UOHS S262/2006
Rozhodnutí: SOHSII/S262/06-16947/2006/720 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů VELIOLA VODA S.A. a AQUA SERVIS, a.s.
Účastníci AQUA SERVIS, a.s., se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Štemberkova 1094, PSČ 51601, IČO 60914076 VELIOLA VODA S.A., se sídlem 52 Rue D`ANJOU, 75008 Paříž, Francouzská republika
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 3. 10. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 81 KB


S 262/06-16947/2006/720
V Brně dne 22. září 2006

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 262/06, zahájeném dne 4. září 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti VEOLIA VODA S.A., se sídlem 52 Rue D´ANJOU, 75008 Paříž, Francouzská republika, ve správním řízení zastoupené Mgr. Martinem Smetanou, advokátem, se sídlem Na Ořechovce 580/4, 16200 Praha 6, na základě plné moci ze dne 27. června 2006, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o úplatném převodu akcií", uzavřené dne 14. června 2006 mezi společnostmi Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, IČ: 49099451, jako převodcem, a VEOLIA VODA S.A., se sídlem 52 Rue D´ANJOU, 75008 Paříž, Francouzská republika, jako nabyvatelem, ve znění "Dodatku č. 1 ke smlouvě o úplatném převodu akcií" ze dne 21. června 2006, v jejímž důsledku společnost VEOLIA VODA S.A., se sídlem 52 Rue D´ANJOU, 75008 Paříž, Francouzská republika, získá možnost výlučně kontrolovat společnost AQUA SERVIS, a.s., se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Štemberkova 1094, PSČ 51601, IČ: 60914076, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 37/2006 ze dne 13. září 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost VEOLIA VODA S.A. , se sídlem 52 Rue D´ANJOU, 75008 Paříž, Francouzská republika, (dále jen "VEOLIA VODA"), je obchodní společností působící na českém vodohospodářském trhu v oblasti výroby a distribuce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod prostřednictvím svých dceřiných společností, kterým v rámci skupiny Veolia poskytuje know-how pro oblast správy vodohospodářské infrastruktury. Společnost VEOLIA VODA je tedy činná především v oblasti investic movitého a nemovitého charakteru.
Společnost VEOLIA VODA je součástí skupiny Veolia, v jejímž čele stojí společnost VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A., se sídlem 36 Avenue Kleber, 75016 Paříž, Francouzská republika, přičemž veškeré akcie společnosti VEOLIA VODA vlastní společnost VEOLIA EAU-COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX.
Společnost VEOLIA VODA vykonává kontrolu nad následujícími společnostmi: 1) Pražské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Praha 1, Pařížská 11, PSČ 11000, IČ: 25656635, a jejím prostřednictvím pak nad společností Institut environmentálních služeb, a.s., se sídlem Praha 1, Pařížská 11, PSČ 11000, IČ: 62954865, 2) 1. SčV, a.s., se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 10000, IČ: 47549793, a jejím prostřednictvím nad společností Varis, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Podolská 15, PSČ 14000, IČ: 61251194, 3) Zlínská vodárenská, a.s., se sídlem Zlín, Tř. T. Bati 383, PSČ 76049, IČ: 27076288, 4) STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Olomouc, Tovární 41, PSČ 77211, IČ: 61859575, 5) 1. JVS a.s., se sídlem České Budějovice, Severní 8/2264, PSČ 37010, IČ: 60849657, a jejím prostřednictvím nad společnostmi VODOSPOL s.r.o., se sídlem Klatovy, Ostravská 169/IV, IČ: 48365351, a 1. Jihočeská vodohospodářská spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Severní 8/2264, PSČ 37010, IČ: 49050907, 6) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem Praha 1, Pařížská 11, PSČ 11000, IČ: 49241214, a jejím prostřednictvím nad společností VODÁRNA PLZEŇ, a.s., se sídlem Plzeň, Malostranská 2, čp. 143, PSČ 31768, IČ: 25205625, která kontroluje společnost Stavby vodovodů a kanalizací s.r.o., se sídlem Blovice, Husova 276, okres Plzeň-jih, IČ: 25221868, 7) Jihomoravská provozní, a.s., se sídlem Zlín, Tř. T. Bati 383, PSČ 76049, IČ: 27461203, 8) Královéhradecká provozní, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 50003, IČ: 27461211, 8) Náchodská provozní, a.s., se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 1, PSČ 50003, IČ: 27484122, 9) Pardubická provozní, a.s., se sídlem areál BČOV Synthesia, 53354 Rybitví, IČ: 26013584.
