne 31. října 2008
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 273/2008, zahájeném dne 1. října 2008 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost Mondi Štětí a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272, IČ: 26161516, ve správním řízení zastoupená JUDr. Danielem Weinholdem, Ph.D., advokátem, se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Mondi Štětí a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272, IČ: 26161516, a Norske Skog Štětí a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 250, IČ: 48288497, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 3. července 2008 mezi společností Norske Skogindustrier ASA, se sídlem Norské království, Lysaker, Oksenoyveien 80, jako prodávajícím, a společností Mondi Štětí a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku nabude společnost Mondi Štětí a.s. akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Norske Skog Štětí a.s., a tím i získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 42/2008 ze dne 15. 10. 2008. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
I. Notifikační podmínky
3. K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií, kterou dne 3. 7. 2008 uzavřely společnost Norske Skogindustrier ASA, se sídlem Norské království, Lysaker, Oksenoyveien 80, jako prodávající, a společnost Mondi Štětí a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272, IČ: 26161516 (dále jen Mondi Štětí ), jako kupující.
4. V důsledku výše uvedené smlouvy nabude společnost Mondi Štětí akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Norske Skog Štětí a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 250, IČ: 48288497 (dále jen Norske Skog Štětí ), čímž získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost Mondi Štětí je součástí skupiny společností, v jejímž čele stojí společnost Mondi plc založená ve Velké Británii (dále také společně jen skupina MONDI ). Skupina MONDI působí celosvětově v oblasti výroby papíru a balících prostředků, přičemž se soustředí na (i) oblast vlnité lepenky (výroba vlnité lepenky a obalů z vlnité lepenky), (ii) pytlů a speciálních obalů, zejména kraftového papíru, průmyslových pytlů, potahovaných obalových materiálů či spotřebních flexibilních obalů, a (iii) nenatíraného grafického papíru, tj. především kancelářského papíru a specializovaných tiskařských produktů. Kromě toho se skupina MONDI zabývá obchodem papírovými produkty, zaměřeným na Rakousko a východní Evropu, a omezeně působí v oblasti novinového papíru v Jihoafrické republice, Velké Británii a Rusku. Na území České republiky skupina MONDI [1] vyrábí a na trh dodává kraftový papír a obaly z vlnité lepenky.
7. Nabývaná společnost Norske Skog Štětí působila v České republiky v oblasti obchodu s elektrickou energií (tuto činnost ukončila v červnu 2008) a v oblasti výroby a dodávek novinového papíru, přičemž tuto činnost ukončila v květnu 2008. V současné době nabývaná společnost nevyvíjí žádnou hospodářskou činnost, protože veškerá její výroba a související dodavatelsko-odběratelské vztahy a pracovní vztahy k zaměstnancům byly ukončeny. Akvizice 100% akciového podílu ve společnosti Norske Skog Štětí tak z pohledu aktiv povede pouze k nabytí některých majetkových hodnot, zejména pak papírenského stroje, který již byl vyřazen z provozu, a balícího stroje. III. Dopady spojení
8. Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
9. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
10. Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, byla nabývaná společnost Norske Skog Štětí na území České republiky činná před ukončením své činnosti v oblasti novinového papíru a okrajově v oblasti obchodu s elektrickou energií, zatímco skupina MONDI v České republice vyrábí a na trh dodává kraftový papír (jedná se o pevný papír obvykle hnědé barvy, z něhož se vyrábějí například nákupní tašky používané v obchodech s potravinami) a obaly z vlnité lepenky.
11. V rámci předmětné transakce se spojují soutěžitelé s těžištěm [2] svých aktivit v papírenském průmyslu, z nichž však jeden, a to nabývaný subjekt, svoji činnost v České republice již před spojením ukončil, a neovlivňuje tedy soutěžní prostředí v předmětné oblasti.
12. Budou-li za základ úvah Úřadu vzaty činnosti spojujících se soutěžitelů za období, které předchází ukončení činnosti nabývaného soutěžitele, pak je třeba se zabývat tím, zda papírenské a balící produkty, které vyrábí v České republice skupina MONDI, jsou z pohledu věcného shodné či zaměnitelné s produkty nabývané společnosti.
