UOHS S261/2003
Rozhodnutí: OF/S261/03-1219/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Ing. Ondřiška a pana Klementa se společnostmi Papírny Vltavský mlýn, a.s. a CEREPA, a.s.
Účastníci Ing. Josef Ondrišek, bytem Jiřího z Poděbrad 767, Lanškroun pan Jiří Klement, bytem B. Martinů 955, Lanškroun Papírny Vltavský mlýn, a.s., se sídlem Loučovice 36, PČS: 382 76
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 22. 3. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 77 KB


S 261/03-1219/04
V Brně dne 17. března 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 261/03, zahájeném dne 15. prosince 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou Ing. Josef Ondrišek, bytem Jiřího z Poděbrad 767, Lanškroun, a pan Jiří Klement, bytem B. Martinů 955, Lanškroun, ve správním řízení oba zastoupení Mgr. Michaelem Buchlovským, advokátem, se sídlem Mášova 6, Brno, na základě plné moci z 2. října 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 8. prosince 2003 mezi společností GAUTE, a.s., se sídlem Lidická č.or. 73, č.p. 716, Brno, IČ: 25543709, jako prodávajícím, a panem Ing. Josefem Ondriškou, bytem Jiřího z Poděbrad 767, Lanškroun, jako kupujícím, a Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 8. prosince 2003 mezi společností GAUTE, a.s., jako prodávajícím, a panem Jiřím Klementem , bytem B. Martinů 955, Lanškroun , jako kupujícím, v jejichž konečném důsledku pan Ing. Josef Ondrišek získá akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společností Papírny Vltavský mlýn, a.s., se sídlem Loučovice 36, IČ: 45022518, a CEREPA, a.s., se sídlem Červená Řečice čp. 107, IČ: 45022542, a pan Jiří Klement získá akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společností Papírny Vltavský mlýn, a.s. a CEREPA, a.s., a tím oba získají rovněž možnost tyto společnosti společně kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, listin zakládajících spojení, výročních zpráv a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 5/2004 ze dne 4. února 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 8. prosince 2003 mezi společností GAUTE, a.s., se sídlem Lidická č.or. 73, č.p.716, Brno, IČ: 25543709 (dále jen "GAUTE"), jako prodávajícím, a panem Ing. Josefem Ondriškou, bytem Jiřího z Poděbrad 767, Lanškroun (dále jen "Ing. J. Ondrišek"), jako kupujícím, a Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 8. prosince 2003 mezi společností GAUTE, jako prodávajícím, a panem Jiřím Klementem, bytem B. Martinů 955, Lanškroun (dále jen "pan J. Klement"), jako kupujícím.
V důsledku výše uvedených smluv Ing. J. Ondrišek získá akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společností Papírny Vltavský mlýn, a.s., se sídlem Loučovice 36, IČ: 45022518 (dále jen "Papírny Vltavský mlýn"), a CEREPA, a.s., se sídlem Červená Řečice čp. 107, IČ: 45022542 (dále jen "CEREPA"), a pan Jiří Klement získá akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společností Papírny Vltavský mlýn a CEREPA, a tím oba získají možnost tyto společnosti společně a přímo kontrolovat.
Dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona se za spojení soutěžitelů považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik. Vzhledem k tomu, že před uskutečněním předmětného spojení kontrolují společně Ing. J. Ondrišek a pan J. Klement společnost SPEKTRUM CZ a.s., se sídlem J.E.Purkyně 109, Lanškroun, IČ: 25258575 (dále jen "S pektrum CZ "), a vzhledem k tomu, že v rámci posuzované transakce získají uvedené fyzické osoby možnost společně a přímo kontrolovat soutěžní chování jiného soutěžitele, v tomto případě společností Papírny Vltavský mlýn a CEREPA, představuje navrhovaný převod akcií spojení soutěžitelů ve smyslu citovaného ustanovení zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, byl vyšší než 550 milionů Kč, a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. b) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Ing. J. Ondrišek a p an J. Klement jsou fyzickými osobami, které společně přímo kontrolují společnost SPEKTRUM CZ a nepřímo tak i společnosti SPEKTRUM SK, s.r.o. a OSTROV Praha, s.r.o., jejichž 100% obchodní podíly společnost SPEKTRUM CZ vlastní. Kontrola nad společností SPEKTRUM CZ je oběma jmenovanými fyzickými osobami vykonávána společně, neboť každý z akcionářů vlastní 50% akciový podíl ve společnosti SPEKTRUM CZ.
Společnosti SPEKTRUM CZ i OSTROV Praha, s.r.o. se dle výpisu z obchodního rejstříku zabývají zejména koupí zboží za účelem dalšího prodeje a prodejem. Stejně jako společnost SPEKTRUM SK, s.r.o., která zajišťuje obchodní činnost nabývající skupiny v rámci Slovenské republiky. Společnost SPEKTRUM CZ mj. zajišťuje dodávky surovin pro výrobu papírenských výrobků (např. sběrový papír, tissue papír) a dále prodává již finální papírenské výrobky, a to konkrétně od společností nabývaných v rámci předmětného spojení.
