UOHS S266/2003
Rozhodnutí: OF/S266/03-251/04 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Shell Czech Republic a.s. a LUKOIL Prague a.s.
Účastníci LUKOIL Prague a.s., se sídlem Na Zátorce 12/590, Praha 6 Shell Czech Republic a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 21. 1. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB


S 266/03-251/04 V Brně dne 19. ledna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 266/03, zahájeném dne 19. prosince 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Shell Czech Republic a.s., se sídlem Pod Pekárnami 2/878, Praha 9, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Holcem, advokátem, se sídlem Václavské nám. 2-4, Praha 1, na základě plné moci ze dne 17. prosince 2003, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o prodeji aktiv čerpací stanice" uzavřené dne 11. prosince 2003 mezi společnostmi Shell Czech Republic a.s., se sídlem Pod Pekárnami 2/878, Praha 9, jako kupujícím, a LUKOIL PRAGUE, a.s., se sídlem Na Zátorce 12/590, Praha 6, jako prodávajícím, v jejichž důsledku má kupující od prodávajícího koupit tři čerpací stanice a s nimi související vymezená práva a povinnosti, čímž společnost Shell Czech Republic a.s. má získat možnost kontrolovat podnikání společnosti LUKOIL PRAGUE, a.s. v oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 1/04 ze dne 7. ledna 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Smlouvy o prodeji aktiv čerpací stanice" uzavřené dne 11. prosince 2003 mezi společnostmi Shell Czech Republic a.s., se sídlem Pod Pekárnami 2/878, Praha 9 (dále jen "Shell CZ"), jako kupujícím, a LUKOIL PRAGUE, a.s., se sídlem Na Zátorce 12/590, Praha 6 (dále jen "LUKOIL CZ"), jako prodávajícím, podle které kupující koupí od prodávajícího 3 čerpací stanice a s nimi související vymezená práva a povinnosti. V důsledku této transakce získá společnost Shell CZ možnost kontrolovat podnikání společnosti LUKOIL CZ v oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích. Na základě předmětné smlouvy nabude společnost Shell CZ vymezená aktiva, jako jsou nemovitosti, movitý majetek, zásoby a příslušenství, které představují tři čerpací stanice, a s nimi spojená ve smlouvě specifikovaná práva a povinnosti.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněno obratové kriterium povinné notifikace dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Shell CZ je akciovou společností založenou podle českého práva, která je přímo kontrolovaná nadnárodní holdingovou společností Shell Overseas Investment B.V., se sídlem v Nizozemí. Tato společnost je dále kontrolovaná holdingovou společností Royal Dutch Shell, která stojí v čele skupiny společností Shell (dále jen skupina "Shell"). Společnosti působící v rámci skupiny Shell se celosvětově zabývají oblastí těžby, zpracování, rafinování a distribuce ropných produktů. Aktivity skupiny Shell zasahují i do oblasti chemického průmyslu a oblasti těžby uhlí. Na území České republiky působí skupina Shell, prostřednictvím společnosti Shell CZ, jako provozovatel sítě čerpacích stanic.
Společnost LUKOIL CZ je 100% dceřinou společností nadnárodní holdingové společnosti LUKOIL Europe Holdings B.V., se sídlem v Nizozemském království. Tato společnost je nepřímo kontrolována holdingovou společností LUKOIL OAO, jejichž akciové podíly jsou vlastněny právnickými, popř. fyzickými osobami, (dále jen skupina "LUKOIL"). Skupina LOKOIL působí v oblasti petrochemického a chemického průmyslu. Na území ČR provozuje jí kontrolovaná společnost LUKOIL CZ tři čerpací stanice pohonných hmot, které se mají stát předmětem převodu.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením soutěžitelů vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Při vymezení relevantního trhu vycházel Úřad z údajů o aktivitách vyvíjených spojujícími se soutěžiteli na území ČR. Oba spojující se soutěžitelé provozují na území ČR čerpací stanice, jejichž stěžejní činnost představuje prodej pohonných hmot. Společnost Shell se dále zabývá prodejem průmyslových a automobilových maziv a rovněž poskytuje doplňkové služby, k nimž mimo jiné patří prodej smíšeného a drogistického zboží a provozování mycích linek. Společnost Shell CZ prodává uvedené produkty jak konečným spotřebitelům (maloobchodní prodej pohonných hmot a maziv na čerpacích stanicích), tak velkoodběratelům-distributorům (velkoobchodní prodej pohonných hmot a maziv). Společnost LUKOIL CZ působí pouze v oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot a automobilových maziv. Oba spojující se soutěžitelé provozují své čerpací stanice tzv. agenturním způsobem, tzn. tak, že pronajmou čerpací stanici jiném subjektu, který však není vlastníkem pohonných hmot, neurčuje jejich ceny a prodává je za provizi dle objemu prodaného množství pohonných hmot. Předmětem převodu posuzovaného spojení není podnikání společnosti LUKOIL CZ v oblasti automobilových maziv. V rámci spojení tak dojde k překrytí činností spojujících se soutěžitelů pouze na trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot.
Vzhledem k výše uvedenému Úřad vymezil jako relevantní z hlediska věcného trh maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích . Z hlediska geografického vymezil Úřad relevantní trh celým územím České republiky. Při vymezení relevantního trhu bylo přihlédnuto k předchozím rozhodnutím Úřadu 1 .
Na relevantním trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot na území ČR dosáhla společnost Shell CZ v roce 2002 (včetně tržního podílu společnosti TOTALFINAELF CZ) 2 z pohledu objemu uskutečněných prodejů tržního podílu ve výši pohybující se kolem [ obchodní tajemství ] % . Tržní podíl vypočtený dle objemu prodejů uskutečněných společností LUKOIL CZ na zkoumaném relevantním trhu byl výrazně nižší než [ obchodní tajemství ] % . Převzetím sítě čerpacích stanic od společnosti LUKOIL CZ tedy nedojde k výraznému navýšení tržního podílu navrhovatele na trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot.
Na vymezeném relevantním trhu působí i další významní soutěžitelé, jedná se o společnost Benzina a.s., ÖMV Česká republika, s.r.o., AGIP Praha, a.s, Aral ČR a.s., Slovnaft Česká republika, spol. s r. o. a další.
Ze shora uvedeného vyplývá, že posuzovaným spojením nedochází k výraznému navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích. V oblasti dotčené spojením působí i další významní soutěžitelé disponující významnou tržní silou a významné bariéry pro vstup potencionálních soutěžitelů na trh v ČR neexistují. V případě daného spojení nedojde k narušení struktury vymezeného relevantního trhu v České republice, ani k podstatné změně tržní síly spojujících se soutěžitelů.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Holec, advokát
AK HOLEC & Partneři
Václavské nám. 2-4
110 00 Praha 1
1 rozhodnutí S 148/02 ve věci spojení soutěžitelů AGIP/TAMOIL, S 82/03 ve věci spojení soutěžitelů Shell/TOTALFINAELF
2 převzetí podnikání této společnosti slupinou Shell v roce 2003, viz rozhodnutí Úřadu S 82/03 ve věci spojení soutěžitelů Shell/TOTALFINAELF