UOHS S271/2006
Rozhodnutí: S271/06-22601/2006/720 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů UPC Česká republika a Karneval Media
Účastníci Forcable s.r.o. Karneval Media s.r.o. UPC Česká republika, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno s podm.
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 22. 12. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 286 KB


S 271/06-22601/2006/720 V Brně dne 22. prosince 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 271/06, zahájeném dne 14. září 2006 dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, IČO: 00562262, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci Mgr. Pavlem Urbanem, advokátem, se sídlem V Celnici 4, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, IČO: 00562262, na straně jedné, a Karneval Media s.r.o., se sídlem Plzeň, Vejprnická 56, okres Plzeň-město, IČO: 61776203, a Forcable s.r.o., se sídlem Praha 9, U Svobodárny 5/1500, PSČ 19000, IČO: 26705656, na straně druhé, k němuž má dojít dle ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, po splnění podmínek stanovených rámcovou smlouvou, kterou dne 7. srpna 2006 uzavřely společnost Liberty Global Europe N.V., se sídlem Boeingavenue 53, Schiphol-Rijk, Nizozemské království, na straně jedné, a společnosti Deutsche Bank A.G., London Branch, se sídlem Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, a Aldermanbury Investments Limited, se sídlem 125 London Wall, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, na straně druhé, v důsledku čehož má společnost UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, IČO: 00562262, nabýt 99% obchodní podíl ve společnosti Karneval Media s.r.o., se sídlem Plzeň, Vejprnická 56, okres Plzeň-město, IČO: 61776203, a 97% obchodní podíl ve společnosti Forcable s.r.o., se sídlem Praha 9, U Svobodárny 5/1500, PSČ 19000, IČO: 26705656, a tím i možnost tyto společnosti kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se dle § 16 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e
za podmínky splnění závazků ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže, které v průběhu správního řízení účastník řízení přijal:
Účastník řízení, společnost UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, IČO: 00562262, se zavazuje k následujícímu:
V míře, v jaké UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, IČO: 00562262, vlastní jakákoliv výhradní práva k vlastnímu obsahu nebo obsahu skupiny Liberty Global 1 (zejména k programům poskytovaným skupinou Chellomedia a jinými společnostmi ze skupiny Liberty Global) anebo v míře, v jaké UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, IČO: 00562262, získala nebo v budoucnosti získá jakákoliv výhradní práva k prémiovému obsahu (tj. živým sportovním přenosům nebo prémiovým filmům), používanému společností UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, IČO: 00562262, (nebo Liberty Global) k výrobě rozhlasových a televizních programů nebo jiných služeb, vynaloží UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, IČO: 00562262, náležité úsilí k tomu, aby takové programy nebo služby byly zpřístupněny ostatním provozovatelům kabelových televizních sítí a provozovatelům jiných než kabelových distribučních sítí za nediskriminačních a komerčně přiměřených podmínek.
Společnost UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, IČO: 00562262, nezvýší v období do 31. 12. 2007 ceny za analogové vysílání ve svých sítích ani v sítích společnosti Karneval Media s.r.o., se sídlem Plzeň, Vejprnická 56, okres Plzeň-město, IČO: 61776203. V období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010 bude oprávněna zvýšit tyto ceny o oficiální vyhlášenou míru inflace a rovněž v případě nárůstu externích nákladů (například zvýšení cen energií, programových poplatků, autorských práv apod.), s tím, že UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, IČO: 00562262, je oprávněna žádat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže každoročně o přezkoumání potřebnosti zachování závazku s ohledem na aktuální situaci na trhu, zohledňující např. rozvoj satelitního vysílání, digitálního terestrického vysílání či IPTV a rovněž vývoj v oblasti regulatorních podmínek.
Pro území, kde se kabelové sítě společností UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, IČO: 00562262, a Karneval Media s.r.o., se sídlem Plzeň, Vejprnická 56, okres Plzeň-město, IČO: 61776203, překrývají, se účastník řízení zavazuje po dobu 12 měsíců od uskutečnění spojení zachovat stávající složení programové nabídky s tím, že spojením vzniklý subjekt může nadále pokračovat ve zlepšování své nabídky (tj. obohacovat programovou nabídku nabízenou doposud společnostmi UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, IČO: 00562262, a Karneval Media s.r.o., se sídlem Plzeň, Vejprnická 56, okres Plzeň-město, IČO: 61776203, o nové programy a služby).
UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, IČO: 00562262, se zavazuje vysílatelům (poskytovatelům programů) poskytnout přístup do své analogové programové nabídky za transparentních, komerčně přiměřených a nediskriminačních podmínek s tím, že přístup může odmítnout pouze v případě objektivně ospravedlnitelných důvodů, kterými jsou zejména: (i) nedostatečná kapacita kabelové sítě, (ii) nedostatečná sledovanost nebo zájem předplatitelů, (iii) riziko, že by umožnění přístupu ohrozilo integritu kabelové sítě, žádoucí různorodost programové nabídky a nebo by zařazením programu mohlo dojít k porušení platných právních předpisů.
UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, IČO: 00562262, se zavazuje, že bude v souladu s platnými právními předpisy vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů tak, aby bylo zřejmé, že nedochází k jakémukoliv křížovému financování.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 14. září 2006 návrh společnosti UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, IČO: 00562262 (dále jen "UPC"), na povolení spojení soutěžitelů UPC, na straně jedné, a Karneval Media s.r.o., se sídlem Plzeň, Vejprnická 56, okres Plzeň-město, IČO: 61776203 (dále jen "Karneval"), a Forcable s.r.o., se sídlem Praha 9, U Svobodárny 5/1500, PSČ 19000, IČO: 26705656 (dále jen "Forcable"), na straně druhé, ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
Skutečnost, že se Úřad navrhovanou transakcí zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 39/2006 ze dne 27. září 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Nicméně ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání informací potřebných k náležitému zjištění skutkového stavu v oblasti dotčené předmětným spojením soutěžitelů Úřad oslovil vybrané konkurenty spojujících se soutěžitelů a jejich sdružení, jakož i Český telekomunikační úřad (dále též "ČTÚ"), coby ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o elektronických komunikacích"), včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb, se žádostí o poskytnutí stanovisek k předmětnému spojení. Nadto Úřad již v době před zahájením správního řízení obdržel námitky proti spojení od koncových uživatelů služeb spojujících se soutěžitelů.
Na základě vyjádření účastníka řízení a oslovených subjektů a na základě závěrů provedené analýzy vycházející ze všech, ve správním řízení shromážděných, informací o spojením dotčených trzích, ale i o souvisejících oblastech, dospěl Úřad v rámci třicetidenní lhůty ve smyslu § 16 odst. 2 zákona in fine k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.
S ohledem na výše uvedené sdělil Úřad dopisem č.j. S 271/06-18015/2006/720 ze dne 11. října 2006 účastníku správního řízení, že ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona bude v řízení nadále pokračovat a že rozhodnutí ve věci bude vydáno v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona ve lhůtě pěti měsíců od zahájení správního řízení.
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. Rovněž tak Úřad vycházel z vyjádření a stanovisek oslovených subjektů k předmětnému spojení, jakož i příslušných vyjádření účastníka správního řízení na ně reagujících. Úřad zohlednil rovněž svoji předchozí rozhodovací praxi a přihlédl k judikatuře Evropské komise.
1 Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v souvislosti s rámcovou smlouvou, uzavřenou dne 7. srpna 2006 společností Liberty Global Europe N.V., se sídlem Boeingavenue 53, Schiphol-Rijk, Nizozemské království, na straně jedné, a společnostmi Deutsche Bank A.G., London Branch, se sídlem Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, a Aldermanbury Investments Limited, se sídlem 125 London Wall, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, na straně druhé. Po splnění podmínek stanovených v uvedené rámcové smlouvě (podmínkou, bez jejíhož splnění nemůže být zamýšlená transakce realizována, je mimo jiné povolení navrhovaného spojení ze strany Úřadu) pak má společnost UPC od společnosti Unite Holdco III B.V., se sídlem Boeingavenue 53, Shiphol-Rijk, Nizozemské království, která je přímo nebo nepřímo kontrolovaná investičními bankami Deutsche Bank AG, London Branch a JP Morgan Chase & Co., nabýt většinové obchodní podíly ve společnostech Karneval a Forcable.
V případě realizace shora uvedené transakce společnost UPC získá možnost tyto společnosti přímo kontrolovat.
Navrhovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, zejména pak nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 mil. Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
2 Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost UPC , jakožto právní nástupce společnosti Kabel Plus, a.s., byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5452, dne 4. ledna 1991. Společnost UPC je součástí nadnárodní skupiny společností, v jejímž čele stojí společnost Liberty Global, Inc., se sídlem 12300 Liberty Boulevard, Englewood, Colorado, Spojené státy americké. Společnost Liberty Global, Inc. je mezinárodní kabelový operátor, který nabízí služby elektronických komunikací, tj. pokročilé hlasové, video a internetové služby. Společnosti ze skupiny Liberty Global působí v řadě zemí v odvětví médií, informací, komunikací a zábavy. Dceřinou společností Liberty Global, Inc. je pak společnost Liberty Global Europe N.V., se sídlem Boeingavenue 53, Schiphol-Rijk, Nizozemské království, kontrolující mimo jiné společnost UPC Czech Holding B.V., se sídlem Frederick Roeskestraat 123, Amsterdam, Nizozemské království, která je 100% akcionářem společnosti UPC.
Hlavním předmětem činnosti společnosti UPC je zejména podnikání v oblasti elektronických komunikacích. Společnost UPC je vlastníkem a provozovatelem sítí elektronických komunikací a poskytovatelem služeb elektronických komunikací ve smyslu zákona o elektronických komunikacích a provozovatelem převzatého vysílání ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání"). V České republice působí v oblasti elektronických komunikací a převzatého vysílání a prostřednictvím svých kabelových rozvodů nabízí spotřebitelům služby dodávek televizního a rozhlasového signálu, širokopásmového přístupu k internetu a telefonní služby.
