UOHS S262/2003
Rozhodnutí: OF/S262/03-2167/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-Metrostav a.s., Koželužská 2246, Praha 8; Subterra a.s., Bezová 1658, Praha 4
Účastníci Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, Praha 8, IČ: 00014915 S u b t e r r a a.s., se sídlem Bezová 1658, Praha 4
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 24. 5. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 174 KB


S 262/03-2167/04 V Brně dne 19. května 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 262/03, zahájeném dne 15. prosince 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, Praha 8, IČ: 00014915, ve správním řízení zastoupená JUDr. Danou Kořínkovou, PhD., LL.M., advokátkou, se sídlem Platnéřská 4/191, Praha 1, na základě plné moci ze dne 9. prosince 2003, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, Praha 8, IČ: 00014915, a S u b t e r r a a.s., se sídlem Bezová čp. 1658, Praha 4, IČ: 45309612, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Kupní smlouvy o úplatném převodu cenných papírů týkající se [obchodní tajemství]... kusů kmenových akcií společnosti S u b t e r r a a.s.", která má být uzavřena společností Metrostav a.s., jako kupujícím, a společnostmi [obchodní tajemství]... , Lany Investment Corporation Limited, se sídlem 136, St. Christopher Street, Valetta, Malta, GLOSSANNA HOLDINGS Co. LIMITED, se sídlem 1 Ayias Zonis Street, Limassol, Kypr, CELEST LIMITED, se sídlem Gala Court Chambers, 6 Vasili Vryonide Street, Limassol, Kypr, a [obchodní tajemství]... , jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost Metrostav a.s. získat akcie představující 78,75% podíl na základním kapitálu společnosti S u b t e r r a a.s., a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 15. prosince 2003 na návrh společnostiMetrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, Praha 8, IČ: 00014915 (dále jen "Metrostav"), zastoupené JUDr. Danou Kořínkovou, PhD., LL.M., advokátkou, se sídlem Platnéřská 4/191, Praha 1, na základě plné moci ze dne 9. prosince 2003, správní řízení č.j. S 262/03 ve věci povolení spojení soutěžitelů Metrostav a S u b t e r r a a.s., se sídlem Bezová čp. 1658, Praha 4, IČ: 45309612 (dále jen "Subterra"), ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona zveřejněna v Obchodním věstníku č. 52/03 ze dne 31. prosince 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení neobdržel. Za účelem objektivizace stavu ve spojením dotčené oblasti Úřad v souladu s dosavadní rozhodovací praxí provedl šetření, v jehož rámci se obrátil se žádostí o poskytnutí informací na konkurenty spojujících se soutěžitelů a na Sdružení podnikatelů ve stavebnictví.
Z informací získaných Úřadem v průběhu první fáze správního řízení dle § 16 odst. 2 zákona vyplynul podstatný rozpor mezi odhady postavení spojujících se soutěžitelů na trzích, které uvedl účastník řízení a někteří jeho konkurenti. Zejména se jednalo o odhady tržních podílů spojujících se soutěžitelů ne některých segmentech vymezených relevantních trhů. Potvrzení těchto skutečností by znamenalo vznik dominantního postavení spojujících se soutěžitelů, které by mohlo narušit hospodářskou soutěž na území České republiky. Z uvedených důvodů Úřad dopisem č.j. S 262/03-422/04 ze dne 29. ledna 2004 účastníkovi řízení oznámil, že navrhované spojení vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, a že pokračuje v řízení, neboť byla splněna podmínka aplikace ustanovení § 16 odst. 2 in fine zákona.
Při posuzování dopadů spojení soutěžitelů vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu listiny zakládající spojení, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů, odpovědí oslovených soutěžitelů, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
1 NOTIFIKAČNÍ PODMÍNKY
K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě "Kupní smlouvy o úplatném převodu cenných papírů týkající se [obchodní tajemství]... kusů kmenových akcií společnosti S u b t e r r a a.s.", která má být uzavřena společností Metrostav, jako kupujícím, a společnostmi [obchodní tajemství]... , Lany Investment Corporation Limited, se sídlem 136, St. Christopher Street, Valetta, Malta, GLOSSANNA HOLDINGS Co. LIMITED, se sídlem 1 Ayias Zonis Street, Limassol, Kypr, CELEST LIMITED, se sídlem Gala Court Chambers, 6 Vasili Vryonide Street, Limassol, Kypr, a [obchodní tajemství]... , jako prodávajícími. V důsledku předmětné smlouvy má společnost Metrostav nabýt akcie představující 78,75% podíl na základním kapitálu společnosti Subterra, čímž navýší svůj dosavadní akciový podíl na této společnosti z 12,45 % na 91,20 %.
Na základě předmětné transakce tak společnost Metrostav nabyde možnost přímo kontrolovat společnost Subterra, čímž dojde ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle tohoto ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kriterium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných subjektů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
2 CHARAKTERISTIKA SPOJUJÍCÍCH SE SOUTĚŽITELŮ
Metrostav je stavební společností, která byla původně založena za účelem výstavby pražské podzemní dráhy, postupně se její činnost rozšířila a dnes působí jako univerzální stavební společnost ve všech segmentech stavebnictví, a to na celém území České republiky. Mimo vlastní stavební činnosti působí společnost sama nebo prostřednictvím svých dceřiných společností i v činnostech souvisejících, jako je výroba a transport betonu, nákup a prodej stavebního materiálu, provádění laboratorních zkoušek a posudků ve stavební sféře apod.
