UOHS S261/2002
Rozhodnutí: OF/S261/02-214/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Wilo AG a EMU-UP a EMU-AB
Účastníci Wilo AG, se sídlem Nortkirchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Spolková republika Německo EMU-Unterwasserpumpen GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 23. 1. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 77 KB


S 261/02-214/03 V Brně dne 23. ledna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 261/02, zahájeném dne 20.prosince 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Wilo AG, se sídlem Nortkirchenstrae 100, 44263 Dortmund, Spolková republika Německo, ve správním řízení právně zastoupená JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem, se sídlem Italská 27, 120 00 Praha 2, na základě plné moci ze dne 12. prosince 2002, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Wilo AG, se sídlem Nortkirchenstrae 100, Dortmund, Spolková republika Německo, a EMU-Unterwasserpumpen GmbH, se sídlem Heimgartnerstrae 1-3, Hof, Spolková republika Německo, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi obchodního podílu, uzavřené mezi společností Wilo AG, se sídlem Nortkirchenstrae 100, Dortmund, Spolková republika Německo, jako nabyvatelem, a společností Etschel & Mayer GmbH& Co.KG, se sídlem Heimgartnerstrae 1-3, Hof, Spolková republika Německo, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost Wilo AG, se sídlem Nortkirchenstrae 100, Dortmund, Spolková republika Německo získá 100 % obchodní podíl ve společnosti EMU-Unterwasserpumpen GmbH, se sídlem Heimgartnerstrae 1-3, Hof, Spolková republika Německo, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Spojení soutěžitelů Wilo AG, se sídlem Nortkirchenstrae 100, Dortmund, Spolková republika Německo, a EMU-Anlagenbau GmbH, se sídlem Heimgartnerstrae 1-3, Hof, Spolková republika Německo, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi obchodního podílu, uzavřené mezi společností Wilo AG, se sídlem Nortkirchenstrae 100, Dortmund, Spolková republika Německo, jako nabyvatelem, a společností Etschel & Mayer GmbH&Co.KG, se sídlem Heimgartnerstrae 1-3, Hof, Spolková republika Německo, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost Wilo AG, se sídlem Nortkirchenstrae 100, Dortmund, Spolková republika Německo získá 100 % obchodní podíl ve společnosti EMU-Anlagenbau GmbH, se sídlem Heimgartnerstrae 1-3, Hof, Spolková republika Německo, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o koupi obchodního podílu a dalších informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 02/03 ze dne 15. ledna 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smlouvy o koupi obchodního podílu, uzavřené mezi společností Wilo AG, se sídlem Nortkirchenstrae 100, 44263 Dortmund, Spolková republika Německo (dále jen "Wilo"), jako nabývajícím, a společností Etschel & Mayer GmbH& Co.KG, se sídlem Heimgartnerstrae 1-3, 95030 Hof, Spolková republika Německo, jako prodávajícím, (dále jen "Etschel & Meyer"), v jejímž důsledku společnost Wilo získá 100 % obchodní podíly ve společnostech EMU-Unterwasserpumpen GmbH (dále jen "EMU-UP") a EMU-Anlagenbau GmbH (dále jen "EMU-AB"), se sídlem Heimgartnerstrae 1-3, 95030 Hof, Spolková republika Německo, a tím i možnost tyto společnosti přímo kontrolovat.
Celkový celosvětový čistý obrat společností Wilo a EMU-UP a EMU-AB za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč , přesahuje tedy hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, a tím je splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení. Posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost Wilo je společností založenou a existující podle právního řádu Spolkové republiky Německo, která tvoří mateřskou společnost skupiny společností působících v celosvětovém měřítku v oblasti vývoje, výroby a uvádění na trh čerpadel a čerpadlových systémů pro vytápění, chlazení a klimatizační technologie, jakož i pro dodávky vody, technologie odpadních vod a pro výrobu topných těles. Základní oblastí činnosti, ve které společnost Wilo dosahuje většinu svého obratu, je vybavování budov čerpadly pro vytápění, chlazení a klimatizační zařízení.
Společnost Wilo je veřejně obchodovanou akciovou společností, jejíž akcie jsou rozloženy mezi velké množství drobných akcionářů. Žádný z akcionářů (nebo skupina akcionářů) nemá možnost vykonávat nad touto společností kontrolní vliv.
V České republice kontroluje společnost Wilo společnost WILO Praha s.r.o., se sídlem U pekařky 7, 180 00 Praha 8, IČO: 62 57 92 07. Jejím předmětem podnikání je výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů.
Společnosti EMU-UP a EMU-AB působí zejména v oblasti vývoje, výroby, distribuce a montáže čerpadel a čerpadlových systémů v oblasti dodávek vody, technologií odpadních vod a čištění odpadních vod. Tyto společnosti nevyrábějí žádné výrobky určené pro použití v oblasti vytápění, chlazení a klimatizačních technologií.
