UOHS S266/2008
Rozhodnutí: S266/2008/KS-20583/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ZEMOS a.s./MILKAGRO a.s.
Účastníci MILKAGRO a.s. ZEMOS a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 27. 10. 2008
Dokumenty dokument ke stažení 149 KB


S 266/2008/KS-20583/2008/840 V Brně dne 22. října 2008
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 266/2008, zahájeném dne 22. září 2008 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost ZEMOS a.s., se sídlem Velké Němčice, Jízdárenská 493, IČ: 63471370, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů ZEMOS a.s., se sídlem Velké Němčice, Jízdárenská 493, IČ: 63471370, na straně jedné, a MILKAGRO a.s, se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IČ: 47677198, a OLMA, a.s., se sídlem Olomouc, Pavelkova 18, IČ: 47675730, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném převodu cenných papírů, kterou zamýšlí uzavřít společnost Svaz výrobců mléka a.s., se sídlem Šumperk, Nemocniční 53, č.p. 1852, IČ: 47674792, jako budoucí prodávající, a společnost ZEMOS a.s., jako budoucí kupující, a uplatnění práva opce společnosti MILKAGRO a.s. na koupi akcií představujících 42,28% podíl na základním kapitálu společnosti OLMA, a.s., které vyplývá z Opční smlouvy uzavřené dne 9. září 2005 mezi společností MILKAGRO a.s. a společností Eligo a.s., se sídlem Pardubice-Ostřešany, Bláhova 308, IČ: 60914211, v jejichž důsledku bude společnost ZEMOS a.s. vlastnit akcie představující celkem 53,95% podíl na základním kapitálu společnosti MILKAGRO a.s., která bude vlastnit akcie představující celkem 93% podíl na základním kapitálu společnosti OLMA, a.s., čímž společnost ZEMOS a.s. získá možnost výlučně kontrolovat společnost MILKAGRO a.s. a jejím prostřednictvím společnost OLMA, a.s., se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 41/2008 ze dne 8. 10. 2008. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
I. Notifikační podmínky
3. K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě následujících úkonů. Prvním je Smlouva o budoucí smlouvě o úplatném převodu cenných papírů, kterou zamýšlí uzavřít společnost Svaz výrobců mléka a.s., se sídlem Šumperk, Nemocniční 53, č.p. 1852, IČ: 47674792 (dále jen SVM ), jako budoucí prodávající, a společnost ZEMOS a.s., se sídlem Velké Němčice, Jízdárenská 493, IČ: 63471370 (dále jen ZEMOS ), jako budoucí kupující. V důsledku této Smlouvy navýší společnost ZEMOS svůj akciový podíl na základním kapitálu společnosti MILKAGRO a.s, se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IČ: 47677198 (dále MILKAGRO ) na 53,95 %, a tím i získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.
4. Druhým úkonem je uplatnění práva opce společnosti MILKAGRO na koupi akcií představujících 42,28% podíl na základním kapitálu společnosti OLMA, a.s., se sídlem Olomouc, Pavelkova 18, IČ: 47675730 (dále jen OLMA ), které vyplývá z Opční smlouvy uzavřené dne 9. 9. 2005 mezi společnostmi MILKAGRO a Eligo a.s., se sídlem Pardubice-Ostřešany, Bláhova 308, IČ: 60914211 (dále jen Eligo ). Tímto úkonem navýší společnost MILKAGRO svůj akciový podíl na základním kapitálu společnosti OLMA na 93 %, [1] a získá tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.
5. Bez ohledu na časovou posloupnost, v níž k oběma rozhodným úkonům dochází, bude jejich konečným výsledkem získání možnosti společnosti ZEMOS přímo výlučně kontrolovat společnost MILKAGRO a jejím prostřednictvím získání možnosti nepřímo výlučně kontrolovat společnost OLMA. Protože oba popsané úkony spolu souvisejí a týkají se získání kontroly jednou a toutéž společností nad nabývanými subjekty, byly tyto dílčí úkony posouzeny jako jedna transakce, která představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
6. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
7. Společnost ZEMOS náleží do podnikatelského uskupení, v jehož čele stojí společnost AGROFERT HOLDING a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610 (dále společně také jen skupina AGROFERT ). Skupina AGROFERT je na území České republiky činná v oblasti zemědělství, oblasti potravinářství a oblasti průmyslové výroby organických i anorganických chemických látek.