Společnost Metrostav je přímo kontrolována společností Doprastav Bohemia a.s., se sídlem Koželužská 2246, Praha (dále jen "Doprastav Bohemia"), která je následně kontrolována společností D O A S, a.s., se sídlem Košická 5590/56, Bratislava, Slovenská republika (dále jen "DOAS"). Společnosti Doprastav Bohemia a DOAS působí především v oblasti stavebnictví a služeb určených pro podniky (jedná se zejména o účetnictví).
Společnost Metrostav přímo či nepřímo kontroluje následující společnosti:
Metrostav Slovakia a.s., se sídlem Košická 52, Bratislava, Slovenská republika,
METROS, s.r.o., se sídlem Bystrá 2243, Praha 9-Horní Počernice,
SQZ, s.r.o., se sídlem Rohanský ostrov 1, Praha 8,
M-D recyklace, a.s., se sídlem Rohanský ostrov 1, Praha 8,
Metrostav Invest a.s., se sídlem Seydlerova 2451, Praha 5,
Metrostav Rezident a.s., se sídlem Seydlerova 2451, Praha 5,
Metrostav Alfa s.r.o., se sídlem Seydlerova 2451, Praha 5,
Metrostav Beta s.r.o., se sídlem Seydlerova 2451, Praha 5,
Metrostav Delta s.r.o., se sídlem Seydlerova 2451, Praha 5,
Metrostav Epsilon s.r.o., se sídlem Seydlerova 2451, Praha 5,
Metrostav Kappa s.r.o., se sídlem Seydlerova 2451, Praha 5,
METROSTAV INTERTRADE, a.s, se sídlem Seydlerova 2451, Praha 5, a
METROSTAV-INTERTRADE, KRUTEC spol. s r.o., se sídlem Naskové 1, Praha 5.
Dále do skupiny Metrostav náleží společnosti Doprastav, a.s., se sídlem Drieňová 27, Bratislava, Slovenská republika, PROSEK, spol. s r.o., se sídlem Rohanský ostrov 1, Praha 1, a TRISTRAND, spol. s r.o., se sídlem Čáčovská 309, Senica, Slovenská republika, které jsou přímo či nepřímo kontrolovány společností DOAS.
Subterra je universální stavební společností, která působí ve všech segmentech trhu stavebních prací. Ostatní činnosti, které společnost Subterra provozuje slouží jako podpůrné činnosti pro hlavní předmět jejího podnikání, tj. stavebnictví, a slouží téměř výlučně vlastním potřebám společnosti Subterra. Akcie společnosti Subterra jsou v době před spojením rozloženy mezi následující subjekty: Lany Investment Corporation Limited, která drží akcie představující 31,59% podíl na základním kapitálu společnosti Subterra, CELEST LIMITED (26,32% podíl), GLOSSANA HOLDINGS Co LIMITED (12,74% podíl), Metrostav (12,45% podíl), ostatní akcionáři (16,90% podíl). Nad společností Subterra v době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů nevykonává kontrolu žádný subjekt.
Společnosti kontrolované společností Subterra působí ve stavebnictví a v oborech podpůrných. Společnost Subterra kontroluje následující společnosti:
STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s., se sídlem Mošnerova 1198/16, Olomouc,
REVITA G a.s., se sídlem Na hlavní 169, Praha 8-Březiněves. 3 RELEVANTNÍ TRH
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, jež je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak vyplývá z výše uvedeného, oba spojující se soutěžitelé působí v oblasti stavebnictví a s ním souvisejících činností a služeb, přičemž související činnosti a služby jsou nezbytné k podpoře hlavního předmětu podnikání. Společnosti Metrostav a Subterra jsou universálními stavebními společnostmi, které působí ve všech oblastech stavebnictví. Z hlediska charakteristiky, ceny a potenciálního i skutečného využití je produkce obou spojujících se soutěžitelů shodná, porovnatelná nebo vzájemně zastupitelná v celém rozsahu jejího hlavního podnikání.
Oblast stavebních prací je oblastí zahrnující širokou škálu služeb, na níž působí velké množství soutěžitelů, přičemž někteří z nich působí pouze v některých segmentech stavebnictví, jiné, převážně velké stavební společnosti, v celém odvětví.
Z hlediska poptávkového je třeba konstatovat, že pro účely vymezení relevantních trhů by bylo možné oblast stavebnictví segmentovat do velkého množství malých trhů, které by byly představovány jednotlivými stavbami či druhy staveb, neboť konečný spotřebitel vždy vyžaduje určitou jednu stavbu a nikoli jakoukoli stavbu prováděnou obdobným způsobem.
Z hlediska nabídkového lze oblast stavebnictví členit na základě způsobů provádění jednotlivých staveb či typů staveb, pro něž se používají podobné stavební metody, je na ně potřeba určitých stejných speciálních znalostí či se provádějí prostřednictvím stejných strojů či zařízení. Toto členění je však z pohledu posouzení dopadů na hospodářskou soutěž rozhodující.
Výše uvedený závěr je v souladu s předchozí rozhodovací praxí Úřadu při posuzování dopadů spojení soutěžitelů v oblasti stavebnictví, kdy Úřad vymezil jako relevantní trhy trh inženýrského stavitelství a trh pozemního stavitelství. Do trhu pozemního stavitelství náleží převážně výstavba budov, a to ať již budov bytových či nebytových, naopak do trhu inženýrského stavitelství náleží dopravní díla, vedení trubní, telekomunikační a elektrická, soubory staveb pro průmyslové účely a ostatní inženýrská díla.
