UOHS S268/2003
Rozhodnutí: OF/S268/03-254/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů THONA s.r.o. (dříve Cardamine s.r.o.) a THONA s.r.o.
Účastníci THONA s.r.o., se sídlem Šumperská 1344, Uničov Cardamine, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 6. 2. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 100 KB


S 268/03-254/04 V Brně dne 19. ledna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 268/03, zahájeném dne 19. prosince 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost THONA s.r.o., se sídlem Šumperská 1344, Uničov, ve správním řízení zastoupená Mgr. Vladimírou Hájkovou, advokátní koncipientkou, se sídlem Na Příkopě 22, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému došlo podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 22. července 2002 mezi společností Cardamine, s.r.o., se sídlem Pražská 109, Jevany, IČ: 26447461 (nyní THONA s.r.o., se sídlem Šumperská 1344, Uničov, IČ: 26447461), jako nabyvatelem, a společností THONA S.A., se sídlem Industriestrasse 36, Eupen, Belgické království, jako převodcem, v jejímž důsledku navrhovatel nabyl 100% obchodní podíl ve společnosti THONA s.r.o., se sídlem Dobrovského 22b, Olomouc, IČ: 25371428, a tím získal i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování předmětného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající předmětné spojení, výpisů z obchodního rejstříku spojujících se soutěžitelů, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů a dalších všeobecně známých skutečností, týkajících se činnosti spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 1/04 ze dne 7. ledna 2004 současně se zveřejněním výzvy k podávání případných námitek k předmětnému spojení. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
Z podkladů předložených účastníkem řízení v rámci předmětného správního řízení, zejména pak z výpisu z obchodního rejstříku 1 společnosti THONA s.r.o., se sídlem Šumperská 1344, Uničov, IČ: 26447461 (dále jen "THONA Uničov"), a výpisu z obchodního rejstříku 2 společnosti THONA s.r.o., se sídlem Dobrovského 22b, Olomouc, IČ: 25371428 3 (dále jen "THONA Olomouc"), vyplývají následující skutečnosti.
Dne 22. července 2002 byla mezi společností Cardamine, s.r.o., se sídlem Pražská 109, Jevany (dále jen "Cardamine"; nyní THONA Uničov), jako nabyvatelem, a společností THONA S.A., se sídlem Industriestrasse 36, Eupen, Belgické království (dále jen "THONA S.A."), jako převodcem, uzavřena Smlouva o převodu obchodního podílu (dále jen "Smlouva o převodu obchodního podílu"). Na základě uvedené Smlouvy o převodu obchodního podílu společnost Cardamine (nyní THONA Uničov) nabyla 100% obchodní podíl ve společnosti THONA Olomouc.
V období po uzavření Smlouvy o převodu obchodního podílu došlo ke změně sídla společnosti THONA Olomouc, a to z původního sídla nacházejícího se na adrese Dobrovského 22b, Olomouc, na sídlo nové, nacházející se na adrese Šumperská 1344, Uničov, přičemž tato skutečnost byla dne 28. března 2003 zapsána do obchodního rejstříku.
Následně byla mezi společností Cardamine (nyní THONA Uničov), a společností THONA Olomouc uzavřena dne 26. června 2003 Smlouva o fúzi (dále jen "Smlouva o fúzi"), na jejímž základě přešlo jmění společnosti THONA Olomouc, jako zanikajícího subjektu, na společnost Cardamine (nyní THONA Uničov), jako nástupnický subjekt. V důsledku Smlouvy o fúzi společnost THONA Olomouc zanikla bez likvidace ke dni 1. září 2003. Současně s tím, tedy s účinností k 1. září 2003, byla změněna obchodní firma společnosti Cardamine na "THONA s.r.o" a sídlo tohoto subjektu, a to z původního sídla, nacházejícího se na adrese Pražská 109, Jevany, na sídlo nové, nacházející se na adrese Šumperská 1344, Uničov.
Z výpisů z obchodního rejstříku spojujících se subjektů a informací obsažených v návrhu na povolení předmětného spojení soutěžitelů rovněž vyplývá, že k 30. říjnu 2003 byl do obchodního rejstříku zapsán nový předmět činnosti společnosti THONA Uničov (dříve Cardamine), a to mimo jiné zpracování gumárenských směsí, který je totožný s předmětem činnosti, zapsaným v obchodním rejstříku u společnosti THONA Olomouc v době, kdy tato společnost existovala jako subjekt práva.
Po zhodnocení zjištěných skutečností dospěl Úřad k závěru, že v důsledku transakce, k níž došlo na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, získala společnost THONA Uničov (dříve Cardamine) v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), možnost kontrolovat jiného soutěžitele, kterým byla společnost THONA Olomouc. Předmětná transakce tak představovala v době uzavření Smlouvy o převodu obchodního podílu spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
V dalším kroku Úřad posoudil, zda předmětné spojení splňovalo také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období překročil 5 miliard Kč, byla notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna.