Společnost UPC vlastní 50% obchodní podíl ve společnosti Czech Link, spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Pod Hájkem 1, PSČ 180 00, IČO: 250 85 310 (dále jen "Czech Link"), jejímž předmětem činnosti je zajišťování přenosu některých televizních kanálů na satelit a následné distribuce pozemním vysílačům a do kabelových rozvodů, stejně jako distribuce převzatého vysílání koncovým uživatelům. Druhým společníkem společnosti Czech Link, rovněž s 50% obchodním podílem, je společnost Czech DVB Group, a.s., se sídlem Ostrava, Varenská 51, okres Ostrava-město, IČO: 258 42 609.
V současnosti však již společnost Czech Link ukončila činnost, jedná se tak o prázdnou společnost, která čeká na likvidaci. Na působení společnosti Czech Link bude navazovat společnost Media Vision s.r.o., se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 11000, IČO: 26691353, v níž společnost UPC nemá žádné majetkové ani další účasti.
Společnosti Karneval, která byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5752, dne 21. října 1994, a Forcable, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88592, dne 3. července 2002, jsou před realizací posuzovaného spojení kontrolovány ze strany společnosti Unite Holdco III B.V., v níž rozhodující vliv vykonávají přímo či nepřímo bankovní ústavy Deutsche Bank A.G., London Branch a JP Morgan Chase & Co.
Společnost Karneval působí v České republice stejně jako společnost UPC v oblasti elektronických komunikací a převzatého vysílání a stejně tak nabízí služby dodávek televizního a rozhlasového signálu, širokopásmového přístupu k internetu a telefonní služby.
Společnost Forcable je licencovaným provozovatelem televizního programu Karneval TV, šířeného v kabelových sítích společnosti Karneval. Uvedený program je informačním kanálem s důrazem na místní a regionální obsah.
3 Relevantní trh
V průběhu správního řízení Úřad šetřil, zda posuzované spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, u jakého zboží a na jakém území dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou po zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Věcně relevantní trh v souladu s § 2 odst. 2 zákona zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a způsobu použití za shodné nebo vzájemně zaměnitelné. Geografický relevantní trh zahrnuje v souladu s § 2 odst. 2 zákona území, na němž jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišitelné.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel či soutěžitelé, nad nimiž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak je z výše podaného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů patrné, posuzovaným spojením je dotčena oblast elektronických komunikací a převzatého vysílání. Oba spojující se soutěžitelé se věnují výhradně poskytování služeb elektronických komunikací koncovým uživatelům, přičemž tyto služby zahrnují (i) šíření rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových rozvodů, (ii) poskytování širokopásmového přístupu k síti internet a (iii) telefonní služby.
Přestože v minulosti hrála mezi uvedenými službami dominantní roli dodávka televizního signálu (tj. komplexní nabídka na dodávku uceleného souboru televizních programů) prostřednictvím kabelových sítí, v současné době se pro spojující se soutěžitele stává stále významnější činností poskytování datových služeb a v blízké budoucnosti se očekává rovněž výrazný nárůst počtu zájemců o služby telefonní. Tato situace je důsledkem dynamického vývoje v oblasti elektronických komunikací (tzv. technologická konvergence) spočívajícího v rozšiřujících se možnostech poskytovat spotřebitelům jednotlivé služby elektronických komunikací prostřednictvím různých sítí elektronických komunikací bez toho, aby zaznamenali výraznější rozdíl v kvalitě, dostupnosti a ceně dané služby. Z tohoto důvodu již nelze striktně rozlišovat například mezi telekomunikačními operátory a provozovateli televizních kabelových rozvodů (dále též "TKR"), respektive jiných platforem pro poskytování služeb elektronických komunikací a služeb informačních technologií.
3.1 Vymezení relevantního trhu v oblasti šíření rozhlasového a televizního signálu
Pokud jde o dodávky rozhlasového a televizního vysílání, lze rozlišovat několik způsobů šíření signálu, a to v závislosti na použité platformě.
Nejrozšířenějším typem bylo a dosud je terestrické analogové vysílání. Terestricky lze signál přijímat pomocí individuální antény, která je používána především pro rodinné domy, nebo pomocí společné televizní antény, která je používána zejména v domech o více bytových jednotkách. Terestrické vysílání je v České republice hlavním zdrojem příjmu televizního a rozhlasového signálu pro většinu obyvatel. V současné době však je, a nebo se s tím v blízké budoucnosti počítá, zejména v zahraničí, terestrické analogové vysílání nahrazováno terestrickým digitálním vysíláním, které koncovým uživatelům přinese zdarma jednak rozšíření počtu dostupných programů a jednak nové, interaktivní služby.
Druhým dosud nejrozšířenějším způsobem šíření televizního a rozhlasového vysílání je kabelová televize (dále též "CATV"). První "kabelové TV" se na tuzemském trhu objevily v roce 1990 a měly podobu společných televizních antén s tím, že využívaly příjem terestricky šířených národních programů doplněný o free-to-air (tj. nekódované/volně šířené) programy ze satelitu. Teprve později, v důsledku rostoucí poptávky po programové nabídce, se začala na jedné straně budovat potřebná infrastruktura (tehdy pevné sítě primárně určené pro jednosměrné šíření signálu) a na straně druhé projevili zájem o využití této infrastruktury také poskytovatelé obsahu. V současnosti podniká na území České republiky mimo spojujících se soutěžitelů dalších přibližně devadesát řádně registrovaných provozovatelů převzatého vysílání v kabelových systémech. Oproti terestrickému analogovému či satelitnímu vysílání jsou tito kabeloví operátoři většinou schopni nabídnout zákazníkům současně nejen televizní a rozhlasový signál, ale rovněž služby širokopásmového přístupu k internetu a telefonní služby.
Další platformou šíření rozhlasového a televizního signálu je digitální satelitní vysílání. V České republice bylo zahájeno digitální satelitní vysílání v roce 1997, přičemž prvotně byla tato platforma určena pro primární či zálohový přenos určitých programů od vysílatelů na pozemní vysílače a hlavní stanice kabelových sítí a "dokrytí" některých oblastí mimo dosah pozemních vysílačů. Brzy poté však začala být tato platforma využívána i pro standardní individuální příjem koncovými uživateli, a to v omezeném rozsahu za jednorázovou vstupní investici do přijímacího zařízení a přístupové karty nebo včetně kódovaných programů za jednorázově hrazené předplatné. Přestože provozovatelé satelitního (digitálního i analogového) vysílání nejsou schopni nabídnout koncovým uživatelům stejný rozsah služeb (zejména širokopásmový přístup k internetu a hlasové služby), služby šíření rozhlasového a televizního signálu poskytují za podmínek srovnatelných s provozovateli kabelového vysílání.
Kromě tradičních provozovatelů převzatého vysílání v kabelových systémech lze v současné době rozlišovat i poskytovatele totožných služeb, kteří vysílání šíří v pevných sítích na bázi IP protokolu a využívají k tomu dosavadní sítě elektronických komunikací primárně určené pro hlasové služby (tato služba je v České republice poskytována od září 2006). Programová nabídka těchto tzv. IPTV je téměř shodná s programovou nabídkou tradičních provozovatelů převzatého vysílání a užitá technologie umožňuje poskytování dalších služeb, jako například Video-on-Demand.
Dalšími poměrně novými subjekty v oblasti poskytování videoslužeb jsou mobilní operátoři. Provozovatelé mobilních sítí v Evropské unii, včetně České republiky, poskytují videoslužby s použitím technologie UMTS, která zajišťuje dostatečnou přenosovou rychlost a umožňuje tak poskytovat komerční mobilní služby přenosu on-line videa.
Mimoto bylo v roce 2000 zahájeno v České republice první zkušební terestrické digitální vysílání (DTT) a postupně byla zprovozněna první celoplošná digitální síť, tj. multiplex A. Po úplném vypnutí terestrického analogového vysílání, ke kterému by mělo dojít 10. října 2010, by mělo být v provozu 6 multiplexů po šesti televizních programech. Koncept digitálního terestrického vysílání v České republice však prozatím nepočítá s obchodním modelem placených programů, všechny programy v rámci DTT by měly být free-to-air, tj. zdarma pro koncové uživatele.
Jak již bylo uvedeno, spojující se soutěžitelé jsou provozovateli televizních kabelových rozvodů. Ty umožňují dodávku televizního signálu koaxiálními nebo optickými kabely od zdroje televizního signálu až k přijímačům uživatelů CATV, přičemž uživatele CATV je třeba chápat jako přesně vymezený okruh osob, které mají uzavřenou smlouvu o dodávce televizního signálu s příslušnou společností provozující vysílání CATV. Zdrojem signálu je hlavní stanice s centrem pro příjem družicových i pozemních signálů. Následuje páteřní síť, ze které odbočuje signál k jednotlivým domům, v nichž je hvězdicový rozvod, to znamená, že každý účastník má přívod od rozbočovače na vstupu do domu. Tento způsob umožňuje, aby každý účastník mohl přijímat jen tu nabídku programů, na kterou má uzavřenou smlouvu s provozovatelem vysílání v TKR.
Při zkoumání zaměnitelnosti jednotlivých způsobů přenosu rozhlasového a televizního signálu a následném vymezování věcně relevantních trhů v této oblasti se Úřad v posuzovaném případě zabýval zejména otázkou, zda odlišit tzv. free-to-air vysílání od vysílání placeného a zda vyčlenit šíření rozhlasového a televizního signálu prostřednictvím TKR či zda rozlišovat jednotlivé vysílací platformy či nikoli.
