UOHS S269/2012
Rozhodnutí: S269/2012/KS-11097/2012/840/LBř Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů p.k. Solvent s.r.o. a SCHLECKER a.s.
Účastníci p.k. Solvent s.r.o. SCHLECKER a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 14. 6. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 144 KBČ. j.: ÚOHS-S269/2012/KS-11097/2012/840/LBř
V Brně dne: 14. 6. 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S269/2012/KS, zahájeném dne 11. 5. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti p.k. Solvent s.r.o., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 9/640, IČ: 25069497, zastoupené Mgr. et Mgr. Janem Rabasem, advokátem, se sídlem Praha 2-Vinohrady, Vinohradská 343/6, na základě plné moci, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů p.k. Solvent s.r.o., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 9/640, IČ: 25069497, a SCHLECKER a.s., se sídlem Praha 8, U Libeňského pivovaru 63, IČ: 63999412, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 27. 4. 2012 mezi společností p.k. Solvent s.r.o., jako kupujícím, a společností SCHLECKER S.A., se sídlem Španělské království, Tarragona, Polígono Industrial Reques Planes Torredembarra, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost p.k. Solvent s.r.o. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti SCHLECKER a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. Úřad též vycházel z vyjádření a stanovisek obdržených od konkurentů spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 21/2012 ze dne 23. 5. 2012. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek a ani později Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
3. Ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání informací potřebných k náležitému zjištění skutkového stavu v oblasti dotčené předmětným spojením požádal Úřad v průběhu správního řízení společnosti ROSSMANN, spol. s r. o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, IČ: 61246093 (dále jen ROSSMANN ), a dm drogerie markt s.r.o., se sídlem České Budějovice, Jeronýmova 1485/19, IČ: 47239581 (dále jen dm drogerie ), konkurenty spojujících se soutěžitelů v oblasti prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží, o poskytnutí informací a podkladů vztahujících se k dopadům předmětného spojení na hospodářskou soutěž. I. Notifikační podmínky
4. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií, která byla dne 27. 4. 2012 uzavřena mezi společnostmi p.k. Solvent s.r.o., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 9/640, IČ: 25069497 (dále jen p.k. Solvent nebo Navrhovatel ), jako kupujícím, a SCHLECKER S.A., se sídlem Španělské království, Tarragona, Polígono Industrial Reques Planes Torredembarra (dále jen SCHLECKER S.A. ), jako prodávajícím.
5. V důsledku uvedené smlouvy má společnost p.k. Solvent získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech v společnosti a SCHLECKER a.s., se sídlem Praha 8, U Libeňského pivovaru 63, IČ: 63999412 (dále jen SCHLECKER ). Nabytím 100 % akcií společnosti SCHLECKER získá společnost p.k. Solvent možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost této společnosti, a tedy i možnost tuto společnost ve smyslu § 12 odst. 4 zákona kontrolovat.
6. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
7. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
8. Společnost p.k. Solvent je výlučně kontrolována panem Martinem Moravcem, bytem Králíky, Antonína Dvořáka 771, okres Ústí nad Orlicí, který vlastní akcie představující 76% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti p.k. Solvent.
9. Společnost p.k. Solvent působí na území České republiky v oblasti prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží, a to jak na úrovni jeho maloobchodního, tak i velkoobchodního prodeje.
10. Společnost p.k. Solvent při svém působení v oblasti maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží v České republice provozuje specializovaný maloobchodní drogistický řetězec TETA drogerie.
11. Společnost p.k. Solvent[1] přitom buduje část svého drogistického řetězce TETA drogerie vlastnicky[2] a část na bázi frančízy či frančízingu podobných smluv.[3] Uzavírané frančízingové (či jim podobné) smlouvy obsahují licence na práva k duševnímu vlastnictví, které se vztahují na obchodní známky, značky a know-how pro využívání a distribuci zboží či služeb. Vedle licence na práva duševního vlastnictví poskytuje poskytovatel frančízy nabyvateli frančízy během trvání smluvního vztahu obchodní a technickou pomoc. V případě počítačových (PC) prodejen poskytuje frančízor frančízantům kompletní pokladní systém (hardware i software) a umožňuje provozování věrnostního programu TETA klub. Frančízanti požívají územní ochrany a jsou sami omezeni zákazem aktivního prodeje mimo vymezené území. Všem frančízantům poskytuje frančízor marketingovou podporu, zejména pak vybavení a polepy prodejen, zařazení do letáku a dále možnost získat zpětné bonusy (vázané na obrat nebo splnění jiných kritérií).