Český statistický úřad ve své Klasifikaci stavebních děl CZ-CC platné od 1.1.2004, která nahradila předcházející Klasifikaci stavebních děl-KSD (oddíl 46), která byla vydána opatřením Českého statistického úřadu z roku 1993, vyhlášeným v částce 69/1993 Sb. jako příloha Standardní klasifikace produkce, člení stavební průmysl na dvě základní sekce, a to sekce 1-budovy, která svým obsahem odpovídá pojmu trh pozemního stavitelství, a sekce 2-inženýrská díla, která svým obsahem odpovídá pojmu trh inženýrského stavitelství.
S ohledem na výše uvedené, zejména pak na skutečnost, že spojující se soutěžitelé působí jako universální stavební společnosti, a s přihlédnutím k předcházející rozhodovací praxi v případech posuzování spojení soutěžitelů v oblasti stavebnictví vymezil Úřad jako relevantní trhy z hlediska věcného trh pozemního stavitelství a trh inženýrského stavitelství .
V rámci šetření spojení soutěžitelů Úřad zjistil, že mimo skutečnost, že oba spojující se soutěžitelé jsou významnými subjekty na trhu inženýrských staveb, byly společnosti Metrostav a Subterra původně založeny za účelem provádění podzemních staveb. Konkrétně pak společnost Metrostav vznikla za účelem výstavby pražské podzemní dráhy a společnost Subterra byla výhradně specializovanou společností na obor podzemního stavitelství. Obě společnosti si dle jejich vlastního vyjádření zachovaly v této části stavitelství významné postavení (viz. výroční zprávy spojujících se soutěžitelů za rok 2002). V této souvislosti považoval Úřad za nutné posoudit možné dopady navrhovaného spojení soutěžitelů i na samostatné části relevantního trhu inženýrských staveb, a to subtrhu podzemních inženýrských staveb . Do takto vymezeného subtrhu náleží následující stavební práce: tunely a podzemní objekty, vedení dálková trubní plynu a nafty, vedení dálková trubní ostatní, vedení dálková elektrická podzemní, vedení dálková trubní komunikační podzemní, vedení místní trubní vody a kanalizace, vedení místní elektrická podzemní, vedení místní komunikační podzemní a díla důlní a stavby výrobní kromě budov.
Z hlediska geografického se jedná ve obou případech věcně vymezených relevantních trhů o relevantní trh vymezený územím celé České republiky .
4 DOPADY SPOJENÍ
Při rozhodování o povolení spojení soutěžitelů Úřad v souvislosti s § 17 odst. 1 zákona posuzuje zejména potřebu zachování účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou ku prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži.
4.1 Struktura spojením dotčených trhů
Předmětné spojení soutěžitelů má horizontální charakter, neboť jak společnost Metrostav, tak i společnost Subterra, působí v České republice jako universální stavební společnosti. Celková velikost trhu stavebních prací v České republice činila v roce 2002 cca [obchodní tajemství]... Kč, přičemž na tomto trhu zaujímá společnost Metrostav tržního podílu cca [obchodní tajemství]... % podíl ( [obchodní tajemství]... Kč), podíl společnosti Subterra představuje cca [obchodní tajemství]... % [obchodní tajemství]... Kč). Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů na celkovém trhu stavebních prací dosahovat cca [obchodní tajemství]... %.
Ve stavebnictví působí velké množství soutěžitelů, podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) se soutěže na trhu stavebních prací v České republice účastní více než 1 600 společností. Spojující se soutěžitelé, jejichž společný tržní podíl na tomto trhu nepřesahuje [obchodní tajemství]... %, patří mezi subjekty nejvýznamnější. Největšími konkurenty spojujících se soutěžitelů jsou celosvětově působící zahraniční stavební společnosti, které jsou v České republice činné prostřednictvím svých dceřiných společností, a to např. STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5 (dále jen "Strabag"), která náležící do skupiny Strabag; ŽS Brno, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Brno (dále jen "ŽSB"), náležící do skupiny OHL; Skanska CZ a.s., se sídlem Kubánské náměstí 11/1391, Praha 5 (dále jen "Skanska"), která náleží do skupiny Skanska; Stavby silnic a železnic, a.s., se sídlem Národní třída 10, Praha 1 (dále jen "SSŽ"), náležící do skupiny Vinci apod., přičemž společnost Skanska jako jediná stavební společnost na českém trhu dosahuje podílu převyšujícího 10 %.
4.1.1 Relevantní trh pozemního stavitelství v České republice
Celková velikost relevantního trhu pozemního stavitelství činila v roce 2002 cca [obchodní tajemství]... Kč. Soutěže na takto vymezeném relevantním trhu se účastní oba spojující se soutěžitelé, přičemž podíl společnosti Metrostav dosahuje cca [obchodní tajemství]... % ( [obchodní tajemství]... Kč), podíl společnosti Subterra činí cca [obchodní tajemství]... % ( [obchodní tajemství]... Kč). Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů dosahovat cca [obchodní tajemství]... %.
S ohledem na výši společného tržního podílu spojujících se soutěžitelů lze konstatovat, že uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů na předmětném na relevantním trhu nedojde ke vzniku dominantního postavení spojujících se soutěžitelů. Tito budou nadále vystaveni reálné konkurenci jak ze strany výše zmiňovaných významných stavebních společností, tak i ze strany velkého množství menších stavebních společností, působících na relevantním trhu.
