UOHS S261/2006
Rozhodnutí: S 261/06-17141/06/610 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Bröderna Edstran Group AG, Švédské království a Femax, a.s.
Účastníci Bröderna Edstrand Group AG, Švédské království Femax, a.s., Praha 1
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 16. 10. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 88 KB

S 261/06-17141/06/610 V Brně dne 27. září 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 261/06, zahájeném dne 31. srpna 2006 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Bröderna Edstrand Group AB, se sídlem Spadegatan 1, Malmö, Švédské království, ve správním řízení zastoupené Mgr. Jiřím Fialou, advokátem, se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, na základě plné moci ze dne 30. srpna 2006, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Bröderna Edstrand Group AB, se sídlem Spadegatan 1, Malmö, Švédské království, a FEMAX, a.s., se sídlem Senovážné náměstí č.p. 978, Praha 1, IČ: 253 64 421, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií, která bude uzavřena mezi společností Bröderna Edstrand Group AB, se sídlem Spadegatan 1, Malmö, Švédské království, jako kupujícím, a panem ( obchodní tajemství ) , panem ( obchodní tajemství ) , panem ( obchodní tajemství ) , a ( obchodní tajemství ) , jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost Bröderna Edstrand Group AB, se sídlem Spadegatan 1, Malmö, Švédské království, má získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti FEMAX, a.s., se sídlem Senovážné náměstí č.p. 978, Praha 1, IČ: 253 64 421, a tím i možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 37/2006 ze dne 13. září 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
V době podání návrhu na povolení spojení soutěžitelů jsou akcie společnosti FEMAX, a.s., se sídlem Senovážné náměstí č.p. 978, Praha 1, IČ: 253 64 421 (dále jen "FEMAX"), v držení čtyř akcionářů, a to pana ( obchodní tajemství ) (drží cca ( obchodní tajemství ) % akcií), pana ( obchodní tajemství ) (cca ( obchodní tajemství ) % akcií), pana ( obchodní tajemství ) (cca ( obchodní tajemství ) % akcií), a společnost ( obchodní tajemství ) (cca ( obchodní tajemství ) % akcií). V této souvislosti hodlají výše zmiňovaní akcionáři společnosti FEMAX, jako prodávající, uzavřít se společností Bröderna Edstrand Group AB, se sídlem Spadegatan 1, Malmö, Švédské království (dále jen BE Group"), jako kupujícím, Smlouvu o koupi akcií, v jejímž důsledku společnost BE Group má nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti FEMAX. Současně tak společnost BE GROUP má získat možnost vykonávat přímou výlučnou kontrolu nad společností FEMAX.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 zákona rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky soutěžitelem, nad jehož podnikem je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. b) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost BE Group švédskou společností působící v oblasti velkoobchodní distribuce ocelových a hliníkových výrobků a současně poskytuje služby související s distribucí těchto výrobků, zejména jde o vyztužování a upravování předmětných výrobků. Společnost BE Group je součástí skupiny společností vlastněných společností ( obchodní tajemství ) , jež je tvořena fondy rizikového kapitálu, které se zaměřují převážně na investice do středně velkých společností ve Skandinávii. Celá tato podnikatelská skupina pak působí zejména v následujících oblastech: velkoobchodní distribuce výrobků z oceli, hliníku a jiných kovů, výroba zdravotnického zařízení, biotechnologický výzkum a vývoj soustřeďující se na metabolické poruchy a proteinová léčiva, distribuce a provoz bankovních automatů, výroba plastových a kovových součástek pro automobily, velkoobchodní prodej spotřebitelského zboží denní potřeby, výroba zařízení a vybavení pro dětská hřiště, výroba cukrářských výrobků, pohotovostní a asistenční služby, výroba vodních hasičských zařízení, výroba chemických přípravků na výrobu papíru a celulózy, výroba měděných výrobků, výroba elektricky poháněných invalidních vozíků, poskytování manažerských systémů pro řízení lidských zdrojů a financí, výroba elektrických platebních terminálů a zařízení, provozování fitness center, výroba mikroelektronických součástek pro sluchátka a mobilní telefony, poskytování služeb v oblasti řízení podnikatelských procesů a výroba a distribuce zdravotnických výrobků pro jedno použití.
V České republice je podnikatelská skupina kontrolovaná společností ( obchodní tajemství ) činná prostřednictvím společnosti ( obchodní tajemství ) , která působí v oblasti velkoobchodní distribuce ocelových výrobků, a to dlouhých výrobků z uhlíkové oceli, plochých výrobků z uhlíkové oceli a výrobků z nerezové oceli, a hliníkových výrobků, a to dlouhých i plochých hliníkových výrobků. Marginálně pak tato společnost poskytuje služby související s distribuovanými výrobky, zejména jejich úpravu či výrobu polotovarů.
Společnost FEMAX je českou akciovou společností, jejímž předmětem podnikání je distribuce dlouhých a plochých výrobků z nerezové oceli a plochých výrobků z uhlíkové oceli. Současně marginálně poskytuje i služby, které souvisí s distribuovanými výrobky, zejména pálení a dělení výrobků. Společnost FEMAX nekontroluje žádné další soutěžitele.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak bylo výše uvedeno, hlavní činností společnosti FEMAX je v České republice velkoobchod s ocelovými výrobky. Tyto společností FEMAX distribuované výrobky lze z hlediska možného použití a ceny členit na dlouhé výrobky z nerezové oceli, ploché výrobky z nerezové oceli a ploché výrobky z uhlíkové oceli. Další doplňkové služby poskytované společností FEMAX, které jsou spojené s distribuovanými výrobky (např. dělení za studena válcovaných ocelových svitků, dělení dlouhých ocelových výrobků a pálení ocelových výpalků), tvoří pouze malou část jejího podnikání (méně než ( obchodní tajemství ) % celkového obratu dosaženého společností FEMAX).
