UOHS S266/2002
Rozhodnutí: OF/S266/02-279/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů ECGH Holding GmbH a ECG-European Consulting Group s.r.o.
Účastníci ECG European Consulting Group s.r.o., se sídlem Donská 9/275, Vršovice, 101 00 Praha 10 ECGH Holding GmbH, se sídlem Rennweg 9, A-1030 Vídeň, Rakousko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 31. 1. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 68 KB


S 266/02-279/03 V Brně dne 29. ledna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 266/02, zahájeném dne 31. prosince 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost ECGH Holding GmbH, se sídlem Rennweg 9, A-1030 Vídeň, Rakousko, ve správním řízení zastoupeného advokátem Mgr.Ing. Ludvíkem Juřičkou, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů ECGH Holding GmbH, se sídlem Rennweg 9, A-1030 Vídeň, Rakousko, a ECG-European Consulting Group s.r.o., se sídlem Donská 9/275, Praha-Vršovice, IČ: 63480191, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené 2. září 2002 mezi společnostmi ECGH Holding GmbH, jako nabyvatelem, a Heinrich Wittmann GesmbH, se sídlem Palais Rohan, Praterstrasse 38/Top 14, 1020 Vídeň, Rakousko, jako převodcem, v jejímž důsledku nabyvatel získá 100% obchodní podíl ve společnosti ECG-European Consulting Group s.r.o., se sídlem Donská 9/275, Praha-Vršovice, IČ: 63480191, a tím i kontrolu nad touto společností, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 02/03 ze dne 15. ledna 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 2. září 2002 mezi společnostmi ECGH Holding GmbH, se sídlem Rennweg 9, A-1030 Vídeň, Rakousko (dále jen "ECGH"), jako nabyvatelem, a Heinrich Wittmann GesmbH, se sídlem Palais Rohan, Praterstrasse 38/Top 14, 1020 Vídeň, Rakousko, jako převodcem, v jejímž důsledku získá nabyvatel 100% obchodní podíl ve společnosti ECG-European Consulting Group s.r.o., se sídlem Donská 9/275, Praha-Vršovice, IČ: 63480191 (dále jen "ECG"), a tím i kontrolu nad touto společností.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období přesáhl částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
ECGH je holdingovou společností, která byla založena za účelem řízení dceřiných společností, řízení vztahů mezi nimi, tvorby a schvalování obchodních plánů a zajišťování výpočtu provizí. Společnost ECGH náleží do skupiny společností, v jejímž čele stojí společnost AWD Holding AG (dále jen "AWD"). AWD je akciová společnost založená dle německého práva. Většinový podíl v této společnosti drží skupina fyzických osob-rodina Maschmeier, další akcie jsou v držení zaměstnanců a zbytek je rozptýlen mezi velké množství drobných akcionářů. AWD sama nebo prostřednictvím svých dceřiných společností působí jako nezávislý zprostředkovatel široké oblasti finančních produktů, včetně životního a neživotního pojištění, podílových a úvěrových fondů.
V České republice je společnost AWD činná prostřednictvím společnosti FINANCE.EU a.s., která se zabývá poskytováním informací finančního charakteru prostřednictvím on-line internetového serveru a poskytováním zprostředkování finančních produktů, jako je stavební spoření, penzijní připojištění a životní pojištění.
ECG je společnost s ručením omezeným založená dle práva České republiky. V České republice působí především prostřednictvím osob samostatně výdělečně činných, které zákazníkům doporučují a následně zprostředkovávají pro ně nejvhodnější finanční produkty. ECG vystupuje prostřednictvím zprostředkovatelů jako prostředník mezi zákazníkem a pojišťovnou, přičemž od pojišťovny dostává za zprostředkování smluv provizi.
Společnost ECG je vlastněna společností Heinrich Wittmann GesmbH, která v České republice žádnou další společnost nekontroluje a ani na českém trhu prostřednictvím další společnosti nepůsobí.
Při vymezování relevantních trhů vycházel Úřad z činností spojujících se soutěžitelů na území České republiky, a to s důrazem na trhy, na kterých se činnosti jednotlivých spojovaných subjektů překrývají, popř. které společnost ECGH spojením nabývá.
Z výše uvedeného vyplývá, že za relevantní trhy pro účely tohoto rozhodnutí lze z hlediska věcného považovat trh poskytování informací finančního charakteru a trh zprostředkování finančních produktů a služeb .
Na takto vymezených relevantních trzích působí oba spojující se soutěžitelé, společnost AWD prostřednictvím společnosti FINANCE.EU a.s., a společnost ECG přímo. Společný podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení bude na obou relevantních trzích pod [ obchodní tajemství ], přičemž nárůst tržního podílu společnosti ECGH, resp. skupiny AWD, bude na obou trzích okolo [ obchodní tajemství ] .
Na relevantních trzích působí celá řada dalších soutěžitelů, např. OVB Allfinanz, spol. s r.o., MBI servis, a.s., SLON s.r.o., Czech fin-finanční služby s.r.o., MAKLER SERVIS BOHEMIA INTERNATIONAL s.r.o., jejichž tržní podíly jsou srovnatelné či vyšší než podíly spojujících se soutěžitelů.
Uskutečněním předmětného spojení získá společnost ECG silnější finanční a materiální zázemí, v důsledku čehož může dojít ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a k větší konkurenceschopnosti společnosti. Po spojení může dojít také ke zlepšení vyjednávací pozice spojujících se soutěžitelů ve vztahu k velkým finančním společnostem.
Vzhledem k nízkým tržním podílům, mnoha konkurentům působících na předmětných relevantních trzích a neexistenci překážek vstupu na relevantní trhy Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Ing. Ludvík Juřička, advokát
Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s.
náměstí Svobody 20
602 00 Brno
PM nabylo dne 31.1.2003