12. Všechny prodejny specializovaného maloobchodního drogistického řetězce TETA drogerie používají ochrannou známku a značku TETA drogerie a účastní se nákupní aliance, když pro ně společnost p.k. Solvent nakupuje drogistické, kosmetické a související zboží.
13. Pokud jde o způsob stanovování maloobchodních cen drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží v rámci tohoto specializovaného drogistického řetězce, jsou ceny produktů prodávaných nejen v prodejnách PC TETA drogerie, které jsou provozovány Navrhovatelem, resp. jeho dceřinou společností Family drogerie s.r.o., ale i v prodejnách PC TETA drogerie, které nejsou provozovány Navrhovatelem, resp. jeho dceřinou společností Family drogerie s.r.o., přizpůsobovány cenám lokálních konkurenčních prodejen, přičemž je sledována cenová hladina geograficky nejbližších konkurenčních prodejen.
14. Pokud jde o šíři sortimentu drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží prodávaného v prodejnách specializovaného drogistického řetězce, jedná se o plnosortimentní prodejny, v nichž je nabízen úplný sortiment drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží.
15. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména pak používání stejné obchodní známky a shodného označení prodejen, obdobné šíři sortimentu drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží umožňují vnímat uvedené drogistické prodejny jako součást specializovaného drogistického řetězce TETA drogerie, a tím i jednotně na trhu vystupujícího soutěžitele.
16. Vedle tohoto specializovaného maloobchodního drogistického řetězce TETA drogerie společnost p.k. Solvent v oblasti maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží v České republice uskutečňuje prostřednictvím samostatných obchodních partnerů na různém stupni spolupráce prodej drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží s použitím značky TOP drogerie, a to bez podpory ochranné známky TETA Drogerie (celkem 208 prodejen).
17. Značku TOP drogerie mohou vedle maloobchodních prodejen používat i pouhá prodejní místa, přičemž u všech prodejen i prodejních míst provozovaných pod značkou TOP drogerie se jedná o tzv. neplnosortimentní prodejny, které nemají plný (obvyklý) sortiment drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží, a v nichž drogistické, kosmetické a související zboží tvoří pouze část sortimentu, případně sortiment doplňkový k hlavnímu sortimentu či službě, kterým nemusí být drogerie. Takové provozovny či prodejny mohou být součástí více sítí (aliancí) a nejsou s výjimkou letákových akcí omezovány v možnosti nakupovat drogistické zboží od jiných dodavatelů než společnosti p.k. Solvent. Rovněž tak není vyloučeno, aby provozovatel takové provozovny přijal pro provoz provozovny od jiné osoby v oblasti práv duševního vlastnictví obdobné, jaké přijal od společnosti p.k. Solvent, pokud k tomu dochází pro jiný sortiment než drogistické, kosmetické a související zboží. Prodejní místa TOP drogerie se odlišují od prodejen TETA drogerie, prodejen SCHLECKER, ale i drogistických oddělení širokosortimentních řetězců a drogistických prodejen společností ROSSMANN a dm drogerie, a to pokud se jedná o šíři nabízeného sortimentu, dostupnost kvalitního a značkového zboží, prodejní prostředí, prodejní servis apod.
18. Rovněž tak každý z obchodních partnerů spolupracujících se společností p.k. Solvent v oblasti maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží s využitím značky TOP drogerie, vystupuje i nadále jako samostatný podnikatel svým vlastním jménem a na vlastní účet, pod vlastní firmou a má zachovanou úplnou právní samostatnost.
19. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tak nelze obchodní partnery, kteří spolupracují se společností p.k. Solvent v oblasti maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží s využitím značky TOP drogerie, vnímat jako součást na trhu jednotně vystupujícího soutěžitele, v jehož čele stojí společnost p.k. Solvent.
20. Vzhledem k uvedeným odlišnostem (týkajících se zejména omezeného sortimentu a volnější spolupráce se společností p.k. Solvent) a rovněž tak ke skutečnosti, že partneři nepoužívají ochrannou známku a značení prodejen TETA drogerie, jejímž prostřednictvím by mohly být vnímány jako součást drogistického řetězce, v jehož čele stojí společnost p.k. Solvent, nelze prodejny či prodejní místa s označením TOP drogerie považovat za součást soutěžitele p. k. Solvent, resp. jím (jeho dceřinou společností Family drogerie s.r.o.) provozovaného specializovaného maloobchodního drogistického řetězce TETA.
21. Dále společnost p.k. Solvent na území České republiky kontroluje další společnosti (Definite credit s.r.o. či Sure Account s.r.o.), které však nevyvíjejí žádnou činnost.