Jak je tedy patrné z posouzení notifikačních kritérií, stanovených v § 12 a § 13 zákona, představovala transakce, o níž je vedeno předmětné správní řízení, v době uzavření Smlouvy o převodu obchodního podílu spojení soutěžitelů, které podléhalo povinné notifikaci Úřadu.
Povinnost podat návrh na povolení uvedeného spojení soutěžitelů vznikla, vzhledem k tomu, že se jedná o spojení spočívající v získání možnosti kontrolovat jiného soutěžitele na základě převodu obchodního podílu (tedy o formu spojení vymezenou v § 12 odst. 3 zákona), v souladu s § 15 odst. 2 zákona soutěžiteli, který měl získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, a to ve lhůtě nejpozději do sedmi dnů od uzavření smlouvy zakládající předmětné spojení soutěžitelů, jak stanoví § 15 odst. 3 zákona. Po zhodnocení v průběhu předmětného správního řízení zjištěných skutečností Úřad konstatuje, že subjektem povinným podat návrh na povolení spojení byla společnost Cardamine (nyní THONA Uničov), přičemž skutečností rozhodnou pro začátek běhu lhůty k podání tohoto návrhu bylo uzavření Smlouvy o převodu obchodního podílu dne 22. července 2002. Návrh na povolení předmětného spojení soutěžitelů byl však podán až dne 19. prosince 2003, tedy více než jeden rok poté, co vznikla povinnost takový návrh podat.
Podle § 18 odst. 1 zákona nesmí soutěžitelé před právní mocí rozhodnutí Úřadu o povolení spojení určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele, zejména výkonem hlasovacích práv spojených s držením účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů nebo jinak získané kontroly. V případě, že soutěžitel, který má získat možnost kontrolovat jiného soutěžitele, nedodrží zákaz stanovený v § 18 odst. 1 zákona, může mu Úřad na základě ustanovení § 22 odst. 2 uložit pokutu do výše 10 miliónů Kč nebo do výše 10 % z jeho čistého obratu dosaženého za poslední ukončený kalendářní rok, přičemž při rozhodování o výši pokuty Úřad přihlédne zejména k závažnosti, případnému opakování a délce trvání porušování zákona, tedy i ustanovení § 18 odst. 1 zákona.
V této souvislosti Úřad konstatuje, že skutečnost, zda spojující se soutěžitelé porušili zákaz stanovený v § 18 odst. 1 zákona, případně jiný zákaz, nebo nesplnili jinou povinnost, vyplývající ze zákona, není předmětem tohoto správního řízení. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
THONA Uničov (dříve Cardamine) je česká společnost s ručením omezeným, která byla v roce 2001 založena za účelem nabývání majetkových účastí v jiných subjektech, přičemž v době před posuzovaným spojením nevyvíjela žádnou činnost a jejím formálním předmětem podnikání, zapsaným v obchodním rejstříku, byl pronájem nemovitostí. Jejími společníky jsou společnosti Thona Group SPRL (99,99% obchodní podíl) a Thona SPRL (0,01% obchodní podíl). Její majoritní společník, tedy společnost Thona Group SPRL, je v Belgii založenou investiční společností, v níž vlastní majoritní majetkovou účast společnost Gevotim CV. Na vrcholu této majetkové struktury pak stojí investiční fond Irrevocable Trust Gerharda R. Andlingera 4 (dále jen "skupina Andlinger"), jehož prostřednictvím jeho zákazníci investují do společností podnikajících v různých oblastech činnosti. Investování se typicky zaměřuje na získání nezávislých nebo rodinných podniků s cílem zvýšit jejich ziskovost.
Společnosti z portfolia skupiny Andlinger jsou celosvětově činné v řadě odvětví, mezi nimiž lze jmenovat například oblast inženýringu, správy zařízení a poskytování průmyslových služeb, oblast poskytování služeb monitorování internetu, oblast vývoje, výroby a sterilizace zdravotnických přístrojů, oblast výroby a vývoje tiskového vybavení a softwaru pro grafické zobrazování, oblast farmaceutických balení a výroby léků, oblast výroby průmyslových pistolových kompresorů, oblast výroby vědeckých nástrojů na měření fyzikálních a molekulárních vlastností, oblast výroby softwaru pro management informací či oblast výroby a distribuce zařízení pro prádelny.
