UOHS S260/2002
Rozhodnutí: OF/S260/02-667/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Cadbury Schweppes plc a Pfizer Inc.,
Účastníci Adams, divize společnosti Warner Lambert Cadbury Schweppes plc, se sídlem 25 Berkeley Square, Londýn W1J 6HB, Velká Británie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 5. 3. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 66 KB


S 260/02-667/03 V Brně dne 28. února 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 260/02, zahájeném dne 23. 12. 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Cadbury Schweppes plc, se sídlem 25 Berkeley Square, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, ve správním řízení zastoupená Mgr. Vlastislavem Kusákem, advokátem, se sídlem Husova 5, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě dohody o koupi .. (obchodní tajemství) , uzavřené mezi společností Cadbury Schweppes plc, se sídlem 25 Berkeley Square, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jako kupujícím, a společností Pfizer Inc., se sídlem 235 East 42 nd Street, New York, USA, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost Cadbury Schweppes plc, se sídlem 25 Berkeley Square, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, získá kontrolu nad podnikáním společnosti Warner-Lambert Company v oblasti cukrovinářského průmyslu, označeném účastníkem řízení jako divize Adams, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, dohody o koupi akcií a aktiv a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 02/03 ze dne 15. 1. 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě dohody o koupi .. (obchodní tajemství) , uzavřené mezi společností Cadbury Schweppes plc, se sídlem 25 Berkeley Square, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Cadbury"), jako kupujícím, a společností Pfizer Inc., se sídlem 235 East 42 nd Street, New York, USA (dále jen "Pfizer"), jako prodávajícím. V důsledku této dohody získá společnost Cadbury .. (obchodní tajemství) divizi Adams společnosti Warner-Lambert Company. Jedná se o .. (obchodní tajemství) doposud kontrolovaných společností Pfizer.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, je vyšší než 5 miliard Kč, přesahuje tedy hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, tím je splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Společnost Cadbury a její dceřiné a přidružené společnosti tvořící skupinu Cadbury se zejména zabývají výrobou a distribucí značkových nápojů a cukrovinek (sladkostí), které jsou dodávány velkoobchodním a maloobchodním prodejcům, stravovacím zařízením a obchodníkům s potravinami v téměř 200 zemích světa. V České republice má skupina Cadbury jednu dceřinou společnost, a to Cadbury ČR, s.r.o.
Divize Adams společnosti Warner-Lambert Company patřící společnosti Pfizer se zaměřuje na výrobu cukrovinek, které dodává do přibližně 70 zemí světa. V České republice není tato divize zastoupena žádnou dceřinnou společností, své produkty do České republiky však dováží sama i prostřednictvím nezávislých obchodníků.
Dopady spojení
Společnost Cadbury a její dceřinné a přidružené společnosti do České republiky dodávají následující výrobky: (i) čokoládové sladkosti (Cadbury Dairy Milk, Fruit & Nut, Whole Nut, Roast Almond, Rum & Raisin, Compliment Milk, Compliment Nut, Picnic, Snack, Rallye Classic, Rallye Milk, Rallye Nut a pralinkové variace Compliment Nut a Compliment Marzipan); (ii) nečokoládové sladkosti (Michoko a Choclairs-karamely, Stimorol, V6 a Dirol-žvýkačky); (iii) nápoje (Schweppes, Dr. Pepper a Canada Dry).
Divize Adams na českém trhu prodává pouze sladkosti bez obsahu čokolády, a to bonbóny značek Halls a Vita-C a žvýkačky značky Bubba.
Při vymezování relevantních trhů se Úřad zaměřil na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z hlediska věcného je možné při vymezování relevantního trhu vycházet z oblasti prodeje cukrovinek (sladkostí). Evropská komise 1 , k jejímž rozhodnutím Úřad podpůrně přihlíží, dále rozdělila tuto oblast na: a) sušenky, b) cukrovinky bez obsahu čokolády, c) čokoládové cukrovinky. S přihlédnutím k tomuto dělení lze konstatovat, že v rámci posuzovaného spojení se aktivity spojujících se soutěžitelů překrývají na trhu cukrovinek bez obsahu čokolády. Tento trh zahrnuje např. pastilky, karamely, peprmintové bonbóny, tvrdé bonbóny, žvýkačky, želé a další. Mezi vyjmenovanými výrobky existuje vysoká míra substituce, bylo by však možné dále vyčlenit např. žvýkačky, jakožto cukrovinky tvořící samostatný relevantní trh. Vzhledem k tomu, že ani při takto úzkém vymezení relevantního trhu by tržní podíl spojujících se soutěžitelů nepřekročil po spojení hranici % (obchodní tajemství) , nebylo v daném případě nezbytné vymezovat relevantní trh s konečnou platností.
Geograficky je trh vymezen územím celé České republiky. Z časového hlediska se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu cukrovinek bez obsahu čokolády jsou společnosti: Nestlé SA, The Wrigley Company, HORS-CZ s.r.o., Philip Morris Inc., Haribo GmbH & Co KG, Storck KG a další.
Po posouzení postavení spojujících se soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu, situace a charakteristik tohoto trhu, a dále s přihlédnutím ke konkurenci spojujících se soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vlastislav Kusák, advokát, AK Glatzová & Co.
Husova 5, Betlémský palác, 110 00 Praha 1
Právní moc: 5.3.2003
1 viz např. rozhodnutí EK M.232-PepsiCo/General Mills