Podstatná část podnikatelské činnosti společnosti EMU-UP a jejích dceřinných společností spočívá ve vývoji, výrobě a distribuci ponorných čerpadel, ponorných motorových čerpadel a ponorných míchačů používaných pro komunální dodávky vody, zpracování odpadních vod a čištění odpadních vod. Další činnosti společnosti EMU-UP, které se na jejím obratu podílejí pouze v menším rozsahu, se týkají oblasti čištění odpadních vod, výroby a distribuce čerpadlových os, re-cirkulačních čerpadel a ventilačních systémů odpadních vod.
Společnost EMU-AB se zabývá plánováním a vytvářením strojních zařízení pro dodávky vody. V této souvislosti se zaměřuje na ponorná čerpadla společnosti EMU-UP.
Všemi akciemi společností EMU-UP a EMU-AB v současné době disponuje holdingová společnost Etschel & Meyer.
V České republice společnost Etschel & Meyer nepřímo kontroluje společnost EMU-Praha, s.r.o., se sídlem Nad Zlíchovem 393/25, Praha 5, IČO: 48 58 55 64, která se zabývá projektováním a montáží čerpacích stanic a technologických zařízení. Společnost EMU-Praha, s.r.o. je dceřinou společností společnosti EMU-UP a je součástí výše uvedené transakce.
Dopady spojení
Spojující se soutěžitelé jsou nadnárodními společnostmi vyrábějícími široký sortiment výrobků. V České republice však působí pouze v omezené míře a jedinou oblastí, ve které se jejich činnosti překrývají, je oblast čerpadel používaných obcemi.
Čerpadla a čerpadlové systémy používané v jednotlivých oblastech použití zásadně nejsou vzájemně zaměnitelná z hlediska poptávkové strany trhu. To vyplývá ze skutečnosti, že čerpadla určená pro jednotlivé druhy použití musí splňovat příslušné specifické požadavky stanovené pro takové použití, což se odráží v nákladech na jejich výrobu a následně i v jejich ceně. Čerpadla a čerpadlové systémy používané obcemi nejsou vzájemně zaměnitelné s čerpadly užívanými pro průmyslové technologie nebo ve službách pro stavebnictví.
V případě obcí jsou čerpadla používána k zajištění dodávek pitné vody (dodávky vody) a k přepravě velkého objemu vody obsahující škodlivé látky (technologie odpadních vod). V případě čerpadel užívaných pro technologie odpadních vod musí být čerpadla zvláště odolná proti korozi, protože jsou používána pod vodou. Dále musí zajistit určitou úroveň čerpání i v případech, kdy přepravovaná voda obsahuje relativně velké pevné částice. Při výrobě čerpadel používaných v oblasti odpadních vod je vzhledem k nižším nákladům používána šedá litina, která do protékající vody vylučuje částice. V oblasti technologií odpadních vod to nepůsobí problémy, neboť odpadní vody již obsahují cizorodé částice. V případě dodávek pitné vody by však příslušné čerpadlo nemohlo být použito vzhledem k tomu, že právní předpisy vyžadují, aby byla pitná voda spotřebitelům dodávána bez jakéhokoli znečištění. Čerpadla pro dodávky vody musí splňovat určité specifické standardy týkající se charakteru materiálů a použití např.maziv. Kromě toho nesmí čerpadla pro dodávky vody do přepravované vody emitovat žádné cizorodé látky. Čerpadla pro dodávky vody jsou proto vyráběna zejména ze speciální oceli, což se promítá do jejich ceny. Proto nemohou být čerpadla určená pro použití v oblasti zpracování odpadních vod použita pro dodávky vody. Úřad proto vymezil relevantní trhy v ČR z hlediska věcného na obecné úrovni, a to jako:
trh čerpadel používaných obcemi pro dodávky vody; a
trh čerpadel používaných obcemi v technologiích odpadních vod.
Z hlediska geografického reprezentují výše vymezené relevantní trhy území celé České republiky, neboť podmínky pro dodávky výrobků náležejících do výše uvedených relevantních trhů jsou dostatečně homogenní na celém území České republiky.
Z pohledu časového se jedná o trvalé trhy založené na pravidelných, opakujících se dodávkách. Takovéto dodávky nejsou předmětem jakýchkoli výrazných změn v průběhu kalendářního roku
Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů podle údajů za rok 2001 je v České republice na výše vymezeném relevantním trhu čerpadel používaných obcemi při dodávkách vody ( obchodní tajemství) . Na trhu čerpadel používaných obcemi v technologiích odpadních vod činí společný podíl ( obchodní tajemství ) .
Výrobky konkurující produktům společností Wilo a EMU-UP a EMU-AB jsou na trhu snadno dostupné od celé řady dodavatelů.V důsledku posuzované transakce nebude omezen přístup na trh a transakce nebude mít za následek omezení možnosti volby spotřebitelů mezi různými poskytovateli dotčených výrobků.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména k výši tržních podílů a také s ohledem na silné konkurenční prostředí na relevantních trzích, dospěl Úřad k závěru, že v důsledku posuzovaného spojení nedojde ke snížení konkurenčního prostředí na výše vymezených relevantních trzích v České republice, neboť posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nepovede tedy ke vzniku nebo posílení dominantního postavení daných soutěžitelů, v jehož důsledku by byla podstatně narušena hospodářská soutěž v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Josef Vejmelka, advokát Vejmelka & Wünsch, v.o.s. Italská 27 120 00 Praha 2