8. Činnost skupiny AGROFERT v oblasti zemědělství je představována zejména působením společností typu ZZN (zemědělské zásobování a nákup) a ACHP (agrochemické podniky), jež se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (například průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla a osiva) a poskytováním služeb pro zemědělce (například sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich ošetření). Většina společností typu ZZN rovněž vyrábí krmné směsi pro hospodářská zvířata a v menší míře se zabývá výkrmem drůbeže či chovem prasat. Dále tyto společnosti obchodují se zemědělskými komoditami (obilí, olejniny, luštěniny atd.) a komponenty do krmných směsí.
9. Působení skupiny AGROFERT v oblasti potravinářství se soustředí především na zpracování vepřového, hovězího a drůbežího masa (například Kostelecké uzeniny a.s. či Maso Planá, a.s.) a výrobu mlýnských a pekárenských produktů (zejména společnost PENAM, a.s.).
10. V oblasti chemického průmyslu spočívají aktivity skupiny AGROFERT v průmyslové výrobě organických i anorganických chemických látek, jako jsou například zpracování surového benzolu a dehtu, výroba černouhelné smoly, základních aromátů či impregnačních olejů, výroba pigmentů nebo výroba průmyslových hnojiv.
11. Sama společnost ZEMOS je podnikem zemědělské prvovýroby, zabývající se výrobou rostlinnou (produkce obilí, cukrovky, máku či ovoce) a živočišnou (produkce mléka, chov skotu a selat). Mezi odběrateli mléka společnosti ZEMOS vystupují mimo jiné společnosti MILKAGRO a OLMA.
12. Nabývaná společnost MILKAGRO působí jako odbytová organizace, která se zabývá především výkupem syrového kravského mléka od prvovýrobců a jeho následným prodejem zpracovatelům mléka. [2] Dále se společnost MILKAGRO zabývá maloobchodním prodejem průmyslových hnojiv, maloobchodním prodejem přípravků na ochranu rostlin a velkoobchodním prodejem pohonných hmot. V rámci území České republiky jsou aktivity společnosti MILKAGRO zaměřeny především na území Moravy, v Čechách pak působí zejména v Pardubickém kraji.
13. Společnost MILKAGRO před uskutečněním navrhovaného spojení kontroluje společnost Martinov a.s., jež v současné době nevyvíjí žádné aktivity, a společnost OLMA.
14. Druhý z nabývaných subjektů, společnost OLMA , se zabývá zpracováním syrového kravského mléka a výrobou a prodejem čerstvých mléčných výrobků, tj. zejména konzumního a trvanlivého mléka, jogurtů, zakysaných mléčných výrobků, sýrů, tvarohů, pudingů, másel, tuků a sušených mléčných výrobků. Společnost OLMA kontroluje společnosti OLMA SLOVAKIA, s.r.o. a OLMA POLSKA, Sp.z o.o., jež vyvíjejí obchodní činnost na Slovensku a v Polsku. III. Dopady spojení
15. Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
16. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonávají soutěžitelé, nad nimiž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
17. Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, je společnost MILKAGRO činná v oblasti výkupu syrového kravského mléka od prvovýrobců a jeho následného prodeje zpracovatelům mléka. Z pohledu věcného tato činnost může představovat samostatný relevantní trh, geograficky definovaný územím České republiky. [3]
18. Při vymezení věcného relevantního trhu v další z oblastí působení společnosti MILKAGRO, kterou je oblast maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv, Úřad ve své rozhodovací praxi rozlišuje mezi trhem maloobchodního prodeje a trhem prodeje velkoobchodního, neboť představují odlišnou úroveň trhu. Rovněž tak Úřad zohledňuje, zda se soutěžitel zabývá prodejem průmyslových hnojiv, nebo současně i jejich výrobou. [4] Dalším kritériem, z něhož Úřad při vymezení věcných relevantních trhů v oblasti průmyslových hnojiv vychází, je obsah biogenních prvků v těchto hnojivech. [5] V případě výroby hnojiv vede uplatnění tohoto kritéria k závěru o omezené poptávkové zastupitelnosti mezi jednotlivými typy hnojiv, zatímco pokud je spojením dotčen pouze maloobchodní prodej hnojiv, je zdůrazněna silná nabídková substituce, neboť daný subjekt prodává takový produkt, po kterém existuje poptávka a který si od svého dodavatele objedná. Podle informací zjištěných v daném správním řízení působí společnost MILKAGRO jako maloobchodní prodejce průmyslových hnojiv, nikoli jako jejich výrobce, a není tedy třeba z pohledu věcného rozlišovat mezi jednotlivými kategoriemi průmyslových hnojiv.