4.1.2 Relevantní trh inženýrského stavitelství v České republice
Celková velikost relevantního trhu inženýrského stavitelství činila v roce 2002 cca [obchodní tajemství]... Kč. Na takto vymezeném relevantním trhu se hospodářské soutěže účastní oba spojující se soutěžitelé, přičemž podíl společnosti Metrostav dosahuje cca [obchodní tajemství]... % ( [obchodní tajemství]... Kč), podíl společnosti Subterra činí cca [obchodní tajemství]... % ( [obchodní tajemství]... Kč). Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů dosahovat cca [obchodní tajemství]... %.
S ohledem na výši společného tržního podílu spojujících se soutěžitelů lze konstatovat, že uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů na předmětném na relevantním trhu nedojde ke vzniku dominantního postavení spojujících se soutěžitelů. Tito budou nadále vystaveni reálné konkurenci jak ze strany výše zmiňovaných významných stavebních společností, tak i ze strany velkého množství menších stavebních společností působících na relevantním trhu.
Nicméně, jak již bylo výše uvedeno, vzhledem k tomu, že oba spojující se soutěžitelé jsou společnosti, které byly původně založeny za účelem provádění podzemních staveb a i dle jejich vlastního vyjádření si v této oblasti společnosti udržely významné postavení, Úřad zkoumal i situaci při užším členění relevantního trhu inženýrského stavitelství.
4.1.3 Subtrh podzemních inženýrských staveb
Celková velikost subtrhu podzemních inženýrských staveb činila v roce 2002 cca [obchodní tajemství]... Kč. Hospodářské soutěže na tomto subtrhu se účastní oba spojující se soutěžitelé, přičemž podíl společnosti Metrostav dosahuje cca [obchodní tajemství]... % ( [obchodní tajemství]... Kč), společnost Subterra činí cca [obchodní tajemství]... % ( [obchodní tajemství]... Kč). Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů dosahovat cca [obchodní tajemství]... %.
Subtrh podzemních inženýrských staveb je tvořen následujícími stavebními díly: tunely a podzemní objekty (tato stavební díla tvoří cca 22,4 % z celkového objemu subtrhu podzemních inženýrských staveb), vedení dálková trubní plynu a nafty (cca 10,6 %), vedení dálková trubní ostatní (cca 4,4 %), vedení dálková elektrická podzemní (cca 2,9 %), vedení dálková komunikační podzemní (cca 4 %), vedení místní trubní vody a kanalizace (cca 38 %), vedení místní elektrická podzemní (cca 7,3 %), vedení místní komunikační podzemní (cca 3,6 %) a díla důlní a stavby výrobní komunikační (cca 6,7 %).
Obecně lze konstatovat, že na tomto subtrhu působí v České republice řádově několik stovek soutěžitelů, a to od nadnárodních subjektů až po drobné firmy. Mezi nejvýznamnější společnosti působí v oblasti podzemních inženýrských staveb patří Skanska, OHL, Vinci, Strabag a Hochtief. Nicméně je možné najít segmenty subtrhu podzemních inženýrských staveb, na nichž se struktura trhu navzájem liší, a to z důvodu finanční náročnosti provádění jednotlivých staveb. Je zřejmé, že např. stavby tunelů a jiných podzemních objektů jsou investičně náročné a tudíž je provádí převážně velké stavební společnosti typu spojujících se soutěžitelů nebo stavební společnosti se zahraniční účastí a menší soutěžitelé v případě takových staveb figurují pouze jako subdodavatelé některých stavebních prací pro hlavního zhotovitele zakázky. Na druhé straně v segmentu staveb vedení místní trubní vody a kanalizace jsou aktivní kromě velkých stavebních společností i malí soutěžitelé, kteří působí pouze na lokální úrovni.
Z šetření, které Úřad provedl, vyplynulo, že spojující se soutěžitelé disponují významným know-how v oblasti provádění podzemních a tunelovacích prací, v této oblasti stavebnictví disponují praktickými zkušenostmi z jejich předcházející činnosti s kladnými referencemi. Některé Úřadem oslovené subjekty odhadly tržní podíl spojujících se soutěžitelů v takovém sektoru stavebních prací až na 90 % . Úřad se tedy za účelem podrobného objasnění situace v oblasti tunelovacích prací zabýval i postavením spojujících se soutěžitelů v segmentu tunely a podzemní objekty , který je součástí subtrhu podzemních inženýrských staveb. Z šetření, které Úřad provedl vyplynulo , že celková velikost tohoto segmentu je cca [obchodní tajemství]... Kč, přičemž podíl společnosti Metrostav na tomto segmentu činí cca [obchodní tajemství]... % (cca [obchodní tajemství]... Kč), společnost Subterra pak dosahuje cca [obchodní tajemství]... % podílu (cca [obchodní tajemství]... ). Mezi nejvýznamnější subjekty působící v segmentu tunelů a podzemních objektů patří SSŽ, Vodní stavby a.s., Geotest, a.s., ŽSB či Energie Kladno. Dále je možné očekávat vstup dalších soutěžitelů na daný segment, či posílení jejich pozic na něm, např. společnost Skanska prostřednictvím své nově nabyté společnosti Báňské stavby Prievidza a.s.
4.2 Hospodářská a finanční síla
Jedním z hlavních kritérií, podle nichž Úřad posuzuje dopady konkrétního spojení soutěžitelů na soutěžní prostředí na relevantních trzích a jeho budoucího vývoje, je v souladu s § 17 odst. 1 zákona porovnání hospodářské a finanční síly spojujících se soutěžitelů a konkurujících subjektů na spojením dotčených trzích.
