UOHS S264/2003
Rozhodnutí: OF/S264/03-230/04 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů PGT Capital s.r.o. a MUZO, a.s.
Účastníci MUZO, a.s., se sídlem V Olšinách 80/626, Praha 10 PGT Capital s.r.o., se sídlem Klimentská 46, Praha 1
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 9. 2. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 116 KB


S 264/03-230/04 V Brně dne 19. ledna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 264/03, zahájeném dne 19. prosince 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti PGT Capital s.r.o., se sídlem Klimentská 46, Praha 1, IČ: 27088936, ve správním řízení zastoupené Luďkem Vránou, advokátem, se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, na základě plné moci ze dne 12. prosince 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů PGT Capital s.r.o., se sídlem Klimentská 46, Praha 1, IČ: 27088936, a MUZO, a.s., se sídlem V Olšinách 80/626, Praha 10, IČ: 00001155, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o převodu akcií" uzavřené dne 19. prosince 2003 mezi společností Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, IČ: 45317054, jako prodávajícím, a společností PGT Capital s.r.o., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost PGT Capital s.r.o. získat akcie představující (obchodní tajemství) % základního kapitálu společnosti MUZO, a.s., a tím i možnost vykonávat kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 1/2004 ze dne 7. ledna 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o převodu akcií" uzavřené dne 19. prosince 2003 mezi společností Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, IČ: 45317054 (dále jen "Komerční banka"), jako prodávajícím, a společností PGT Capital s.r.o., se sídlem Klimentská 46, Praha 1, IČ: 27088936 (dále jen "PGT"), jako kupujícím. Podle uvedené smlouvy má společnost PGT získat akcie představující (obchodní tajemství) % základního kapitálu společnosti MUZO, a.s., se sídlem V Olšinách 80/626, Praha 10, IČ: 00001155 (dále jen "MUZO"), z toho (obchodní tajemství) % budou tvořit akcie dlouhodobě držené Komerční bankou a (obchodní tajemství) % akcie držené původně společností CAC LEASING, a.s., se sídlem Janáčkovo nábřeží 55/140, Praha, IČ: 15886492 (dále jen "CAC LEASING"), které byly v rámci navrhované transakce získány Komerční bankou na základě uplatnění opce na koupi těchto akcií. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období přesahuje hranici 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost PGT byla založena v září 2003 a doposud nevyvíjela žádnou aktivitu. Podle výpisu z obchodního rejstříku je předmětem její činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Společnost PGT je 100% dceřinou společností společnosti Global Payments Acquisition Corp. 1 B.V., se sídlem Locatellikade 1, Amsterdam, Nizozemské království, která doposud nevyvíjela žádnou činnost. Společnost PGT a její mateřská společnost jsou součástí skupiny Global Payments (dále jen "skupina GP"), která je kontrolována společností Global Payments Inc., se sídlem Four Corporate Square, Atlanta, Georgia, Spojené státy americké (dále jen "Global Payments"), jež není kontrolována žádnou osobou.
Skupina GP působí v oblasti zpracovávání elektronických platebních transakcí a spotřebitelských převodů peněz, které umožňují spotřebitelům, společnostem a neziskovým organizacím nakupovat zboží a služby nebo dosahovat jiných ekonomických cílů, dále v oblasti podnikových finančních převodů, zpracovávání transakcí prováděných debetními kartami a mezipodnikovými nákupními kartami, šekových záruk, ověřování a vymáhání šeků a v oblasti terminálových řešení. Služby poskytované skupinou GP lze rozdělit do dvou hlavních oblastí:
Obchodnické služby, v jejichž rámci nabízí skupina GP obchodníkům a finančním ústavům zpracování transakcí provedených kreditními a debetními kartami, šekové záruční služby, ověřování a vymáhání šeků a terminálové řešení.
Finanční převody zahrnující služby pro spotřebitele (skupina GP nabízí finanční převody pro hispánské Američany, kteří chtějí poslat peníze z poboček skupiny GP příjemcům v Latinské Americe) a služby pro obchodníky (elektronická výměna finančních dat, informace o stavech účtů, poskytování informací pro řízení a výkazy o vkladech).
Žádná ze společností patřících do skupiny GP (kromě společnosti PGT, která však nevyvíjí žádnou činnost) nepůsobí na území České republiky. Společnost PGT nekontroluje žádný subjekt.
