UOHS S262/2007
Rozhodnutí: S262/2007/KS-20207/2007/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ICELANDAIR Group a Travel service
Účastníci ICELANDAIR GROUP HF Lerox CZ s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 5. 11. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 121 KB


S 262/2007/KS-20207/2007/840 V Brně dne 2. listopadu 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.zn. S 262/07, zahájeném dne 3. října 2007 dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost ICELANDAIR HF, se sídlem Island, 101 Reykjavik, Reykjavik Airport, ve správním řízení zastoupená Vladimírou Kubovou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Slovanský dům, Na Příkopě 22, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o nabytí Travel Service a.s. , kterou dne 18. září 2007 uzavřeli [... obchodní tajemství ...], dále společnost GLOBAL TRADE OPPORTUNITIES (G.T.O.) AB, se sídlem Švédské království, Stockholm, Stureplan 4C, [... obchodní tajemství ...], všichni jako prodávající, a společnosti LEROX CZ, s.r.o., se sídlem Praha 8, Horňátecká 5/481, IČ: 25775260, a ICELANDAIR HF, se sídlem Island, 101 Reykjavik, Reykjavik Airport, jako kupující, v jejímž důsledku společnost ICELANDAIR HF nabude 100% obchodní podíl ve společnosti LEROX CZ, s.r.o. a akcie představující 50% obchodní podíl na společnosti Travel Service a.s., se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábř. 59/138, IČ: 25663135, a tím získá možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
(1) Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 42/2007 ze dne 17. října 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
(3) K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v souvislosti se Smlouvou o nabytí Travel Service a.s.. , kterou dne 18. září 2007 uzavřeli [... obchodní tajemství ...], dále společnost GLOBAL TRADE OPPORTUNITIES (G.T.O.) AB, se sídlem Švédské království, Stockholm, Stureplan 4C (dále jen GTO ), [... obchodní tajemství ...], všichni jako prodávající, a společnosti LEROX CZ, s.r.o., se sídlem Praha 8, Horňátecká 5/481, IČ: 25775260, a ICELANDAIR HF, se sídlem Island, 101 Reykjavik, Reykjavik Airport (dále jen ICELANDAIR ), jako kupující. V důsledku této smlouvy nabude společnost ICELANDAIR 100% obchodní podíl ve společnosti LEROX CZ, s.r.o., se sídlem Praha 8, Horňátecká 5/481, IČ: 25775260 (dále jen LEROX ), která je současně vlastníkem akcií představujících 50% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Travel Service a.s., se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábř. 59/138, IČ: 25663135 (dále jen Travel Service ). Současně [... obchodní tajemství ...] a GTO převedou akcie představující 24,94% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Travel Service na [... obchodní tajemství ...] a následně [... obchodní tajemství ...] převedou vlastnictví akcií společnosti Travel Service představující celkem 50% podíl na jejím základním kapitálu a hlasovacích právech na společnost ICELANDAIR. Po dokončení této fáze transakce tak společnost ICELANDAIR bude vlastnit 50 % akcií společnosti Travel Service nepřímo prostřednictvím společnosti LEROX a 50 % akcií této společnosti bude vlastnit přímo.
(4) Nabytím 100% podílu na společnosti LEROX a 100 % akcií společnosti Travel Service získá společnost ICELANDAIR možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost těchto společností a tím i kontrolu. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
(5) V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
(6) Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč je podmínka dle § 13 písm. b) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(7) Společnost ICELANDAIR je holdingová společnost kontrolující dceřiné společnosti, která se zaměřuje na sektory letecké dopravy a turistiky. Akcie společnosti jsou obchodovány na islandské burze cenných papírů (ICEX) pod názvem ICEAIR. Největší dceřinou společností je mezinárodní letecká společnost Icelandair , která generuje přibližně 50 % obratu celé skupiny. Následují spolenčosti Loftleidir Icelandic a Bluebird Cargo.
(8) Společnost ICELANDAIR působí zejména v oblasti standardních letů (tzv. full service carrier), zejména z Islandu do jiných zemí a zpět a rovněž vnitrostátních letů v rámci Islandu. V menší míře působí i v oblasti charterových letů. Současně společnost ICELANDAIR poskytuje i služby související s pronájem letounů třetím stranám. Jedná se o službu označenou jako wet leasing či ACMI leasing , kdy jedna letecká společnost (pronajímatel) na základě smluvního vztahu poskytuje letoun, posádku, údržbu a pojištění jiné letecké společnosti (nájemci), který hradí nájemné v závislosti na počtu odlétaných hodin. Nájemce zajišťuje palivo, hradí letištní poplatky a další platby, daně atd.