Hospodářskou sílu lze obecně pojmout jako určitý souhrn konkurenčních výhod, kterými jednotliví soutěžitelé disponují. Jednou z těchto výhod pak může být vyšší finanční síla, jako vyjádření možnosti přístupu k finančním zdrojům (zejména pokud se jedná o významnou celosvětově působící společnost). Mezi základní kritéria hodnocení finanční a hospodářské síly patří výše investic, výše obratu, hodnota investičního a finančního majetku či dosahovaná výše úspor z rozsahu v porovnání s ostatními konkurenty.
V této souvislosti Úřad konstatuje, že uskutečněním navrhovaného spojení soutěžitelů dojde ke vzniku subjektu, který bude na relevantních trzích na území České republiky patřit mezi nejvýznamnější soutěžitele, nicméně jeho postavení nebude dominantní. Dále je třeba připomenout, že spojující se soutěžitelé se svou činností soustředí převážně na český trh, s výjimkou "sesterských" společností Metrostavu, které působí na Slovensku, a malého procenta aktivit společnosti Subterra, která provádí některé stavební práce taktéž na Slovensku a zároveň v posledním období působí i ve Španělsku. Naopak nejvýznamnější konkurenti spojujících se soutěžitelů, společnosti Skanska, SSŽ, ŽSB, Strabag apod., jsou součástí celoevropsky či dokonce i celosvětově působících stavebních společností, které disponují podstatně vyšší hospodářskou a finanční silou než společnosti Subterra i Metrostav.
4.3 Poptávková strana relevantních trhů
Jednou z hlavních charakteristik oblasti stavebnictví, zvláště pak inženýrského stavitelství je skutečnost, že mezi hlavní odběratele služeb na daných trzích patří veřejný sektor. Například poptávka institucí veřejné správy po službách společnosti Metrostav tvoří [obchodní tajemství]... % jejích dodávek, u společnosti Subterra tento podíl činí [obchodní tajemství]... %.
Jelikož je provádění staveb, zejména pak inženýrských staveb, relativně investičně náročné, je obvyklé, že zhotovitel požadovaných staveb je určen na základě výběrového řízení, které je uskutečněno formou veřejné obchodní soutěže. Skutečnost, že velká část poptávky po inženýrských stavbách je tvořena výběrovými řízeními vyhlášenými institucemi veřejné správy, znamená, že při řádném proběhnutí výběrového řízení je efektivní, účinná a rovná soutěž mezi uchazeči o získání zakázky zaručena, neboť spotřebitel bude mít vždy na základě dostatečného množství informací možnost výběru zhotovitele požadované zakázky; tedy pro danou zakázku možnost výběru stavební společnost s nejlepší nabídkou.
4.4 Právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy
Bariéry vstupu na trh jsou významným kritériem pro posouzení toho, jaký prostor existuje na relevantní trzích pro realizaci nezávislého soutěžního chování. Úřad jednak zjišťuje, zda na relevantních trzích bariéry vstupu existují a jaký mají charakter a dopad na soutěž, a současně hodnotí, jakým způsobem jsou tyto bariéry ovlivněny v důsledku posuzovaného spojení.
Nejčastějšími překážkami vstupu na trh jsou tzv. překážky právní, tedy omezení vyplývající z právních předpisů, která ztěžují potenciálním soutěžitelům vstup na relevantní trh. Jedná se například o povinnost disponovat určitými oprávněními k podnikání na relevantním trhu, celní či množstevní omezení (tarifní či netarifní) při importu, povinná certifikace zboží, existence práv plynoucích z průmyslového a jiného duševního vlastnictví apod. Druhou skupinou překážek vstupu na trh jsou překážky hospodářské, kterými se obvykle rozumí náklady, které jsou spojeny se vstupem na relevantní trhy. Poslední překážkou jsou bariéry vyplývající zejména z nedostupnosti technologie či know-how. Překážky vstupu na trh mohou být dále prohloubeny dalšími faktory, jako jsou stagnující nebo klesající poptávka, loajalita odběratelů, význam výzkumu a vývoje či geografické faktory.
Bariéry vstupu na trhy v oblasti stavebních prací lze obecně považovat za bariéry nevelkého významu. Uvedené tvrzení dokládá i existence velkého množství soutěžitelů činných v oblasti českého stavebního průmyslu. Provádění stavebních činností vyžaduje podnikatelské oprávnění ve formě živnostenského listu pro tzv. vázanou činnost "provádění staveb, jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování", resp. v některých případech povolení příslušného báňského úřadu k hornické činnosti resp. činnosti prováděné hornickým způsobem, prostřednictvím které se provádí některé podzemní inženýrské stavby. Tato podnikatelská oprávnění se vydávají na základě prokázání odborné způsobilosti příslušných pracovníků k jednotlivým činnostem, přičemž toto prokázání se vztahuje ke vzdělání v daném oboru.
Co se týče strojního vybavení, potřebného pro působení v oblasti stavebnictví, Úřadem provedené šetření ukázalo, že toto je dostupné všem soutěžitelům působícím ať už obecně ve stavebním průmyslu nebo pouze v jeho specifických segmentech. Tato zařízení jsou volně dostupná formou možného zakoupení nebo pronájmu přímo od výrobců těchto strojů a zařízení nebo od firem specializujících se na jejich pronájem.