Akcie společnosti MUZO byly před spojením vlastněny následujícími akcionáři: Komerční banka ( (obchodní tajemství) %), Česká konsolidační agentura, se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ: 70109966 ( (obchodní tajemství) %), Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 854/14, Praha 1, IČ: 00001350 ( (obchodní tajemství) %), GE Capital Bank, a.s., se sídlem Michle, Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, IČ: 25672720 ( (obchodní tajemství) %), Raiffeisenbank a.s., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ: 49240901( (obchodní tajemství) %), CAC LEASING ( (obchodní tajemství) %), A.O.L. spol. s r.o., se sídlem Steinerova 608, Praha 4, IČ: 26127661 ( (obchodní tajemství) %), Sokolovská obchodní, a.s., se sídlem J. K. Tyla čp. 275, Sokolov, IČ: 45354120 ( (obchodní tajemství) %), Kapitál Holding, a.s., se sídlem Křižíkova 18, Praha 8, IČ: 44795700 ( (obchodní tajemství) %); mezi ostatní akcionáře je rozptýleno (obchodní tajemství) %.
Společnost MUZO podniká v oblasti poskytování služeb bezhotovostního platebního styku v České republice. Mezi nejvýznamnější činnosti společnosti patří autorizace transakcí platebními kartami, zúčtování a zpracování transakcí platebními kartami v tuzemském i mezinárodním platebním styku, personalizace karet, instalace a servis bankomatů a pokladních terminálů a správa databází.
Společnost MUZO kontroluje Společnost pro informační databáze, a.s., se sídlem V Olšinách 80/626, Praha 10 (dále jen "SID"). Společnost MUZO však svůj podíl ve společnosti SID snižuje s tím, že v budoucnosti tuto společnost kontrolovat nebude. Společnost SID byla založena za účelem spravování registru úvěrů pro významné banky a leasingové společnosti, které jsou členy Zájmového sdružení právnických osob na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům (dále jen "SOLUS"), jehož cílem je spolupráce, vzájemná pomoc a ochrana společných zájmů jeho členů a sdílení společně vytvořené databáze subjektů neplnících své povinnosti ve vztahu k finanční činnosti členů sdružení. Systém spravovaný společností SID je v současné době připravován společností MUZO ve spolupráci se sdružením SOLUS. Společnost MUZO vlastní akcie představující (obchodní tajemství) % základního kapitálu společnosti SID, dalšími akcionáři jsou společnosti Home Credit Finance a.s., se sídlem Kounicova 284, Brno, IČ: 25536613 (dále jen "HCF"), a CETELEM ČR, a.s., se sídlem Letenská 2/526, Praha 1, IČ: 25085689 (dále jen "CETELEM"), z nichž každá drží akcie představující (obchodní tajemství) % na základní kapitálu společnosti SID. Dne 14. srpna 2003 uzavřely společnosti MUZO, HCF a CETELEM dohodu, na jejímž základě se společnost MUZO zavazuje prodat (obchodní tajemství) % akcií držených ve společnosti SID společnostem ESSOX Leasing a.s., CCB Leasing s.r.o., Český Triangl, a.s., a CCB Credit, k.s. V případě, že některá z uvedených společností akcie prodávané společností MUZO nenabude, budou tyto přebývající akcie rovnoměrně rozděleny mezi společnosti MUZO, HCF a CETELEM tak, aby podíly těchto společností byly stejné. Společnost MUZO tedy nebude vykonávat kontrolu nad společností SID. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Nabývající společnost, PGT, doposud nevyvíjela žádnou podnikatelskou aktivitu; společnosti ze skupiny GP, jejíž je společnost PGT součástí, jsou činné v oblasti zpracovávání elektronických platebních transakcí a spotřebitelských převodů peněz, které umožňují spotřebitelům, společnostem a neziskovým organizacím nakupovat zboží a služby nebo dosahovat jiných ekonomických cílů, dále v oblasti podnikových finančních převodů, zpracovávání transakcí prováděných debetními kartami a mezipodnikovými nákupními kartami, šekových záruk, ověřování a vymáhání šeků a v oblasti terminálových řešení, a to zejména ve Spojených státech amerických, Kanadě a v Mexiku, v České republice však skupina GP nepůsobí.
