UOHS S260/2003
Rozhodnutí: OF/S260/03-234/04 Instance I.
Věc Spojování soutěžitelů-Bain Capital Investors, LLC, 111 Huntington, Boston, MA, USA a Stinnes AG,
Účastníci Bain Capital Investors, LLC, 111 Huntington Ave, Boston, MA, USA Stinnes AG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 26. 1. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 260/03-234/04 V Brně dne 19. ledna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 260/03, zahájeném dne 11. prosince 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Bain Capital Investors, LLC, se sídlem 111 Huntington Avenue, Boston, Massachusetts, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Dejlem, LL.M., Ph.D., advokátem, se sídlem Jindřišská 34, Praha 1, na základě plné moci ze dne 4. prosince 2003, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě ...[obchodní tajemství]... smlouvy, kterou uzavřely dne 9. prosince 2003 společnosti Stinnes AG, se sídlem Leipziger Platz 9, Berlín, Spolková republika Německo, ...[obchodní tajemství]... , jako prodávající, a společnosti ...[obchodní tajemství]... , jako kupující, v jejímž důsledku má společnost Bain Capital Investors, LLC, se sídlem 111 Huntington Avenue, Boston, Massachusetts, Spojené státy americké, získat nepřímou kontrolu nad částí podnikání společnosti Stinnes AG v oblastech míchání, obchodování a distribuce chemických látek a zpracování, skladování, dopravy, obchodování a distribucí oceli, kovů, plastických hmot a železných výrobků, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e . O d ů v o d n ě n í
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení soutěžitelů, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a dalších všeobecně známých skutečností o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 52/03 ze dne 31. prosince 2003. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě ...[obchodní tajemství]... smlouvy, kterou uzavřely dne 9. prosince 2003 společnosti Stinnes AG, se sídlem Leipziger Platz 9, Berlín, Spolková republika Německo (dále jen "Stinnes AG"), ...[obchodní tajemství]... , jako prodávající, a společnosti ...[obchodní tajemství]... , jako kupující (dále jen "Rámcová smlouva").
V důsledku Rámcové smlouvy má společnost Bain Capital Investors, LLC, se sídlem 111 Huntington Avenue, Boston, Massachusetts, Spojené státy americké (dále jen "Bain"), získat možnost nepřímo, ...[obchodní tajemství]... , kontrolovat část podnikání společnosti Stinnes AG v oblastech míchání, obchodování a distribuce chemických látek a zpracování, skladování, dopravy, obchodování a distribucí oceli, kovů, plastických hmot a železných výrobků s jejich slitin. Převáděná část podnikání společnosti Stinnes AG je tvořena některými společnostmi náležícími do divize Brenntag společnosti Stinnes AG (dále jen "Brenntag") a některými společnostmi náležícími do divize Interfer společnosti Stinnes AG (dále jen "Interfer"). Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona.
Dále se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna. Charakteristika spojujících se soutěžitelů Bain je řídící a správcovskou společností ve skupině investičních a podílových fondů, které prostřednictvím jimi kontrolovaných společností celosvětově působí např. v následujících oblastech: ...[obchodní tajemství].... V České republice je společnost Bain činná prostřednictvím společnosti ...[obchodní tajemství]... . Jak bylo výše uvedeno, v posuzované transakci představuje stranu nabývanou část podnikání společnosti Stinnes AG v oblastech míchání, obchodování a distribuce chemických látek a zpracování, skladování, dopravy, obchodování a distribucí oceli, kovů, plastických hmot a železných výrobků s jejich slitin, která je tvořena Brenntag a Interfer. Brenntag působí celosvětově v oblasti distribuce komodit a speciálních chemikálií. Společnosti Brenntag tyto chemikálie nakupují od jejich výrobců, skladují je a následně je distribuují k dalšímu zpracování. Společnosti Brenntag dále poskytují služby v oblasti skladování, plnících linek, míchání a transportu výrobků průmyslových a speciálních chemikálií. V České republice působí Brenntag prostřednictvím společností Brenntag ČR s.r.o., KVARTA s.r.o., HCI ČR s.r.o. a prostřednictvím organizační složky BRENNTAG International Chemicals GmbH.
Interfer celosvětově působí v oblasti zpracování (včetně řezání, tvarování a povrchového opracování), skladování, přepravy, obchodu a distribuce oceli, kovů, plastů a výrobků ze železa, neželezných kovů a jejich slitin, nářadí, strojů a poskytování poradenských služeb v uvedených oblastech.