Za jedinou možnou podstatnou bariéru bylo možné považovat existenci preference zavedených domácích soutěžitelů při veřejných obchodních soutěžích ze strany zadavatelů . Tato skutečnost se odrážela v § 11 odst. 2 zákona č. zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který umožňoval zadavateli veřejné zakázky v případě obchodní veřejné soutěže se zahraniční účastí v podmínkách soutěže stanovit zvýhodnění nabídkových cen tuzemských osob, a to nejvýše do 10 % od nejnižší nabídkové ceny zahraniční osoby . V této souvislosti je třeba konstatovat, že tato bariéra vstupu zahraničních soutěžitelů na relevantní trhy, spojená ustanovením zmiňovaného zákona, již od 1. května 2004 není opodstatněná , neboť nově přijatý zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, možnost preference české společnosti před zahraničním subjektem neumožňuje .
4. 5 Stanoviska třetích osob V průběhu správního řízení Úřad za účelem objektivizace stavu na trzích v oblasti stavebnictví oslovil několik soutěžitelů, kteří působí jako konkurenti spojujících se soutěžitelů, a Svaz podnikatelů ve stavebnictví, s žádostí o vyjádření jejich názoru na možné dopady posuzovaného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž v České republice.
4.5.1 Pozitivní vyjádření ke spojení soutěžitelů 4.5.1.1 Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Dle vyjádření Svazu podnikatelů ve stavebnictví nemůže mít spojení soutěžitelů Metrostav a Subterra negativní vliv na hospodářskou soutěž v České republice, neboť po vstupu České republiky do Evropské unie nebudou české stavební společnosti působit pouze na českém trhu, ale na evropském, přičemž existence silného partnera s velkým technickým, výrobním i kapitálovým potenciálem je důležitou konkurenční výhodou pro úspěch českého stavebnictví.
4.5.1.2 SSŽ
Dle vyjádření společnosti SSŽ spojením soutěžitelů nedojde k výrazným změnám na trhu inženýrského stavitelství v České republice. Spojující se soutěžitelé, dle stanoviska společnosti SSŽ, zaujímají vedoucí pozice v oblasti výstavby tunelů pro dopravní stavby . Lze předpokládat, že po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů dojde ke koordinaci jejich investiční politiky a využívání specializovaného vybavení, čímž by mělo dojít i k úsporám pro konečného odběratele a výhodám pro zákazníky . Navíc pak vstupem České republiky do Evropské unie se český trh zcela otevře pro firmy obdobného zaměření z členských států.
4.5.1.3 Strabag
Dle vyjádření společnosti STRABAG a.s. dojde uskutečněním navrhovaného spojení soutěžitelů k zostření hospodářské soutěže v oblasti stavebních prací v České republice, nicméně toto nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích.
4.5.2 Negativní vyjádření ke spojení soutěžitelů
4.5.2.1 Skanska
Skanska se domnívá, že, zejména s ohledem na podnikatelské aktivity společnosti Subterra, lze hlavní dopady uvedeného spojení spatřovat nikoli na trzích pozemních a inženýrských staveb jako celku, ale v segmentu tohoto sektoru, a to konkrétně v segmentu tunelovacích a podzemních prací, a teprve zprostředkovaně i na ostatních segmentech sektoru pozemních a inženýrských staveb.
Zmíněný segment tunelovacích a podzemních prací je dle společnosti Skanska segmentem, který je při navrhovaném spojení potřeba v rámci trhů pozemních a inženýrských staveb zdůraznit. Jedná se totiž o významný segment, který je specifický z pohledu nabídky, neboť v porovnání s ostatními stavebními pracemi či stavbami vyžaduje od soutěžitelů specifické pracovní postupy, technologie, zařízení i zkušenosti. Stejně tak z pohledu poptávky je v praxi téměř vyloučeno, aby se subjekt poptávající tunelovací či podzemní práce obrátil na běžnou stavební společnost bez zkušeností a referencí v této specifické oblasti.
Společnost Skanska na základě svých zkušeností předpokládá, že by realizací posuzovaného spojení soutěžitelů mohlo dojít ke vzniku subjektu, který by v segmentu tunelovacích a podzemních prací dosahoval tržního podílu cca 90 %. Naopak, jak sama společnost Skanska uvedla, pokud by byl definován relevantní trh jako trh pozemních a inženýrských staveb, tak by navrhované spojení soutěžitelů nemělo na takto vymezené trhy podstatnějších dopadů.
Závěrem svého stanoviska společnost Skanska navrhuje možné podmínky ve prospěch zachování hospodářské soutěže, které by měly být spojujícím soutěžitelům uloženy při povolení spojení soutěžitelů. Těmito podmínkami by mělo být faktické znemožnění účasti jednotlivých spojujících se soutěžitelů ve výběrových řízeních jako dvou nezávislých subjektů nebo podmínění realizace navrhovaného spojení soutěžitelů převodem části podniku některého ze spojujících se subjektů zabývající se tunelovacími a podzemními pracemi.
V rámci provedeného šetření ve smyslu § 21 odst. 4 zákona, které se uskutečnilo se společností Skanska v budově Úřadu dne 5. března 2004, uvedl pan RNDr. Miroslav Tvrdý, finanční ředitel společnosti Skanska, že odhady tržních podílů, o které se společnost Skanska pokusila ve svém vyjádření ze dne 20. ledna, učinila na základě svých praktických poznatků o situaci na trhu podzemních a tunelovacích prací, nicméně, že společnost nemá žádné číselné údaje, ze kterých by tento podíl přesněji určila .