Nabývaná společnost, MUZO, je poskytovatelem služeb platebních karet, a to především pro bankovní instituce. Mezi hlavní činnosti společnosti MUZO patří:
1. Autorizace platebních transakcí (front office) zahrnující:
autorizaci platebních karet-vytvoření okamžité odezvy (povolení nebo odmítnutí transakce) na autorizační dotaz platební karty vyslaný bankomatem, platebním terminálem nebo jiným zdrojem pro akceptaci platebních karet, a to z tuzemské nebo zahraniční sítě, přičemž součástí procesu autorizace je ověření bezpečnostních prvků, finančních či nefinančních limitů;
správu a řízení sítě přímo připojených bankomatů, platebních terminálů a jiných povolených zdrojů pro akceptaci platebních karet;
export dat o uskutečněných transakcích do systémů, které zajišťují zúčtování/clearing transakcí.
2. Zúčtování a zpracování transakcí (back office), jež zahrnuje:
správu platebních karet, včetně správy on-line autorizační databáze autorizačního systému, tj. předávání požadovaných finančních i nefinančních parametrů autorizačnímu systému;
generaci dat pro personalizaci platebních karet;
generaci bezpečnostních prvků platebních karet včetně generace a distribuce PIN;
iniciaci zaúčtování transakcí uskutečněných na bankomatech, platebních terminálech a jiných zdrojích transakcí;
správu bankomatů a obchodních míst s akceptací platebních karet.
3. Personalizace karet-společnost MUZO zabezpečuje personalizace bankovních platebních karet typu MasterCard a VISA, personalizaci privátních platebních karet, identifikačních karet, věrnostních karet, předplatních karet aj. Personalizací se rozumí proces aplikování informací o držiteli karty na magnetický pásek nebo čip, generování čárového kódu, instalace ochranných prvků, potisk, embossing (reliéfní písmo) nebo indent karet apod.
4. Instalace a servis bankomatů (dále také "ATM") zahrnující následující služby:
konzultace ohledně výběru místa pro umístění ATM;
technicko-montážní práce související s instalací ATM (transport, usazení, ukotvení, stavební úpravy včetně elektroinstalace, zařízení datové přípojky);
ověření funkčnosti hardware ATM a konfigurace ATM, zavedení záznamu ATM do autorizačního systému a nastavení parametrů, nahrání aplikačního systému a nastavení parametrů, nahrání aplikačního software;
dodávky a instalace systémů přístupu k ATM a dodávky světelných poutačů.
V souvislosti s instalací ATM společnost MUZO vyvíjí aplikační software pro ATM, tedy programové vybavení, které je nutné k tomu, aby ATM pracoval v souladu s požadavky systému bezhotovostního platebního styku a specifickými jazykovými a funkčními požadavky koncového provozovatele. Vývoj probíhá na základě předem zaslaných požadavků koncového provozovatele ATM a zahrnuje tvorbu grafických návrhů a obrazovek, nastavení jednotlivých funkcí ATM, komunikačních parametrů a akceptace platebních karet, strukturu operátorských funkcí, úpravu textových zpráv pro klienty, jazykové mutace, úpravu podoby stvrzenek. Společnost MUZO dále poskytuje technický servis v oblasti ATM za účelem zajištění plné provozuschopnosti dodaných a instalovaných zařízení po celou dobu jejich životnosti.
5. Instalace a servis pokladních terminálů (dále také "POS") zahrnující:
zpracování projektu, v němž jsou řešeny otázky počtu POS, druhu POS, možnosti připojení (datová, telefonní, privátní síť, GSM, ISDN), propojení s pokladnou, požadavek věrnostního systému, včetně poskytnutí konzultací ohledně vhodného výběru umístění;
technicko-montážní práce související s instalací POS (transport, připojení, uvedení POS do provozu-kontrola funkčnosti, provedení zkušební administrativní transakce);
zavedení POS do autorizačního systému a nastavení parametrů, nahrání aplikačního software, dodání dokumentace, vytvoření dokumentace pro konkrétní obchodní místo, zhotovení supervisorových karet.
V souvislosti s instalací POS společnost MUZO vyvíjí aplikační software pro POS, a to na základě předem zaslaných požadavků ze strany koncového provozovatele POS. Vývoj aplikačního software pro POS spočívá v nastavení akceptace platebních karet, nastavení volby jazyka, úpravě účtenky a nastavení programového vybavení. Společnost MUZO také poskytuje příslušná školení pro používání POS a technický servis, jehož součástí je i nepřetržité poskytování telefonických konzultací a poradenství týkajících se provozu POS.