V České republice působí Interfer prostřednictvím přímých dovozů ze zahraničí v oblasti distribuce ocelářských výrobků. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, jež je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z Úřadem provedeného šetření vyplynulo, že předmětné spojení soutěžitelů má konglomerátní charakter, neboť činnosti spojujících se soutěžitelů se na území České republiky, ani celosvětově, nepřekrývají. Brenntag v České republice působí v oblasti distribuce chemikálií, Interfer v oblasti distribuce ocelových výrobků, zatímco společnost Bain v oblasti ...[obchodní tajemství]... .
V oblasti distribuce chemikálií působí Brenntag, a to tak, že nakupuje chemikálie od jejich výrobců ve velkém množství a následně je prodává v menších množstvích svým zákazníkům. Do sortimentu výrobků patří široká škála průmyslových a speciálních chemikálií, které představují sortiment o velikosti cca 25 000 různých výrobků. Pokud jde o průmyslové chemikálie, Brenntag obchoduje jak s komoditami balenými (např. kyseliny, louhy, rozpouštědla, sušiny, soli, čistící a odmašťovací prostředky a chemikálie pro úpravu vody a čištění odpadních vod), tak s komoditami ve velkých množstvích (např. síra, kyselina sírová). Speciální chemikálie (chemikálie dodávané v baleních o váze méně než 1 kg, které se používají např. v potravinářství a osobní péči) distribuuje Brenntag v různých průmyslových odvětvích, a jelikož jsou tyto výrobky vysoce hodnotné a vyžadují při nakládání s nimi vysokou technickou odbornost, je distribuce těchto výrobků provázena i poskytováním profesionálního poradenství. Tržní prostředí v oblasti distribuce chemikálií je charakteristické řadou mezinárodně působících soutěžitelů a malých a středně velkých firem.
V oblasti distribuce ocelářských výrobků působí společnost Interfer, která distribuuje dlouhou ocel, ocelové ploštiny, nerez ocel a ocelové trubky. Tyto výrobky dodává svým zákazníků ve dvou formách, a to buď prostřednictvím dodávek ze svých skladů, nebo prostřednictvím dodávek přímo od výrobců. Ve druhém případě se jedná o uspokojování objemově velkých požadavků, které není Interfer schopen pokrýt dodávkou ze svých skladů. Mezi zákazníky Interferu patří zejména stavební a strojírenské společnosti a společnosti ze sektoru výroby ocelových konstrukcí. Mezi největší odběratele Interfer v České republice patří např. společnosti ...[obchodní tajemství]... .
S ohledem na výše uvedené Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil relevantní trhy jako i) trh obchodu s chemikáliemi ve velkém množství , ii) trh distribuce komoditních chemikálií , iii) trh distribuce speciálních chemikálií a iv) trh distribuce ocelářských výrobků s tím, že Úřad ponechal otázku užšího členění posledně vymezeného relevantního trhu, které může být učiněno s ohledem na jiný způsob distribuce ocelářských výrobků (přímo či prostřednictvím skladů) či s ohledem na jiný způsob užití jednotlivých výrobků, z důvodu konglomerátního charakteru spojení a z důvodu nízkého tržního podílu Interfer na něm dosahovaného otevřenou.
Z hlediska geografického se jedná ve všech případech o relevantní trhy celého území České republiky .
Na vymezeném relevantním trhu obchodování s chemikáliemi ve velkém množství v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze Brenntag, který na něm dosahuje tržního podílu cca ...[obchodní tajemství]... %.
Na vymezeném relevantním trhu distribuce komoditních chemikálií v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze Brenntag, který na něm dosahuje tržního podílu cca ...[obchodní tajemství]... %.
Na vymezeném relevantním trhu distribuce speciálních chemikálií v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze Brenntag, který na něm dosahuje tržního podílu cca ...[obchodní tajemství]... %.
Na vymezeném relevantním trhu distribuce ocelářských výrobků v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze Interfer, který na něm dosahuje cca ...[obchodní tajemství]... % tržního podílu.
Z šetření, která Úřad provedl v rámci předmětného správního řízení, vyplynulo, že v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na žádném z vymezených relevantních trhů.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů ode dne doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula

pověřený řízením odboru fúzí

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Dejl, LL.M., Ph.D.
advokát
AK Kocián Šolc Balaštík
Jindřišská 34
110 00 Praha 1