Podstatou služeb (v oblasti šíření rozhlasového a televizního vysílání) poskytovaných spojujícími se soutěžiteli je provozování převzatého vysílání ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, tj. příjem vysílání původních programů a jejich současné, úplné a nezměněné šíření pro veřejnost prostřednictvím sítě elektronických komunikací. Konkrétní programové nabídky určené koncovým uživatelům sestavují provozovatelé převzatého vysílání na základě nabídky ze strany provozovatelů vysílání (poskytovatelů programů) na straně jedné a poptávky koncových uživatelů na straně druhé tak, aby byly v souladu s platnými právními předpisy. Oba spojující se soutěžitelé tedy v rámci přípravy svých programových nabídek televizních programů nabízejí v naprosté většině převzaté televizní programy (s výjimkou malého množství vlastního obsahu v souvislosti s provozováním informačních kanálů obou společností), které nakupují na velkoobchodním trhu od provozovatelů vysílání, tzv. programerů. Tyto subjekty fungují tak, že nakupují jednotlivé televizní pořady od jejich producentů, respektive tvůrců a sestavují tyto pořady do podoby televizních programů, které pak provozovatelům převzatého vysílání následně buď prodávají (v případě pay-TV) nebo poskytují bezplatně k šíření (v případě programů, které jsou bezplatně šířeny i prostřednictvím jiných platforem, tzv. free-to-air).
V oblasti šíření rozhlasového a televizního vysílání tedy buď vstupují distributoři televizního signálu do smluvních vztahů s předplatiteli, kteří distributorům za poskytnutý obsah v podobě televizních programů platí pravidelné poplatky, nebo koncoví uživatelé odebírají televizní programy bezplatně.
Pokud jde o placené a bezplatné vysílání, jak Úřad tak i Evropská komise ve své předchozí rozhodovací praxi poukazovaly na rozdíly mezi trhem maloobchodní distribuce placených televizních programů a trhem volného/nekódovaného (tzv. free-to-air) vysílání. Toto rozlišování vycházelo mimo jiné z toho, zda koncoví uživatelé, tj. diváci, vstupují do smluvního vztahu s provozovatelem televizního vysílání či nikoliv.
Bezplatné televizní vysílání má v České republice tradičně silné postavení a také díky relativně široké nabídce bezplatných volně šířených programů je toto vysílání jedním z faktorů ovlivňujících úroveň poptávky po službách nabízených ostatními vysílacími platformami, zejména kabelovými operátory. Také z tohoto důvodu je poptávka po službách placeného televizního vysílání v České republice cenově značně citlivá.
Při úvahách o vymezení věcně relevantních trhů v oblasti služeb šíření rozhlasového a televizního vysílání (zejména v oblasti maloobchodu) Úřad kromě shora uvedených skutečností přihlédl k zaměnitelnosti a zastupitelnosti předmětných služeb z pohledu spotřebitele. Při rozhodování spotřebitele ohledně způsobu příjmu rozhlasového a televizního vysílání jsou určující následující kritéria:
skladba/nabídka programů
kvalita/stabilita, respektive dostupnost signálu
cena.
Ačkoli ve svých předchozích rozhodnutích 2 Úřad konstantně definoval relevantní trh po stránce věcné jako trh služby spočívající v dodávkách televizního signálu prostřednictvím kabelového rozvodu a po stránce geografické jako trh vymezený lokalitami, do nichž je signál dodáván prostřednictvím TKR provozovatele, uvědomoval si a nadále si uvědomuje, že předmětná oblast v České republice, stejně jako jinde na světě, je charakteristická rychlým vývojem nových technologií a postupující liberalizací v oblasti konvergujících elektronických komunikací a širokopásmových služeb. V těchto rozhodnutích Úřad již uváděl, že v dohledné době bude možné za substituty kabelové televize považovat také digitální terestrické vysílání, IPTV či UMTS.
Jak je uvedeno výše, rozhodovací praxe Úřadu a zejména judikatura Evropské komise nevylučují vymezení relevantního trhu zahrnující všechny konkurenční infrastruktury šíření rozhlasového a televizního signálu ani užší vymezení zahrnující pouze jednu takovou platformu.
V současné době, při současném stupni konvergence elektronických komunikací, má Úřad za to, že při vymezování věcně relevantního trhu v oblasti šíření rozhlasového a televizního signálu je třeba zohlednit sítě TKR, terestrické (digitální i analogové) vysílání, satelitní vysílání (DTH) a rovněž vysílání prostřednictvím sítí xDSL (IPTV/ADSL). Zaměnitelnost mezi jednotlivými platformami na straně spotřebitele je v současné době již natolik vysoká, přičemž v blízké budoucnosti s rozvojem alternativních platforem lze očekávat její další zvyšování, že opodstatňuje závěr, že by maloobchodní trh v oblasti šíření rozhlasového a televizního signálu již neměl být v posuzovaném případě omezen pouze na sítě televizních kabelových rozvodů.
Na druhou stranu má na základě shora uvedených skutečností Úřad za to, že v posuzovaném případě, kdy se jedná o spojení dvou kabelových operátorů poskytujících šíření placeného rozhlasového a televizního signálu, nelze do jediného věcně relevantního trhu zahrnovat jak vysílání placené (pay-TV), tak i vysílání bezplatné/nekódované (free-to-air). K totožnému závěru dospěla rovněž Evropská komise 3 .
Na základě všech shora uvedených skutečností vymezil Úřad v oblasti šíření rozhlasového a televizního vysílání v posuzovaném případě jako relevantní trh z hlediska věcného:
trh služby spočívající v dodávkách placeného televizního signálu koncovým uživatelům.
Věcné vymezení uvedeného relevantního trhu zahrnuje placené platformy šíření rozhlasového a televizního vysílání (zejména satelitní vysílání či IPTV) s celorepublikovým dosahem a neomezuje se již pouze na CATV. Při nabízení dodávek televizního signálu koncovým uživatelům představuje Česká republika území dostatečně homogenní a zároveň zřetelně odlišitelné od sousedních území. Z tohoto důvodu vymezil Úřad uvedený věcně relevantní trh z hlediska geografického územím celé České republiky 4 .
V souvislosti s šířením rozhlasového a televizního vysílání je třeba uvést, že mimo shora uvedeného maloobchodního trhu některé společnosti ze skupiny Liberty Global (zahrnuté do divize Chellomedia) působí v oblasti velkoobchodních dodávek placených televizních programů televizním operátorům a na trh do České republiky uvádí televizní programy Zone Club, Zone Reality, Zone Romantica, Extréme Sports, SPORT1 a Minimax.
Oba spojující se soutěžitelé rovněž distribuují vlastní informační kanál. Na rozdíl od společnosti UPC, která nakupuje svůj informační kanál UPC Express od nezávislé společnosti SAT Plus, s.r.o., společnosti Karneval dodává svůj informační kanál sesterská společnost Forcable, která je licencovaným provozovatelem televizního programu Karneval TV, šířeného v kabelových sítích společnosti Karneval. Informační kanály jsou dodávány výhradně pro potřeby spojujících se soutěžitelů, jakožto kabelových operátorů, a nelze je tak považovat ze součást velkoobchodního trhu dodávek placených televizních programů. Společnosti Karneval a Forcable, jakožto soutěžitelé nad nimiž je v posuzovaném případě získávána kontrola, v oblasti velkoobchodních dodávek placených televizních programů televizním operátorům nepůsobí a z tohoto důvodu Úřad v případě posuzovaného spojení nevymezil v uvedené oblasti věcně relevantní trh.
3.2 Vymezení relevantního trhu v oblasti poskytování přístupu ke službám sítě internet
Ačkoli služby spočívající v poskytování přístupu k síti internet byly původně doménou tradičních telekomunikačních operátorů, v důsledku modernizace klasických "jednosměrných" kabelových sítí na sítě obousměrné, umožňující poskytování datových služeb, rozvoje nových technologií a rovněž nástupu alternativních operátorů došlo i v České republice v této oblasti k rozvoji konkurenčního prostředí.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že spojující se soutěžitelé poskytují přístup k síti internet prostřednictvím svých kabelových rozvodů. Tento způsob přístupu k internetu, který je vzhledem ke svým kvalitativním parametrům a poměru výkon/cena mezi koncovými uživateli velmi oblíbený, Úřad, ale i Evropská komise, považuje za pevné připojení.
V případě pevného připojení je mezi uživatelem a poskytovatelem připojení zřízeno spojení, které je obvykle v čase trvalé. Zákazník si obvykle pronajme vedení k trvalému spojení mezi svým serverem a poskytovatelem přístupu, tento způsob připojení umožňuje rychlost přenosu dat podstatně vyšší než v případě komutovaného připojení. Mezi nejvýznamnější služby poskytování přístupu ke službám sítě Internet patří užití širokopásmových technologií xDSL (např. ADSL), širokopásmového přístupu přes rozvody kabelové televize, ale i technologie mobilního vysokorychlostního Internetu nebo bezdrátových technologií (WI-FI).
Na základě uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil v oblasti poskytování přístupu k síti internet jako věcně relevantní:
trh poskytování širokopásmového přístupu ke službám sítě internet prostřednictvím pevného připojení -s tím, že otázku případného užšího členění tohoto trhu dle způsobu použité technologie Úřad ponechal otevřenou, neboť pro účely tohoto rozhodnutí nebylo její zodpovězení nezbytné. V této souvislosti Úřad zejména uvádí, že technologii ADSL lze za substitut služeb poskytování přístupu k internetu prostřednictvím TKR považovat, neboť téměř ve všech lokalitách pokrytých TKR je dostupné i ADSL, ale tato zastupitelnost již nutně neplatí naopak.
S ohledem na soutěžní podmínky v dané oblasti vymezil Úřad v předmětném správním řízení shora uvedený relevantní trh z geografického hlediska územím celé České republiky.