19. Geografický relevantní trh pro oblast maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv byl v předchozí praxi Úřadu definován územím jednotlivých krajů s odůvodněním, že zemědělští prvovýrobci většinou odebírají průmyslová hnojiva v rámci takové oblasti (okruh v dojezdové vzdálenosti kolem provozovny zemědělského prvovýrobce), která odpovídá území jednotlivých krajů. [6]
20. Dále je společnost MILKAGRO činná v oblasti maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin. Přípravky na ochranu rostlin lze členit na několik skupin výrobků, které jsou svým užitím zaměřeny na řešení různých problémů ochrany rostlin (například herbicidy, fungicidy, insekticidy), přičemž tyto jednotlivé skupiny přípravků na ochranu rostlin jsou z hlediska účelu užití navzájem nezastupitelné.
21. Situace v oblasti přípravků na ochranu rostlin (odlišení výroby od maloobchodního prodeje) je obdobná jako v oblasti průmyslových hnojiv. Protože společnost MILKAGRO se účastní hospodářské soutěže v této oblasti pouze jako maloobchodní prodejce, není nutné rozlišovat z pohledu věcného mezi jednotlivými výrobky či skupinami výrobků na ochranu rostlin.
22. Z pohledu geografického je relevantní trh pro oblast maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin Úřadem vymezován územím jednotlivých krajů s odůvodněním, že zemědělští prvovýrobci většinou odebírají tyto produkty v rámci takové oblasti (okruh v dojezdové vzdálenosti kolem provozovny zemědělského prvovýrobce), která odpovídá území jednotlivých krajů. [7]
23. Činnost společnosti MILKAGRO v oblasti pohonných hmot spočívá v jejich velkoobchodním prodeji, který je třeba z pohledu věcného odlišovat od prodeje maloobchodního. Z pohledu geografického by trh velkoobchodního prodeje pohonných hmot bylo možné vymezit územím České republiky.
24. Pro účely tohoto správního řízení však vymezení relevantních trhů pro oblasti, v nichž je společnost MILKAGRO činná, mohlo být ponecháno otevřené, neboť posuzované spojení nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic relevantních trhů pro uvedené oblasti.
25. Druhý z nabývaných subjektů, společnost OLMA, je činná v oblasti výroby a prodeje jednak čerstvých mléčných výrobků, jednak sušených mléčných výrobků. Z pohledu věcného jsou mezi těmito dvěma skupinami mléčných výrobků spatřovány rozdíly, [8] jež v předchozí rozhodovací praxi vedly Úřad k závěru o možném členění do dvou samostatných relevantních trhů, [9] či případném rozlišování dalších věcně relevantních trhů v rámci obou zmíněných kategorií mléčných výrobků. [10]
26. Z hlediska geografického jsou trhy v oblasti mléčných produktů Úřadem vymezovány územím České republiky, což odpovídá i rozhodovací praxi Evropské komise v této oblasti. [11]
27. Vymezení relevantního trhu pro oblast mléčných výrobků však v případě daného spojení mohlo být ponecháno otevřené, neboť posuzované spojení nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při žádném z možných relevantního trhu.
28. V oblasti velkoobchodního prodeje pohonných hmot, oblasti maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin a oblasti maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv dochází v důsledku spojení k horizontálnímu překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů.