22. Činnost společnosti p.k. Solvent v oblasti v oblasti prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží v České republice je organizována tak, že na velkoobchodní úrovni tato společnost část svých velkoobchodních dodávek směřuje do vlastní skupiny (vlastní obchodní sítě provozované pod označením TETA) pro účely prodeje tohoto zboží konečným zákazníkům (tedy maloobchodního prodeje), část jejích velkoobchodních dodávek drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží je distribuována konkurenčním maloobchodním prodejcům tohoto zboží.
23. Nabývaná společnost SCHLECKER je kontrolována jejím jediným akcionářem, společností SCHLECKER S.A., jejímž jediným akcionářem je společnost Schlecker International GmbH, jejímž jediným společníkem je pan Anton Schlecker.
24. Společnost SCHLECKER působí pouze v České republice, a to zejména v oblasti maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží, když zde provozuje 134 specializovaných drogistických prodejen. Okrajově je pak společnost SCHLECKER v České republice činná v oblasti provozování lékáren.[4]
25. Na rozdíl od společnosti p.k. Solvent působí skupina SCHLECKER na území České republiky v oblasti prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží pouze na úrovni maloobchodního prodeje, nikoli však již na úrovni velkoobchodního prodeje. III. Dopady spojení
26. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
27. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
28. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že činnosti soutěžitelů p.k. Solvent a SCHLECKER se na území České republiky horizontálně překrývají v oblasti maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží.
29. Navíc se soutěžitel p.k. Solvent na území České republiky zabývá velkoobchodním prodejem (distribucí) drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží, přičemž tato oblast představuje trh vertikálně předcházející (upstream market) k oblasti maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží (downstream market).
30. Drogistické, kosmetické a související zboží je zbožím spotřební povahy, které zahrnuje například prostředky na praní, přípravky na čištění, hygienické produkty (mýdla, šampony, sprchové gely apod.), kosmetické přípravky, produkty ústní hygieny, deodoranty, antiperspiranty apod. Tyto produkty jsou prodávány především jednak specializovanými drogistickými obchody či jejich řetězci a jednak maloobchodními prodejnami zboží denní potřeby (hypermarkety, supermarkety a diskontní prodejny-dále jsou v textu tohoto rozhodnutí uvedené tři typy maloobchodních prodejen označovány jako prodejny moderních distribučních kanálů ) provozovaných obchodními řetězci, v nichž se drogistické, kosmetické a související zboží prodává vedle především potravin a dalšího sortimentu. Mezi specializovanými drogistickými obchody či jejich řetězci a prodejnami moderních distribučních kanálů, které jsou provozovány obchodními řetězci, existuje vztah minimálně jednostranné substituce, když zákazníci mohou při nákupu drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží přejít od specializovaného drogistického řetězce do prodejen moderních distribučních kanálů obchodních řetězců, naopak však platí, že specializované drogistické prodejny představují pro prodejny moderních distribučních kanálů obchodních řetězců konkurenci pouze v části sortimentu nabízeného těmi prodejnami moderních distribučních kanálů.
31. Při vymezení věcného relevantního trhu tak Úřad zkoumal, zda maloobchodní prodej drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží ve specializovaných drogistických prodejnách představuje věcně relevantní trh odlišný od maloobchodního prodeje tohoto zboží v jiných typech maloobchodních prodejen, např. v prodejnách moderních distribučních kanálů, nebo zda maloobchodní prodej drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží tvoří jeden věcný trh zahrnující oba uvedené prodejní kanály.
32. V rámci správního řízení bylo Úřadem zjištěno, že jak spojující se soutěžitelé, tak Úřadem v průběhu správního řízení oslovené konkurenční specializované drogistické řetězce dm drogerie a ROSSMANN považují při maloobchodním prodeji drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží za své konkurenty nejen další specializované drogistické prodejny či jejich řetězce, ale i prodejny moderních distribučních kanálů.[5] Tato skutečnost by svědčila ve prospěch závěru, že věcně relevantní trh maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží zahrnuje v tomto konkrétním případě maloobchodní prodej ve specializovaných drogistických prodejnách i v prodejnách moderních distribučních kanálů.
33. Protože však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, mohl Úřad otázku vymezení věcně relevantního trhu pro oblast maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží ponechat otevřenou.
34. Při zkoumání, zda se hospodářská soutěž v oblasti maloobchodního prodeje zboží spotřební povahy odehrává za dostatečně homogenních soutěžních podmínek na území, které je představováno celou Českou republikou, případně na jiným způsobem vymezeném území, Úřad ve rozhodovací praxi vychází podle pohledu konečného zákazníka z území, ve kterém si konečný zákazník hledá alternativní zdroje nabídky v rámci daného produktového trhu.
