UOHS S270/2003
Rozhodnutí: OF/S270/03-285/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Triton Managers Ltd. a GCE Gas Control Equipment AB
Účastníci GCE Gas Control Equipment AB, se sídlem Skeppsbron 3, Malmö, Švédské království Triton Managers Ltd., se sídlem 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 3. 2. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 77 KB


S 270/03-285/04 V Brně dne 21. ledna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 270/03, zahájeném dne 22. prosince 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Triton Managers Ltd., se sídlem 22 Grenwille Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, ve správním řízení zastoupená Mgr. Markétou Deimelovou, advokátkou, se sídlem U Prašné brány 1, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Triton Managers Ltd., se sídlem 22 Grenwille Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, a GCE Gas Equipment AB, se sídlem Skeppsborn 3, Malmö, Švédské království, k němuž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o prodeji a koupi akcií, kterou hodlají uzavřít společnost Lagrummet December nr 927 Aktiebolag, se sídlem c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, Stockholm, Švédské království, jako kupující, a společnosti ESAB AB, se sídlem Box 8004, V Gotalands Iän, Göteborg, Švédské království, a AGA AB, se sídlem Lindigö, Švédské království, jako prodávající, v jejímž důsledku společnost Triton Managers Ltd. nabyde prostřednictvím dceřiné společnosti Lagrummet December nr 927 Aktiebolag akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti GCE Gas Equipment AB a tím získá i možnost tuto společnost nepřímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, návrhu smlouvy zakládající spojení, plné moci zástupce účastníka řízení, výpisů z obchodního rejstříku, a dalších relevantních informací o spojujících se soutěžitelích. Notifikační podmínky
Dne 22. prosince 2003 Úřad obdržel návrh společnosti Triton Managers Ltd., se sídlem 22 Grenwille Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands (dále jen "Triton"), na povolení spojení soutěžitelů v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Navrhovatel žádá o povolení následující transakce. Společnost Lagrummet December nr 927 Aktiebolag, se sídlem c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, Stockholm, Švédské království (dále jen "Lagrummet"), která je dceřinou společností navrhovatele, jako kupující, a společnosti ESAB AB, se sídlem Box 8004, V Gotalands Iän, Göteborg, Švédské království (dále jen "ESAB"), a AGA AB, se sídlem Lindigö, Švédské království (dále jen "AGA"), jako prodávající, hodlají uzavřít smlouvu o prodeji a koupi akcií. Na základě této smlouvy má navrhovatel získat prostřednictvím společnosti Lagrummet nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti GCE Gas Equipment AB, se sídlem Skeppsborn 3, Malmö, Švédské království (dále jen "GCE").
Vzhledem k tomu, v důsledku nabytí předmětných akcií získá společnost Triton možnost nepřímo kontrolovat společnost GCE, představuje navrhovaná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna.
Přestože navrhovaná transakce představuje spojení soutěžitelů uskutečněné v zahraničí, je zejména vzhledem k postavení společnosti GCE na tuzemském trhu dána teritoriální působnost zákona podle jeho § 1 odst. 3, a tedy i působnost Úřadu dané spojení soutěžitelů posoudit. Strany spojení
Triton je investiční společností, která je společníkem s neomezeným ručením v různých investičních fondech zejména v německy mluvících zemích a zemích severní Evropy, v nichž disponuje právě z důvodu neomezeného ručení rozhodujícím vlivem. Dalšími společníky v těchto fondech jsou různí investoři, jako například banky, pojišťovny apod. Společnost náleží do skupiny Trtiton-Group. Společnost Triton nepřímo kontroluje společnost Lagrummet, která byla založena za účelem realizace navrhovaného spojení a která je holdingovou společností, fakticky nevykonávající žádnou vlastí obchodní činnost. K navrhovanému spojení soutěžitelů Investiční fondy skupiny Trtiton vlastní obchodní podíly v následujících společnostech:
Weru AG, se sídlem ve Spolkové republice Německo, která je společností zabývající se výrobou a prodejem oken a vstupních dveří pro německý trh.
Keymile AG, se sídlem v Rakouské spolkové republice, která se zabývá poskytováním služeb a hardware pro telekomunikační sítě.
Elit Fönster AB, se sídlem ve Švédském království, jejímž předmětem podnikání je výroba a prodej dřevěných a hliníkovo-dřevěných oken, které dodává zejména do skandinávských zemí.
Frigoscandia Distrivbution AB, se sídlem ve Švédském království, která podniká v oblasti logistiky s využitím techniky tepelné kontroly přepravovaného zboží a dále v oblasti skladování a přepravy.
Tetra HoldCo GmbH &Co KG, se sídlem ve Spolkové republice Německo, která vyrábí dekorativní výrobky z ryb a zabývá se rovněž výrobou domácích akvárií a okrasných rybníčků.
Semper Holding AB, se sídlem ve Švédském království, jejímž předmětem podnikání je výroba prodej dětské výživy, racionální výživy, bezlepkových potravin a poskytování stravovacích služeb.
Stenquist Holding AB, se sídlem ve Švédském království, která vyrábí papírové a plastové nákupní tašky a balící materiál.
CoCreate GmbH & KG, se sídlem ve Spolkové republice Německo, která se zabývá vývojem software pro designerské práce a zpracování dat zejména pro výrobní a inženýrské společnosti. V této společnosti vlastní Triton pouze menšinový (44%) podíl.