3.3 Vymezení relevantního trhu v oblasti poskytování telefonních služeb
Rovněž oblast poskytování telefonních služeb byla původně doménou tzv. "incumbentů", tj. státních monopolů, které jediné byly schopny financovat vybudování dostatečně rozšířené telefonní sítě. V České republice až do roku 1995 poskytovala telefonní služby výhradně společnost SPT TELECOM a.s., v současné době Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 13034, IČO: 60193336 (dále též "Telefónica O2"). Od roku 1995 byly uděleny první teritoriálně omezené zkušební licence k provozování telefonních služeb, a to majitelům alternativních pevných sítí. Možnosti volby pro koncové uživatele se však rozšířily až s nástupem alternativních operátorů a rozvojem hlasových služeb přes internetové protokoly (VoIP, SIP).
Jak společnost Karneval, tak i společnost UPC poskytují telefonní služby prostřednictvím kabelových rozvodů. Tato technologie je v České republice teprve v počátcích. Společnost UPC spustila komerční provoz v červnu tohoto roku a společnost Karneval 4. září tohoto roku.
Veřejné telefonní služby poskytované prostřednictvím veřejných pevných sítí elektronických komunikací slouží k přenosu hlasu a faxových zpráv, jsou dostupné pouze z fixních stanovišť a může je bez překážek využívat více uživatelů. Cílovým segmentem poskytování těchto služeb jsou především zákazníci s požadavkem na trvalé telefonní spojení v jedné lokalitě, které je přístupné více uživatelům (domácnosti, veřejné telefony, hotely, kanceláře, sektor státní správy apod.). Zákazníkům je zákonem dána možnost krátké předvolby operátora, který uskuteční hovor, stejně jako možnost pevně si nastavit jediného operátora pro všechny hovory. Zákazníci mohou rovněž využívat služby přenositelnosti čísel v pevné síti. Bližší členění, například na residenční a neresidenční zákazníky, není pro účely tohoto správního řízení nezbytné.
Na základě uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil v oblasti poskytování telefonních služeb jako věcně relevantní:
trh poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejných pevných sítí elektronických komunikací -s tím, že otázku případného užšího členění Úřad ponechal otevřenou, neboť pro účely tohoto rozhodnutí nebylo její zodpovězení nezbytné.
S ohledem na soutěžní podmínky v dané oblasti vymezil Úřad v předmětném správním řízení shora uvedený relevantní trh z geografického hlediska územím celé České republiky.
4. Dopady posuzovaného spojení na hospodářskou soutěž
Úřad v souladu s ustanoveními hlavy IV zákona zkoumal, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Za tím účelem se Úřad zaměřil na kritéria, jejichž zkoumání mu předepisuje zákon v ustanovení § 17 odst. 1. Posuzoval tedy zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži.
4.1 Postavení spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích
Pro potřeby správního řízení byly tržní podíly účastníků řízení na vymezených relevantních trzích zjišťovány za kalendářní rok 2004 a 2005.
Analýza tržních podílů na vymezených relevantních trzích vychází zejména z podkladů účastníka řízení a ČTÚ, ale i rovněž oslovených konkurentů či dodavatelů služeb spojujících se soutěžitelů.
4 .1.1 Postavení spojujících se soutěžitelů na t rhu služby spočívající v dodávkách placeného televizního signálu koncovým uživatelům
Úřad stanovil postavení jednotlivých soutěžitelů na předmětném relevantním trhu na základě údajů o počtu koncových uživatelů služeb placeného televizního signálů dle jednotlivých způsobů přenosu. Dle sdělení ČTÚ celkový počet odběratelů služeb placeného televizního signálu (i) prostřednictvím kabelových rozvodů byl ve výši 755 687 uživatelů za rok 2004 a 759 800 uživatelů za rok 2005, (ii) prostřednictvím digitálního satelitního vysílání byl počet koncových uživatelů ve výši 145 718 za rok 2004 a 177 123 za rok 2005 a (iii) v případě dodávky prostřednictvím IPTV či jiných platforem byl počet odběratelů nulový, neboť tato služba nebyla do konce roku 2005 nabízena.
V případě spojujících se soutěžitelů činil podíl koncových uživatelů předmětných služeb na území České republiky z celkového počtu uživatelů v roce 2004 prostřednictvím kabelových rozvodů u společnosti UPC [ obchodní tajemství ] % a u společnosti Karneval [ obchodní tajemství ] %, v roce 2005 to bylo u společnosti UPC [ obchodní tajemství ] % a u společnosti Karneval [ obchodní tajemství ] %. Společný tržný podíl spojujících se soutěžitelů tak v roce 2004 činil cca [ obchodní tajemství ] % a v roce 2005 přibližně [ obchodní tajemství ] %.
V případě dodávek televizního signálu prostřednictvím digitálního satelitního vysílání působí ze spojujících se soutěžitelů v tomto segmentu pouze společnost UPC, která měla podíl na celkovém počtu předplatitelů ve výši [ obchodní tajemství ] % za rok 2004 a [ obchodní tajemství ] % za rok 2005.
Výsledný podíl spojujících se soutěžitelů na trhu služby spočívající v dodávkách placeného televizního signálu koncovým uživatelům tedy v roce 2005 činil u společnosti UPC přibližně [ obchodní tajemství ] % a u společnosti Karneval [ obchodní tajemství ] %, tj. celkem cca [ obchodní tajemství ] % . V případě roku 2004 byl tržní podíl společnosti UPC přibližně [ obchodní tajemství ] % a společnosti Karneval [ obchodní tajemství ] %, tj. celkem [ obchodní tajemství ] % .
V této souvislosti je nutno rovněž uvést, že společnost UPC měla prostřednictvím svého 50% obchodního podílu možnost společně kontrolovat společnost Czech Link, tj. jediného alternativního soutěžitele (mimo UPC) v segmentu dodávek televizního signálu prostřednictvím digitálního satelitního vysílání. Skupina Liberty Global se tedy doposud podílela na veškerém obratu dosaženém v segmentu dodávek televizního signálu prostřednictvím digitálního satelitního vysílání. V současné době však již společnost Czech Link v předmětné oblasti nepůsobí a její nástupce, společnost Media Vision s.r.o., do skupiny Liberty Global nenáleží, což se odrazí v posílení konkurenčního prostředí v uvedeném segmentu, ale i na vymezeném relevantním trhu služby spočívající v dodávkách placeného televizního signálu koncovým uživatelům. Z těchto důvodů Úřad ve své analýze nezapočítal tržní podíl společnosti Czech Link do celkového podílu spojujících se soutěžitelů, nýbrž uvažoval o něm jako o konkurentovi spojením vzniklého subjektu, byť zejména s potenciálem do budoucna.
Úřad se rovněž zabýval postavením dalších soutěžitelů působících v posuzovaném období na vymezeném relevantním trhu služby spočívající v dodávkách placeného televizního signálu koncovým uživatelům. Jedná se především o společnost F.C.A. a.s., se sídlem Praha 4, Cholupická 762/55, IČO: 61858137, (kabelový operátor) s podílem cca 4 % za rok 2005 (cca 4,7 % v segmentu dodávek prostřednictvím kabelových rozvodů), již výše zmiňovanou společnost Czech Link s podílem cca 6 % za rok 2005 (cca 49,4 % v případě dodávek prostřednictvím placeného satelitního vysílání) a dále o cca 40 menších, regionálních, provozovatelů systému kabelové televize s podíly nižšími než 2 %.
4.1.2 Postavení spojujících se soutěžitelů na dalších relevantních trzích
Oba spojující se soutěžitelé rovněž působí prostřednictvím svých kabelových rozvodů na relevantním trhu poskytování širokopásmového přístupu ke službám sítě internet prostřednictvím pevného připojení. Spojením vzniklý subjekt zaujímá tržní podíl ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, přičemž nabývaná společnost Karneval měla v roce 2005 tržní podíl ve výši cca [ obchodní tajemství ] %.
Nejvýznamnějšími konkurenty spojením vzniklého subjektu jsou bezpochyby dřívější telekomunikační operátoři, především společnost Telefónica O2 (tržní podíl cca 42-44%), dále alternativní operátoři, zejména společnosti GTS Novera a.s., se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 13000, IČO: 61058904 (4 %) a Czech On Line, a.s., se sídlem Praha 3, U nákladového nádraží 8, č.p.3153, PSČ 13000, IČO: 63080150, a další. Zbývající tržní podíl zaujímají menší soutěžitelé, zejména provozovatelé bezdrátového připojení 5 (WI-FI), popřípadě menší kabeloví operátoři.
Pokud jde o postavení spojujících se soutěžitelů na posledním vymezeném relevantním trhu, tj. trhu poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejných pevných sítí elektronických komunikací, jejich tržní podíly jsou prozatím zanedbatelné, zejména v porovnání se společností Telefónica O2, jakož i se zavedenými alternativními operátory.
Jak již Úřad výše uvedl, skupina Liberty Global, v rámci které působí společnost UPC, je rovněž činná na trhu velkoobchodních dodávek placených televizních programů, který je trhem předcházejícím k trhu služby spočívající v dodávkách placeného televizního signálu koncovým uživatelům. Prostřednictvím svých dceřiných společností tak Liberty Global dodává do České republiky celou řadu programů pro televizní operátory jako jsou Zone Club, Zone Reality, Zone Romantica, Extréme Sports, Sport1 a Minimax. Skupina Liberty rovněž prostřednictvím 50% podílu ve společnosti Discovery Communication Inc. dodávala na území České republiky i programy Discovery Channel a Animal Planet. Na základě údajů obdržených od účastníka řízení podíl spojením vzniklého subjektu sice na trhu velkoobchodních dodávek placených televizních programů nepřekročí [ obchodní tajemství ] %, nicméně spojením vzniklý subjekt je v současnosti zároveň nejvýznamnějším odběratelem placeného programového obsahu.
V oblasti dodávek programového obsahu je evidováno na území České republiky na cca 60 programových kanálů. Mezi významné konkurenty spojujících se soutěžitelů patří z tuzemských subjektů zejména HBO Česká republika, s.r.o. (HBO), Galaxie Sport, s.r.o. (Galaxie Sport), Česká televize (ČT4) či společnost Stanice O, a.s. (Stanice O), ze zahraničních pak například Crown Media International, LLC (Hallmark), Discovery Communications Europe (Animal Planet, Discovery), NGC-UK Partnership (National Geographic), Lagardere Network International (Mezzo) apod.