Jako osvětlení důvodů pro stanovení případných podmínek či závazků ve prospěch zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže společnost Skanska v průběhu šetření uvedla, že v současnosti spojující se soutěžitelé vystupují na trhu jako konkurenti, přičemž by i po spojení mohli takto nadále vystupovat. To by v konečném důsledku mohlo vést k situaci, že mohou být zadávána výběrová řízení, jejichž podmínky znemožní účast dalších subjektů. Zadavatel pak bude klamán tím, že se soutěže účastní dva subjekty, Mertrostav a Subterra, i když ve skutečnosti se bude jednat o subjekt jeden. Pokud ale budou soutěžitelé vystupovat jako jeden subjekt, ta v případě, že v zájmu zadavatele výběrového řízení bude, aby se soutěžilo, bude zadávat podmínky měkčí tak, aby je splnilo více společností.
4.5.2.2 ŽSB
Dle společnosti ŽSB nebude mít předmětné spojení soutěžitelů významný dopad na trh pozemního stavitelství. Za oblast s větším významem pro posouzení případných dopadů navrhovaného spojení trh inženýrských staveb, a to zejména na jeho subsegment podzemního stavitelství, kde je společný podíl spojujících se soutěžitelů dominantní. Toto postavení zaujímají společnosti Metrostav a Subterra na základě dlouhodobého působení v tomto subsegmentu, strojního a personálního vybavení. Především na sebe navazující řada referencí z ukončených staveb vytvořila , dle názoru ŽSB, silnou bariéru vstupu pro případné konkurenty ať už z České republiky nebo i ze zahraničí.
Ve svém odhadu tržního podílu dosahovaného spojujícími se soutěžiteli vycházela společnost ŽS Brno, jak uvedla na provedení šetření, které se konalo dne 8. března 2004 a jehož se za společnost ŽSB zúčastnili Mgr. Otakar Novotný, člen představenstva ŽSB, a Ing. František Ledabyl, 1. místopředseda představenstva, z výročních zpráv spojujících se soutěžitelů, z dokumentu INFORMATION MEMORANDUM SUBTERRA A.S. ze dne 22.5.2002 a dále z vlastních analýz a rozborů konkurence a z údajů ČSÚ.
4.5.3 Vyjádření Úřadu k obdrženým námitkám k posuzovanému spojení soutěžitelů
Obdržené námitky proti předmětnému spojení soutěžitelů lze shrnout do dvou základních skupin. První skupinou byly rozpory ve výších tržních podílů, kterých spojující se soutěžitelé dosahují na relevantních trzích, konkrétně pak na subtrhu podzemních inženýrských staveb, kdy společnosti Skanska a ŽS Brno odhadovaly velikost společného tržního podílu společností Metrostav a Subterra až na 90 %.
K tomu Úřad uvádí, že tržní podíly na subtrhu podzemních inženýrských staveb a jeho segmentu tunely a podzemní objekty Úřad určil na základě údajů poskytnutých Českým statistickým úřadem o celkové velikosti dotčeného subtrhu a jeho segmentu a na základě údajů poskytnutých účastníky řízení, kteří poskytli údaje o jejich výkonech na daných trzích. Z těchto údajů vyplynulo, že na subtrhu podzemních inženýrských staveb nepřevyšuje společný tržní podíl společností Metrostav a Subterra [obchodní tajemství]... % a na úzce vymezeném segmentu tohoto subtrhu, segmentu tunelů a podzemních objektů, činí společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů cca [obchodní tajemství]... %.
Číselné údaje o výkonech spojujících se soutěžitelů, které Úřad použil, vycházely z metodiky výpočtu statistiky dle "Stavebních prací podle dodavatelských smluv". Tato metodika vyjadřuje celkovou hodnotu vlastních výkonů ze stavební činnosti vykazující jednotky provedené na základě smlouvy o dodávce pro konečného uživatele, včetně hodnoty eventuálních poddodávek stavebních prací přijatých od jiných dodavatelských organizací pro splnění dané smlouvy o dodávce pro konečného uživatele .
V této souvislosti je třeba připomenout, že společnost Skanska při stanovení tržního podílu spojujících se soutěžitelů nevycházela z konkrétních číselných údajů, ale jednalo se o její odhad. Společnost ŽSB vycházela při poskytnutí údajů o tržních podílech společností Metrostav a Subterra mj. z jí předloženého přehledu vybraných stavebních zakázek za období 1995-2003 v oblasti inženýrských staveb, které obsahují podzemní práce, a ze studie INFORMATION MEMORANDUM SUBTERRA A.S. ze dne 22.5.2002 (dále jen "Studie").
K tomu Úřad uvádí, že společností ŽSB předložený přehled vybraných stavebních zakázek nepředstavoval úplný seznam stavebních zakázek v oblasti inženýrských staveb, které obsahovaly podzemní práce, přičemž ani sama společnost ŽS Brno nebyla schopna přesněji kvantifikovat, jaké procento z celkového množství relevantních zakázek uvedený seznam představoval.
Dalším zdrojem pro určení podílu spojujících soutěžitelů na spojením dotčených trzích ze strany společnosti ŽSB byla Studie, v níž je na str. 10 uvedeno, že společnost Metrostav dosahuje v segmentu tunelovacích a podzemních staveb cca 55% podílu, zatímco podíl společnosti Subterra na stejném segmentu činí cca 35 %.
V této souvislosti Úřad obdržel k této Studii stanovisko společnosti EPIC, zpracovatele předmětné Studie. Ve svém vyjádření společnost EPIC uvádí, že Studie má charakter marketingového nástroje a měla sloužit k dosažení nejvyššího zájmu o prodávaný akciový podíl ve společnosti Subterra. Tímto poukazem společnost EPIC podtrhuje účelovost a nezávaznost Studie, mající "povrchní" vypovídající hodnotu. Dále společnost EPIC poukazuje na skutečnost, že ve Studii byla použita vlastní terminologie a metodika pořizování, odhadování a zpracování údajů, které obecně nepodléhají žádné právní úpravě. Společnost EPIC rovněž v rámci svého stanoviska zdůrazňuje, že obdobné studie obecně náleží do úvodního stadia procedury prodeje akcií, přičemž veškeré "seriozní" písemné materiály vznikají až po verifikaci příslušných údajů v rámci due diligence , tj. komplexní prověrky finančních, obchodních, právních a dalších údajů týkajících se nabývané společnosti odbornými poradci nabyvatele.