V České republice působila v době před uzavřením smlouvy zakládající předmětné spojení skupina Andlinger prostřednictvím následujících dceřiných společností:
MAB Anlagenbau Bohemia, s.r.o.-tato společnost nevyvíjí v současné době činnost,
MCE VOEST Czech republic, s.r.o.-zabývá se podnikatelskou činností v oblasti inženýringu, správy zařízení a průmyslových služeb,
INTERNATIONAL VICTOR COMPANY, a.s.-jejím předmětem podnikání je koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej,
V.I. REAL s.r.o.-předmětem podnikání je koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, pronájem nemovitostí a poskytování s tím souvisejících služeb a propagační činnost, přičemž se zabývá zejména správou nemovitostí,
V.I. CZ, a.s.-hlavní činností společnosti je správa haly pro výrobu prádelenského zařízení a
WAMAC s.r.o-tato společnost se zabývá výrobou praček a průmyslových žehlicích zařízení, přičemž rovněž zamýšlí zahájit výrobu bubnových sušiček.
Nabývaný subjekt, kterým byla společnost THONA Olomouc , se zabýval na území České republiky výrobou kaučukových směsí, určených zejména pro automobilový průmysl. V době před uzavřením smlouvy zakládající spojení byla jejím jediným společníkem společnost THONA S.A., činná jako holdingová společnost skupiny subjektů (dále jen "skupina THONA") zabývajících se vývojem a výrobou kaučukových směsí, určených k použití především v automobilovém průmyslu, ve stavebnictví a v dalších průmyslových odvětvích. Skupina THONA dodává své výrobky předním výrobcům automobilů a elektrických spotřebičů.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda posuzovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů dotčených v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, Úřad vychází z činností, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, z nich se pak zaměřuje zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak je patrné z uvedených údajů o aktivitách spojujících se soutěžitelů, působili tito v době, kdy došlo k předmětnému spojení, v odlišných, navzájem nesouvisejících oblastech činnosti. Po spojení došlo k rozšíření portfolia činností u navrhovatele a jeho vstupu na trh, na kterém před spojením na území České republiky působila společnost THONA Olomouc, v níž došlo k získání možnosti kontroly.
Na základě těchto skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil po stránce věcné jako relevantní trh kaučukových směsí . Z pohledu geografického je relevantní trh vymezen územím České republiky .
Hospodářské soutěže na vymezeném relevantním trhu kaučukových směsí na území České republiky se ze spojujících se soutěžitelů účastnila pouze společnost THONA Olomouc, jejíž tržní podíl nepřesáhl hranici [ obchodní tajemství ].
Žádná ze společností patřících do skupiny Adlinger na trhu kaučukových směsí na území České republiky v době předmětného spojení nepůsobila. Po uskutečnění předmětného spojení tak na posuzovaném trhu nedošlo k navýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů, pouze se změnil subjekt mající možnost vykonávat kontrolu ve společnosti THONA Olomouc.
Spojením nově vzniklý subjekt je na vymezeném relevantním trhu vystaven silné konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, z nichž mezi nejvýznamnější patří společnosti Barum Continental spol. s r.o. a Mitas a.s.
S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem, tržní síle konkurenčních soutěžitelů a zejména pak ke konglomerátní povaze posuzovaného spojení, dospěl Úřad k závěru, že jeho uskutečnění nemá za následek nárůst tržní síly spojujících se soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu na takovou úroveň, která by jim umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nevzniká tedy dominantní postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o tom, že posuzované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Právní moc: 22. 1. 2004
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vladimíra Hájková, advokátní koncipientka
Lovells sdružení advokátů
Slovanský dům
Na Příkopě 22
110 00 Praha 1
Činnost společnosti THONA Olomouc v oblasti kaučukových směsí lze charakterizovat těmito skutečnostmi. Společnost vyrábí a dodává kaučukové směsi tvořené nehomogenizovanými směsmi syntetického kaučuku, sazí, bělobou, naftou a kaučukovými chemikáliemi (v plastickém stavu). Tyto směsi jsou pomocí vulkanizace přeměňovány na elastický kaučuk. Popsaný výrobní postup se uplatňuje v celém odvětví vývoje a výroby kaučuku a kaučukových směsí, včetně výroby pneumatik, trubek, dopravních pásů, hadic, izolačních profilů, lisovaného a plastického technického kaučuku. Kaučukové směsi Výroba kaučuku a kačukových směsí včetn naS
1 výpis č. 43448/2003 z obchodního rejstříku, oddíl C, vložka 27563, vedeného Krajským soudem v Ostravě, který byl pořízen dne 15. prosince 2003.
2 výpis č. 43447/2003 z obchodního rejstříku, oddíl C, vložka 16077, vedeného Krajským soudem v Ostravě, který byl pořízen dne 15. prosince 2003.
3 před 1. září 2003 Cardamine, s.r.o., se sídlem Pražská 109, Jevany, IČ: 26447461
4 tzn. Neodvolatelný svěřenecký fond Gerharda R. Andlingera