UOHS S268/2006
Rozhodnutí: SOHSI/S268/06-17189/06/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Semmerlock international GmbH, Rakousko a Colorbeton, a.s.
Účastníci Colorbeton, a.s. Semmerlock International GmbH, Rakousko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 4. 10. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 91 KB


S 268/06-17189/06/620 V Brně dne 4. října 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 268/06, zahájeném dne 12. září 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Semmerlock International GmbH, se sídlem Wienerbergstrasse 11, Vídeň, Rakousko, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Bahledou, advokátem, se sídlem Vinohradská 37, Praha 2, na základě plné moci ze dne 9. srpna 2006, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií, uzavřené dne 21. července 2006 mezi společností Semmerlock International GmbH, se sídlem Wienerbergstrasse 11, Vídeň, Rakousko, jako kupujícím, a panem Jiřím Pavlicou, bytem Vinohradská 399, Uherské Hradiště, jako prodávajícím, v jejímž důsledku nabude společnost Semmerlock International GmbH, se sídlem Wienerbergstrasse 11, Vídeň, Rakousko, akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Colorbeton, a.s., se sídlem Fr. Diviše 944, Praha 10, IČ: 27385621, a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 38/2006 ze dne 20. září 2006. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci dochází ve dvou na sebe navazujících krocích. Nejprve má na základě Smlouvy o prodeji podniku, uzavřené dne 30. června 2006 mezi společností C-beton, s.r.o., se sídlem Fr. Diviše 944, Praha 10, IČ: 60468734 (dále jen "C-beton"), jako prodávajícím, a společností Colorbeton, a.s., se sídlem Fr. Diviše 944, Praha 10, IČ: 27385621 (dále jen "Colorbeton"), jako kupujícím, nabýt společnost Colorbeton od společnosti C-beton podnik, zabývající se zejména výrobou a prodejem cementového zboží a s tím souvisejícími činnostmi (dále jen "Podnik").
Následně byla dne 21. července 2006 mezi společností Semmerlock International GmbH, se sídlem Wienerbergstrasse 11, Vídeň, Rakousko (dále jen "Semmerlock"), jako kupujícím, a panem Jiřím Pavlicou, bytem Vinohradská 399, Uherské Hradiště, jako prodávajícím a jediným akcionářem společnosti Colorbeton, uzavřena Smlouva o převodu akcií. Podle této Smlouvy o převodu akcií má společnost Semmerlock nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Colorbeton, a to včetně Podniku, který společnost Colorbeton nabyla na základě Smlouvy o prodeji podniku.
Oba výše popsané kroky byly Úřadem vzhledem k jejich časové návaznosti posouzeny jako součást jediné transakce. První z popsaných kroků nemůže představovat spojení soutěžitelů ve smyslu zákona, neboť není splněn požadavek, aby daná transakce (v tomto případě nabytí Podniku) vedla k trvalé, nebo alespoň dlouhodobé změně ve struktuře vlastnictví a kontroly spojujících se soutěžitelů 1 . Teprve uskutečnění druhého z popsaných kroků založí dlouhodobou změnu ve struktuře vlastnictví a kontroly spojujících se soutěžitelů, a to tak, že společnost Semmerlock získá podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona 2 možnost výlučně kontrolovat společnost Colorbeton. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka podle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Semmerlock je kontrolována společností Wienerberger AG, se sídlem v Rakousku, která stojí v čele skupiny společností (dále také jen "skupina Wienerberger"), jež je celosvětově činná v oblasti výroby cihel a střešních systémů a rovněž výroby keramických a betonových dlažeb pro zpevňování ploch. Sama společnost Semmerlock se zabývá prodejem, transportem, montáží a skladováním stavebních materiálů, a to především výrobou betonových dlažeb, přičemž na území České republiky nepůsobí 3 . Skupina Wienerberger kontroluje v České republice především následující subjekty:
společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., se sídlem Plachého 388/28, České Budějovice, IČ: 00015253, která se zabývá převážně výrobou cihlářských pálených i nepálených produktů a keramických stavebních dílců a nosníků,
společnost Wienerberger service, spol. s r.o., se sídlem Plachého 388/28, České Budějovice, IČ: 26050773, která se zabývá zejména produkcí stavebních hmot a stavebních výrobků,
společnost Wienerberger euroform, spol. s r.o., se sídlem Plachého 388/28, České Budějovice, IČ: 41694392, která vyrábí především stavební materiály,
společnost Wienerberger cihelna Jezernice, spol. s r.o., se sídlem Plachého 388/28, České Budějovice, IČ: 26073862, která se zabývá převážně výrobou stavebních hmot a materiálů,
společnost Cihelna Kinský, spol. s r.o., se sídlem Hálkova 1359, Kostelec nad Orlicí, IČ: 47472081, která vyrábí především stavební hmoty,
společnost Silike keramika, spol. s r.o., se sídlem Plachého 388/28, České Budějovice, IČ: 45317259, která se zabývá zejména výrobou keramiky, pecí, pecních agregátů, sušáren a hořáků,
společnost BRAMAC střešní systémy spol. s r.o., se sídlem Kolbenova 882/5a, Praha 9, IČ: 15052346, která vyrábí a prodává zejména betonové tašky a další betonářské výrobky a stavební materiály, a
společnost TONDACH Česká republika s.r.o., se sídlem Bělotínská cesta č.p. 722, Hranice, IČ: 43541771, která se zabývá zejména výrobou cihel a pálených krytin.