35. Při tomto pojetí by pak geografický relevantní trh pro oblast maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží měl lokální charakter a byl by definovaný dojezdovou vzdáleností, z níž lze dosáhnout danou maloobchodní prodejnu cca 20 až 30 minutovou jízdou autem.[6]
36. Ve prospěch takového lokálního pojetí geografického relevantního trhu by svědčilo i zjištění, zda jednotliví konkurenti sledují maloobchodní ceny svých geograficky nejbližších konkurenčních prodejen a přizpůsobují jim maloobchodní ceny ve svých prodejnách v dané lokalitě.
37. Naopak ve prospěch závěru, že geografický relevantní trh pro oblast maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží je představován územím celé České republiky, by svědčilo zjištění, že jednotliví konkurenti ve zkoumané produktové oblasti stanovují ceny produktů prodávaných v jejich maloobchodních prodejnách drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží jednotně pro celé území České republiky.
38. K tomu bylo Úřadem zjištěno,[7] že ceny drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží prodávaného v drogeriích soutěžitele SCHLECKER jsou určovány centrálně jednotně pro celé území České republiky a tyto ceny nejsou přizpůsobovány cenám lokálních konkurenčních prodejen.
39. V případě soutěžitele p.k. Solvent jsou maloobchodní ceny drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží prodávaného v prodejnách tohoto specializovaného drogistického řetězce přizpůsobovány cenám lokálních konkurenčních prodejen, když je sledována cenová hladina geograficky nejbližších konkurenčních prodejen.
40. Konkurenční řetězce maloobchodních prodejen drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží (ROSSMANN a dm drogerie) podle svých vyjádření ceny produktů prodávaných ve svých maloobchodních drogistických prodejnách stanovují jednotně pro celé území České republiky. Současně se tito soutěžitelé domnívají, že by trh maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží měl být z pohledu geografické vymezen územím celé České republiky.
41. Lze shrnout, že Úřadem byly v předmětném správním řízení zjištěny jak skutečnosti svědčící ve prospěch vymezení trhu maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží lokálně, tak jeho vymezení územím celé České republiky. Protože však posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic geografického relevantního trhu, ponechal Úřad otázku jeho vymezení otevřenou.
42. Úřad posoudil dopady předmětného spojení na hospodářskou soutěž na trhu maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží jak na celorepublikové, tak na lokální úrovni.
43. V rámci celého území České republiky dosáhla společnost p.k. Solvent na trhu maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží v roce 2010 tržního podílu [5-15] %, zatímco nabývaný soutěžitel na posuzovaném trhu dosáhl v roce 2010 na území České republiky tržního podílu [0-5] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v posuzované oblasti tak po uskutečnění spojení bude v rámci celého území České republiky činit [5-15] %. Spojující se soutěžitelé na celorepublikové úrovni čelí konkurenci ze strany specializovaných drogistických řetězců (ROSSMANN a dm drogerie), specializovaných drogistických prodejen, které nejsou součástí drogistických řetězců, a nadnárodních obchodních řetězců, které ve svých prodejnách moderních distribučních kanálů prodávají mimo jiné drogistické, kosmetické a související zboží (například Tesco Stores ČR a.s., Kaufland Česká republika v.o.s. nebo AHOLD Czech Republic, a.s.).
44. Při zkoumání dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž na lokáních trzích maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží bylo Úřadem zjištěno, že drogistické prodejny spojujících se soutěžitelů se nacházejí v řadě měst či obcí České republiky.
45. K situaci na lokálních trzích maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží, tj. na území v okruhu cca 20 až 30 minutové jízdy autem kolem těch maloobchodních prodejen nabývaného soutěžitele SCHLECKER, v jejichž blízkosti se nacházejí maloobchodní prodejny Navrhovatele, Úřad zjistil, že v každém z měst či obcí, na jejichž území se spojující se soutěžitelé svými aktivitami v oblasti maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží výrazněji překrývají,[8] působí prostřednictvím svých maloobchodních prodejen nejen konkurenční specializované drogistické řetězce (ROSSMANN, dm drogerie), specializované drogistické prodejny, které nejsou součástí drogistických řetězců, ale i prodejny moderních distribučních kanálů nadnárodních obchodních řetězců.
46. Navíc platí, že oblast maloobchodního prodeje drogistické zboží se vyznačuje neexistencí žádných významných ekonomických, právních či jiných překážek znemožňujících potenciálním konkurentům účastnit se hospodářské soutěže na nich.