6. Správa databází-společnost MUZO v současné době spravuje databázi dlužníků provozovanou sdružením SOLUS v režimu off-line a současně se podílí na přípravě nové on-line verze této databáze, kterou bude provozovat v budoucnosti společnost SID.
Společnost MUZO působí pouze na území České republiky a nemá stálé zákazníky z dalších zemí, přičemž výjimku tvoří služby pro české zákazníky, kteří mají část svých provozů v dalších zemích, zejména na Slovensku.
Aktivity spojujících se soutěžitelů se tedy na území České republiky nepřekrývají: v České republice působí pouze společnost MUZO, společnost PGT ani žádná společnost ze skupiny GP nevyvíjejí na území České republiky s výjimkou přípravy navrhované transakce žádnou aktivitu.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vymezil tedy Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako věcně relevantní trh autorizace platebních transakcí , trh zúčtování a zpracování platebních transakcí , trh personalizace karet , trh instalace a servisu bankomatů , trh instalace a servisu pokladních terminálů a trh správy databází . Z hlediska geografického je v případě výše vymezených věcně relevantních trhů relevantním trhem pro účely tohoto rozhodnutí území celé České republiky .
Úřad si je vědom možného užšího členění-např. relevantní trh autorizace platebních transakcí by bylo možno dále členit na vydavatele a zpracovatele, relevantní trh zúčtování transakcí na vydavatele, zpracovatele POS a zpracovatele ATM a relevantní trh personalizace karet dle toho, zda personalizace se uskutečňuje v bankovním či nebankovním sektoru. Takové členění však s ohledem na skutečnost, že na vymezených relevantních trzích působí ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaná společnost, nebylo nutné.
Tržní podíl společnosti MUZO na relevantním trhu autorizace platebních transakcí v České republice je proměnlivý a pohybuje se v rozmezí (obchodní tajemství) % v závislosti na úspěších dosahovaných klientskými bankami společnosti MUZO, přičemž společnost MUZO není schopna přímo ovlivnit objemy zpracovávaných transakcí. Při užším členění relevantního trhu autorizace platebních transakcí na vydavatele a zpracovatele by tržní podíl společnosti MUZO činil cca (obchodní tajemství) %, resp. (obchodní tajemství) %.
Na relevantním trhu autorizace platebních transakcí působí v České republice kromě společnosti MUZO další dvě autorizační centra platebních transakcí: Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ: 45244782 (dále jen "Česká spořitelna"), a HVB Bank Czech Republic a.s., se sídlem nám. Republiky 3a/č.p. 2090, Praha 1, IČ: 64948242 (dále jen "HVB"), jež v současnosti provozují služby autorizace platebních karet pro vlastní potřebu, nicméně mohou začít nabízet své služby i ostatním institucím v České republice bez dalších investic a časového prodlení. Za další potenciální konkurenci je možno považovat společnost Euronet Services, spol. s r.o., se sídlem Pobřežní 3, Praha 8, IČ: 25608452 (dále jen "Euronet"), a CCS Česká společnost pro platební karty a.s., se sídlem Chlumčanského 497/5, Praha 8, IČ: 49240129 (dále jen "CCS"). Tržní podíl České spořitelny by při možném užším členění relevantního trhu autorizace platebních transakcí na vydavatele a zpracovatele činil cca (obchodní tajemství) %, resp. (obchodní tajemství) %, a společnosti HVB cca (obchodní tajemství) %, resp. (obchodní tajemství) %.
Relevantní trh zúčtování a zpracování platebních transakcí v České republice by bylo možno dále úžeji členit na následující oblasti, na nichž by společnost MUZO dosahovala těchto tržních podílů: oblast vydavatelů podle bank (cca (obchodní tajemství) % tržní podíl) a oblast vydavatelů podle karet (cca (obchodní tajemství) % tržní podíl), oblast zpracovatelů POS dle bank (cca (obchodní tajemství) % tržní podíl) a oblast zpracovatelů POS dle POS (cca (obchodní tajemství) % tržní podíl), oblast zpracovatelů ATM dle bank (cca (obchodní tajemství) % tržní podíl) a oblast zpracovatelů ATM dle ATM (cca (obchodní tajemství) % tržní podíl).
