UOHS S265/2008
Rozhodnutí: S265/2008/KS-20708/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Mid Europa Partners/České radiokomunikace, a.s.
Účastníci Mid Europa Partners České radiokomunikace, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 6. 11. 2008
Dokumenty dokument ke stažení 130 KB


S 265/2008/KS-20708/2008/840
V Brně dne 20. října 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 265/2008, zahájeném dne 22. září 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Mid Europa Partners LLP, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn, 161 Brompton Road, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Ivo Jandou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 8, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a koupi prodávaných cenných papírů , uzavřené dne 12. září 2008 mezi společnostmi Falcon LB Carry Holdings L.P. Inc., se sídlem Guernsey, St Peter Port, Le Marchant Street, Polygon Hall, LB UK RE Holdings Limited, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn, 25 Bank Street, a menšinovými prodávajícími, jako prodávajícími, společností Betty I LP, se sídlem Guernsey, St Peter Port, St Julian's Avenue, Ogier House, jako kupujícím, a společnostmi LB SPV SCA, se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, 5, Rue Jean Monnet, a Falcon LB S.a r.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, 5, Rue Jean Monnet, jako nabývanými společnostmi, v jejímž důsledku získá společnost Mid Europa Partners LLP, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn, 161 Brompton Road, prostřednictvím své dceřiné společnosti Betty I LP možnost kontrolovat společnosti Falcon LB S.a r.l. a LB SPV SCA a jejich prostřednictvím i společnost České Radiokomunikace a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, IČ: 27444902, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 40/2008 ze dne 1.10.2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o prodeji a koupi prodávaných cenných papírů , uzavřené dne 12.9.2008 mezi společnostmi Falcon LB Carry Holdings L.P. Inc., se sídlem Guernsey, St Peter Port, Le Marchant Street, Polygon Hall, LB UK RE Holdings Limited, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn, 25 Bank Street, a menšinovými prodávajícími, jako prodávajícími, společností Betty I LP, se sídlem Guernsey, St Peter Port, St Julian's Avenue, Ogier House (dále jen Betty ), jako kupujícím, a společnostmi LB SPV SCA, se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, 5, Rue Jean Monnet (dále jen LB SPV ), a Falcon LB S.a r.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, 5, Rue Jean Monnet (dále jen Falcon LB ), jako nabývanými společnostmi.
4. V důsledku uvedené smlouvy získá společnost Betty, která je kontrolována společností Mid Europa Partners LLP, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn, 161 Brompton Road (dále jen MEP ), 100% podíl na společnosti Falcon LB a 100% podíl na společnosti LB SPV, která vlastní minoritní podíl ...(obchodní tajemství)... na společnosti ...(obchodní tajemství)... . Společnost ...(obchodní tajemství)... prostřednictvím dalších holdingových společností vlastní 100 % akcií ve společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, IČ: 27444902 (dále jen ČRa ).
5. Vzhledem k tomu, že společnost MEP již před uskutečněním spojení vlastní ...(obchodní tajemství)... akcií společnosti ...(obchodní tajemství)... , v důsledku předmětného spojení navýší svůj podíl v této společnosti na ...(obchodní tajemství)... %, a získá tak možnost kontrolovat společnost ...(obchodní tajemství)... i její dceřinou společnost ČRa. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
6. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliard Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliard Kč, je splněna notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. b) zákona a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
7. Společnost MEP je nezávislá investiční společnost typu private equity , která se zaměřuje na investice ve střední a východní Evropě. Společnost MEP investuje prostřednictvím tří investičních fondů, a to AIG Emerging Convergence Fund LP, Emerging Europa Convergence Fund II LP a Mid Europa Fund III LP (dále jen skupina MEP ), které spravuje. Skupina MEP investuje do společností, které působí v oblasti zpracovatelského průmyslu, kabelového vysílání, elektronických komunikací a zdravotní péče.
8. V České republice působí ze společností kontrolovaných společností MEP společnost Calucem, která do České republiky dodává speciální cementy, a strojírenská společnost DISA Industries s.r.o. V oblasti televizního a rozhlasového vysílání a elektronických komunikací působí společnost MEP v Polsku, Srbsku, Rakousku, Litvě a v Lotyšsku.
9. Společnosti Falcon LB a LB SPV jsou holdingové společnosti náležející před uskutečněním spojení do skupiny Lehman Brothers, které se zabývají nabýváním a správou majetkových účastí a v současné době nevykonávají kontrolu nad žádnými společnostmi. Jejich prostřednictvím drží před uskutečněním spojení skupina Lehman Brothers ...(obchodní tajemství)... % podíl na holdingové společnosti ...(obchodní tajemství)... , která vykonává nepřímou kontrolu mj. nad společností ČRa. Společnost ...(obchodní tajemství)... nepřímo dále vlastní akcie představující ...(obchodní tajemství)... % podíl na základním kapitálu společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, IČ: 64949681, kontrolu nad touto společností však vykonává společnost Deutsche Telekom A.G., se sídlem ve Spolkové republice Německo.