Spolu se společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, IČ: 49099469 (dále jen "SVS"), vykonává společnost VEOLIA VODA společnou kontrolu nad společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, IČ: 49099451 (dále jen "SčVaK"), 1 a jejím prostřednictvím pak nad společnostmi AQUA SERVIS, a.s., se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Štemberkova 1094, PSČ 51601, IČ: 60914076 (dále jen "AQUA SERVIS"), Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., se sídlem Sokolov, Dimitrovova 1619, IČ: 45351325, HYDRIA spol. s r.o., se sídlem Bedřichov 94, Špindlerův Mlýn, PSČ 54351, IČ: 48170160, a Česká voda-CZECH WATER a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, IČ: 25035070.
Se společností SVS vykonává společnost VEOLIA VODA dále společnou kontrolu nad společností Středočeské vodárny, a.s., se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 27280, IČ: 26196620 (dále jen "Středočeské vodárny") 2 . Společnost Středočeské vodárny drží 52% obchodní podíl na společnosti SLAVOS, s.r.o., se sídlem Slaný, Politických vězňů 1523, IČ: 49549014, přičemž zbývající obchodní podíl ve výši 48 % vlastní společnost SčVaK.
Výše uvedené společnosti se zabývají zejména provozováním vodohospodářské infrastruktury, výrobou a distribucí vody, odváděním a čištěním odpadních vod a dalšími souvisejícími činnostmi, jako např. inženýrskou činností a technickým poradenstvím v oblasti vodního hospodářství.
Celkový čistý obrat společností patřících do skupiny Veolia za rok 2005 v České republice i celosvětově (obchodní tajemství) .
Společnost AQUA SERVIS je činná v oblasti poskytování služeb spočívajících v provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, tj. zajišťuje zejména dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a poskytuje související služby v oblasti dodávek vody zákazníkům na území okresu Rychnov nad Kněžnou.
Před uskutečněním spojení vlastní akcie představující (obchodní tajemství) % podíl na základním kapitálu společnosti AQUA SERVIS společnost SčVaK, jež je společně kontrolována společnostmi VEOLIA VODA a SVS.
V roce 2005 dosáhla společnost AQUA SERVIS v České republice i celosvětově čistého obratu ve výši (obchodní tajemství) Kč. Právní rozbor
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o úplatném převodu akcií", uzavřené dne 14. června 2006 mezi společnostmi SčVaK, jako převodcem, a VEOLIA VODA, jako nabyvatelem, ve znění "Dodatku č. 1 ke smlouvě o úplatném převodu akcií" ze dne 21. června 2006. Na základě uvedené smlouvy získá společnost VEOLIA VODA akcie představující (obchodní tajemství) % podíl na základním kapitálu společnosti AQUA SERVIS a tím i výlučnou kontrolu nad touto společností. Výše popsaná transakce představuje tedy spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, a to s ohledem na skutečnost, že uvedené ustanovení zákona se vztahuje na jakoukoliv transakci, která má za následek změnu kvality kontroly, tedy v tomto případě z kontroly společné, vykonávané nad společností AQUA SERVIS prostřednictvím společnosti SčVaK společnostmi VEOLIA VODA a SVS, na kontrolu výlučnou, vykonávanou společností VEOLIA VODA. Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv (tj. kontrola), vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť ve druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany.
Povinnost notifikace Úřadu se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1 500 000 000 Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1 500 000 000 Kč.
Jak bylo již výše uvedeno, na trhu České republiky i celosvětově dosáhla nabývaná společnost AQUA SERVIS za poslední ukončené účetní čistého obratu ve výši (obchodní tajemství) Kč. Celkový čistý obrat skupiny Veolia, jejíž součástí je společnost VEOLIA VODA, na trhu České republiky i celosvětově v roce 2005 (obchodní tajemství) . Vzhledem k výši obratu nabývané společnosti tedy spojující se soutěžitelé v posledním účetním období zákonem požadovaných obratů nedosáhli a předmětná transakce nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Bc. Monika Kučerová
ředitelka
Sekce ochrany hospodářské soutěže II.
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Martin Smetana, advokát
AK Dáňa, Pergl a partneři
Na Ořechovce 580/4
162 00 Praha 6
Právní moc: 3.10.2006.
1 Skutečnost, že společnost SčVaK podléhá společné kontrole vykonávané společnostmi VEOLIA WATER PRAQUE (nyní VEOLIA VODA) a SVS, byla konstatována v rozhodnutí Úřadu č.j. S 137/03-3487/03 ze dne 23. září 2003, jež nabylo právní moci dne 10. října 2003.
2 Spojení soutěžitelů, na jehož základě společnosti VEOLIA WATER PRAQUE (nyní VEOLIA VODA) a SVS získaly společnou kontrolu nad společností Středočeské vodárny, bylo povoleno rozhodnutím Úřadu č.j. S 20/05-4017/05-OOHS ze dne 24. června 2005, jež nabylo právní moci 13. července 2005.