29. V oblasti velkoobchodního prodeje pohonných hmot působí na území České republiky ze spojujících se soutěžitelů nabývaná společnost MILKAGRO, jejíž tržní podíl nepřesahuje [ obchodní tajemství ] %, a skupina AGROFERT, která dosahuje tržního podílu [ obchodní tajemství ] %. V důsledku spojení tak bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu činit [ obchodní tajemství ] %. Zkoumaná oblast se vyznačuje přítomnosti řady konkurenčních subjektů jako jsou například skupina OMV, společnosti ČEPRO, a.s., Slovnaft Česká republika, spol. s r.o., či BENZINA, s.r.o.
30. V oblasti maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin dosahuje nabývaná společnost MILKAGRO tržního podílu, který jak na území České republiky, tak na území jednotlivých krajů pohybuje v rozmezí [ obchodní tajemství ] %. Tržní podíl skupiny AGROFERT se v předmětné oblasti na jednotlivých, v úvahu přicházejících územích pohybuje pod hranicí [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu se bude pohybovat kolem hranice [ obchodní tajemství ] %, přičemž spojení povede pouze k nepatrnému nárůstu tohoto společného tržního podílu. Konkurenty spojujících se soutěžitelů v posuzované oblastmi jsou například společnosti AGRO CS a.s., EQUUS spol. s r.o., AGROSPOL Czech spol. s r.o. a SOUFFLET AGRO a.s. či skupiny Syngenta, Monsanto, Dow nebo Bayer.
31. V oblasti maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv dosahuje nabývaná společnost MILKAGRO dosahuje tržního podílu, který jak na území České republiky, tak na území jednotlivých krajů pohybuje pod hranicí [ obchodní tajemství ] %. Tržní podíl skupiny AGROFERT se v předmětné oblasti na jednotlivých, v úvahu přicházejících územích pohybuje kolem hranice [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu se bude pohybovat kolem hranice [ obchodní tajemství ] %, přičemž spojení povede pouze k nepatrnému nárůstu tohoto společného tržního podílu. Ke konkurentům spojujících se soutěžitelů se řadí například společnosti YARA AGRI, s.r.o., LINZER AGRO TRADE CZECH s.r.o., nebo HOKR spol. s r.o.
32. Na základě učiněných zjištění Úřad dospěl k závěru, že v oblastech, v nichž se aktivity spojujících se soutěžitelů horizontálně překrývají, nebude mít navrhované spojení za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Ve vztahu k oblasti velkoobchodního prodeje pohonných hmot plyne závěr o nenarušení hospodářské soutěže z velice nízkého společného tržního podílu spojujících se soutěžitelů, zatímco ve vztahu k oblastem maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv a maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin se tento závěr opírá o malý nárůst tržního podílu spojením vzniklého subjektu.
33. Mezi aktivitami spojujících se soutěžitelů v oblastech produkce a zpracování mléka a výroby mléčných produktů existuje vztah vertikální návaznosti . Na počátku tohoto vertikálního řetězce vystupují zemědělští prvovýrobci coby producenti kravského mléka, od nichž je toto mléko vykupováno a následně dodáváno ke zpracování a výrobě mléčných produktů.
34. V oblasti výkupu syrového kravského mléka od jednotlivých producentů-zemědělských prvovýrobců působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost MILKAGRO, která dosahuje na území České republiky tržního podílu [ obchodní tajemství ] %. Převážnou část svých dodávek vykoupeného kravského mléka pak společnost MLIKAGRO dodává společnosti OLMA. Skupina AGROFERT (včetně společnosti ZEMOS) ve vztahu k subjektům vykupujícím kravské mléko vystupuje v pozici dodavatele, přičemž v rámci území České republiky její podíl z celkové produkce mléka, které je následně vykupováno, činí [ obchodní tajemství ] %. V oblasti výkupu syrového kravského mléka bude spojením vzniklý subjekt i nadále čelit konkurenci ze strany například společností MADETA a. s., Mlékárna Kunín a.s., Mlékárna Hlinsko, s.r.o. či Moravia Lacto a.s.
