UOHS S263/2002
Rozhodnutí: OF/S263/02-706/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitlů AGFTRADING, a.s. a AGROS Hořesedly a.s.
Účastníci AGROFERT HOLDING, a.s. AGROS Hořesedly a.s., Kněževes 391, 270 04, Hořesedly
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 27. 3. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 54 KB


Č.j. S 263/02-706/03 V Brně dne 10. března 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 263/02, zahájeném dne 31. prosince 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost AGFTRADING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1099, Praha 3, IČ: 26185610, zastoupená JUDr. Miroslavou Rybovou, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení č.j. S 263/02 se dle ustanovení § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, na návrh účastníka řízení
z a s t a v u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 31. prosince 2002 na návrh společnosti AGFTRADING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1099, Praha 3, IČ: 26185610 (dále jen "AGFTRADING"), zastoupené JUDr. Miroslavou Rybovou, na základě plné moci, správní řízení č.j. S 263/02 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů, ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). K uvedenému spojení soutěžitelů mělo dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, na základě souboru smluv o koupi cenných papírů, převodem akcií představujících 53,699% podíl na základním kapitálu společnosti AGROS Hořesedly, a.s., se sídlem Kněževes 391, Hořesedly, ze strany dosavadních akcionářů na navrhovatele, tj. společnost AGFTRADING. Společnost AGFTRADING podala návrh na povolení spojení v souladu s § 15 odst. 5 zákona, to znamená před tím, než byly provedeny úkony zakládající spojení soutěžitelů.
Jelikož návrh na zahájení správního řízení vykazoval nedostatky, vyzval dne 8. ledna 2003 a poté 10. února 2003 Úřad účastníka řízení k odstranění nedostatků návrhu ve smyslu ust. § 16 odst. 5 zákona.
Dne 27. února 2003 obdržel Úřad zpětvzetí návrhu ze dne 27. února 2003 podané účastníkem řízení s ohledem na to, že smlouvy zakládající předmětné spojení soutěžitelů uzavřela namísto společnosti AGFTRADING společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1101/89, Praha 3. Z tohoto důvodu a s odkazem na znění § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, které umožňuje zastavit správní řízení, vzal-li účastník návrh na jeho zahájení zpět, Úřad řízení zastavil.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
PM: 27. března 2003
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Miroslava Rybová
Roháčova 1101/89
130 00 Praha 3