13. Mezi papírenskými a balícími produkty je v rozhodovací praxi Evropské komise [3] i Úřadu [4] rozlišováno několik výrobkových skupin, [5] které jsou z pohledu věcného navzájem nezaměnitelné, a jsou tak považovány za součást odlišných věcně relevantních trhů. Argumenty pro tento přístup jsou spatřovány na straně nabídky (přebudování stroje určeného k výrobě jednoho druhu papíru či balícího produktu na stroj schopný vyrábět odlišný druh papíru či balícího produktu je náročné jak časově, tak z pohledu vynaložených nákladů) i na straně poptávky (odlišný způsob využití jednotlivých druhů papíru či balícího produktu). V duchu těchto úvah pak lze konstatovat, že novinový papír, kraftový papír a obaly z vlnité lepenky náleží každý do jiné výrobkové skupiny, a tedy do odlišného věcně relevantního trhu.
14. K tomu je zapotřebí dále uvést, že odlišné druhy papíru či balícího produktu, spadající do jednotlivých samostatných výrobkových skupin, jsou vyráběny v různých stupních kvality. [6] Z výše uvedené judikatury Úřadu a Evropské komise ve zkoumaných oblastech pak vyplývá, že mezi různými stupni kvality stejného druhu papíru či balícího produktu obvykle existuje vysoká míra zaměnitelnosti, a to zejména na straně nabídky. [7]
15. Vzhledem k neexistenci horizontálního překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů, když mezi těmito činnostmi rovněž není dána vertikální návaznost, a ukončení činnosti nabývaného soutěžitele však mohla být otázka vymezení věcného relevantního trhu pro oblast papírenských a balících produktů ponechána otevřená.
16. Rovněž tak otázku vymezení geografického relevantního trhu v oblasti papírenských a balících produktů ponechal Úřad pro účely daného správního řízení otevřenou, a to ze stejných důvodů, jak je uvedeno v odstavci 13 tohoto rozhodnutí.
17. Nabývaná společnost se před ukončením své činnosti okrajově zabývala také obchodem s elektrickou energií, která v souladu s předchozí rozhodovací praxí Úřadu tvoří z hlediska věcného samostatný relevantní trh definovaný geograficky územím České republiky. [8] Vzhledem ke skutečnosti, že obchod s elektrickou energií se s dalšími aktivitami spojujících se soutěžitelů horizontálně nepřekrývá, dosavadnímu marginálnímu postavení nabývané společnosti v této oblasti i nynějšímu ukončení jejích aktivit však mohla být otázka vymezení relevantního trhu pro oblast obchodu s elektrickou energií v České republice ponechána otevřená.
18. V oblasti novinového papíru dosahovala na území České republiky nabývaná společnost Norske Skog Štětí v roce 2007 tržního podílu [ obchodní tajemství ] %, nyní však již v uvedené oblasti nepůsobí. Skupina MONDI v oblasti novinového papíru na území České republiky není činná. V důsledku spojení tedy nedochází k nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu.
19. V oblasti obchodu s elektrickou energií dosahovala v České republice nabývaná společnost Norske Skog Štětí v roce 2007 tržního podílu [ obchodní tajemství ] %, nyní však již v uvedené oblasti nepůsobí. Skupina MONDI v předmětné oblasti na území České republiky nepůsobí, v důsledku spojení tedy nedochází k nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu.
20. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech.
21. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
22. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
PM: 6.11. 2008
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D., advokát
AK Weinhold Legal, v.o.s.
Karlovo náměstí 10
120 00 Praha 2

[1] V České republice působí skupina MONDI prostřednictvím společnosti Mondi Štětí a jejích dceřiných společností Mondi Bags Štětí a.s. a Mondi Coating Štětí a.s.
[2] Je třeba uvést, že dosavadní působení nabývané společnosti v oblasti obchodu s elektrickou energií bylo pouze okrajové.
[3] Viz například rozhodnutí Evropské komise M.646 Repola/Kymmene ,M.1225 Enso/Stora , čiM.210 Mondi/Frantschach .
[4] Viz rozhodnutí Úřadu S 39/01 Norske Skogindustrier/Parenco/Walsum .
[5] Těmito jednotlivými skupinami jsou například novinový papír, časopisový papír, papírové průmyslové obaly atd.
[6] V případě novinového papíru se z pohledu kvality rozlišují například standardní novinový papír, zušlechtěný novinový papír, nízkogramážní novinový papír s vysokou bělostí atd.
[7] Například pro výrobkovou kategorii novinového papíru je toto zjištění potvrzeno v rozhodnutí Evropské komise M.646 Repola/Kymmene .
[8] Viz například rozhodnutí Úřadu S 42/02 Entrade Holdings/Czechpol Energy .