4.1.3 Posouzení spojení z hlediska tržních podílů spojujících se soutěžitelů dosahovaných na všech dotčených trzích.
Z údajů o tržních podílech spojujících se soutěžitelů vyplývá, že v rozhodném roce 2005 nejvyššího společného tržního podílu dosáhli na relevantním trhu služby spočívající v dodávkách placeného televizního signálu koncovým uživatelům ve výši [ obchodní tajemství ] % (za rok 2004 cca [ obchodní tajemství ] %), přičemž v případě zohlednění 50% podílu na základním kapitálu ve společnosti Czech Link by tento podíl byl ještě vyšší. V případě trhu poskytování širokopásmového přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím pevného připojení byl podíl spojením vzniklého subjektu v roce 2005 cca [ obchodní tajemství ] % a trhu poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejných pevných sítí elektronických komunikací pak nižší než [ obchodní tajemství ] %.
Úřad ve vztahu ke spojením dotčeným trhům přihlédl k jejich současnému vývoji. Současná situace v oblasti elektronických komunikací je v České republice, stejně jako jinde ve světě, charakteristická rychlým vývojem nových technologií a postupující liberalizací v oblasti rychle konvergujících elektronických komunikací a širokopásmových služeb. V případě dodávek placeného televizního signálu pro koncové uživatele tak začínají na tento trh vstupovat další konkurenční platformy, které by mohly mít v blízké budoucnosti vliv na současné postavení spojením vzniklého subjektu. Nicméně je velmi obtížné, vzhledem k současnému stavu jejich realizace v České republice, předjímat, v jaké míře a v jakém časovém horizontu tyto technologie budou s to ovlivnit postavení současně provozovaných platforem dodávek placeného televizního vysílání. V současné době se například jedná o vstup společnosti Telefónica O2 na trh placených dodávek televizního signálu prostřednictvím platformy IPTV ve druhé polovině roku 2006. Obdobnou službu, tj. internetovou televizi, již začaly nabízet například i společnosti Czech On Line, a.s., RADIOKOMUNIKACE a.s, se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 13000, IČO: 26705036, a DIGI Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Hybernská 32/1271, PSČ 11000, IČO: 27569390. Rovněž by mělo dojít pravděpodobně během příštího roku k rozšíření provozovaní digitální terestrické televize o multiplexy B a C. V současnosti však bylo její zahájení odloženo vzhledem k již zmiňovaným právním sporům ohledně počtu licencí a výběru společností, které budou tuto platformu přenosu televizního signálu provozovat.
Nicméně i přes shora uvedené skutečnosti lze konstatovat, že postavení spojením vzniklého subjektu na trhu služby spočívající v dodávkách placeného televizního signálu koncovým uživatelům nebude v nejbližším období výrazně ohroženo a spojením vzniklý subjekt bude mít i nadále výrazný odstup od dalších soutěžitelů na tomto trhu, a to jak od stávajících soutěžitelů, tak i od výše uvedených soutěžitelů potenciálních.
V této souvislosti je třeba rovněž zmínit skutečnost, že v podmínkách České republiky bude terestrické digitální vysílání pro koncové uživatele tzv. free-to-air, tedy bezplatné, a bude poskytovat pouze základní neplacené kanály, a nemůže tedy konkurovat z hlediska obsahu ani ceny, byť pro odběr této služby je nezbytné pořízení nové TV či koncového zařízení, tj. set top boxu. Je tedy otázkou, zda se bude jednat o konkurenční platformu v oblasti placeného vysílání, tak jako tomu bude v okolních zemích, nebo zda bude tato služba z předmětného relevantního trhu vyjmuta. Nadto DTT neumožňuje, na rozdíl od kabelové televize či IPTV, poskytování dalších služeb, které mohou být vyžadovány ze strany koncových uživatelů, jako jsou internetové služby, video on demand aj.
Závěry Úřadu rovněž potvrzuje i Studie "Economic Impact of Copyright for Cable Operators in Europe" provedená sdružením ECCA 6 (European Cable Communications Association), jehož členem je rovněž skupina Liberty Global, kde je mimo jiné v rámci předpokládaného vývoje změn podílů jednotlivých platforem na evropském trhu dodávek televizního signálu v letech 2004-2009 uvedeno, že v případě států s podílem CATV pod 40 % (jedná se například o Českou republiku, dále Slovensko, Rakousko) dojde v tomto období k poklesu podílu terestrického analogového pozemního signálu (o cca 15,3 %) ve prospěch vysílání prostřednictvím DSL sítě (IPTV) o 2,3 %, ve prospěch DTT o 5,6 %, ve prospěch satelitního vysílání o 3,4 % a ve prospěch CATV o cca 4 %. Naopak v zemích s vysokým podílem CATV nad 70 % (např. Belgie, Nizozemí, Švýcarsko) bude klesat podíl CATV (o cca 5,3 %) a podíl analogového pozemního vysílání (o cca 2,4 %) ve prospěch zejména vysílání IPTV (4,3 %) a DTT (2,6 %). Vzhledem ke skutečnosti, že spojením vzniklý subjekt zaujímá významné postavení jak v segmentu placeného televizního vysílání prostřednictvím CATV, tak i v segmentu digitálního satelitního vysílání (DTH), nemělo by dle této Studie vlivem nástupu nových technologií (IPTV, DTT), vzhledem k výši jejich procentuálního nárůstu oproti platformě přenosu CATV a DTH, dojít v nejbližších letech k výrazné změně postavení tohoto subjektu na trhu služby spočívající v dodávkách placeného televizního signálu koncovým uživatelům.
4.2 Hospodářská a finanční síla
Dalším z významných kritérií, podle nichž Úřad posuzuje dopady konkrétního spojení ve vztahu k současnému stavu soutěžního prostředí na relevantních trzích a jeho budoucímu vývoji, je v souladu s § 17 odst. 1 zákona hospodářská a finanční síla spojujících se soutěžitelů v porovnání s hospodářskou a finanční silou konkurujících subjektů na spojením dotčených trzích.
Hospodářskou sílu lze obecně chápat jako určitý souhrn konkurenčních výhod, kterými jednotliví soutěžitelé disponují. Jednou z těchto výhod pak může být zejména vyšší finanční síla jako vyjádření možnosti přístupu k finančním zdrojům. Mezi základní kritéria hodnocení finanční a hospodářské síly patří obvykle výše obratu, hodnota investičního a finančního majetku v porovnání s ostatními konkurenty, rozsah jejich výrobkového portfolia či dosahovaná výše úspor z rozsahu .
Společnost Liberty Global patří v evropském i světovém měřítku k největším provozovatelům sítí kabelové televize. Svými přípojkami kabelové televize pokrývá celosvětově bezmála 30 milionů domácností, z toho na Evropu připadá 12,7 milionu domácností, přičemž zhruba devíti milionům domácností na našem kontinentu umožňuje CATV síť poskytovat kromě kabelové TV také služby vysokorychlostního Internetu. Celkový obrat skupiny Liberty Global přesáhl v roce 2005 cca 143 mld. Kč.
V této souvislosti je možno uvést, že na vymezených věcně relevantních trzích, kromě společnosti Telefónica O2, nepůsobí soutěžitelé, kteří disponují obdobným či vyšším obratem, jež dosahuje spojením vzniklý subjekt.
V důsledku tohoto spojení dojde, vzhledem k rozšíření počtu konečných zákazníků společnosti UPC, k posílení vyjednávací pozice tohoto subjektu zejména vůči dodavatelům programového obsahu a dalším dodavatelům služeb, což by mohlo být významnou konkurenční výhodou a vést k další koncentraci trhu. V této souvislosti uvedla například Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v České republice tento vývoj, cit: " může zejména ve slabších regionech, kde působí další provozovatelé TKR, působit likvidačně. Tržní a finanční síla vznikajícího operátora může vést k dalšímu posilování jeho dominance také tím, že tento subjekt může odkupovat další soukromé kabelové společnosti" .
V návaznosti na předchozí odstavce lze konstatovat, že v důsledku realizace spojení nedojde k posílení portfolia produktů a služeb spojujících se soutěžitelů, vzhledem ke skutečnosti, že již nyní nabízejí obdobné produkty.
Nicméně v důsledku propojení sítí dojde především k významnému navýšení počtu koncových uživatelů odebírajících služby od spojením vzniklého subjektu, přičemž vzhledem k možnosti nabízet nové služby pro stávající zákazníky společnosti Karneval, zvýšené schopnosti spojením vzniklého subjektu investovat do nových služeb a technologií především v oblasti broadbandu, které se z pohledu obratu dynamicky rozvíjejí oproti určité stagnaci dodávek televizního signálu 7 , tak dojde ke generování dalšího obratu, což povede k dalšímu posílení hospodářské a finanční síly tohoto subjektu. Tuto skutečnost rovněž potvrdil i účastník řízení, který uvedl, cit.: " Navrhované spojení však nicméně poskytuje možnost realizovat jakékoliv investice do nových služeb a technologií ve větším rozsahu. Vzhledem k tomu, že takové investice mají zpravidla povahu fixních nákladů, budou díky navrhovanému spojení ekonomicky ospravedlněny investice, které by si společnosti UPC ani KARNEVAL nemohly samostatně dovolit ."
4.3 Právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trh y
Bariéry vstupu na trh jsou významným kriteriem pro posouzení toho, jaký prostor existuje na relevantních trzích pro realizaci nezávislého soutěžního chování. Jednak Úřad zjišťuje, zda na relevantních trzích bariéry vstupu existují a jaký mají charakter, a současně hodnotí, jakým způsobem jsou tyto bariéry ovlivněny v důsledku posuzovaného spojení.