10. Společnost ČRa působí v České republice a zabývá se přenosem a distribucí analogového a digitálního televizního a rozhlasového signálu a poskytováním satelitních služeb. Společnost ČRa zajišťuje celoplošné, regionální i lokální šíření a přenos televizního i radiového signálu a provozuje rozsáhlou síť vysílačů. Společnost ČRa poskytuje také další služby elektronických komunikací zahrnující pronájem linek, datové služby, přístup ke službám sítě internet a hlasové služby, a to prostřednictvím rádiového (mikrovlnného) přenosu, optických vláken a pevných linek. III. Dopady spojení
11. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
12. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
13. Jak bylo uvedeno výše, ze společností, nad nimiž získá společnost MEP kontrolu, působí v České republice pouze společnost ČRa, a to v oblasti přenosu a distribuce analogového a digitálního televizního a rozhlasového signálu a satelitních služeb, zajišťování celoplošného, regionálního i lokálního šíření a přenosu televizního i radiového signálu a provozování sítě vysílačů, a v oblasti poskytování dalších služeb elektronických komunikací zahrnujících pronájem linek, datové služby, přístup ke službám sítě internet a hlasové služby, a to prostřednictvím rádiového (mikrovlnného) přenosu, optických vláken a pevných linek. Vzhledem ke skutečnosti, že žádná ze společností kontrolovaných společností MEP v České republice v uvedených oblastech nepůsobí, a tudíž nedochází k překrývání aktivit spojujících se soutěžitelů na území České republiky, a vzhledem k tomu, že mezi spojujícími se soutěžiteli nedochází ani k vertikálnímu propojení, předmětné spojení má čistě konglomerátní charakter.
14. Pokud jde o oblast šíření a přenosu rozhlasového a televizního vysílání koncovým uživatelům , zahrnuje tato celou škálu technologií přenosu, zejména se jedná o terestrické analogové vysílání, které má být do roku 2012 v České republice nahrazeno terestrickým digitálním vysíláním, dále lze rozhlasové a televizní vysílání přenášet prostřednictvím kabelové televize, digitálního satelitního vysílání a prostřednictvím sítí xDSL. Uvedenou oblastí se Úřad zabýval ve své předchozí rozhodovací praxi [1] , kdy dospěl k závěru, že zaměnitelnost mezi jednotlivými platformami na straně spotřebitele je v současné době již natolik vysoká (přičemž v blízké budoucnosti s rozvojem alternativních platforem lze očekávat její další zvyšování), že opodstatňuje závěr, že by maloobchodní trh v oblasti šíření rozhlasového a televizního signálu neměl být omezen pouze na sítě televizních kabelových rozvodů.
15. Dále působí společnost ČRa v následujících oblastech, jejichž vymezením se Úřad zabýval již ve svých předchozích rozhodnutích: [2] - poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejných pevných sítí elektronických komunikací , kdy tyto služby slouží k přenosu hlasu a faxových zpráv, jsou dostupné pouze z fixních stanovišť a může je bez překážek využívat více uživatelů, - poskytování přístupu ke službám sítě internet prostřednictvím komutovaného připojení za použití dial-up technologií , kdy se jedná o tzv. vytáčené připojení, které využívá k přístupu veřejnou telefonní síť, - poskytování přístupu ke službám sítě internet prostřednictvím pevného připojení , přičemž tuto oblast by bylo možno dále úžeji členit dle jednotlivých použitých technologií přenosu, - datové služby , které zahrnují pronájem datových okruhů, jež umožňují uživatelům propojit a zajišťovat přenosy dat a hlasu mezi jednotlivými fyzickými lokalitami, - velkoobchodní přístup do telekomunikační sítě-propojení a ukončení hovorů -jedná se o službu, kterou si musí obstarat telekomunikační operátor k tomu, aby byl schopen nabízet externí hovory (tzn. hovory do sítě jiného operátora), - poskytování infrastruktury elektronických komunikací pro jiné subjekty působící v oboru elektronických komunikací , které zahrnuje služby pronájmu přenosové kapacity poskytovatelům datových služeb.
16. S ohledem na skutečnost, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, zejména vzhledem ke skutečnosti, že se v daném případě jedná o čistě konglomerátní spojení, v jehož důsledku nedojde k navýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů, ponechává Úřad otázku vymezení věcně relevantních trhů pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou.
17. Geograficky relevantní trh by bylo možno rovněž zejména s ohledem na předchozí rozhodovací praxi Úřadu [3] vymezit územím celé České republiky. Otázku geografického vymezení relevantního trhu však ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí rovněž otevřenou, a to ze stejných důvodů, které byly uvedeny v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu.
18. Přesto, že společnost ČRa dosahuje na některých relevantních trzích ve smyslu výše uvedeného členění (zejména v oblasti šíření a přenosu rozhlasového a televizního vysílání koncovým uživatelům) významných tržních podílů, nedojde v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů k jejich navýšení a postavení společnosti ČRa na jednotlivých trzích tak zůstane nezměněno. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
19. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ivo Janda, Ph.D., advokát
AK White & Case
Na Příkopě 8
110 00 Praha 1
Právní moc: 6.11.2008.

[1] Např. rozhodnutí Úřadu S 271/06 UPC Česká republika/Karneval Media a Forcable
[2] Zejména rozhodnutí Úřadu S 2/05 GTS CZECH/Aliatel , S 60/05 GTS Central European Holding/Telenor Networks a NEXTRA Czech Republic , S 130/06 RADIOKOMUNIKACE/ TELE2
[3] Viz roozhodnutí Úřadu S 2/05 GTS CZECH/Aliatel , S 60/05 GTS Central European Holding/Telenor Networks a NEXTRA Czech Republic , S 130/06 RADIOKOMUNIKACE/ TELE2 , S 271/06 UPC Česká republika/Karneval Media a Forcable , obdobně přistupuje k vymezování geograficky relevantního trhu Evropská komise-např. rozhodnutí M.3411 UGC/NOOS , M.2050 Vivendy/Canal+/Seagram , M.2222 UGC/Liberty Media .