(9) Formálním předmětem podnikání společností LEROX je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, poradenská činnost, pronájem a činnost realitního makléře. Společnost je nicméně pouze holdingovou společností a nevyvíjí žádnou vlastní podnikatelskou činnost.
(10) Společnost Travel Service je tuzemskou leteckou dopravní společností, jejímiž akcionáři v době před realizací posuzovaného spojení jsou společnost LEROX, vlastnící akcie představující 50% podíl na základním kapitálu, dále společnost GTO (34% podíl) a [... obchodní tajemství ...].
(11) Společnost Travel Service působí v následujících odvětvích činnosti: (i) nepravidelná (charterová) letecká osobní přeprava, (ii) nízkonákladová pravidelná letecká osobní přeprava, kterou společnost Travel Service provozuje pod obchodní značkou Smart Wings. Flotilu společnosti Travel Service tvoří 10 letounů, které tato společnost využívá na základě pronájmu, a to formou dlouhodobého operativního leasingu. V roce 2007 společnost Travel Service začala provozovat jeden malý business jet a dále dva letouny na základě krátkodobého pronájmu. Kromě toho se společnost Travel Service v menší míře zabývá i ACMI leasingem.
(12) Společnost Travel Service je členem poradního sdružení Airline Operator`s Committee a Slotové koordinace Praha.
(13) Společnost Travel Service kontroluje společnost Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Kft., se sídlem Maďarská republika, Budapešť, Wesselényi 16/A, jež podniká v oblasti nepravidelné (charterové) letecké přepravy osob. Tato společnost však nepůsobí v České republice. Dopady spojení
(14) Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(15) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
(16) Jak vyplývá ze skutečností uvedených v předchozí kapitole tohoto rozhodnutí, společnost ICELANDAIR i Travel Service působí v oblasti mezinárodní letecké přepravy. Zatímco hlavní příjmy skupiny ICELANDAIR pocházejí z klasické plánované letecké přepravy osob a pravidelných linek, Travel Service se soustředí především na charterové lety do prázdninových destinací a v menší míře na nízkonákladovou leteckou přepravu osob (tzv. low cost carrier). Obě společnosti rovněž generují část svých příjmů z mezinárodního trhu ACMI leasingu.
(17) Oblast letecké přepravy osob je možno členit na pravidelnou leteckou přepravu osob a nepravidelnou (charterovou) leteckou přepravu osob. Pravidelnou leteckou přepravou osob se rozumí letecká doprava cestujících prováděná podle letového řádu z místa odletu do místa určení, kde je možno dále rozlišovat klasické plánované lety na straně jedné (tzv. full service carrier) a tzv. nízkonákladové lety (tzv. low cost carrier) na straně druhé. V případě nepravidelné (charterové) letecké přepravy osob se jedná především o prázdninové lety uskutečňované mimo pravidelný letový řád na základě individuálního požadavku zákazníků, kterými jsou typicky cestovní kanceláře. Dále je možno oblast letecké přepravy osob dělit na dopravu na krátké vzdálenosti, dopravu na střední vzdálenosti a dopravu na dlouhé vzdálenosti či rovněž leteckou přepravu rozlišit z hlediska časově citlivých pasažérů (time-sensitive) a ostatních pasažérů (no time-sensitive) [1].
(18) S přihlédnutím ke skutečnosti, že společnost Travel Service poskytuje své letecké přepravní služby výhradně na linkách z nebo do České republiky a že ICELANDAIR neprovozuje žádné linkové či charterové lety do České republiky respektive z České republiky, Úřad nepřikročil k vymezení jednotlivých věcně relevantních trhů v oblasti pravidelné či nepravidelné letecké přepravy a ponechal otázku jejich konečného vymezení otevřenou. Rovněž v oblasti ACMI leasingu Úřad, zejména s ohledem na skutečnost, že poskytovateli a odběrateli těchto služeb jsou mezinárodní letecké společnosti a nadto se společnost Travel Service touto činností zabývá v menším rozsahu [2], věcně relevantní trh s konečnou platností nevymezil.