Nejčastějšími překážkami vstupu na trh jsou tzv. překážky právní, tedy omezení vyplývající z právních předpisů, která ztěžují vstup na relevantní trh. Může jimi být například nutnost disponovat určitými oprávněními k podnikání na relevantním trhu, jako je získání licence pro danou činnost, celní či množstevní omezení (tarifní a netarifní) při importu, povinná certifikace zboží, existence práv plynoucích z průmyslového a jiného duševního vlastnictví apod. Druhou skupinou překážek vstupu na trh jsou překážky hospodářské, kterými se obvykle rozumí náklady, které jsou se vstupem na relevantní trhy spojeny. Poslední skupinou překážek jsou bariéry vyplývající zejména z nedostupnosti technologie či know-how. Překážky vstupu na trh mohou být dále prohloubeny dalšími faktory, jako jsou stagnující nebo klesající poptávka, doba působení na trhu, loajalita odběratelů, význam výzkumu a vývoje či geografické ohledy.
Podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací jsou stanoveny v zákoně o elektronických komunikacích. V případě splnění podmínek stanovených tímto zákonem vydá ČTÚ osvědčení, na jehož základě může dotčená osoba začít s výkonem příslušné činnosti.
Překážkou vstupu na relevantní trh služby spočívající v dodávkách placeného televizního signálu koncovým uživatelům je především vysoká investiční a finanční náročnost a potřeba získání licencí pro šíření televizního signálu. Finanční a investiční náročnost souvisí zejména s potřebou vybudování a modernizování kabelových rozvodů a cenami, za které nabízejí výrobci jednotlivé programy provozovatelům kabelových televizí pro zařazení do jejich nabídky.
Pokud jde o investiční náklady potřebné pro vstup na dotčený relevantní trh, tyto lze rozdělit na náklady související s výstavbou potřebné infrastruktury pro přenos televizního signálu a zavedení nového produktu, popřípadě rekonstrukci sítě jednosměrné na dvousměrnou, umožňující poskytování interaktivních služeb, dále náklady spojené se zavedením nové služby u konkrétního zákazníka (pronájem koncových zařízení, instalace služby) a dále náklady vynaložené na získání klienta (reklama a propagace). Vzhledem k rychlému rozvoji odvětví elektronických komunikací jsou v něm činní soutěžitelé za účelem zachování konkurenceschopnosti nuceni investovat rovněž do rozvoje a pořizování nových technologií, což si mohou dovolit především hospodářsky a finančně zabezpečené společnosti.
Oproti tomu obecně platí, že získání licence k poskytování převzatého rozhlasového a televizního vysílání ze strany Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za významnou překážku vstupu na trh považovat nelze. Tento závěr nicméně není absolutní, jak to dokládá současná situace kolem udělování licencí na provozování digitálního terestrického vysílání v České republice, jejichž počet bude, na rozdíl například od kabelové televize, značně omezen.
Dne 21. října 2005 bylo v multiplexu A pokrývajícím část území České republiky zahájeno řádné zemské digitální televizní vysílání s nabídkou tří programů České televize, programu televize Nova a pěti programů Českého rozhlasu. Vysílání v digitálních vysílacích sítích B a C je stále vysíláním zkušebním.
Dne 4. dubna 2006 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila šest licencí pro zemské digitální televizní vysílání v digitálních vysílacích sítích B a C. Novými držiteli licencí se staly společnosti: FEBIO TV, Z1, TV Barrandov, Óčko, RTA, TV Pohoda. Výroky o udělení licencí však byly v září 2006 zrušeny Městským soudem v Praze. Nastalá situace tak znejistila proces zavedení digitálního terestrického vysílání a tím i oddálila vstup nových poskytovatelů těchto služeb.
Ve vztahu k relevantnímu trhu poskytování širokopásmového přístupu k síti internet prostřednictvím pevného připojení Úřad zjistil, že neexistují významnější bariéry, které by podstatným způsobem snižovaly možnost nových soutěžitelů vstoupit na daný trh. Podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací jsou stanoveny v zákoně o elektronických komunikacích. V případě splnění podmínek stanovených tímto zákonem vydá ČTÚ osvědčení, na jehož základě může dotčená osoba začít s výkonem příslušné komunikační činnosti.
Nejvýznamnějším vstupem na trh služby spočívající v dodávkách placeného televizního signálu koncovým uživatelům v posledním období je vstup společnosti DIGI Czech Republic, s.r.o., která v letošním roce zahájila služby placeného satelitního televizního vysílání pod obchodním označením DIGI TV. Kromě již zmiňované společnosti Teléfonica O2 na tento relevantní trh hodlají vstoupit rovněž společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., Czech On Line, a.s. a T-Systems PragoNet, a.s. Z tohoto výčtu vyplývá, že úspěšně vstoupit na uvedený relevantní trh mohou především subjekty, které v oblasti elektronických komunikací již určitou dobu působí.
5 Námitky třetích soutěžitelů proti povolení spojení
Připomínky oslovených soutěžitelů k posuzovanému spojení soutěžitelů lze shrnout do následujících bodů:
Posuzovaným spojením dojde k propojení dvou významných soutěžitelů zejména na relevantním trhu služby spočívající v dodávkách placeného televizního signálu koncovým uživatelům, když v důsledku spojení bude vzniklý soutěžitel dosahovat tržního podílu výrazně převyšujícího podíly nejbližších konkurentů, kterými jsou střední a malí, zejména regionální, poskytovatelé předmětných služeb. Vzhledem k výše uvedenému existují významné obavy z podstatného snížení konkurenčního prostředí v dané oblasti v České republice.
V důsledku realizace předmětného spojení vznikne subjekt s významnou hospodářskou a finanční silou, který získá podstatně rozlehlejší infrastrukturu ve své páteřní i přístupové části. Dle vyjádření některých oslovených subjektů bude takový soutěžitel v nesrovnatelně výhodnější pozici například při vyjednávání o propojení s jinými operátory či poskytovateli televizních programů. Někteří malí provozovatelé kabelových sítí vyjádřili obavu, že by takový stav mohl vést k vytlačování konkurentů, kteří nebudou disponovat srovnatelnou tržní silou, z předmětného trhu, a spojením vzniklý subjekt tak díky navýšení finanční síly bude schopen buď odkupem sítí těchto menších provozovatelů nebo budováním sítí nových omezit možnosti výběru alternativ pro konečné spotřebitele.
Zvýšením finanční síly získá spojením vzniklý subjekt významnou konkurenční výhodu oproti menším regionálním provozovatelům kabelových sítí spočívající v možnosti zavádět ve velkém rozsahu nové služby a technologie, což by mohlo vést k omezení konkurenceschopnosti dalších soutěžitelů působících na dotčeném trhu. V důsledku výše uvedeného by mohlo dojít k situaci, kdy by v oblasti kabelových sítí působily, kromě spojením vzniklého subjektu, pouze lokální sítě vlastněné nebo spoluvlastněné obecními úřady, které by nebyly reálnou alternativou vůči spojením vzniklému subjektu. Tento proces by mohl negativně ovlivnit chování investorů a zkomplikovat tak vstup nových soutěžitelů na trh České republiky nejen v oblasti kabelové televize, ale i dalších platforem placeného vysílání.
Uskutečněním posuzovaného spojení dojde k významné změně struktury trhu maloobchodních dodávek placeného televizního signálu pro koncové uživatele, a to s ohledem na koncentraci a vertikální integraci dvou nejvýznamnějších soutěžitelů. Spojením vzniklý subjekt získá značnou konkurenční výhodu oproti ostatním poskytovatelům placených dodávek televizního signálu, což by v konečném důsledku z jeho strany mohlo vést jednak k možnosti ovlivňovat ceny nabízených služeb ze strany tohoto subjektu v neprospěch odběratelů či konečných spotřebitelů a jednak i k dotování jiných služeb (například služby satelitního digitálního vysílání UPC Direct z výnosů z kabelové televize) z výnosů získaných na trhu, na němž by měl vzniklý soutěžitel zaručeny příjmy plynoucí z jeho dominantního postavení.
Mimoto Úřad v souvislosti s posuzovaným spojením obdržel již v době před zahájením předmětného správního řízení námitky koncových uživatelů vyjadřujících své obavy zejména ze zvyšování cen za služby maloobchodních dodávek placeného televizního signálu pro koncové uživatele.
6 Celkové zhodnocení dopadů uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů
Úřadem provedené šetření ukazuje, že uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů dojde k vytvoření silného subjektu, působícího na shora vymezených relevantních trzích v oblasti elektronických komunikací, který na trhu služby spočívající v dodávkách placeného televizního signálu koncovým uživatelům v České republice získá dominantní postavení, přičemž jako součást nadnárodní korporace bude disponovat významnou hospodářskou a finanční silou, jež bude srovnatelná pouze se společnostmi začleněnými do nadnárodních skupin, například Telefónica O2, které však oproti spojením vzniklému subjektu budou na dotčeném relevantním trhu zaujímat podstatně nižší tržní podíl.
V předcházejících rozhodnutích ve věci spojení kabelových operátorů Úřad vždy vymezoval trh z hlediska geografického lokálně, a to dle území, která jsou pokryta kabelovými rozvody. Úřad však v tomto případě vymezil relevantní trh v oblasti dodávek rozhlasového a televizního signálu tak, že tento relevantní trh se již neomezuje na kabelové sítě spojujících se soutěžitelů, nýbrž zejména s ohledem na technologický rozvoj v dané oblasti zahrnul do tohoto trhu veškeré platformy placených dodávek rozhlasového a televizního signálu. Stejně tak v otázce geografického vymezení tohoto trhu Úřad upustil od jeho lokálního vymezení a za relevantní považuje celé území České republiky. Soutěž v dané oblasti probíhá mezi celými sítěmi kabelových, satelitních či xDSL operátorů na regionální i národní úrovni. Tito soutěžitelé přijímají strategie a využívají zdroje, které dalece přesahují lokální trhy.