35. V oblastech výroby a prodeje čerstvých mléčných výrobků a sušených mléčných výrobků na území České republiky vyvíjí ze spojujících se soutěžitelů činnost pouze společnost OLMA. Její tržní podíl v oblasti výroby a prodeje čerstvých mléčných výrobků na území České republiky činí [ obchodní tajemství ] %, v oblasti výroby a prodeje sušených mléčných výrobků na území České republiky pak dosahuje tržního podílu [ obchodní tajemství ] %. Ke konkurentům společnosti OLMA v obou oblastech patří například společnosti MADETA a.s., skupina B.S.A. (zejména prostřednictvím společností Mlékárna Kunín, Moravskoslezské mlékárny a Mlékárna Klatovy), Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Danone a.s, Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. či Moravia Lacto a.s.
36. Jak je patrné z postavení spojujících se soutěžitelů v uvedených oblastech, bude spojením vzniklý celek po uskutečnění spojení přítomen na všech stupních vertikálního řetězce, tedy od úrovně produkce kravského mléka (stávající společnosti skupiny AGROFERT), přes stupeň výkupu kravského mléka a jeho následných dodávek (společnost MILKAGRO) až po produkci mléčných výrobků (společnost OLMA). Koncentrace této vertikální vazby do jednoho soutěžitele však nebude mít za následek narušení hospodářské soutěže ve zkoumaných oblastech. K takovému narušení či omezení by mohlo dojít především tehdy, pokud by spojením vzniklý subjekt byl schopen vyloučit na spojujících se soutěžitelích nezávislé dodavatele jednotlivých surovin či produktů spojením vzniklému subjektu, či vyloučením možnosti nezávislých odběratelů odebírat od spojením vzniklého subjektu suroviny či produkty, v situaci, kdy by tyto na spojujících se soutěžitelích nezávislé subjekty neměly dostatečné alternativní zdrojů svých dodávek či odběrů. Vzhledem k nízkým tržním podílům spojením vzniklého subjektu na každém ze stupňů vertikálního řetězce však Úřad dospěl k závěru, že stávající dodavatelé spojujících se soutěžitelů budou mít i po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů otevřenu možnost najít alternativní odbytiště pro své dodávky a rovněž tak stávající odběratelé produktů spojujících se soutěžitelů budou mít i nadále zachovánu možnost obracet se alternativní dodavatele.
37. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech.
38. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
39. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
PM: 27.10. 2008
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Miroslava Rybová
AGROFERT HOLDING, a.s.
Pyšelská 2327/2
149 00 Praha 4

[1] Před posuzovanou transakcí mají možnost společně kontrolovat společnost OLMA společnosti MILKAGRO a Eligo v důsledku spojení, jež bylo Úřadem povoleno rozhodnutím sp.zn. S 29/06-5395/06-620 ze dne 23. 3. 2006.
[2] Mezi odběrateli mléka od společnosti MILKAGRO figuruje i další z nabývaných subjektů, společnost OLMA.
[3] Viz například rozhodnutí Úřadu S 24/05 Müller Sachsen GmbH/ALIMPEX FOOD/Mlékárna Pragolaktos.
[4] Viz rozhodnutí Úřadu S 49/08 AGROFERT HOLDING/PRVNÍ ŽATECKÁ .
[5] Prostřednictvím průmyslových hnojiv jsou do půdy dodávány tři základní biogenní prvky, a to dusík, fosfor a draslík. Podle obsahu biogenních prvků se pak hnojiva člení na jednosložková (dusíkatá, fosforečná a draselná) a vícesložková, která se dále člení podle poměru obsažených biogenních prvků.
[6] Viz rozhodnutí Úřadu S 49/08 AGROFERT HOLDING/PRVNÍ ŽATECKÁ .
[7] Viz rozhodnutí Úřadu S 49/08 AGROFERT HOLDING/PRVNÍ ŽATECKÁ .
[8] Zatímco čerstvé mléčné výrobky jsou určeny k přímé spotřebě, sušené mléčné výrobky jsou převážně dále zpracovávány.
[9] Viz například rozhodnutí Úřadu S 168/07 B.S.A. INTERNATIONAL/Mlékárna Klatovy .
[10] Viz například rozhodnutí Úřadu S 29/06 MILKAGRO/Eligo/OLMA .
[11] Viz například rozhodnutí Úřadu S 47/01 Friesland Coberco Dairy Foods Holding/Nutricia Dairy & Drinks Group , či rozhodnutí Evropské komise M.4135 LACTALIS/Galbani .