Za účelem podání ústního vysvětlení některých informací obsažených ve Studii podrobil Úřad společnost EPIC šetření ve smyslu § 21 odst. 4 zákona. Předmětné šetření se konalo dne 13. dubna 2004, přičemž za společnost EPIC se jej zúčastnil Ing. Pavel Rozsypal, člen představenstva společnosti EPIC. Na tomto šetření Ing. Rozsypal na otázku Úřadu z jakých podkladů vycházela společnost EPIC při vymezení daného trhu tunelovacích a podzemních staveb uvedl, že cílem společnosti EPIC nebylo vymezení trhu podzemních a tunelovacích prací tak, jak je chápe Úřad, ale že cílem bylo poukázat, v jakém prostředí se společnost Subterra pohybuje. Společnost EPIC, dle vyjádření Ing. Rozsypala, neprovedla podrobnou analýzu staveb tak, aby je přesně zařadila do jednotlivých kategorií stavebních prací, pouze vzala v úvahu některé stavební zakázky (referenční) v České republice a jejich obsazení významnými společnostmi a odhadem, nikoli na základě výpočtu, pak určila výše uvedené tržní podíly.
Druhou hlavní obavou některých oslovených subjektů byla údajná možnost vystupování spojujících se soutěžitelů na výběrových řízení vypsaných zadavateli veřejných zakázek jako dvou na sobě nezávislých subjektů , čímž by se mohla zvýšit pravděpodobnost úspěchu těchto soutěžitelů na získání daných zakázek na provedení stavební práce.
K tomu Úřad uvádí, že je zcela v dispozici zadavatelů veřejných obchodních soutěží na určení hlavních kritérií pro dodavatele jím požadované stavební práce a že na spojením dotčených trzích existují další soutěžitelé, kteří mohou nabídnout splnění daných zakázek za srovnatelných podmínek jako spojující se soutěžitelé, navíc, jak bylo výše uvedeno v souladu se změnou zákona o veřejných zakázkách, se vypsaných výběrových řízení mohou z větší pravděpodobností úspěchu účastnit i další zahraniční společnosti disponující obdobnými zkušenostmi jako spojující se soutěžitelé.
5 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ DOPADŮ POSUZOVANÉHO SPOJENÍ SOUTĚŽITELŮ
Z provedeného šetření vyplynulo, že spojením soutěžitelů Metrostav a Subterra nedojde na žádném z relevantních trhů, ani na žádném z jeho subtrhů či segmentů, ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Uskutečněním předmětného spojení vznikne na relevantních trzích, včetně všech jeho subtrhů, významný subjekt, který však bude vystaven nadále reálnému konkurenčnímu prostředí ze strany dalších velkých stavebních společností, z nichž mnohé jsou součástí nadnárodních skupin působících v oblasti stavebnictví. Tyto společnosti budou nadále představovat reálnou alternativu pro odběratele stavebních prací, přičemž je nutné opětovně zdůraznit, že vstupem České republiky a zároveň přijetí nové legislativy v oblasti zadávání veřejných zakázek, kdy velkou část odběratelů tvoří instituce veřejného sektoru, povede naopak k zostření konkurenčního boje na spojením dotčených trzích, neboť budou na české stavební trhy přímo vstupovat i další v zahraničí již působící konkurenti. 6 PRÁVNÍ POSOUZENÍ
Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je nabytí kontroly nad společností Subterra ze strany společnosti Metrostav, ke kterému dochází na základě "Kupní smlouvy o úplatném převodu cenných papírů týkající se 430 143 kusů kmenových akcií společnosti S u b t e r r a a.s.", která má být uzavřena společnostmi Metrostav, jako kupujícím, a [obchodní tajemství]... , Lany Investment Corporation Limited, se sídlem 136, St. Christopher Street, Valetta, Malta, GLOSSANNA HOLDINGS Co. LIMITED, se sídlem 1 Ayias Zonis Street, Limassol, Kypr, CELEST LIMITED, se sídlem Gala Court Chambers, 6 Vasili Vryonide Street, Limassol, Kypr, a [obchodní tajemství]... , jako prodávajícími. V důsledku této smlouvy získá společnost Metrostav v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona možnost přímo kontrolovat společnost Subterra, a vzhledem ke skutečnosti, že bylo splněno kritérium obratu uvedené v ustanovení § 13 zákona, podléhá toto spojení povolení ze strany Úřadu.
Úřad v průběhu správního řízení zkoumal, zda spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu. Na základě analýzy relevantních trhů a pravděpodobných dopadů spojení na ně, po odstranění rozporu mezi některými údaji poskytnutými účastníkem řízení a podklady získanými od třetích stran, Úřad zjistil, že uskutečněním spojení nedojde ke vzniku dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Ze všech shora uvedených důvodů Úřad pro naplnění podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona rozhodl o povolení navrhovaného spojení a toto rozhodnutí ve lhůtě stanovené v § 16 odst. 4 věta první in fine zákona vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
JUDr. Dana Kořínková, PhD., LL.M
advokátka
Platnéřská 4/191
110 00 Praha 1