Z výsledků šetření a zhodnocení závěrů vlastních analýz Úřadu vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude disponovat významnou tržní silou. Tato tržní síla bude dána vysokým tržním podílem na trhu služby spočívající v dodávkách placeného televizního signálu koncovým uživatelům, přičemž spojením vzniklý subjekt posílí svoji pozici leadera trhu, neboť stávající odstup ostatních konkurentů na tomto trhu se v důsledku posuzované transakce ještě prohloubí.
Tím dojde rovněž k posílení vertikální integrace, a to vzhledem k působení skupiny Liberty Global v oblasti velkoobchodních dodávek programového obsahu, což představuje významnou konkurenční výhodu oproti ostatním soutěžitelům, kteří přístup k vlastnímu obsahu v takové míře nemají.
Vzhledem ke spojení dvou v současnosti nejvýznamnějších operátorů v oblasti dodávek "pay-TV" dojde ke zvýšení zákaznické základny, a tím i k významnému posílení vyjednávací pozice vůči poskytovatelům obsahu (velkodistributorům placených TV programů). To může na jedné straně vyvolat pozitivní efekt ve snížení ceny CATV pro konečné spotřebitele (např. s ohledem na možné úspory z rozsahu), ale na druhé straně (vzhledem k nízkému konkurenčnímu tlaku) to může vést pouze k růstu marže spojením vzniklého subjektu a k omezení rozsahu dodávek od poskytovatele obsahu (snížení finančních prostředků na rozvoj programů a nákup filmů u poskytovatelů obsahu), a to s následným dopadem na konečné zákazníky (omezení rozsahu a atraktivity programů). Obdobně se například vyjádřila i společnost T-Mobile Czech Republic a.s., která mimo jiné uvedla, že cit.: " Důsledkem tohoto spojení ovšem bude významné posílení vyjednávací pozice takto vzniklého provozovatele sítě kabelové televize vůči poskytovatelům obsahu " a " Podíváme-li se přitom na situaci na celém trhu distribuce placeného televizního signálu (kde tvoří kabelové sítě dominující platformu), je zřejmé, že poskytovatelům obsahu (pokud budou chtít působit v České republice) budou víceméně diktovány podmínky soutěžitelem vzniklým ze spojení UPC a KARNEVAL. " (list spisu č. 185). K obdobným závěrům při posuzování horizontálního spojení v oblasti kabelových televizí dospěla i americká Federal Communication Commission (FCC) a antitrustová divize U.S. Department of Justice v případě spojení kabelových operátorů Comcast a AT & T, která rovněž uvedla, že: " Spojení vytváří vertikální tržní sílu vycházejí ze schopnosti spojením vzniklého subjektu vytvářet tlak a kontrolovat tak poskytovatele programového obsahu, kteří tento obsah nabízí kabelovým operátorům. Tento efekt na tzv. "upstream market" může významně redukovat nabídku a rozsah programového obsahu, a to z toho důvodu, že spojením vzniklý subjekt bude schopen snížit cenu za poskytovaný programový obsah, což může redukovat schopnost poskytovatelů obsahu financovat celý rozsah a různorodost nabídky programů ." 8
Zároveň realizací předmětného spojení dojde v důsledku zvýšení počtu koncových uživatelů služeb spojením vzniklého subjektu k posílení jeho vyjednávací pozice především vůči poskytovatelům obsahu, ale i ostatním soutěžitelům, například dodavatelům technologických prvků a zařízení, neboť všechny tyto subjekty budou mít zájem dodávat tak významnému odběrateli, a to i za cenu možných ústupků. To na druhé straně může během krátké doby přinést spojením vniklému subjektu značné úspory z rozsahu, což mu umožní investovat ušetřené prostředky například do dalšího rozvoje sítě, modernizace používaných systémů a technologie a zavádění inovativních služeb. Takový vývoj by sice mohl znamenat výhody pro konečné spotřebitele, avšak rovněž představuje významnou konkurenční výhodu zejména oproti menším kabelovým operátorům, což by mohlo vyústit v jejich postupné vytlačování z daného trhu. V takovém případě by, jak potvrdili někteří z oslovených soutěžitelů 9 , mohlo dojít buď k odkoupení jejich sítí spojením vzniklým soutěžitelem, a nebo k přechodu koncových uživatelů na jinou vysílací platformu. V každém případě by takový vývoj znamenal omezení možnosti volby konečného spotřebitele.
Ačkoli v důsledku posuzovaného spojení dojde ke zvýšení finanční síly spojením vzniklého subjektu, bude nutno z jeho strany v rámci faktické realizace předmětného spojení a zajištění kompatibility obou kabelových sítí a stejné kvality a rozsahu služeb jednorázově vynaložit investiční náklady spojené se službou telefonování přes internet, se změnou technologie pro digitální vysílání (investice do hlavní digitální stanice), zavedením interaktivních služeb v sítí Karneval, sjednocením technologických prvků 10 apod. Vzhledem k vysoké investiční nákladnosti těchto procesů se objevily obavy některých oslovených soutěžitelů, ale i koncových uživatelů, z možného skokového navýšení cen za služby poskytované spojením vzniklým subjektem. S ohledem na skutečnost, že v minulosti Úřad vedl ze společností UPC správní řízení sp. zn. S 84/00 ve věci možného zneužití dominantního postavení podle § 9 odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, přičemž možné porušení zákona účastníkem řízení na újmu spotřebitelů Úřad spatřoval v tom, že tento zvýšil ceny za programové nabídky pro zákazníky v síti společnosti Dattelkabel, a.s., považuje Úřad vyjádření obavy za odůvodněné.
K obdobným závěrům při posuzování horizontálního spojení v oblasti kabelových televizí dospěla již zmiňovaná Federal Communication Commission a antitrustová divize U.S. Department of Justice ve výše uvedeném případě spojení společností Comcast a AT & T, kde bylo rovněž řečeno, že v důsledku spojení, s ohledem na zvyšování cenové úrovně služeb v minulosti, postavení spojujících se soutěžitelů na broadbandu a schopnosti vertikální kontroly nad poskytovateli programového obsahu, a tím i k posílení tržní síly, by mohlo dojít ke zvyšování cen, ke snížení tlaku na inovace a omezení nabídky pro spotřebitele.
Účastník řízení pro zmírnění existujících obav z možných negativních dopadů posuzovaného spojení na relevantní trhy předložil ve lhůtě stanovené § 17 odst. 4 zákona Úřadu své závazky ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže, jejichž splněním by Úřad mohl povolení předmětného spojení povolit.
V míře, v jaké UPC vlastní jakákoliv výhradní práva k vlastnímu obsahu nebo obsahu Liberty Global (zejména k programům poskytovaným skupinou Chellomedia a jinými společnostmi ze skupiny Liberty Global) anebo v míře, v jaké UPC získala nebo v budoucnosti získá jakákoliv výhradní práva k prémiovému obsahu (tj. živým sportovním přenosům nebo prémiovým filmům), používanému společností UPC (nebo Liberty Global) k výrobě rozhlasových a televizních programů nebo jiných služeb, vynaloží UPC náležité úsilí k tomu, aby takové programy nebo služby byly zpřístupněny ostatním provozovatelům kabelových televizních sítí a provozovatelům jiných než kabelových distribučních sítí za nediskriminačních a komerčně přiměřených podmínek.
Společnost UPC se zavazuje, že v období do 31. 12. 2007 nezvýší ceny za analogové vysílání ve svých sítích ani v sítích Karnevalu. V období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010 bude oprávněna zvýšit tyto ceny o oficiální vyhlášenou míru inflace a rovněž v případě nárůstu externích nákladů (například zvýšení cen energií, programových poplatků, autorských práv apod.), s tím, že UPC je oprávněna žádat Úřad každoročně o přezkoumání potřebnosti zachování závazku s ohledem na aktuální situaci na trhu, zohledňující např. rozvoj satelitního vysílání, digitálního terestrického vysílání či IPTV a rovněž vývoj v oblasti regulatorních podmínek.
Pro území, kde se kabelové sítě společností UPC a Karneval překrývají, se UPC zavazuje po dobu 12 měsíců od uskutečnění spojení zachovat stávající složení programové nabídky s tím, že spojením vzniklý subjekt může nadále pokračovat ve zlepšování své nabídky (tj. obohacovat programovou nabídku nabízenou doposud společnostmi UPC a Karneval o nové programy a služby).
UPC se zavazuje vysílatelům (poskytovatelům programů) poskytnout přístup do své analogové programové nabídky za transparentních, komerčně přiměřených a nediskriminačních podmínek s tím, že přístup může odmítnout pouze v případě objektivně ospravedlnitelných důvodů, kterými jsou zejména: (i) nedostatečná kapacita kabelové sítě, (ii) nedostatečná sledovanost nebo zájem předplatitelů, (iii) riziko, že by umožnění přístupu ohrozilo integritu kabelové sítě, žádoucí různorodost programové nabídky a nebo by zařazením programu mohlo dojít k porušení platných právních předpisů.
UPC se zavazuje, že bude v souladu s platnými právními předpisy vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů tak, aby bylo zřejmé, že nedochází k jakémukoliv křížovému financování.
7 Zhodnocení závazků navržených účastníkem řízení
Úřad účastníkem navržené závazky posoudil jednak z pohledu, zda jsou způsobilé odstranit jeho vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích, jednak zda jsou tyto závazky (v navrženém znění) ze strany Úřadu do budoucna kontrolovatelné.
Navržené závazky reagují především na shora identifikované obavy z možného narušení hospodářské soutěže zejména v důsledku posílení tržní síly a s ní spojené vyjednávací pozice spojením vzniklého subjektu vůči poskytovatelům programů, ale i vůči koncovým uživatelům. Jak již bylo uvedeno, takové posílení vyjednávací pozice by mohlo vést ke snížení možnosti volby konečných uživatelů či zvyšování cen služeb spojením vzniklého soutěžitele.