Jediným akcionářem společnosti Colorbeton je v době před spojením pan Jiří Pavlica. Společnost Colorbeton se zabývá výrobou a prodejem zámkové, skladebné a vegetační dlažby, betonových obrubníků, silničních obrubníků 4 , prvků zdí a plotů a ostatních prvků 5 . Uvedené produkty společnosti Colorbeton lze zahrnout do kategorie betonových dlažeb. Činnost společnosti Colorbeton se omezuje pouze na území České republiky.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit, působí společnost Colorbeton na území České republiky na trhu betonových dlažeb. Rovněž tak společnost Semmelrock se zabývá výrobou betonových dlažeb, nikoli však na území České republiky. Žádná ze společností skupiny Wienerberger není na území České republiky činná na stejném trhu, či na trhu vertikálně souvisejícím s trhem, na němž vyvíjí své aktivity nabývaný soutěžitel, a posuzované spojení soutěžitelů tak má konglomerátní povahu.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti vymezil Úřad pro účely daného správního řízení z pohledu věcného jako relevantní trh betonových dlažeb . Z hlediska geografického je relevantní trh vymezen územím celé České republiky . Z pohledu časového se jedná o trh trvalý , charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami.
Na vymezeném relevantním trhu působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Colorbeton, jejíž tržní podíl nepřesahuje hranici [ obchodní tajemství ] %. V důsledku posuzovaného spojení nedojde k navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu. Skupina Wienerberger uskutečněním spojení vstoupí prostřednictvím nabývaného soutěžitele na relevantní trh betonových dlažeb v České republice.
Spojením vzniklý subjekt bude na vymezeném relevantním trhu po uskutečnění předmětného spojení i nadále čelit konkurenci ze strany dalších výrobců betonových dlažeb, z nichž mezi nejvýznamnější patří především společnosti BEST, a.s., CS-BETON s.r.o., či PRESBETON Nova, s.r.o.
Po zhodnocení situace na vymezeném relevantním trhu dospěl Úřad k následujícímu závěru. Vzhledem k (i) povaze posuzovaného spojení, kdy v jeho důsledku nedojde k navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu, (ii) nízkému tržnímu podílu spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu a (iii) přítomnosti řady konkurenčních soutěžitelů na relevantním trhu nezvýší posuzované spojení tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezeném relevantním trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I
PM: 4.10. 2006
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Bahleda, advokát
AK KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář v.o.s.
Vi nohradská 37
120 00 Praha 2
1 Tento požadavek či pojmový znak spojení je výslovně vyjádřen v komunitární úpravě kontroly spojování podniků (čl. 3 odst. 1 Nařízení Rady č. 139/2004, o kontrole spojování podniků) a je dovozován i u spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona.
2 Podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů považuje mimo jiné situace, kdy jeden nebo více podnikatelů získá nabytím účastnických cenných papírů (například akcií) možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele.
3 Společnost Semmelrock je činná například na území Rakouska, Maďarska, Polska, Slovenska, Chorvatska a Slovinska.
4 Jedná se o krajníky a příkopové tvárnice.
5 Jde například o krycí desky a zdící prvky.