47. Lze tak uzavřít, že posuzované spojení soutěžitelů není způsobilé narušit hospodářskou soutěž v oblasti maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží, a to ani na lokální úrovni, ani na úrovni celého území České republiky. K tomu Úřad dodává, že rovněž Úřadem v průběhu správního řízení oslovení konkurenti, společnosti ROSSMANN a dm drogerie, neočekávají, že by předmětné spojení soutěžitelů mělo za následek narušení hospodářské soutěže v předmětné oblasti.
48. Pokud jde o postavení společnosti p.k. Solvent v oblasti velkoobchodního prodeje (distribuce) drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží, která vertikálně předchází (upstream market) oblasti maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží, činil tržní podíl společnosti p.k. Solvent v této oblasti na území České republiky za rok 2010 [5-15] %, přičemž na tomto velkoobchodním trhu je přítomna řada dalších soutěžitelů.
49. Protože v oblasti velkoobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží v České republice nepůsobí nabývaný soutěžitel SCHLECKER, nedojde v důsledku předmětného spojení soutěžitelů k nárůstu tržního podílu tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele v uvedené oblasti.
50. Vzhledem k nízkému tržnímu podílu soutěžitele p.k. Solvent v oblasti velkoobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží a relativně nízkému tržnímu podílu spojením vzniklého soutěžitele v oblasti maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží lze vyloučit, že by předmětné spojení soutěžitelů mohlo mít za následek narušení hospodářské soutěže ve zkoumaných vertikálně navazujících oblastech, neboť i po uskutečnění spojení budou mít konkurenti působící na maloobchodní úrovni trhu prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží zachovánu možnost odebírat drogistické, kosmetické a související zboží od velkoobchodníků konkurujících společnosti p.k. Solvent a stejně tak budou mít konkurenti působící na velkoobchodní úrovni trhu prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží zachovánu možnost dodávat drogistické, kosmetické a související zboží konkurenčním maloobchodníkům s drogistickým, kosmetickým a souvisejícím zbožím.
51. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména pak nízkým tržním podílům spojujících se soutěžitelů v posuzovaných oblastech, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech.
52. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Právní moc: 14. 6. 2012
Obdrží:
Mgr. et Mgr. Jan Rabas, advokát
Vinohradská 343/6
120 00 Praha 2-Vinohrady
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Společnost p.k. Solvent má v rámci specializovaného drogistického řetězce TETA drogerie roli organizátora, vlastníka značek a know-how a distributora zboží.
[2] Tato část drogistického řetězce TETA drogerie je tvořena vlastními prodejnami společnosti p.k. Solvent, resp. její dceřiné společnosti Family drogerie s.r.o. (214 prodejen) (PC TETA drogerie).
[3] Tato část drogistického řetězce TETA drogerie je tvořena prodejnami, které jsou provozovány partnery (178 prodejen) a frančízanty (278 prodejen) společnosti p.k. Solvent (TETA drogerie a PC TETA drogerie).
[4] Společnost SCHLECKER provozuje na území České republiky 8 lékáren, jejichž sortiment zahrnuje kromě lékárenského zboží také drogistické, kosmetické a související zboží.
[5] Viz vyjádření konkurenčních soutěžitelů ROSSMANN, která za své konkurenty na zkoumaném trhu označila společnosti dm drogerie, SCHLECKER, TESCO, AHOLD a KAUFLAND (str. 388-390 spisu správního řízení), a dm drogerie, která spatřuje své konkurenty na zkoumaném trhu ve společnostech ROSSMANN, SCHLECKER, TETA a TESCO (str. 392-395 spisu správního řízení).
[6] Pro oblast potravinářského i nepotravinářského zboží denní potřeby viz rozhodnutí Úřadu S 202/2008 REWE/PLUS-DISCOUNT nebo Úřadu S 40/2011 Tesco/PR market .
[7] Viz str. 467 spisu správního řízení.
[8] K tomuto výraznějšímu překrytí maloobchodních prodejen spojujících se soutěžitelů dochází například na území Blanska, Bohumína, Brandýsa nad Labem, Brna, Českých Budějovic, Českého Těšína, Frýdku-Místku, Havířova, Jablonce nad Nisou, Karviné, Kladna, Kopřivnice, Kralup nad Vltavou, Litoměřic, Luhačovic, Neratovic, Nového Jičína, Olomouce, Ostravy, Pardubic, Plzně, Prahy, Rožnova pod Radhoštěm, Tišnova, Valašského Meziříčí nebo Zlína.