Naproti tomu GCE je obchodní společností založenou dle práva Švédského království. Společnost GCE, včetně dceřiných společností je specializována v oblasti technických zařízení a technických systémů pro průtok a stlačení technických a medicínských plynů. Společnost byla založena v roce 1987 splynutím dceřiných společností společnosti AGA a společnosti ESAB, které vlastní do realizace navrhovaného spojení 50 % akcií společnosti GCE, a mají tedy možnost společně kontrolovat její soutěžní chování.
Společníkem společnosti ESAB, výrobce svařovacích produktů a pokročilých řezacích systémů, je společnost Charter Plc., mezinárodní společnost zabývající se správou cenných papírů a majetkových podílů v dalších společnostech.
Společnost AGA náleží do koncernové skupiny společnosti Linde AG, která je činná ve třech oblastech podnikání, a sice technické plyny a strojírenství, zpracování materiálů a chlazení.
Výrobní program skupiny GCE je rozdělen do čtyř hlavních obchodních oblastí:
Zařízení pro ruční řezání a svařování (Manual Cutting and Welding Equipment)-do této oblasti spadá výroba systémů pro regulaci technických plynů, přičemž většinu produkce představují řezné a svářecí technologie.
Zařízení pro zdravotní péči (Health Care Equipment)-do této oblasti náleží například systémy kyslíkové terapie, zejména pro domácí péči, centrální systémy pro dodávku technických plynů pro zdravotnická zařízení (systémy napojené na externí zdroje technických plynů) a pohotovostní plynové systémy (pevné nebo přenosné kyslíkové systémy nebo systémy se smíšeným plynem).
Vysokotlaké ventily (High Pressure Valves)-tento segment zahrnuje například ventily pro veškeré technické plyny, ventily pro zbytkové tlaky, kombinované ventily a regulátory pro technické plyny.
Speciální zařízení pro technické plyny (Speciality Gas Equipment)-typickými výrobky v tomto segmentu jsou regulátory, ventily a systémy pro dodávky technických plynů a systémové panely, které jsou určeny pro specifické využití v laboratořích nebo ve výzkumu a vývoji.
Na území České republiky působí ze skupiny GCE pouze společnost GCE, s.r.o., se sídlem Žižkova 381, Chotěboř, IČ: 48111929. Sortiment jejích výrobků zahrnuje zejména lahvové uzavírací a redukční ventily na technické plyny, svařovací soupravy, řezáky a řezací nástavce, speciální hořáky pro technologické ohřevy, speciální armatury a systémy pro dodávky technických plynů, ale i výrobky pro oblast zdravotnictví zejména speciální redukční ventily a průtokoměry. Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno na takovém trhu dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností GCE, přičemž nabývající společností je společnost Triton.
Společnost GCE dodává na trh České republiky zařízení pro použití technických a medicinálních plynů, která lze dále členit na zařízení pro technické plyny, zdravotnická zařízení, vysokotlaké ventily a speciální zařízení pro technické plyny.
Naproti tomu, žádná ze společností náležících do skupiny Triton-Group na tuzemský trh nedodává trh shodné nebo obdobné výrobky s výrobky společností skupiny GCE.
Jak již bylo uvedeno, při vymezování relevantních trhů Úřad považuje za stěžejní ty trhy, na nichž bude postavení nově vzniklého subjektu posíleno, či o které se rozsah působnosti účastníka řízení rozšíří. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vymezil Úřad v případě posuzovaného spojení soutěžitelů věcně relevantní trhy jako trh zařízení pro použití technických a medicínských plynů.
Pokud jde o vymezení věcně relevantního trhu, v úvahu přichází i jeho užší členění, například dle jednotlivých typů zařízení v souladu s členěním aktivit společnosti GCE na zařízení pro ruční řezání a svařování, zařízení pro zdravotní péči, vysokotlaké ventily či speciální zařízení pro technické plyny. Nicméně vzhledem k tomu, že účastník řízení, ani jím kontrolované společnosti, nepůsobí v oblasti aktivit společností skupiny GCE, nebylo třeba pro účely tohoto rozhodnutí k užší segmentaci relevantního trhu přistoupit, jelikož ani při nejužším vymezení relevantních trhů nedojde k nárůstu společného tržního podílu spojujících se soutěžitelů na takových trzích.
Do budoucna tak lze otázku užšího vymezení relevantních trhů z oblasti zařízení pro použití technických a medicínských plynů ponechat otevřenou.
Shora uvedený výrobkový relevantní trh vymezil Úřad v předmětném správním řízení z geografického hlediska územím celé České republiky.
Na vymezeném relevantním trhu působí pouze společnost GCE, přičemž její tržní podíl na takovém trhu, ale ani na žádném z jeho segmentů, nepřevýší hranici 35 %. Oproti tomu, společnosti skupiny Triton nepodnikají na stejném či podobném výrobkovém relevantním trhu a jejich předmět podnikání není ani ve vertikálním vztahu k předmětu podnikání GCE.
Aktivity spojujících se soutěžitelů se tedy nepřekrývají, nedojde tudíž ke zvýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu, ani ke zvýšení jejich tržních síly natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Lze tedy konstatovat, že při žádné z definic dotčených relevantních trhů přicházejících v úvahu nedojde k posílení tržní síly natolik, aby to vedlo nebo mohlo vést ke vzniku či posílení dominantního postavení spojením vzniklého subjektu na tuzemském trhu, a které by mělo nebo mohlo mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
PM: 3. února 2004
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Markéta Deimelová, advokátka
Eiselsberg Natlacen Walderdorff Cancola v.o.s.
U Prašné brány 1
110 00 Praha 1