BE Group v České republice rovněž působí na trhu velkoobchodu ocelových výrobků, konkrétně pak distribuuje dlouhé a ploché výrobky z uhlíkové a nerezové oceli a hliníku. Marginálně pak tato společnost rovněž poskytuje služby související s distribuovanými výrobky, zejména jejich úpravy či výrobu polotovarů.
S ohledem na výše uvedené vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají, přičemž dotčenou oblastí je velkoobchodní distribuce ocelových produktů. Oblast velkoobchodní distribuce ocelových výrobků je třeba odlišovat od výroby či přímého prodeje těchto produktů zákazníkům, a zejména z následujících důvodů: -odlišnost zákazníků-zákazníci, kteří poptávají ocel z velkoobchodního distribučního kanálu jsou odlišní od zákazníků poptávajících přímo od výrobců, a to především velikostí požadovaných dodávek,
menší objem dodávek-objem prodejů přímo z výroby je běžně počítán v desítkách tun, zatímco prodeje přes distributory jsou pouze v tunách,
schopnost reagovat pružně na požadavky zákazníků-dodací lhůty z výroby jsou několik týdnů či měsíců, distributoři jsou schopni reagovat během hodin či dnů,
oblastní povaha podnikání-distributoři obsluhují zákazníky většinou pouze na menším území, které mají v dosahu svých skladovacích prostor (v okruhu přibližně 200 km),
velké množství soutěžitelů-v oblasti velkoobchodní distribuce oceli působí desítky soutěžitelů rozdílné velikosti a finanční síly, od velkých distributorů vlastněných výrobci oceli až po malé nezávislé společnosti.
Ocelové výrobky je pak možno dělit na základě různých kritérií do určitých skupin. Prvním z rozlišovacích kritérií je druh oceli, přičemž mezi základní typy oceli náleží 1) uhlíková ocel, 2) nerezová ocel a 3) vysokolegovaná ocel. Jednotlivé typy oceli se od sebe odlišují na základě rozdílného chemického složení, rozdílných cen, odlišného způsobu užití, odlišných výrobních metod a jiného výrobního zařízení. Dalším kriteriem je členění ocelových výrobků na ploché a ocelové výrobky. Tyto dva typy výrobků se od sebe odlišují jak rozdílným způsobem výroby, tak i rozdílným způsobem využití. Rovněž se ocelové výrobky od sebe odlišují tím, zda jsou válcovány za tepla či za studena. Odlišení těchto výrobků lze spatřovat převážně v jejich povrchových vlastnostech (výrobky válcované za studena mají menší tloušťku, dosahují větší rozměrové přesnosti, hladšího povrhu a větší pevnosti) a v ceně (ocelové výrobky válcované za studena jsou většinou výrazně dražší). Nicméně na rozdíl od výroby a přímého prodeje ocelových výrobků není nutné oblast velkoobchodní distribuce ocelových výrobků členit dle jednotlivých výrobků, neboť jednotliví velkoobchodní distributoři zpravidla prodávají velké množství výrobků a v případě změny poptávky nepředstavuje pro ně významný problém změnit i sortiment výrobků.
S ohledem na výše uvedené Úřad nepovažuje za nezbytné vymezení relevantních trhů s konečnou platností a pro účely tohoto rozhodnutí se bude zabývat dopadem posuzovaného spojení na oblast velkoobchodní distribuce ocelových výrobků v České republice .
Ve spojením dotčené oblasti velkoobchodní distribuce ocelových výrobků v České republice působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž podíl dosahovaný v dané soutěžní oblasti společností BE Group činí cca ( obchodní tajemství ) %, podíl společnosti FEMAX nepřevyšuje ( obchodní tajemství ) %. Společný podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti velkoobchodní distribuce ocelových výrobků v České republice bude nižší než ( obchodní tajemství ) %. V případě členění předmětné oblasti do segmentů dle jednotlivých ocelových výrobků nebude společný podíl spojujících se soutěžitelů převyšovat hranici ( obchodní tajemství ) %.
V oblasti velkoobchodní distribuce ocelových výrobků v České republice působí velké množství soutěžitelů, jež vytváří silné konkurenční prostředí. Mezi nejvýznamnější subjekty na trhu patří např. společnosti Arcelor Distribuce-CZ, s.r.o., ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o., Ferona, a.s., AvestaPolarit Oyj Abp, Bohdan Bolzano, s.r.o., ITALINOX, spol. s r.o., Alukönig Frankstahl s.r.o. či Klöckner Stahlhandel CZ, s.r.o.
S ohledem na nízký společný podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti velkoobchodní distribuce ocelových výrobků a s ohledem na existenci velkého počtu konkurenčních subjektů vytvářejících silné konkurenční prostředí, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jiří Fiala, advokát
Clifford Chance
Jungmannova Plaza
Jungmannova 24
110 00 Praha 1