Na relevantním trhu zúčtování a zpracování platebních transakcí působí kromě bank v České republice i další zpracovatelské instituce, které jsou významnými konkurenty společnosti MUZO. V roce 2002 vstoupila na trh zpracování platebních transakcí společnost CCS (karta Credo), dalším konkurentem je společnost Euronet, jež spolupracuje s HVB Bank, GE Capital Bank, a.s. a s některými dalšími subjekty. Tržní podíl na relevantním trhu zúčtování a zpracování platebních transakcí činí v oblasti vydavatelů podle bank cca (obchodní tajemství) % a v oblasti vydavatelů podle karet cca (obchodní tajemství) % u společnosti Česká spořitelna, cca (obchodní tajemství) % a (obchodní tajemství) % u HVB a cca (obchodní tajemství) % a (obchodní tajemství) % u CCS; v oblasti zpracovatelů POS dle bank cca (obchodní tajemství) % a v oblasti zpracovatelů POS dle POS cca (obchodní tajemství) % u České spořitelny, cca (obchodní tajemství) % a (obchodní tajemství) % u HVB; v oblasti zpracovatelů ATM dle bank cca (obchodní tajemství) % a v oblasti zpracovatelů ATM dle ATM cca (obchodní tajemství) % u České spořitelny, cca (obchodní tajemství) % a (obchodní tajemství) % u společnosti Euronet a cca (obchodní tajemství) % a (obchodní tajemství) % u HVB.
Na relevantním trhu personalizace karet v České republice v oblasti nebankovních karet působí mnoho malých a středních firem. Společnost MUZO dosahuje v této oblasti tržního podílu cca (obchodní tajemství) %, k jejím největším konkurentům patří např. společnost CARD CENTRUM a.s., se sídlem Bubenská 14/242, Praha 7, IČ: 25761731 (dále jen "CARD CENTRUM") s tržním podílem cca (obchodní tajemství) % a společnost PRESSCARD s.r.o., se sídlem Jelínkova 59/3, Ostrava. Na relevantním trhu personalizace karet v oblasti bankovních karet činí tržní podíl společnosti MUZO cca (obchodní tajemství) %, konkurenční společností je např. Austria Card Plastikkarten und Ausweissysteme GmbH, která je dlouhodobým dodavatelem některých bank, např. České spořitelny a HVB.
Na relevantním trhu instalace a servisu ATM v České republice zaujímá společnost MUZO cca (obchodní tajemství) % tržní podíl; jejími konkurenty jsou např. dceřiná společnost České spořitelny, společnost Informatika České spořitelny, a.s., se sídlem Bubenská 1477/1, Praha 7, IČ: 25631519 (dále jen "Informatika ČS"), jejíž tržní podíl je cca (obchodní tajemství) % (tato společnost poskytuje služby pouze České spořitelně), dále společnost NCR Česká republika spol. s r.o., se sídlem Národní 32/58, Praha 1, IČ: 48535877, s tržním podílem cca (obchodní tajemství) % a společnost BULL s.r.o., se sídlem Lazarská 6, Praha 2, IČ: 49242954, dosahující tržního podílu cca (obchodní tajemství) %.
Na relevantním trhu instalace a servisu POS v České republice činí tržní podíl společnosti MUZO cca (obchodní tajemství) %, konkurenčními společnostmi jsou společnosti Informatika ČS s tržním podílem cca (obchodní tajemství) % (rovněž v této oblasti je společnost Informatika ČS činná pouze pro Českou spořitelnu), společnost Medisoft International, spol. s r.o., se sídlem Evropská 116/655, Praha 6, IČ: 15040721, jejíž tržní podíl činí cca (obchodní tajemství) %.
Vzhledem ke skutečnosti, že společnost MUZO poskytuje službu správy databází pouze pro jednu databázi, její tržní podíl na r elevantním trhu správy databází v České republice činí cca (obchodní tajemství) %.
Pro vstup na výše vymezené relevantní trhy neexistují žádné významné překážky. Během posledních tří let vstoupila na relevantní trhy např. rakouská společnost APSS GmbH, která začala dodávat služby některým českým bankám, a v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie lze očekávat, že na tyto trhy vstoupí další noví konkurenti působící doposud v zahraničí.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména s ohledem na skutečnost, že aktivity spojujících se soutěžitelů se v České republice nepřekrývají, a vzhledem k neexistenci významných překážek vstupu na vymezené relevantní trhy, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Luděk Vrána, advokát
AK Linklaters, v.o.s.
Na Příkopě 19, Palác Myslbek
117 19 Praha 1
Právní moc: 9.2.2004.