(19) Z geografického hlediska je možno uvést, že při vymezování geografických relevantních trhů v oblasti pravidelné letecké osobní přepravy Úřad v souladu s praxí Evropské komise uplatňuje princip místo odletu/místo určení . Podle tohoto destinačního přístupu pak každá kombinace místa odletu a cílové destinace představuje z pohledu zákazníka samostatný relevantní trh. Nicméně s ohledem na skutečnost, že společnost Travel Service poskytuje pravidelnou (nízkonákladovou) leteckou přepravu z nebo do míst na území České republiky a společnost ICELANDAIR neprovozuje na území České republiky žádné linkové či charterové lety, lze ponechat otázku přesného vymezení geografických relevantních trhů otevřenou.
(20) V oblasti charterové letecké přepravy nejsou fixně stanovena místa odletu a příletu. Z věcného hlediska lze tento druh přepravy osob chápat jako nabídku charterových kapacit zákazníkům, zejména cestovním kancelářím. Určujícím faktorem je požadavek zákazníka, cestovní kanceláře. V České republice jsou jako místa odletu nejvíce používána mezinárodní letiště Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary a Pardubice. Z hlediska destinací je nepravidelná letecká přeprava organizována především do významných středomořských letovisek, popřípadě k Černému moři, do rekreačních oblastí v severní Africe a na Blízký východ. Nabídka služeb leteckých přepravců cestovním operátorům není přesně specifikována jednotlivými linkami a z tohoto důvodu lze považovat veškeré charterové lety z České republiky za součást jednoho geografického relevantního trhu. Tomuto závěru svědčí i skutečnost, že zákazníky charterových přepravců působících v České republice jsou až na výjimky tuzemské cestovní kanceláře a naopak odlety českých turistů se zahraničními cestovními kancelářemi ze zahraničních letišť jsou dosud spíše výjimečného charakteru.
(21) Společnost Travel Service působí zejména na tuzemském trhu, a hlavní část jejích výnosů z letecké dopravy pochází především z nepravidelné letecké přepravy. Společnost Travel Service je nejvýznamnějším subjektem působícím v oblasti letecké charterové dopravy v České republice s odhadovaným podílem až [... obchodní tajemství ...] %, nicméně z hlediska Evropského hospodářského prostoru je podíl v této oblasti zanedbatelný. S ohledem na skutečnost, že společnost ICELANDAIR charterové lety na území České republiky neprovozuje, nedojde v oblasti charterové letecké dopravy v České republice k žádným změnám.
(22) Nejvýznamnějším konkurentem společnosti Travel Service v oblasti letecké přepravy je společnost České aerolinie a.s., coby tuzemský národní letecký dopravce s domovským letištěm Praha Ruzyně. Kromě toho za období posledních pěti let vstoupilo do této oblasti několik dalších subjektů, jako jsou například společnosti Sky Europe Holding AG, Slovenské aerolinie či Jet Air, spol. s r.o.
(23) Nejvýznamnějšími překážkami vstupu na trh jsou administrativní překážky, tedy omezení vyplývající z právních předpisů a spočívající v nutnosti získat povolení a licence pro provozování letecké přepravy a zajištění její bezpečnosti (např. od Úřadu pro civilní letectví). Druhou skupinou překážek vstupu na trh jsou překážky hospodářské, které souvisejí s nutností vynaložit investiční náklady nutné ke vstupu do oblasti letecké dopravy (např. nákup či pronájem letounů). Poslední skupinou překážek jsou požadavky spojené se splněním kvalifikačních kriterií pro posádky letounů, mechaniky a ostatní personál. Posuzované spojení však žádným způsobem neovlivní bariéry vstupu potenciálních soutěžitelů, jak co do jejich kvality, tak i kvantity.
(24) Po celkovém zhodnocení situace, která vznikne v důsledku spojení uvedených soutěžitelů na trhu v České republice, dospěl Úřad k závěru, že spojení nepovede ke snížení úrovně konkurenčního prostředí v předmětné oblasti. K tomuto závěru dospěl Úřad zejména po zohlednění skutečnosti, že společnost ICELANDAIR není přímo či nepřímo činná na území České republiky a že na trhu působí i další významné konkurenční subjekty v posuzované oblasti, Posuzovaným spojením nedojde k navýšení tržní síly spojovaných společností natolik, aby toto mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu
(25) Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
Vladimíra Kubová, advokátka
Lovells (Prague) LLP, organizační složka
Slovanský dům, Na Příkopě 859/22
110 00 Praha 1

[1] K obdobným závěrům došel Úřad v rámci správního řízení S 13/05- ČSA/Travel Service
[2] Společnost Travel Service neměla za uvedené služby v posledním ukončeném účetním období od tuzemských zákazníků žádný obrat.