Smyslem závazku spočívajícího v zajištění přístupu ostatních provozovatelů kabelových televizních sítí a provozovatelů jiných než kabelových distribučních sítí za nediskriminačních a komerčně přiměřených podmínek k programům, k nimž UPC, respektive skupina Liberty Global, vlastní, popřípadě získá, jakákoliv výhradní práva (k vlastnímu obsahu nebo prémiovému obsahu), je snaha reagovat na námitky především některých menších kabelových operátorů, dle kterých by skupina Liberty Global (divize Chellomedia), jakožto významný subjekt v oblasti velkoobchodních dodávek televizních programů, mohla vyvíjet snahu omezit možnost ostatních kabelových operátorů nabízet některé, koncovými uživateli očekávané, programy. Ačkoli dle účastníka řízení by skupina Liberty Global k takovému kroku sotva přistoupila, neboť by sama sebe připravovala o příjmy z prodeje takových programů, přijatý závazek by měl zabránit tomu, aby taková situace nastala.
Druhým, cenovým, závazkem vyšel účastník řízení vstříc Úřadu, který se obával toho, že praktická realizace spojení a investice do sjednocení kabelových rozvodů spojujících se soutěžitelů si vyžádají zvýšení ceny za poskytované služby, což by bylo negativně vnímáno zejména ze strany konečných uživatelů. Uvedené časové období Úřad považuje za přiměřené pro potřeby rozvinutí dalších platforem placeného televizního vysílání, tak aby v případě úmyslu změnit poskytovatele předmětných služeb měl konečný uživatel možnost volby. Přitom však Úřad považuje za ospravedlnitelné zvýšení ceny o oficiálně vyhlášenou míru inflace, ale i úměrné zvýšení ceny v případě nárůstu ceny vstupů (v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2010). Každou takovou změnu ceny poskytovaných služeb je Úřad oprávněn přezkoumat ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 písm. a) zákona, případně posoudit z pohledu § 11 zákona.
Závazek týkající se zachování stávající programové nabídky spojujících se soutěžitelů má za cíl předejít jednorázové a neočekávané změně programového obsahu, což by některými konečnými uživateli služeb, zejména společnosti Karneval, mohlo být vnímáno jako negativní důsledek spojení.
Zneužití vyjednávací pozice vůči poskytovatelům programu, která bude, jak bylo výše uvedeno, v důsledku spojení značně posílena, má zabránit čtvrtý přijatý závazek, který by měl předejít tomu, že by subjekt dominantní na trhu služby spočívající v dodávkách placeného televizního signálu koncovým uživatelům a zároveň významný poskytovatel programu hodlal uzavřít svoji programovou nabídku ostatním "programerům" tak, aby je následně vytěsnil z trhu a získal pak jejich pozice. Předmětný závazek má dle názoru Úřadu potenciál zajistit dostatečnou pluralitu programové nabídky dominantního soutěžitele, přitom však zůstává účastníkovi řízení ponechána možnost určitý program pocházející od nezávislého poskytovatele programového obsahu odmítnout, a to v případě objektivně ospravedlnitelných důvodů, kterými se rozumí zejména uvedené případy, avšak není vyloučen důvod ve výčtu neuvedený. Oprávněnost důvodů pro odmítnutí přístupu do programové nabídky spojením vzniklého subjektu je Úřad opět oprávněn posuzovat ve smyslu § 20 odst. 1 písm. a) zákona, případně z pohledu § 11 zákona.
Posledním závazkem reflektoval účastník řízení obavy z možného křížového financování jednotlivých služeb spojením vzniklého subjektu, zejména dotování satelitního vysílání UPC Direkt z výnosů kabelové televize, které uvedli rovněž někteří oslovení soutěžitelé. Ačkoli povinnost oddělené evidence výnosů a nákladů ukládá zákon o elektronických komunikacích, rovněž ČTÚ se po vzájemné konzultaci vyslovil ve prospěch uložení tohoto závazku.
Někteří oslovení soutěžitelé navrhovali ve svých připomínkách přijetí dalších omezení ve prospěch zachování účinné soutěže, jako například povinnost propojení sítě spojením vzniklého operátora se sítěmi dalších soutěžitelů na trhu, popřípadě povinnost umožnit ostatním soutěžitelům přístup k rozhraní aplikačních programů (API), ale i přístup k databázi kódování. V této souvislosti si Úřad vyžádal stanovisko ČTÚ a na základě jeho sdělení nepřistoupil k uložení dalších omezení podmiňujících povolení spojení, především s ohledem na jejich obtížnou technickou realizovatelnost v praxi.
Úřad považuje navržené závazky ve prospěch zachování účinné soutěže za situace, kdy na straně jedné spojením dochází ke vzniku dominantního postavení na trhu služby spočívající v dodávkách placeného televizního signálu koncovým uživatelům, a na straně druhé se v blízké budoucnosti očekává posílení konkurenčního prostředí zejména nástupem nových technologií v oblasti elektronických komunikací, za dostačující pro odstranění vyjádřených obav z podstatného narušení soutěže. Při splnění takových omezení budou dány podmínky pro uchování a další rozvíjení soutěžního prostředí na relevantních trzích.
8 Právní posouzení
Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je získání kontroly nad společnostmi Karneval a Forcable ze strany společnosti UPC. K předmětné transakci má dojít tak, že společnost UPC má nabýt majoritní obchodní podíly těchto společností, a tím i možnost tyto společnosti přímo a výlučně kontrolovat ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Úřad v průběhu správního řízení zkoumal, zda spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Na základě analýzy relevantních trhů a pravděpodobných dopadů spojení na ně, podpořené oslovenými soutěžiteli, Úřad zjistil, že uskutečněním spojení dojde k posílení dominantního postavení společnosti UPC na relevantním trhu služby spočívající v dodávkách placeného televizního signálu koncovým uživatelům, které by mohlo mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Toto posílení by bylo založeno zejména navýšením tržních podílů spojením vzniklého subjektu na dotčeném relevantním trhu, velkým odstupem tržních podílů nejbližších konkurentů na tomto relevantním trhu, značnou hospodářskou a finanční silou, ale i posílením vertikální integrace na tzv. předcházející trh (tzv. upstream market) velkoobchodních dodávek placených televizních programů televizním operátorům, v důsledku čehož by mohlo dojít zejména k posílení vyjednávací pozice vůči dodavatelům programů, ale i technologií, s možností přenášet úspory z rozsahu na financování méně etablovaných, popřípadě výnosných, služeb, jakož i k omezení volby spotřebitelů, tj. koncových uživatelů.
Za účelem odstranění identifikovaných obav účastník řízení v průběhu správního řízení přijal závazky ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže a navrhl Úřadu, aby jimi podmínil svoje povolení předmětného spojení.
Úřad konstatuje, že ve výroku rozhodnutí uvedené závazky účastníka řízení jsou postačující k odstranění identifikovaných obav z podstatného narušení hospodářské soutěže na vymezeném relevantním trhu služby spočívající v dodávkách placeného televizního signálu koncovým uživatelům. I když v daném případě dochází k horizontálnímu propojení jedničky a dvojky na tomto relevantním trhu, má Úřad za to, že se jedná o trh rychle se rozvíjející, dynamický s předpokládaným vstupem a uplatněním nových technologií a bez podstatných omezení bránících vstupu nových soutěžitelů.
Shora uvedené skutečnosti vedou Úřad k závěru, že spojení podmíněné splněním závazků společnosti UPC nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu služby spočívající v dodávkách placeného televizního signálu koncovým uživatelům. Z tohoto důvodu Úřad rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 17 odst. 4 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě podle § 16 odst. 5 zákona toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Bc. Monika Kučerová
ředitelka
Sekce ochrany hospodářské soutěže II
P.M.-22.12.2006
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Pavel Urban, advokát
Allen & Overy, Praha Advokátní kancelář
V Celnici 4, 5th Floor
110 00 Praha 1
1 Skupina společností kontrolovaných společností Liberty Global, Inc., se sídlem 12300 Liberty Boulevard, Englewood, Colorado, Spojené státy americké
2 Např. rozhodnutí č.j. S 18/00 ze dne 7. června 2000, č.j. S 128/02 ze dne 31. prosince 2002.
3 Např. rozhodnutí COMP/M.2211- Universal Studio Network/De Facto 829 (NTL)/Studio Channel Limited či rozhodnutí COMP/M.2222- UGC/Liberty Media .
4 Obdobným způsobem přistupuje Evropská komise ve své rozhodovací praxi k řešení otázky vymezení geografického trhu v posuzované oblasti, např. rozhodnutí COMP/M.3411-UGC/NOOS, COMP/M.2050-Vivendy/Canal+/Seagram, COMP/M.2222-UGC/Liberty Media.
5 Podíl služeb poskytování přístupu k internetu prostřednictvím WI-FI představuje cca 32% z celkového relevantního trhu.
6 Jedná se o studii "Economic Impact of Copyright for Cable Operátors in Europe" prezentovanou sdružením European Cable Communications Associations (ECCA) za účasti konzultační agentury SOLON, zpracované jako doporučení pro Evropskou komisi pro oblast harmonizace autorských práv vztahující se k programovému obsahu distribuovaného kabelovými operátory koncovým uživatelům.
7 Tento trend potvrdil rovněž i účastník řízení, který v této souvislosti například uvedl že: " Pohyby počtu předplatitelů jednotlivých služeb UPC demonstrují rostoucí oblibu datových služeb, satelitního vysílání a naopak stagnující poptávku po službách kabelového vysílání (tzv. CATV)" .
8 Viz studie "Narrowing the broadband-The anticompetitive conseguences of the proposed AT & T-Compast merger" by William G. Shepherd, Economic Policy Institute, www. epinet. org
9 Viz vyjádření Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí ČR či společnosti SELF servis, spol. s r.o.
10 Viz podání účastníka řízení ze dne 13. listopadu 2006, strana 2-5, list spisu č. 237-240