Společnost Papírny Vltavský mlýn je českou akciovou společností, jejímž jediným akcionářem před uskutečněním předmětného spojení byla společnost GAUTE. Společnost Papírny Vltavský mlýn se zabývá výrobou papírenských výrobků (ubrousky, kapesníčky, toaletní papír atd.) a dále poskytuje služby zámečnictví, distribuce a úpravy vody a distribuce a úpravy elektrické energie a páry.
Společnost Papírny Vltavský mlýn kontroluje společnost PAVA, spol. s r.o., se sídlem Loučovice 10, Papírna Loučovice, IČ: 43005501 (dále jen "PAVA"), která se zabývá především výrobou a zpracováním papíru (výroba balícího papíru, papírové vlny, ubrousků, potisk a sekaní papíru atd.).
Společnost CEREPA je českou akciovou společností, před uskutečněním předmětného spojení rovněž kontrolovanou společností GAUTE. Společnost CEREPA se také zabývá výrobou papírenských výrobků (toaletní papír, skládané a rolované ručníky atd.), dále výrobou surovin na výrobu toaletního papíru a ručníků, prodejem papírenských výrobků a poskytováním služeb zámečnictví, kovoobráběčství a vyvažování. Společnost CEREPA nekontroluje žádné jiné subjekty.
Nabývané společnosti buď dodávají prakticky veškerou produkci společnosti SPEKTRUM CZ (Papírny Vltavský mlýn a PAVA), která ji dále prodává obchodním řetězcům a ostatním odběratelům, nebo je společnost SPEKTRUM CZ jejich dominantním obchodním partnerem (CEREPA). Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společnostmi Papírny Vltavský mlýn a CEREPA a nepřímo rovněž nadspolečností PAVA.
Všichni spojující se soutěžitelé působí v oblasti výroby a prodeje hygienických papírenských výrobků, přičemž nabývané společnosti působí především na trhu, který předchází tomu, kde působí nabyvatelé (tzv. upstream market). Spojující se subjekty jsou tedy, jak již bylo výše uvedeno, vertikálně propojeny.
S ohledem na vertikální charakter posuzovaného spojení soutěžitelů, nebylo pro účely předmětného správního řízení nutné relevantní trhy v oblasti výroby hygienických papírenských výrobků dále členit. Proto Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil z hlediska výrobkového relevantní trh jako trh hygienických papírenských výrobků . Z hlediska geografického se jedná o relevantní trh vymezený celým územím České republiky .
Na takto vymezeném relevantním trhu působí všechny spojující se subjekty, a to na jeho různých úrovních. V konečné fázi jsou finální hygienické papírenské výrobky realizovány na trhu prostřednictvím společnosti SPEKTRUM CZ, zejména do obchodních řetězců, které představují cca 70 % celkové poptávky v České republice. Zbytkový trh představují lokální prodejci papírenských výrobků konečným spotřebitelům. Pro účely posouzení předmětné transakce není nutné zabývat se podrobněji členěním odbytových kanálů, a to i vzhledem k faktu, že produkce vyrobená nabývanými společnostmi dosahuje v obou případech 40% podílu, což lze tedy vztáhnout i na celkový relevantní trh hygienických papírenských výrobků.
Na trhu hygienických papírenských výrobků působí rovněž další významní soutěžitelé, především slovenské společnosti dodávající i na český trh, konkrétně Tento Slovakia, a.s. (15% tržní podíl) a SHP HARMANEC, a.s. (20% tržní podíl). Na vymezeném relevantním trhu působí dále různé nadnárodní společnosti, jako např. SCA Mölnlicke, Kimberley Clark, Metsä Tissue, VEPA, Procter and Gamble, a rovněž menší dodavatelé (výrobci) z České republiky, jako např. MORACELL, s.r.o., SAS Šaman, Emil Medřický, DROZD a spol.
Na vymezeném relevantním trhu neexistují žádné právní, tarifní ani netarifní překážky, trh je rostoucí a z pohledu spotřebitele je rozhodující cena produkce a její dostupnost, tj. preference spotřebitelů a věrnost značce prakticky neexistují. Trh je otevřený, působí zde řada zahraničních výrobců a žádné podstatné bariéry nebrání vstupu dalších konkurentů. Důležitým faktorem jsou dopravní náklady, které tvoří vzhledem k nízké ceně (např. papírové kapesníčky, toaletní papír) a současně velkému objemu významnou část ceny takových výrobků. Výrobci a dodavatelé papírenských výrobků jsou rovněž závislí na spolupráci s obchodními řetězci, které se vyznačují značnou silou.
V důsledku předmětného spojení soutěžitelů tedy nedojde, vzhledem k vertikálnímu charakteru posuzovaného spojení a dále vzhledem k již existující vysoké míře obchodní spolupráce spojujících se soutěžitelů, ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na výše vymezeném relevantním trhu či jeho možných užších segmentech, neboť subjekt vzniklý spojením nebude na tomto relevantním trhu v postavení podstatně odlišném od postavení nabyvatelů před uskutečněním transakce.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že předmětným spojením nedojde k nárůstu tržního podílu ani k nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Michael Buchlovský, advokát
Buchlovský & Dvorský, advokátní kancelář
Mášova 6
602 00 Brno